Petőfi Népe, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-08 / 236. szám

1980. október 8. • PETŐFI NÉPE • 5 Emlékezés Kliegl József feltalálóra Új oktatási létesítmények Baja az utóbbi években számos köztéri műalkotással gaz­dagodott. Ezek egyike a Ferences templom melletti tér ten­gelyében álló, hasáb alakú márványoszlopra helyezett, kőbe vésett Kliegl József-portré. Az alkotás külön érdekessége, hogy készítője a város neves mérnök-feltaláló szülöttjének ükunokája, a Hódmezővásárhelyen élő Kliegl Sándor szob­rász, aki ősének a meg nem értéstől és mellőzéstől sokat szenvedett, mélyen elgondolkodó és szomorú szemű arcmását formálta kőbe. Az idén, születésének 185., halálának 110. évfordulóján illő emlékezni rá. Kliegl Jó­zsef élete tele nyomorral, megpróbálta­tással, sok-sok csalódással. Hiába találta fel sorra a leg­érdekesebb „masinákat” amelyek azóta mások „jóvol­tából” egytől egyig megva­lósultak —, ő csak odáig ju­tott, hogy mo­delljeit meg­csinálta, mű­ködtette és tízkrajcáros belépőjegyért mutogatta bu­dapesti József téri lakásá­ban. A közön­ség megcso­dálta, aztán elfelejtette. A korabeli sajtó is elra­gadtatva írt róluk. Kliegl betűszedő- és osztógépére volt, a legbüsz­kébb, amelyet 1838—39-iben készített. A gép nem csak a betűket rakta a kívánt sorba, hanem a felihasználás után vissza is vitte azokat a gyűjtő dobozba. Mindent elköve­tett, hogy nagyban előállíthassa. Kért, könyörgött, házalt ,az ille­tékeseknél. Mindhiába. A szabadságharc idején Arad­ra költözött, s hogy fenntarthas­sa családját, még e gépmodell al­katrészeit is eladogatta. Valóság­gal felélte a masinát, mely''ha kellő támogatást kap, világhírt.és vagyont jelenthetett volna szá­mára. Lakásában látható volt az új egysínrendszerű vaspálya is. Er­ről „Figyelmeztetés az új egysín­rendszerű vaspályára” címmel ki­adványt is megjelentetett. Ezzel az ötletével megelőzte egy angol kol­légáját, aki — jóval később — szenzációs képsorozatot közölt Londonban az egy sínen f utór vas­úti kocsijáról. E találmányát olyan mozdony követted amely maga rakta le maga elé a saját sínéit. A „csoda­géppel” a terepjárók és tankok ősét találta fel. O persze a polgá­ri közlekedésben való alkalmazás­ra gondolt. Harmadik mozdonytalálmánya egy hegyi mozdony volt, amely súlyos terheléssel is könnyen vet­te a legnagyobb emelkedéseket. E találmányának a tervrajzát a bécsi szabadalmi hivatalban el­lopták. Később szomorúan kellett tapasztalnia, hogy a semmeringi pályán járó hegyi mozdonyok az Kisgaléria az óvónőképzőben • Szappanos István tanítványaival a kisgalériában. A Kecskeméti Óvónőképző Inté­zetben kisgaléria nyílt a közel­múltban. Felkerestük Szappanos István tánárt, az intézet rajzszak­csoportjának vezetőjét, s arra kér. tűk, mondja el a képzőművészeti gyűjtemény születésének történej tét, s ismertesse röviden a galéria anyagát: — Az óvónőképzésben nagy je­lentősége van a vizuális pedagó­giai munkának. Ezért határoztuk el jó egy évvel ezelőtt, hogy ezt, illetve az óvónőjelöltek önképzé­sét valamilyen képzőművészeti gyűjteménnyel is elősegítjük. A legszélesebb skálájú képzőművé­szeti ág — a grafika — mellett döntöttünk. Arra gondoltunk, hogy a művészek sokszorosított grafikáikból szívesen átadnak leg­alább egyet az intézetnek, amely hat megye számára képez óvónő­ket. Szappanos István körlevelet mutat, melyben az intézet megfo­galmazta kérését, s melyet a mis­kolci grafikai biennálén részt vevő művészeknek, és a Bács-Kiskun