Petőfi Népe, 1980. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-23 / 223. szám

Együttműködési szerződés az őszi szállítási feladatok PETŐFI Népe Megkérdeztük Miért nincs elegendő tűzi­fa, s várható-c javulás az el­látásban? Válaszol Búza Endre, az Alföl­di Tüzelőszer- és /Építőanyag Ke­reskedelmi Vállalat igazgatóhe­lyettese : — Vállalatunk 1980-ra 170 ezer tonna tűzifát rendelt az erdőgaz­daságoktól, ami — megítélésünk szerint — teljesen, kielégítené Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye fogyasztóit. Szerződést kötni viszont csupán a kért mennyiség felére, azaz 85 ezer tonnára tudtunk; ennél többet ugyanis nem igazoltak vissza a termelők. Miután már augusztusban nyil­vánvalóivá vált, hogy a 85 ezer tonna kevés lesz, a Belkereske­delmi Minisztérium közbenjárá­sával e hónap elején sikerült megállapodni más szállító cégek­kel is, így az idei árukeretünk 133 ezer tonnára emelkedett. Az adásvételi feszültség ezekben a napokban érte el csúcspontját a TÜZÉP-telepeken. Hogy viszonylag igazságos le­gyen az elosztás, a három megye tanácsával egyetértésben korlá­tozó rendelkezést adtunk ki. En­nek értelmében, öt mázsa szénhez egy mázsa tűzifa jár, s ezt az arányt minden esetben kötelesek betartani kereskedőink. Tekintet­tel arra, hogy a nagyobb szállí­tások szeptember végén kezdőd­nek, egyelőre csak szénhez tu­dunk tehát tűzifát mellékelni. Egyúttal türelmet kérünk a fatü- zeléses fűtőberendezéssel rendel­kező lakosoktól; mihelyt megfe­lelő készlet halmozódik fel tele­peinken — erre legkésőbb októ­ber első felében sor kerül —, minden vásárlónk igényét kielé­gítjük. Bár az a megszorítás, mi­szerint egy személyt 15 mázsá­nál több tűzifával nem szolgál­hatunk ki, továbbra is érvényben ma rad..." K. F. TEREFERE (Tóth Sándor felvétele) Princz László, a Szakszerve­zetek Megyei Tanácsának tit­kára, Megyik Ferenc, a MÁV Szegedi Igazgatóságának helyet­tes vezetője és Rigó István, a Vo­lán 9-es számú Vállalat igazga­tója együttműködési és munka- programot írt alá az őszi szállí­tási feladatok maradéktalan ellá­tásáért. A szállítási igények maradékta­lan kielégítése, a szolgálati he­lyékre háruló sokirányú feladat eddiginél hatékonyabb élvégzése érdekében a két vállalat az együttműködés és munkaprogram keretében kívánja segíteni a vas­úti és közúti szállítási feladatok- sikeres megoldását. A korábbi évek tapasztalata bizonyította, hogy az ilyen jellegű megállapo­dások eredményesen szolgálták az őszi feladatok sikeres teljesítését. A mezőgazdaságban országosan az előző éveknél nagyobb szállí­A kiskunmajsai Cipőipari Szö­vetkezet termékei méltán aratnak sikert a vásárlók körében. Az ál­taluk készített szandálok és csiz­mák kivitele megfelel a minden­kori divat igényeinek, s a minő­ségük ellen a legritkább esetben akad kifogás. Az idén 60 ezer pár szandállal' járulnak hozzá a vá­sárlók igényeinek kielégítéséhez. Külön említésre méltó, hogy eze­ket a lábbeliket négy színben és 30 modellben készítik, s így meg­felelő választékot nyújtanak. Ugyancsak bő a választék a szö­vetkezetben készülő női csizmák­ból. A megrendelt 50 ezer pár fe­lét sertésvelúrból,, a másik felét pedig olasz műbőrből gyártják. A 15 színben^ 4 szármagasságban előállított csizmák megérdemel­ten nyerik el a vásárlók tetszé­sét, annál is inkább, mert jóval olcsóbbak, mint az import láb­belik, A 190 dolgozót foglalkoztató szövetkezetben a lehetőségekhez mérten nagy gondot fordítanak a gépesítésre, a termelékeny, spe­ciális célgépek üzembe