Petőfi Népe, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-31 / 256. szám

* Konferencia a díjszabásról A Közlekedéstudományi Egyesület közié- domány és Technika Házának kongresszusi kedésgazdasági szakosztályának díjszabási termében orszá„os díjszabási szakmai ta- bizottsága, valamint a KTE kecskeméti te- termeDen országos díjszabási szakmai ta riileti szervezete csütörtökön délelőtt a Tu- nácskozást rendezett. Megállapodás az újvidéki könyvtárral A jugoszláviai Újvidék Na- rodna Bibliotéka -(Népkönyv­tár) több munkatársa négy na­pon át ismerkedett Bács-Kis- kun megye könyvtárainak munkájával, könyvbeszerzési és módszertani tevékenységé­vel, az intézmények helyisme­reti gyűjteményeivel. Kecskeméten kívül jártak Kalocsán és Kiskörösön. Egy napot Budapesten töltöttek, ahol a Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményeit, és az Országos Széchényi Könyvtár kataló­gusrendszerét tanulmányozták. A két terület könyvtárosai­nak kölcsönös tapasztalatcse­re-látogatásaira már korábban is sor került, s az együttmű­ködésnek folytatása lesz. Az újvidékiek mostani látogatásá­nak befejezéseként, tegnap Kecskeméten megállapodást kötöttek a könyvtárak közötti együttműködés továbbfejlesz­tésére. A kongresszusi termet zsúfo­lásig megtöltötték az érdeklődő szakemberek, akik előtt Rigó Ist­ván, a Volán. 9. számú Vállalat igazgatója nyitotta meg a konfe­renciát. Dr. Mező Mihály, Kecs­kemét yards 'tanácselnöke köszön­tötte az ország minden részéből Kecskemétre tátogató szállítási és pénzügyi tevékenységgel foglalko­zókat. Klézl Róbert közlekedés-és postaügyi miniszterhelyettes a közlekedés, a hírközlés árrendsze­rének továbbfejlesizitéséről tartott vitaindító előadást. Megállapítot­ta, hogy az 1980-ban életbe lép­tetett új díjszabás utáni állapot tapasztalatainak, hatásainak vizs­gálata összességében kedvező volt. Megfelelt az általános árpolitikai irányelveknek. Az új árufuvaro­zási rendszer ösztönzően hatott a vállalatokra. A tanácskozás cél­jául az árrendszer továbbfejlesz­tésével kapcsolatos tennivalókat határozta meg. Hangsúlyozta, hogy az áru- és személyszállítás ár­rendszerének alakítása jó irányba orientálja a vállalatokat, s az árképzés eredményeként nőtt az anyag- és energiatakarékosság. • Klézl Róbert előadást tart. • Balra: a résztvevők. A vitaindító előadást két korme- ferátum követte. Az egyiket Jándli Károly, a MÁV pénzügyi szakosz­tályvezetője, a másikat Galántai József, a Volánntröszt vezérigaz­gató-helyettese mondta el. A hoz­zászólásokat követően Jákói Gé­za, a KPM főosztályvezető-helyet­tese 'tartott szakmai összefoglalót, majd dr. Hegedűs Gyula, a Köz­lekedési és Postaüzemi Intézet igazgatója zárszavával fejeződött be e nagy jelentőségű szakmai ta­nácskozás. G. G. CIKKÜNK. NYOMÁN Válaszolt a KPM Közúti Igazgatóság A Petőfi Népe 1980. október 19-i számában az Űthatár a megyeha. tár? című fényképes cikkben ki­fogásolja egy meg nem nevezett állami útnak különböző műszaki állapotát Csongrád megye határá­nál. Megállapításunk szerint a cikk­író a tiszaalpár—csongrádi .