megyében élő grafikusoknak küld­tek el. S íme az eredmény: Harminc művésztől harmincöt táblán ennél is több alkotást kap­tak: fametszeteket, rézkarcokat, papírnyomatokat, linólemezeket, litográfiákat. Nézegetem a kiállítást. Közben rangra való tekintet nélkül fel- jegyzek a harminc közül néhány művésznevet, alkotást. Többek kö­zött Diskay Lenke „Ex librisek I.”, Engel Tevan István „Báb”, Heltai Márta „Bodzavirág” (párja a Nem­zeti Galériában van), László Gyu­la „Alföld télen”, Ravasz Erzsé­bet „Orosházi mesélők” című gra­fikájával járult hozzá az intézeti galéria megalapozásához. Itt lát­ható továbbá Bálványos Huba, Kalmárné Horóczy Margit, Klossy Irén, Pásztor János, Palkó József, és számos más grafikus alkotása. — Itt, az intézet oktatási célra is használatos dísztermében és a folyosón elhelyezve, még nem egészen galéria ez. Hol lesz a vég­leges helye? — kérdezem. — Vagy az aulában, vagy pedig az intézet könyvtárépületének egyik termében alakítjuk ki rövi­desen a végleges galériát. A tárla­tot a képzőművészeti világhétre mindenképpen meg akartuk nyit­ni. Egyelőre nem volt jobb lehe­tőségünk. Célunk az, hogy a gyűj­temény — az óvónőképzés szolgá­latán túl — a város közművelődé­si lehetőségeit is bővítse. A galé­ria anyagát, bárki megtekintheti majd. Reméljük, a jövőben sike­rül tovább gazdagítani a gyűjte­ményt. Rapl Miklós Talán mégsem marad fűtellen az új ágasegyházi iskola. ' (Pásztor Zoltán felvételei.) ő ötletrendszerének felhasználá­sával készültek. .» „ Nem kevésbé érdekes és igen ötletes volt számológépe, valamint az úgynevezett Kliegl-féle arató­gép. Ez utóbbi is — bár a hivata­los szakértő bizottság elragadtató, sát és ajánló támogatását kiér­demelte —> anyagiak híján fele­désbe merült. Az 1850-es évek elején hang­jegyző gépével hívta fel magára a világ figyelmét. Ez olyan szerke­zet völt, amely a zongorán impro­vizált játékot pontosan lejegyez­te, lekottázta. Találmányát ugyan közadakozásból megvették, de csupán a Nemzeti Múzeum szá­mára, ahol aztán régiségtárba ke­rült, és az idők múlásával nyoma veszett. A zseniális mesterre rászakadt a közöny. Bér olyan neves embe­rek támogatták, mint Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Toldy Ferenc, Eötvös József és sok más haladó hazafi, a hivatalos kor­mányzat, s vele a tehetősebb tár­sadalmi réteg értetlensége, elzár­kózása folytán híre-neve feledés­be ment. Hogy valamit segítsen magán, gyalogosan Pozsonyba indult, hogy az országgyűlésen, a hon-, atyáktól kérjen támogatást. A sorsát ismerő Pulszky Ferenc lel­kes felhívására gyűjtés indult betűszedő gépének kivitelezésére. 1842-ben meg is jelent két kötet­ben a Kliegl-könyv, melyhez szá­mos neves író és 'kiöltő adott anya­got. A könyv elején Garay János költő Az új Gutenberg című ver­sében köszöntötte őt De hiába volt az összefogás. Ta­lálmányai nem hoztak számára sikert, ö, aki életében annyi ál­dozattal, lemondással, jövőtlátó hitének izzó parazsával álmodta meg zseniális találmányát, éhez­ve, szegényen halt meg. Sorsa olyan volt, mint a regékben sze­replő főnixmadáré, amely ön­magát égette el, de aki hamvából időnként új életre kelt. Mint most, a reá emlékező év­ben is. Szülővárosa, Baja, a lángésznek kijáró kegyelettel, arcmását áb­rázoló emlékművel, és a nevét viselő utcával őrzi emlékét. Bárdos Ferenc Az V. ötéves tervben előirány­zott több új oktatási létesítmény a tanévkezdés után készült, il­letve készül! el. Ezek közül a na­pokban adták át rendeltetésének