állítására. tási csúcs várhaitó. A MÁV Sze­gedi Igazgatóságának az év utol­só négy hónapjában több minit négymillió' tonna áru elszállítását kell megoldania. A Volán 9-es számú Vállalatának az őszi csúcs- forgalom zökkenőmentes és ha­tékonyabb lebonyolítására a leg­nagyobb erőfeszítéseket kell bizto­sítani. A két vállalat ezért fel­kérte a Szakszervezetek Bács- Kiskun megyei Tanácsát e felada­tok elvégzésének szervezett támo­gatására és segítésére. Az SZMT szervezi és mozgósítja a szakszer­vezeti bizottságokat, megyei szak­mai bizottságokat a reális és konkrét fuvarozási igények beje­lentésére, a rakodási készség ja­vítására, a szombati és vasárnapi rakodások elvégzésére, az egyen­letes árufogadás és árukiadás biz­tosítására, a szerződések mara­déktalan .betartására, a közúti fu­vareszközök hatékony kihaszná­lására. A figyelemfelhíváson túl ( A kéregbehúzó gép kezelője — Varga Mária — egy műszak alatt átlag 500—600 pár lábbelin végzi 'el a szükséges műveletet. I Tessék a főnökasszonyt keresni! t. (Esetem a tej tar tóval) Nem a magánügyem — sze­retném leszögezni jóelőre. In­kább afféle kereskedelmi pél­dázatnak szánom a történetet, annyira véletlen, ugyanakkor jellemző az egész. Egy vadide­gen ember fakadt ki a köze­lemben : — Tasakostej tartót akartam venni. Nincs — mondta az el­adó. De hiszen a kirakatban láttam — válaszolta a vadide­gen ember. — Nem lehet meg­bolygatni — felelte az eladó. — Ha így történt, tenni kell ellene — fordultam a sértődött vevőhöz. — Hívjuk az üzletve­zetőt, írunk a panaszkönyvbe, értesítjük a főhatóságot... És már fentem a fogam a finom poénra: áru nincs, de kínálják! Fő a kirakat?! Előbb viszont ellenőrzőm a dolgot. Belépek az üzletbe, kérem a •tejtartót. Nincs — közli a kék­szemű eladó, és kísérteties ha­sonlósággal megismétlődik az előbbi párbeszéd. — Miért nem lehet bevenni az üveg mögül, ahol öt darab van? Ez talán I mintakirakat? Verseny kirakat? I Hol az üzletvezető? — Hoz- I zanak le egyet az emeletről — I adja ki az utasítást. Ott sincs. 11 — Akkor vegyék be a kirakat- I ból! S lám, megtörténik a eso- I da. így jutottam a tizenkét fö- I rint ötven filléres műanyag f tej tartóhoz, bár személy sze- I rint nem szűkölködtem a hiá- I nyában. Csak úgy, megpróbál- 1 tam beszerezni, hogy ajánlhas- I sam a módszert másoknak is: 1 tessék bátran keresni a főnök- I asszonyt! Hogy más cikkek ese- I tóben is beválik-e a tippem? I Hja, ki tudja azt előre? Utólag azért megnéztem, I hogy hagyott-e kint mutatóba I a maradék példányokból a [ kecskeméti háztartási bolt az | utca emberének. Nem, egyet- I len szálat sem. Az üzlettérben I tehát, az egyik szögletben vagy I polcon most négy darab tejtar- I tó lapul. De a .kirakatból ne- I hogy megtudja valaki, vélet- I lenül... —halász— \baján is W KEZDJE A isL áS SKÁLÁNÁL! Szeptember 27 én nyílik meg Baján az ÁFÉSZ Dunatáj Skála-Coop Áruháza A DUNATÁJ ÁRUHÁZ 40 000-FÉLE ÁRUCIKKEL, SKÁLA-COOP VÁLASZTÉKKAI . ÉS MÁRKACIKKEKKEL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT. BAJÁN IS SKÁLA ÁRUSKÁLA, MOST EGY LÉPESSEL KÖZELEBB A VÁSÁRLÓKHOZ! 