útról készítette a felvételt. Ennek az út- Hák Csongrád megyében Bokros és a megyehatár között, korábban a szabványtól erősen eltérő, úgy­nevezett szalagbetón burkolata volt, amelyet a forgalom nagysá­gától függetlenül, a szomszédos igazgatóságnak mindenképpen meg kellett szüntetnie. Természe­tes, hogy ezzel egyidőben kiszéle­sítették és megerősítették a Csongrád megyei szakaszt egészen a megyehatárig. Bács-Kiskun megyében a kiszé­lesítésre eddig azért nem kerülhe­tett sor, mert ennél az útnál sok­kal forgalmasabb és rosszabb ál­lapotban levő utak kiszélesítésére és megerősítésére volt lehetősé­günk. A kisebb forgalmú utak — ilyen a kifogásolt is — kiszélesí­tése és megerősítése a pénzügyi lehetőségektől függően, csak a VI. ötéves terv utolsó éveiben várha­tó. Addig is a burkolat és a padka rendszeres karbantartásáról igaz­gatóságunk folyamatosan gondos­kodik. , Pogány Károly igazgató MEGJEGYZÉS: A tiszaalpár—csong­rádi úton közlekedők minden bizony­nyal örömmel fogadják a válaszlevél­ben közölteket az útszakasz rendsze­res karbantartásáról s majdani fel­újításáról.- A szóban forgó fénykép azonban a Kiskunhalas—Balotaszállás— Ottömös—Rúzsa—Zákányszék—Doma. szék közötti útvonalon készült, úgy­szintén a két szomszédos megye hatá­rán. Eszerint a másutt is hasonló a helyzet. Még inkább indokolja ez a közös érdekű munka összehangolását, amelyre volt már példa az elmúlt években a Kecskemét—Katonatelep— Nagykőrös—Cegléd közötti útvonal fel­újítása alkalmával. , —s —1 Vetélkedő könyvekről a biztosítónál Tegnap Kecskeméten az Állami Biz­tosító székházában rendezték meg a 35 év — 35 könyv vetélkedő területi dön­tőjét. Bács-Kiskyn és Szolnok megye Állami Biztosító fiókjainak három-há­rom brigádja versenyzett a félszaba­dulás után megjelent irodalomból, a 35 kiválasztott könyv alapján. Az érdekes, izgalmas alapos felké­szülést igénylő versenyben egy ponton múlott a továbbjutás, s ez is csak a holtverseny eldöntése után. A hajrá végül a Szolnok megyei bizosítósoknak sikerült* jobban, s így ők vehetnek részt a budapesti elődöntőben. Mint a saját hozzátartozóikét Házfelügyelők, gondnokok, 'ta­karítónőik és irodai alkalmazottaik — huszonnégyen —, a Kolitói Ara- na kecskeméti szocialista brigád itaigjai elhatározták, ihogy a tanács kommunális költségvetési üzemé­től átvállalják a szovjet káitonai temető gondozását. A i bronzkoszorús brigád évente ötször kimegy a Budai úti teme­tőbe, hogy a felszabaduláskor hő­si 'halált halt szovjet katonák sírját rendben torsa. Az asszonyok közül heten tegnap ismét kínt szorgoskodtak: gereblyézték az avart, ápolták a hantokat. Az emlékmű 'talajain már friss virá­gok nyílnak1. Az asszonyok vállalásukat jól­lehet a felszabadulási 35. évfordu­lója alkalmából 'tették, a 'temető­ire 'ezentúl, máskor ds lesz gond­juk. Mert amint Murányi Sáiradoir- mié, Zsiinkó Imrémé, Töirteili La­josaié, Lantos Fereraaraé, Láziity Gyöngyiné, Vasadi Imrémé és Me­zei Sándomié elmondták: úgy gon­dozzák a sírokat, mint a saját hozzátartozóikét. , K — 1 Robbantás Hatalmas detonáció rázta meg a MEZŐGÉP tiszakécskei gyárá- nak környékét október 28-án dél­előtt 11 órakor. A tatabányai Központi Bányászati Fejlesztési In tézétének robbantástechnológiai osztályának egy csoportja fel­robbantotta a vállalat területén álló víztornyot. A 33 méter ma­gas, téglából készült létesítményt, még 1954-ben. építették az akkori gépállomás vízellátására, majd később ez látta el a Vegyiműve­ket