a hartai általános iskola korsze­rűen felszerelt, szép, új torna­termét. A helyi Erdei Ferenc Ter­melőszövetkezet brigádja volt a kivitelező. A mintegy ötmillió­kétszázezer forint költséggel léte­sült tornaterem értékét növeli, hogy Harta lakói másfél millió fo­rinttal járultak hozzá e fontos létesítmény megvalósításához. Hartán eddig nem volt torna­terem, s ennek négyszáznyolcvan tanuló látta kárát. Most egysze­riben megteremtődtek a lehetősé­gek a testnevelési órák követel­mény szerinti megtartására. A lé­tesítmény ugyanakkor a tömeg­sport fejlesztését is szolgálja majd. Használata iránt érdeklőd­nek a munkahelyi kollektívák is. □ □ □ Ágasegyházán .befejezéshez kö­zeledik' az iskolaépület bővítése. A kis településnek mindössze két­száztíz tanulója van, eddig mégis szükségtantermeket kellett igény­be venni oktatási célra. Tanítottak a kultúrházban, a tűzoltószertár­ban, s még a kocsmahelyiséget is tanteremnek rendezték be ideig­lenesen. A négy tantermet és ta­nári szobákat magában foglaló is­kolát az ágasegyiházl Mathiász 9 Az új tornatermi épület Hartán. Szakszövetkezet építőbrigádja ok­tóber végére, november elejére elkészíti. Az oktatást hátráltató tanterem­hiány tehát Ágasegyházán is rö­videsen megszűnik, .bár még ko­rántsem biztos, hogy a berende­zés után mindjárt megkezdődhet a tanítás az iskolában. Az épület fűtéséhez ugyanis nem kapnak megfelelő kazánt. Márpedig a gyerekek nem ülhetnek be hideg tantermekbe. Talán akad valaki, aki segíteni tud ez ügyben az ágasegyháziaknak. páti miklbs Érc tói ti™-FANTASZTIKUS REGI (26.) — Köszönöm. De mi az a vacak a fejeden? — Paróka. Vörös paróka. Hogy nehezebben ismerjenek fel. — Még csak az hiányzik... — És a repülőjegyek ... • — Megvannak. Megvan mind a kettő, ott vannak a kabátzsebem­ben. Segítesz? — Hát persze. Eszeveszett tempóban csomagol­nak, Mária megkérdezi: — Mennyi van még az indulá­sig? — Egy órával korábban kint kell lennünk a repülőtéren. Dél­ben indul a gép. Most van tíz óra. — Már el is múlt. Siessünk, édes Józsefem... — Siessünk. Amit tud, még gyorsan bedobál a bőröndjébe. Ami marad, az egy romhalom, egy elhagyott csatatér. József körülnéz, sóhajt, majd Má­riának férfiasán csak ennyit mond: — Mehetünk. 71. A már látott és ismert kompu­ter belseje. Ugyanaz az ibolyaszí­nű, steril fény, ugyanaz a berre­gésre emlékeztető folyamatos hang. Az ismeretlen férfi egy ve­títővászon előtt ül, a képen Jones agyának képei láthatók: felvillan a vásznon Charlie, Lilian, Dan, Foxman, a delfinek, az egyik ké­pen egy kisfiú telefonál, vagy pró­bál telefonálni. A kisfiú dühösen lecsapja a kagylót, szétszedi a be­rendezést, a fülhallgató-részbe egy női arcot ábrázoló fényképet sze­rel be, majd újra tárcsáz, azt mondja: „Mama! Nagyon félek, sokára jössz haza? Siess! Várlak!” De a készülék most sem vála­szol, a kisfiú sírvafakad. Egy másik képen diákos fiatal­ember, zavartan sétál a Feltalálók Kertjében, kezében hordozható televízió, azt kapcsolgatja, látha­tóan vár valakit. Majd egy sugár­zóan szép szőke nő jelenik meg, a fiatalember rámosolyog. „Nézd, mit csftiáltam... Itt vagy a ké­szülékben ... látod? Valóban, a szép szőke nő ott mosolyog, cso­dálkozik a képernyőn. „És hol a kamera?” „Egészen kicsike, alig lehet látni... ott van a képer­nyő mellett..,, de van egy ka­mera a karórában is... ugye szép?” „Igen, Csakhogy ez en­gem nem érdekel... Ne találkoz­zunk többé...” A fiatalember földhöz vágja a televíziót és a karóráját. „Rendben”. A