1405 HÍREK • HÍREK HA IGEN — NYERT! Kecskeméten az aluljáróban lekoptak az útburkolati jelek és ezért a KPM Közúti Igazgatósága — hozzátartozik az út állagának megóvása» kar­bantartása — új záró- és terelővonalakat festetett fel, de ... Nem tartozom azok közé, akik túlságosan nagy szakértelmet tételeznek fel magukról, de' valamelyest ismerem a KRESZ szabályait, s ami talán még ennél is fontosabb, a közlekedést. Az új útburkolati jelek felfestése nem árulkodik túlságosan nagy hozzáértésről, ugyapis a városból kiveze­tő forgalmi sáv az aluljáró levezető részében olyan keskeny, hogy egy sze­mélygépkocsi képtelen megelőzni egy kerékpárost. Az új záróvonal elhelye­zése totális közlekedési csődöt okoz, valóságosan megbénítja a, forgalmat. Az útburkolati jelek felfestése a KRESZ szerint a forgalom áramlásá­nak segítését is szolgálja, ez esetben pontosan az ellenkezőjét érték el. Ez volt talán az illetékes célja? Ha igen — nyert! teljesítéséért soron kívül operatív intézkedése­ket tesznek az exportszállítási feladatok időbeni teljesítésére, az egységnalkomány-szálLítás zavar­talan biztosítására, a szállításban közreműködő dolgozók biztonsá­gos munkavégzésére. A MÁV Szegedi Igazgatósága biztosítja a területén jelentkezett nagyobb árufeladásokat, Hitetve kirakodásokat végző ‘ vállalatok névjegyzékét, s ezt az SZMT ren­delkezésére bocsátja. Rendszere­sen tájékoztatást ad azokról a vállalatokról, amelyék késedel­mesen végzik rakodásaikat. Fi­gyelemmel kíséri a megyében végzett szállítások alakulását, és szükség esetén operatív intézke­dés megtételét kezdeményezi a szállíttatónál, vagy az illetékes szakszervezetnél. Hasonló infor­mációval all az SZMT rendelke­zésére a Volán 9-es számú Vál­lalat is. Ikarusok, terven felül Hétfőni több mint negyedévvel a tervidőszak vége előtt teljesí­tette V. ötéves tervét az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár. Az öt évre tervezett utolsó 60 850-ik autóbuszt Toldi József, a vállalat vezérigazgatója adta át 'legna­gyobb .megrendelőjük, a Szovjet­unió képviseletében megjelent Rein Avgusztovics Otszaszonnak, a Szovjetunió budapesti nagykö­vetsége első titkárának. Az esztendő hátralévő három hónapjában, .terven felül még mintegy 3600 autóbuszt készíte­nek az Ikarusban külföldi part­nerek részére. Az elmúlt öt esztendőben — a IV. ötéves tenvhez viszonyítva — közel 50 százalékkal több Ikarus autóbusz gördült le a gyártóso­rokról. A 60 850 busznak több mint a fele a Szovjetunió útjait, városait járja. 1975-ben még alig több mint tízezer, 1980-ban már 13 800 autóbusz gyártása szere­pelt a tervekben. A termelés emelésére elsősorban a korszerű fényezőüzem munkába állítása, a Budalakk jó minőségű, gyorsan száradó festékének bevezetése, félautomata gépsorok üzembe he­lyezése nyújtott lehetőséget. A ko­rábbi 16 helyett 48 autóbusz ké­szül' el naponta az Ikarus buda­pesti és székesfehérvári gyárá­ban. Egyre több az olyan típus­család, amely azonos karosszéria- elemekből épül fel, biztosítva a gazdaságos, nagy sorozatok gyár­tását. (MTI) Kecskemét határában, a megye- székhely és Nagykőrös közötti úton egy szabályosan közlekedő személygépkocsi elütötte az úttes­ten erősen ittas állapótban gya­logló és féktávolságon belül a jár­mű elé lépő Simigla József 24 éves, Kecskemét, Űrrét 36. szám alatti lakost Simigla József a kór­házba szállítás után meghalt. Cserbenhagyó gázolót keres a rendőrség. Az elmúlt héten csü­törtökön este 9 óra tájban Kuna- dacs- határában a község és Lajos- mizse közötti úton egy ismeretlen személygépkocsi elütötte az úttest jobb oldalán gyalogló Nagy Mi­hály 31 éves, Kunadacs, Alsóadacs 8. szám alatti lakost. A gázoló a baleset helyszínéről megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhaj- tott. Nagy Mihály súlyosan meg­sérült. A rendőrség kéri, hogy azok, akik a balesetről bármilyen felvilágosítást tudnak adni, jelent­kezzenek a legközelebbi rendőri