Szerelő Vállalat tiszakécskei gyáregységét is. A lebontásra a KÖJÁL egész­ségügyi előírásainak tilalma, va­lamint a tereprendezés miatt ke­rült sor. Azóta a község keleti részé is a korábban kiépített köz­ponti vízhálózatról kapja az ivó­vizet. (K. F.) KÉT SÚLYOS GYERMEKBALESET Megsérült az ittas autóvezető Két súlyos igyenmeikbaűeset tör­tént egy napóra a megyében. Ba­jára, a Szabadság út és a Wesse­lényi ultoa kereszteződésében, a 'ki­jelölt gyalogosátkelőhelyen sze­mélygépkocsijával, Tóth Lajos 20 éves d-uniafialvi laik.os elütötte Back Edit 12 éves, Baja, Klapka utca 15. szám alatti lakost. A kislányt súlyos sérüléssel szálűií- toibták a kórházba. Kalocsán a Vigadósor 8. számú háiz előtti útszakaszon Rábaközi János 13 éves, Kalocsa, Szénásként utca 11. szám alatti lakos figyel- metteniüil, kellő körültekintés nél­kül az úttestre .futott. Ekkor ér­kezett oda már fékitávoilságon 'be­lül, a rábízott aiutóbussizail Fekete István 38 éves, Fájsz, Kossuth utca 47. ■ szám alatti lakos és- a gyermeket elütötte. A kisfiú sú­lyosan megsérült. Kecskeméten a Mártinak útján Horváth Pál 33 éves, Bugac, Or- goványi. utca 11/a szám alatti la­kos figyelmetlenül vezette sae- mé'lygépkoicsdjiát, s ezért elütötte aiz előtte kerékpározó Riimóciai Istvánná 67 éves, Kecskemét, Sor­ház utcai 11. szám alatti tokost. A kerékpáros megsérült. Ittas állapotban vezette sze­mélygépkocsiját Kiskunhalasom a Kossuth utcában Gárgyán Imire 33 éves, Kiskunhalas, Mürandch 'Ferenc utca 10. szám alatti la­kos. Az ittas férfi egy álló autó­busznak ütközött. Gárgyán Imre és utasa Födi János balotasizá'lilási lakos Megsérültek. A járművekben 32 ezer forint anyagi kár keletke­zett. Kisszállás 'határában kerékpár­jával kivilágíitatlaniul közlekedett Varga János 76 éves, Kisszállás, IV. kerület 174. szám alatti lakos, majd, irányjelzés nélkül halira akart elkanyarodni. Emiatt ösz- szeütközött az őt már szabályosan motorkerékpárral előző Maruzsa Ferenc 27 éves, Kisszállás, II. kiér rület 25. szám alatti tokossal. A kerékpáros 'megsérült. Szabálytalanul előzött motorke­rékpárjával Kiskőrös határában Szornor László 60 éves, Soltvad- kert, Kossuth utca 65. szám alatti lakos. Előzés 'közben letért az út­padkára, majd az árokba borult. Szornor László megsérült. G. G. Csempésznőt ítéltek el Győrött Csempésznő felett ítélkezett csütörtökön a Győri Megyei- Bí­róság. Zoriea Jovanovic 31 éves Bécsben dolgozó jugoszláv ven­dégmunkásnő gépkocsijában el­rejtve több mint ezer kvarcórát találtak szeptember 30-án a sop- ’ róni határállomáson a magyár vámszervek. Á csempész hazafelé tartott Bécsből. Védekezése sze­rint az utazás előtt egy szerviz­ben átnézette kocsiját, bizonyára akkor rejthették el az órákat is­meretlen személyek a kocsijában. Az óracsempészek immár ha­gyományos meséjét ezúttal sem hitték el az illetékes magyar szer­vek. A bíróság megállapította a csempészés vétségét,/ és azért Zo­riea Jovanovicot tízhónapi bör­tönre ítélte, s elrendelte az órák és a gépkocsi ejkobzását. Az órák belföldi értéke másfél millió fo­rint. A büntetés letöltése után a csempészt kiutasítják Magyaror­szágról. Az ítélet jogerős. (MTI) GYERMEKKORI ÁLMOK Gyermekkoromban kéményseprő szerettem volna lenni. Nem Is csoda, hisz Matyi bácsi, a kéményseprő rendszeresen meglátogatott bennünket. Szép, fe­kete szarvasbőr ruhája volt, télen Is papucsban Járt, s könnyű, fekete létrát hozott, felment a padlásra, aztán lent bebújt a kaminba. kihordta a kormot és senki sem szidta meg, hogy összepiszkítja az , arcát.