Petőfi Népe, 1980. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-20 / 195. szám

UM. augusztus Sfl. # PETŐFI NÉPE • Szakmunkás lett a mama A boldogság képes „kiterjedni” térben és időben, irigységtől men­tes emberi közegben. A két mun­kásasszonyból csak úgy sugárzik, s a többiek, akik hallgatjuk őket, egyre inkább átmelegszünk. Pedig nem nagy dologról peieg a szó. Az történt hogy két mun- kúsnő szakmunkás lett. Mily cse­kélység ez a világ viharzó esemé­nyeihez mérten! Még akkor is. he ez a két szép jellemű ember az elérhető legjobb eredményt, a piros szakmunkás bizonyítványt küzdötte ki magának, s ebben el­sők a szakma történetében az egesz országban. Nekem mégis az jut eszembe róluk, hogy hősei ők a munkás hétköznapoknak. Mert úrrá tud­tak lenni a megalkuvásra, kisigé- nyőségre szorító körülményeiken. A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat dolgozói. Anyu, ne tegye le! Kék szemű, rózsás arcú asszony Bodor Dezsőné, de dús kontya ezüstösen bújik ki a fejkendőből A magyarázat: hat éve özvegy. .<■ rrost harminchét esztendős. Há­rom gyereket nevel, egyedül Kunszálláson. Dezső fiam már tizenkilenc éves, kőműves szakmát tanult — „mutatja be” legidősebb gyerme­két. — Rózsika egy évvel fiata­labb, ő most kezd dolgozni, ápo­lónő lett. Zsolttal kell a legtöbbet foglalkoznom, mert még 'csak tíz­éves. Szerencsére jó alvó, és éb­redő kisfiú. — ön hány órakor ébred reg- gt lente? — Fél négykor kelek minden­nap. hogy itt. Kecskeméten hat­kor munkába állhassak. Vállalati autóbusszal járok be. Este hat óra felé vagyok újra otthon. Mindig sok a munkám a ház körül. Igaz. most már a gyerekek is segítenek. Amikor a vizsgára ^szültünk, három napig ők takarítottak, főz­tek. hogy nyugodtan tanulhassak. Volt. úgv. hogy azt mondtam, most már leteszem a könyvet, úgyse fér a fejembe, ami benne van. A gyermekeim biztattak: anyu, ne tegye le! Nagvon örül­tek neki, hogy jól sikerült a vizs­gám. — Miből merített érőt a végig jeles színvonalú tanuláshoz? — Arra gondoltam, hogv ha már hozzákezdtem, ne legvek utolsó. Meg aztán, a gyerekek • Horváth Gyuláné. szakmát tanultak, nekem pedig nem volt rá módom annak ide­jén. Utói kellett érnem őket. Nem adták ingyen — Már régen szerettem volna szakmát tanulni, de picik voltak a gyerekek, nem lehetett tőlük — mondja Horváth Gyuláné, a másik „piros diplomás" szakmun­kásnő. — Rózsa most tizenkét. Gyula hét-, Zolika pedig ötéves. Ballószógben lakunk, a távolsági autóbusszal járok be. Azért jöt­tem ehhez a vállalatnoz dolgozni, mert itt óvodát, bölcsődét kap­tam a gyerekeknek, és tanulhat­tam is. — Gondolom, így sem volt könnyű... — Otthon jószágok, kert, családi gondok, vártak. Egyszer az egyik gyerek volt beteg, máskor a má­sik. Szerencsére, a férjem sokat átvállalt tőlem ebben a két év­ben. Mert sokat kellett gürcölni, nem adták ingyen a szakmát. Megérte a sok tanulás. Amikor levizsgáztunk, azt mondja az is­kolás kislányom: ugye, anyuka, most már nem úgy mondják, hogy az én anyám segédmunkás., hanem, hogy szakmunkás? — A munkatársnők gratuláltak a csupa ötös bizonyítványhoz? — Egyikük-másikuk tiszta szív­ből örült a sikeres vizsgáknak, de voltak irigyek is. Mások* pedig bánták, hogy nem jöttek velünk tanulni. A művezetőnk büszke volt rá, hogy az ő dolgozói ilyen jó eredményt értek el. Különben a vezetők nagyon megértők vol­tak velünk a két év alatt, és min­den segítséget megadtak. — Anyagilag jól jártak? — Egy forint ötven órabértöbb­letet kapunk. Ez azt jelenti, hogy havonta 300—400 forinttal többet keresünk, mint eddig. Mi ketten 800—600 forint jutalmat is kap­tunk Bodonéval. a vállalattól, a kitűnő bizonyítványért. Eddig már hetvenötén 