következő képekep, a már ismert jelenetek: Jonés az irodá­jában, ahogy fütyörészik, ahogy Charlie-val, Dannel, Foxmannal oeszélget. Jones az ágyban Lilian- nal. Ez a jelent egy' kicsit más, mint az előző, reális képsorok: az ágyban ugyan Lilian szeretkezik Jones-szal, de néha egy képer­nyőn feltűnik a kamaszkori szőke uő is, immár nem utcai ruhában, hanem kibomlott mellekkel, ki­nyújtott combokkal, fölgerjedt ál­lapotában. Az ismeretlen férfi, akinek há­ta, tarkója folyamatosan fénnyel megvilágított, egy kis asztalnál gombokat nyomogat. Váratlanul, a komputer távolabbi részén, a „szív” közelében egyszerre kezd feltűnő, lüktető fénnyel világítani a piros és a zöld jelzőlámpa. A vetítővásznon látható kép össze­törik, helyette a Fekete Gént tar­talmazó páncélszekrény látható kinyitott állapotában, üresen. Majd Mária, amint magához ölelve a táskáját, körbeforog és azt sóhajtja: „Ó, kisfiam, édes kisfiam...” Az ismeretlen férfi a szív kö­zelében megnyom egy gombot, egy másik vetítővásznon delfine­ket láthatunk, közöttük úszkál Foxman is. Az ismeretlen férfi égj mikrofonba a következő szö­veget mondja: „A Génbankot ki­rabolták. A Fekete Gén eltűnt. A ■ Fekete Gén eltűnt. Riadóztassak? Halló! Halló! Riadóztassak?” Fox­man kiúszik a medence szélére, egy mikrofont akaszt le a meden­ce oldaláról, abba beszél: „Egye­lőre nem szükséges. Figyelje Jo­nes agyképét”. — „De a képeket a komputer adagolja! Nem ad más képet, csak az üres páncél- szekrényt.” „Akkor maradjon nyugton. Várjon. .A madárkák úgysem tűnhetnek el.” Az ismeretlen férfi idegesen masíroz a komputer belsejében. A fény folyamatosan követi, a hutára tapad. 72. „ Mária és József a repülőtéri ‘forgatagban. Egymásba karolnak, a bőröndjeiket már leadták, egy önjáró hordártargonca már viszi is a repülőgép felé. — Sikerült. Azt hiszem, sike­rült — mondja idegesen Mária. — Benned van már a kapszula? — Még nem. Majd a repülő­gépen. Most olyan ideges vagyok. Félek, hogy Faxmon mégis csak bemegy a Génbankba, és észre­veszi a lopást. — Ez nem lopás! — Mindegy, hogyan nevez­zük ... Te nem félsz? Józsefből teljesen újszerű, mondhatni: férfias hangok tör­nek elő: — Nem! Nem félek! — És szeretsz még? — Igen... — József hangja egészen visszalágyul, ~ elérzéke- nyülve ismétli meg: — Igen. 73. Lilian és Dán Jones lakása, irodája előtt találkoznak össze.' — Hát maga... — kérdezi Dán. — Hát te? — kérdez vissza Li­lian. O hamarabb kapcsol. — Csak ide... Ebbe a villács­kába ... — Én is. — Mehetünk együtt... — Nekem tilos bárkit -idehoz­nom. Még nekem is csak hívásra szabad. — És most... szabad? — Ezt Kilián egészen keményen, határo­zottan kérdezi. — Most... a helyzet olyan, hogy... te is itt dolgozol? — Ahogy vesszük ... Félig- meddig... — Ügy nem lehet! Vagy egé­szen, vagy sehogy. — Ezt Jonestől tanultad? — Igen. Honnan ismered? — A szeretője vagyok... bo­csánat. Kilián jókedvűen pukkedlizik, majd megkérdezi: . — Hát te? Hogy élsz? — Tudod, Lilian, lesz' egy gye- rekepi. —A Génbanktól? A — Igen ... illetve, azt akarom mondani, hogy Erzsébet ott dol­gozik, és... — Gratulálok. Fiú vagy lány? Vörös, szőke, barna, fekete? Mi­lyen lesz? — Még nem tudjuk ... — Teljesen saját gyerek lesz? Csak úgy vaktában? — Igen. Vaktában. — Ezt nevezem! Hiába, a sze­relem ... — Hiába csúfoskodsz velem. Igenis szeretem Erzsébetet. — Ja igen. Akitől a gyereked lesz... Ez érthető. — Akkor... megyünk? — Te is itt dolgozol? (Folytatjuk) )

Next

/
Oldalképek
Tartalom