szervnél. Kiskőrös határában ittas álla­potban vezette személygépkocsiját Korányi Tibor 27 éves, Kiskőrös, Feketehalom 69. szám alatti la­kos. Gyorshajtás miatt egy jobb­ra ívelő kanyarban kisodródott és az árokba borult. A személygép­kocsi vezetője és utasa súlyosan megsérült. A személyautóban 50 ezer forint anyagi kár keletkezett. Figyelmetlenül vezette személy- gépkocsiját Jászszentlászló hatá­rában Mucsi Zoltán 26 éves, Szánk, Kisasszony dűlő 29. szám alatti lakos. A tompított fényszó­rónál későn vette észre az előtte közlekedő kivilágított lovas kocsit, s nekiütközött, majd az útmenti árokba borult. A gépkocsiban uta­zó Urbán Béla 31 éves, Szánk, Bé­ke utca 31. és Kakukk József 65 éves, Szánk, Árpád utca 38. szám alatti lakos súlyosan megsérült. Érsekcsanádon, a Dózsa György és a Radnóti utca kereszteződésé­ben Kellner Ferencné 45 éves, Ér­NAPTAR 1,80. szeptember 23., kedd Névnap: Tekla Napkelte: 6 óra 32 perc Napnyugta: 18 óra 40 perc Holdkelte: 18 óra 28 perc holdnyugta: 4 óra 44 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: hajnalban, kora délelőtt sokfelé erősen felhősi, párás, ködös idő. Derült idő. Általában, gyengéi napközben időnként élénk, vál­tozó irányú szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 10, 15 fok között A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22, 27 fok között, a néhány tartósab- ban iköd'ös területen 20 fok köze­lében. Távolabbi kilátások szerdától— szombatig: a reggeli órákban pá­rás, 'ködös idő várható. Napköz­ben általában kevés lesz a felhő, csapadék nem valószínű. A leg­alacsonyabb hajnali hőmérséklet 8, 13 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék nem vár­ható. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: szeptember 21-én a kfizéphómérséklet 15,7 (az 50 éves átlag 15,6), a legmagasabb hőmér­séklet 24,4 Celsius-fok volt, a nap 10 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 12,5, 13 órakor 24,2 Celsius-fokot mér-1 tek, a reggeli legalacsonyabb hőmér­séklet 11,0 Celsius-fok volt. — Véget ért vasárnap Mezőtú­ron az Ifjú Gárda katonai szakal­egységek kétnapos országos talál­kozója és versenye. A kétszáz fia­tal harci túrán mérte össze ügyes­ségét, felkészültségét, valamint megismerkedett a vendéglátó vá­ros hatszáz éves történetével. — TŰRI ÖREGDIÁKOK. Fenn­állásának 450. évfordulóját ünnep­li a napokban a mezőtúri Dózsa György Gimnázium és Mezőgaz­dasági Gépészeti Szakközépiskola. A jubileumi ünnepségre meghív­ták az iskola egykori diákjait is, köztük neves művészeket, tudó­sokat. Egyebek között kiállítják Salgó Endre magyar származású mexikói festőművész — egykori túri diák — képeit is. sekcsanád, Zrínyi utca 46. szám alatti lakos személygépkocsijával az őt már motorkerékpárral sza­bályosan előző Rádics Mihály 29 éves, Érsekcsanád, József Attila utca 11. szám alatti lakos elé ka­nyarodott és összeütköztek. Rádics Mihályt súlyos sérüléssel szállítot­ták a kórházba. Ittasan vezette személygépkocsi­ját Baján, a Tűit, István-szobor- hoz vezető úton Deák Károly 23 éves, Baja, Dr. Ortutay utca 4. szám alatti lakos. Az ittas férfi járművével egy fának ütközött és megsérült. Gyermekbaleset történt Kiskő­rös határában. A Felsőkamaszáció 17. számú ház előtt a négyéves Mészáros Gyula az út szélén ját­szott, majd féktávolságon belül eléje lépett a Suba András 20 éves, Kiskőrös, Felsőkamaszáció 6. szám alatti lakos vezette segéd- motoros kerékpárnak. A gyermek szerencsére csak könnyebben sé­rült meg. Kecelen, a Soltvadkerti