1972-ben vizsgáztak az ország­ban legelőször baromfihús-feldol­gozó szakmunkások, miután két évvel korábban szakmai rangra emelték ezt a munkát. — Azóta nálunk — csak az itt- maradókról beszélek — hatvankét felnőtt és tizenhárom nappali ta­gozaton végzett szakmunkás kép­zésével emeltük a szakmai szín­vonalat — tájékoztat Vékony Ká- rolyné, a személyzeti osztály mun­katársa. a tanfolyamok „osztály­főnöké”. — Az oktatás vállalati előadókkal, itt a munkahelyen fo- Ivik. a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet szak­mai felügyelete mellett. Benke Ferencné. igazgatóhelyettes na­gvon sokat segít nekünk. A tanu­lásra jelentkező dolgozók minden törvényes kedvezmértvt megkap­nak. — Lemorzsolódás? — Sajnos, elég nagymértékű. Az idén tizenhármán végeztek a huszonhat induló közül. Nem mindenkiben van meg az az átla­gon felüli kitartás, ami a munka melletti tanuláshoz kell Vékonyné asztalán fénykének, köztük Bodorné és Horváthné portréja. Tablót készít az osztály. A. Tóth Sándor •lyX‘X*X*X*X*X‘i J.V.'.V.V.V.V.V.V.’.V.V.V siklottak a lányok és menyecskék, de mintha bű­vös kör venné körül őket, sohase léptek ki a ka­zal árnyékából. És nem is történt ott más, csak vidám, fiatal ficánkolás. Egyedül Marika volt tar­tózkodó, néha mintha szomorkásán nézett volna a fiúra. Pedig az ő neve muzsikált benne egész nap, > és %zt a nevet fojtotta éjjel forró lehelettel párná­jába. A fiú megnézte óráját, már tíz perccel múlt egy. A gépészhez sietett, hogy sípoltasson. Azután a kévékkel megrakott szekereket szemlélgette. Bi­zony meglaposodtak kissé. Ekkor vette észre, hogy mellé sompolygott Márton bácsi. Nem szólt, de biz­tatóan nézett a fiúra, mintha mondaná: — Bízzék csak ide. Nem lesz itten hiba. Értjük mi a módját. Megint megvizsgálta a szekereket. Csakugyan. Nem veszi észre- ezt a hiányt senki. Ű-Bőd pedig a legszegényebb falu az egész környéken. így ment ez minden nap. A fiúnak néha fejébe zúdult a vé­re, keze reszketett, midőn a mázsa mércéjét igaz­gatta. Hányszor elhatározta, hogy nem játszik to­vább, ledől ebéd után a házikóban, és oda se neki, ha csobban a víz. Jut is, marad is. De megjelent Gyuri feje, és megint a kazal mögött voltak. Érez­te a reá tűző szemekből, hogy így kell ennek tör­ténnie. Ment igézetten, akár kisgyerek korában g tömjénfüstös templomba misére, létániára, szer­tartásra. Hiszen szertartás folyt itt is, ifjú nőtestek párája lebegett a .kazal mögött, és játékkal leplez­ték, szépítgették az élet kegyetleri kényszerét. 'Tíz nap múltán végeztek a táblával, már estébe hajlott az idő, midőn útnak indult a gép Vad­almás felé, ahol árpaasztag várta. Búcsút vettek a bődiek, átlábaltak a patakon, az asszonyok térden felül emelték a szoknyájukat, visszakacagtak, a túl­só partról pedig integettek. Márton 'bácsi maradt utolsónak: — Úgy hallom, az ifiúr ellátogat néha a bődi malomba. — Igen, szeretem hallani békítő zúgását, meg aztán senki sem süt olyan rozskenyeret, mint az öreg molnár néni. — Elhalt mellőle mindenki, az ura, a fia, a me­nye, csak két neveletlen unokája maradt, és mégis csinálja, sőt jól csinálja a dolgát. No, ha jön, ezen­túl engem se kerüljön el. Ott lakom a pap szőleje mellett, vincellérkedem nála, sok az éhes száj az én házamban. — Majd vidámabbra fogta hangját: — Jó bora terem a papnak. Kezet adott a ^fiúnak, az meg önkéntelenül el­mosolyodott : — Tudom, tüzes rizling. Míg élt az apám, gyak­ran vásárolt tőle, ma is számban az íze. — No, lássa — biztatta az öreg —, térjen csak be mindig egy kis miséborra. Marad azért a pap­nak. Hiszen tudja... Azután kezet adott, a fiú ismét elmosolyodott. A képeslapokban sokszor látta az életre-halálra