* Nem is füstöltek a kályhák sohasem. Megígérte, hogy ha nagyobb leszek, felvesz Inasnak, de mi­re erre sor került volna, már tengerész akartam lenni. Az unokám viszont „kukásbácsi’* szeretett volna lenni hasonló korában. Nemcsak azért, mert a kukás autón jár. a kéményseprő pedig legfeljebb mopeden, hanem azért is, mert a kukást majd mindennap látta, kémény­seprőt pedig legfeljebb újévi képeslapon. Ha jól utánagondolok, én sem láttam már jóideje. Olyan pedig, hogy a lakásomba bejött volna és a tisztító­lyukon át kitisztította volna a kéményt, legalább tíz éve nem fordult elő. Így aztán, amikor a kályha nem akar égni, sőt visszafelé füstöl 3—4 vödör kormot kilapátolok. Hát így teljesülnek a gyermekkori álmok! Bár erre mondták hajdanán, „Anyám! Nem ilyen lovat akartam”. S. E. NAPTÄR 1980. október 31., péntek Névnap: Farkas Napkelte: 6 óra 26 perc. Napnyugta: 6 óra 29 perc. Holdkelte: 23 óra 40 perc. Holdnyugta: 13 óra 36 perc. IDŐJÁRÁS A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: október 29-én a középhőmérséklet 9,4 (az 50 éves át­lag 8,3), a legmagasabb hőmérséklet 18,8 Celsius-fok volt. a nap 8 órát sü­tött. Tegnap reggel 7 órakor 10,4, 13 órakor „14,3 Celsius-fokot mértek s a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 9,4 Celsius-fok volt. TV-lottó Rendkívüli, úgynevezett tv-lot- tót hozott forgalomba a Sportfo­gadási és Lottó Igazgatóság. A szokásos módon kitöltött lottó- szelvényt a fogadóknak november 18. déli 12 óráig kell beküldenie. A számsorsolásról a televízió helyszíni közvetítést ad, novem­ber 19-én. A tv-lottószelvények külön tárgynyereménysorsoláson is részt vesznek, november 25-én. A fő­nyeremény egy Lada személy- gépkocsi, amely televízióval, és beépített rádióval együtt vár a szerencsés nyertesre. — ÉLETMENTŐK KITÜNTE­TÉSE. A Minisztertanács Élet­mentő emlékéremmel tüntette ki Weiller Istvánt, a komáromi Len­áru gyár segédművezetőjét, és Mertin Lajos szakmunkástanulót, akik ez év augusztus 11-én, a ko­máromi Duna-szakaszon kimen­tettek a vízből két fuldokló kis­fiút. A kitüntetést a bátor élet­mentőknek csütörtökön Tatabá­nyán adta át Qlokri Pál, a Ko­márom megyei Tanács elnöke. — Munkásőr és önkéntes ren­dőr dolgozóit köszöntötte a na- ' poikbain a KásikunhaiLasá Állami Gazdaság -vezetősége a gazdaság halasi 'kerületében. Az ünnepségein kitüntetésit és pénzjutalmat adtaik ált a munkában és a sízolgálatbau egyaránt példamutató állaim gaz­daságii dolgozóknak. — GOMBASZOK LETTEK teg­nap a kecskeméti Kocsis Pál Kertbarát Kör tagjai, miután a héthónapos gombaismerői tanfo­lyam végén vizsgát tettek a Me­gyei Művelődési Központban. A vizsgázók a tanfolyam idején 13 előadást hallgattak meg, gyakor­latot pedig a Tőserdőben és a Bükkben szereztek. — Bácsalmáson szervezik meg a körzeti' orvosi szolgálat korsze­rű mintaképét, ahol a foetbgek gyors ellátását URH adó-vevő berendezés is szolgálja. A későbbi időkben a megye más nagyobb te­lepülésein ds hasonlóiképpen fogják — a 'bácsalmási tapasztalatok al­kalmazásával — megszervezni az orvosi ellátásit. — KÖZTISZTASÁGI SZA­BÁLYSÉRTÉS elkövetése miatt huszonkét feljelentés érkezett a Kecskeméti Városi Tanács V. B. igazgatási oszeályához ez év első felében. A feljelentések zömét a rendőrség tette. A tanácSi sza­bálysértési hatóság 15 esetben ho­zott bírságoló határozatot; az egy személyre kiszabott bírság átlag­összege meghaladta a 480 forintot. — Takarékosan. A szabadszál. lási Lenin Tsiz gépparkjának üze­meltetéséhez évente csupán üzem- és kenőanyagra 4,5 millió forintot fordítanak. Ez az összeg az egy év-ben felhasznált energiaköltség 43 százalékát teszi1 ki. Éppen ezért Igyekeznek a gépjárművek és munkagépek műszaki állapotát olyan siaiiratire emelni, hogy a-z áz energiatakarékosság: ikövetelmé- hiyeimek ds megfeleljen. — Üjabb két Császártöltésről szóló helytörténeti munkával ké. . szült el Bánáti Miklós, araray- diiplomás tanító. Az egyik a köz­ségben élt XV11I. századbéli je­lesebb férfiakról szól, a másik a fal-u felszáz családjának származá­si táblázatát ismerteti 250 évire visszatekintve. — GALAMBTÁRLAT. A Ma­gyar Galambtenyésztők Szövetsé­ge november 6—8. között rendezi meg- Budapesten, a BNV 16. pavi­lonjában a galamb- és kisállat­tenyésztők országos kiállítását. Elhunyt Molnár Gábor író Molnár Gábor író a Magyar írók Szövetségének tagja, útirajz, és vadászélményeket megörökítő művek szerzője október 29-én, szerdán — 72 éves korában — el- hunyt. Temetéséről később intéz­kednek. Á Magyar Írók Szövetsége — A határ menti Tompán is megemlékeznek a község idős lakóinak sok évtizedes munkájá­ról. Aiz önegjek-miaopd ünnepségnek ezúttal ai Szabadság Tsz vezetői j és a sízaciálísi ,bizottság -tagjai a gazdái, akik ma, péntekien a szö­vetkezet ebédlőjében megvendé­gelik az idős tompátokat, köztük] a tsz alapítóit. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. október 31. 18 órakor Politikai szabadegyetem Érdekviszonyok és a szocialista demokrácia Előadó: Bihari Mihály 18 órakor A Népszínház vendégjátéka Svejk Szabálytalan komédia Előzetes 7-én 19 órakor A nemzetközi balett-repertoár nagy kettősei A Szovjetunió Szövetségi Köztársaságainak Balett Gálaműsora KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1980. október 31. péntek du. 3 óra: A REVIZOR Ifjúsági D-bérlet MOZI 1980. október 31., péntek KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4 háromnegyed 6 és 8 órakor! LUXUSBORDELY PÁRIZSBAN Csak éven felülieknek! III. helyárú! Színes, magyarul beszélő francia filmvígjáték KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! r ŐSZI MARATON 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő szovjet film. MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! DORÖTKA ÉS AZ ABC Színes csehszlovák mesefilm-összeállitás á Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! STŰDIÓMOZI: 8 órakor! városi mozi épületében! EGY KÜLÖNLEGES NAP 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes olasz film. PElOFI népe A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániai Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással. Kecskemet, Külső-Szegedi út 6. 6001. Telefon: 13-729. Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—2952 J *1

Next

/
Oldalképek
Tartalom