és a Thököly út kereszteződésében Kutyka Lajos 47 éves, Kecel, Liszt Ferenc utca 7. szám alatti lakos személygépkocsijával figyelmetle­nül közlekedett és jobbra kanya­rodás közben elütötte a kereszte­ződésen gyalogosan áthaladó Tóth Andrásné 70 éves keceli lakost. Tóth Andrásné megsérült. Gázmérgezés Tragikus szerencsétlenség tör­tént Baján, a Szent László utca 2. szám alatti lakásban. A gáztűz­helyt városi gázvezetékre kötöt­ték át, a csöveknél azonban kiszi­várgott a gáz és a lakásban alvó Reisz Györgyné 67 éves nyugdíjas — a boncolás megállapítása sze­rint — gázmérgezésben meghalt. Az ügyben a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálatot indított. G. G. Forgalmi változás Lászlófalván A KPM Közúti Igazgatósága szeptember 23-tól új «forgalmi rendet léptet életbe Lászlófalva belterületén, valamint a község határában. Az eddigiekkel ellen­tétben, az újonnan kiépített Kecs­kemét—Tiszakécske közötti úton közlekedőknek van elsőbbsége. — Ülésezett tegnap Kecskemé­ten a Bács-Kiskun megyei Kór­ház-Rendelőintézet mellett műkö­dő, úgynevezett együttműködési tanács. A résztvevők megismer­kedtek az új kórházi központ mű­ködésével kapcsolatos elképzelé­sekkel, majd megnézték az épület- együttest — Az Operaház közleménye. A Magyar Állami Qperaház igazga­tósága értesíti közönségét, bérlőit, hogy az 1980/81. évadra a Nép- köztársaság úti épületében meg­hirdetett bemutatóit és előadásait nem tudja megtartani, mivel a 96 éves épület és' színpadgépezet fel­újítása már halaszthatatlanná vált. Az Operaház előadásaira kibo­csátott bérleteket visszaváltják, s ez a nyolc előadásra érvényes operaházi „betűs” és az „I., II., III.” jelű ifjúsági, valamint az Er­kel Színházzal kombinált 4 ope­raházi előadásra is vonatkozik. — FELAVATTÁK Egry József festőművész szobrát Badacsony­ban. Marton László alkotását, a művész egykori műtermének kö­zelében, a badacsonyi móló bejá­ratánál helyezték el. Az esemé­nyen Pozsgay Imre művelődési miniszter mondott avató beszédet. — Nyomda és a közönség. A Pátria Nyomda sokrétű tevékeny­ségét megismertető hét kezdődött Dombóváron. Megnyílt a nyomda munkáját szemléltető kiállítás is. A hét programjában könyvnyom­tatás-történeti előadássorozat hangzik el, beszélgetés lesz a nyomdászszakma múltjáról, jele­néről és jövőjéről. Ifjúsági anké­tet, szakmai vitát is rendeznek. MŰSOR: MOZI 1980. szeptember 23«, kedd KECSKEMET VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A KÉTDIMENZIÓS GYILKOS Színes, magyarul beszélő olasz film KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4 órakor! A KIS* HABLEÁNY Színes, magyarul beszélő japán rajz-me^efilm háromnegyed 6 és 8 órakor! FELELEM a VAROS FELETT . Csak 18 éven felülieknek! II. helyárú! Színes, francia—olasz bűnügyi film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! A KIS TEVE £S A CSACSI Színes, szovjet mesefilm-összeállítás A.Városi Mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő­adást ! STÜDIÓMOZI: 8 órakor! (A Városi mozi épületében!) MEGKOZELlTfiSEK Színes, magyarul beszélő francia—svájci film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó:1 Prelszinger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 60001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) 11-719 Telexszám: 26 216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001. Telefon: 13-729. Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—2952 RÉSZEGEK AZ ORSZÁGÚTON Halálos és súlyos közúti balesetek

Next

/
Oldalképek
Tartalom