szö­vetkezett császárok, királyok meg fejedelmek ta­lálkozását. Azok szorongatták ilyen méltósággal és buzgón egymás kezét. Márton bácsi is eltűnt a nyá­ri szürkületben, a fiú meg csak állott a patak part­ján, és egyre Ö-Bőd felé nézett. Azután megrezzent. Finom érzékenysége tudatta, hogy valaki itt van a közelben. Körülnézett, de senkit se látott. Töpren- kedett, majd mintha vonzaná valami, a tölgyfa felé ment. Mögötte állott Marika. A fiún átvillant, hogy (Szikszai Károly rajza) csakugyan nem látta a patakon átláboló asszonyok között. A menyecske aggodalmas tekintetet vetett a fiúra: — Haragszik ránk? — Miért haragudnék? — Mivel annyit incselkedtünk? — Tudom, miért tették — válaszolta fojtott han­gon. — Tudja? — Tudom. Azalatt hordták át az emberek a ké­véket a patakon. Marika elsápadt. — Azt hiszi — folytatta kissé sértődötten a fiú —, hogy különben jártam volna a bolondját? Az asszony a fának dőlt, válla meg-megrándult, sirt. A fiú melléje lépett: — Ne sírjon. Igazuk volt. Szegény a falu, kevés a kenyér. Én meg, láthatja, nem haragszom. — Nem is azért sírok — tördelte Marika. — De akkor miért? — Mert jó gyerek vagy. AAár tegezte. Hangja anyássá szépült, de szeméből másfajta tűz lobbant. Könnyei mosni kezd­ték arcáról a cséplés porát, maszatos lett. A fiú zsebkendőjével törölgette, s csak nézte, miként pi­rosak át barna'bőrén a lüktető vér. És egyre simo­gatta a fejét. A fej a fiú mellére borult, majd szája felé kúszott, akár a vadvirág. Aztán kemény, forró kis paraszttenyér fogta meg karcsú, ideges kezét. Akkor volt a fiú életében először boldog. # A hartai Erdei Ferenc és a hernádi Március 15. Tsz közösen építi a nagyközség tornatermét. A hartai példa követhető • A Rajk László utcában most épülnek a családi házak a két terme­lőszövetkezet tágjai számára. Harta alig ötezres lélekszámú község a Duna mentén. Hajdaná­ban a világtengereket járó hon­polgárairól volt híres. A fal# szé­lén hömpölygő folyó számos fia­talembert .csábított a romantikus­nak tűnő távoli tájakra, akik a hajós életbe menekültek az érseki uradalom szorításából. Napjainkban a Kiváló címmel többszörösen kitüntetett termelő- szövetkezetek, munkabrigádok és a nagyközség általános fejlődése szerez nevet Hartánák. Az utazás vágya a mai nemzedékben is él, Amikor a mezőgazdasági mun­ka lehetővé teszi, közösségben és egyénileg szívesen keresik fel ha­zánk, sőt Európa szép tájait. Amit láttak, tapasztaltak és hasz­nosnak találtak, azt a szűkebb környezetükben, otthon igyekez-' nek megvalósítani. Gottschall Péter, a nagyközségi pártvezetőség titkára mutatja be ezekkel a szavakkal szülőhelyének lakóit. — Régen a messzi tájakról ha­zatért hajósok mesélték ‘ el élmé­nyeiket az itthon maradottaknak. Mostanában a legtöbben személye­sen keresik fel azokat a vidéke­ket. és ha rokonság érkezik, ha vendégül látnák „•valákifj“szíVeSéhJ megmutatják mit valósítottak meg Hartán abból, ámít masútf' láttak. Természetes, hogy ez nem olcsó dolog, a nagyközség lakói azonban nemcsak a szorgalmukról híresek, hanem arról is, hogy a köz érdekét szolgáló beruházást miként lehet társadalmi összefo­gással megvalósítani. Még az 1970-es évek legelején határoztak úgy tanácsülésen, hogy meg kell szüntetni a sár- és por­tengert és ki kell kövezni a falu utcáit. 1970-ben mindössze 3 kilo­méter kövezett út volt Hartán, az is, a KPiM Közúti Igazgatóság ke­zelésében. A negyedik ötéves terv­ben a kommunális fejlesztésre felhasználható összeget teljes egé­szében az útépítésre fordították, és 2 kilométer hosszú utat sikerült építeni az úgynevezett stabilizá­ciós eljárással. Hinkel Henrik, a községi tanács végrehajtó bizott­ságának tagja, a Lenin Termelő­szövetkezet műszaki főágazatveze- tője irányította az útépítés gépi munkáját. Az Erdei Ferenc Tsz Hunyadi Jánosról elnevezett trak­toros brigádja és az Ady Endre szocialista brigád az útalapozás­ban, az anyagszállításban tevé­kenykedett. Ez év közepéig már több mint 18 kilométer kövezett Út készült el a nagyközség ut­cáin. Szokola Imre, a nagyközségi tanács elnöke, az egész falut érin­tő újabb beruházás megvalósítá­sának körülményeit ismerteti. — Néhány éve Bíró Gézáné, az Er­dei Ferenc Tsz tagja, a nőbizott- ság elnöke szóvá tette, hogy mi­lyen nagy szükség lenne Hartán a közétkeztetés megszervezésére. Amit 1976-iban elhatároztak, az két évvel később megvalósult. Az Erdei Ferenc és a Lenin Tsz köz­reműködésével felépült az ezeröt­száz személyes konyha és étterem, amelyben szükség esetén három­ezer személy számára is tudnak főzni. Innen látják el most a har­tai és a szomszédos dunatetétleni iskolai, óvodai napközit, s mind­két termelőszövetkezet munkahe­lyeit, ahol külön étkező helyisé­geket létesítettek, s melegítő konyhát. Tízmillióba került ez a beruházás, amely a Dunavidéki Vendéglátó Vállalat kezelésében működik. Az ötödik ötéves terv másik beruházása az általános iskola melletti tornaterem, amelyet a hartai Erdei Ferenc Tsz. valamint a hernádi Március 15. Termelő- szövetkezet közösen épít. Ennek a létesítménynek az anyagi alap­ját is a társadalmi összefogás te­remtette elő. Fóbián Sándor, a nagyközségi tanács vb-titkára, a helyi lakosság áldozatvállalását méltatja. — A községi tanácsnak mind­össze filO—630 ezer forint az évi fejlesztési alapja. Egy ötéves terv­időszak alatt, beruházásra 3 mil­lió 100 ezer forint gyűlik össze. A tornaterem, amelynek építését az ötödik ötéves terv kezdetén elhatározta a község, ennél jóval többe kerül. Igaz, hogy az öt év alatt összegyűjthető 3,1 millióhoz a megyei tanács 1,3 milliós álla­mi támogatást nyújtott, de az összeg még mindig kevés volt a 18-szor 36 méteres iskolai torna­terem és a kiegészítő helyiségek, járulékos berendezések költségei­nek fedezésére. A lakosság önkén­tes felajánlással, évi keresetének 1 százalékát fizeti be erre a célra, s e közérdeket szolgáló létesít­mény költségeihez még a szerény jövedelmű nyugdíjasok is ajánlot­tak fel. kisebb, összeget. 19797000., kezdődött el az építkezés, s vár­hatóan az idén szeptemberbexLelojf készül a tornaterem. ,, Útépítés, közétkeztetés, . torna­terem, 95 lakás, ezenkívül társas- házban újabb 12 lakás lesz készen ez óv végéig. Harta nagyközség ötödik ötéves tervének ezek a leg­jelentősebb beruházásai. Kivitele­zésében társadalmi munkával és anyagi áldozatvállalással az egész lakosság közreműködött. A hato­dik ötéves tervidőszakban minde­nekelőtt az iskolaépítésre szeret­nének sort keríteni. A korábbi években létesített négy tanterem, valamint a más célra szánt külön­böző épületekben elhelyezett ide­iglenes tantermek, már nem sokáig képesek megfelelni a mai követel­ménynek. A külterületi és közös igazgatás alá tartozó más község­beli iskolák körzetesítése óta minden eddiginél több diák tanul Harta központi iskolájában. Az új intézmény létesítésének anyagi alapját nem lesz könnyű előte­remteni. A hartai lakosság azon­ban a felszabadulás óta eltelt több mint három évtized alatt számos ilyen nagy feladatot meg­oldott, építette, szépítette szűkebb hazáját, az egész közösség javára. Többször volt Harta a megyei te­lepülésfejlesztési verseny legjobb­jai között, s a múlt évi munkája alapján az ötezres lélekszámú nagyközségek csoportjában har­madik helyezett lett. Kiss Antal • Társadalmi összefogással épült a sportpálya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom