Petőfi Népe, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! '^S Szovjet vezetők üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke táviratot intézett Losonczi Pálihoz abból az alkalomból, hogy újraválasztották az Elnöki Tanács elnökévé. Alekszej Koszigi n, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke szintén táviratban fejezte ki jókívánságait Lázár György­nek, a Minisztertanács elnökévé történt újbóli megválasztása al­kalmából. (MTI) AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXV. évf. 152. szám Ára: 1,20 Ft 1980. július 1. kedd Vallomások a halasi siker hátteréről Kamatozik a jól megválasztott termékszerkezet Súlyos üzemi és közlekedési balesetek S. oldal 4. oldal S. oldal Szovjet—nyugatnémet tárgyalások MOSZKVA A szovjet kormány meghívásá­ra hétfőn délben Moszkvába ér­kezett Helmut Schmidt, a Né­met- Szövetségi Köztársaság kan­cellárja, valamint Hans-Dietrich Genscher alkancellár, külügymi­niszter. A Vnukovói repülőtéren a vendégeket Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnö­ke, Alekszej Koszigin miniszter- elnök, Andrej Gromiko külügymi­niszter és más hivatalos szemé­lyiségek fogadták. 0 Hétfőn megkezdődtek a szov­jet—nyugatnémet tárgyalások. A megbeszéléseken szovjet részről Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vesz részt. A nyugatnémet felet Helmut Schmidt, a Német Szövetségi Köztársaság kancellár­ja és Hans-Dietrich Genscher al­kancellár, külügyminiszter képvi­seli. A Pravda hétfői száma címol­dalán a két nyugatnémet politi­kus fényképével jelent meg. Az r* * 0 A nyugatnémet kancellárt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, államfő üdvözli. (Telefoto — TASZSZ — MTI — KS) életrajzok ismertetését követőét) az SZKP KB központi lapja meg­jegyzi: a szovjet emberek abban a reményben üdvözlik fővárosuk­ban Schmidt kancellárt és Gen­scher külügyminisztert, hogy láto­gatásuk hozzájárul majd a két or­szág közötti kapcsolatok további fejlődéséhez, és ily módon javára (Folytatás a 2. oldalon.) A konzervüzemeken kívül a la­kosság is számba veszi mostaná­ban, mennyi gyümölcsöt tegyen el I télire. A tavalyinál jóval maga­sabb árak miatt befőzésre eddig nem is gondolhattunk. A 30—35 forintos szabadpiaci cseresznyé­ből jó, ha kóstoló juthatott az asz­talokra. A saláta, a fejeskáposzta, különösen pedig a zöldborsó jó terméssel fizet az idén, s itt van már a piacokon a primőr karfiol is. A zöldborsókínálat ott tart, hogy a megyei ZÖLDÉRT üzle­teiben tíz napja nyolc forintért adják kilóját, s ami nem kell kon­zervgyári feldolgozásra, kicsépel­ve eladják. Mire számíthatunk a nyáron — kérdeztük a befőzési idény kezde­tén Kovács Gyulánétól, a Bács- Kiskun megyei ZÖLDÉRT Válla-' lat kiskereskedelmi osztályának vezetőjétől. A lakosság részéne a tavalyi 866-tal szemben az idén ezer va­gon zöldséget és gyümölcsöt ho­zunk forgalomba — mondta az osztályvezető. — A héten megér­kezett az első pirosribiszke-szál- lítmány, melyet kilónként nyolc forintért árulunk. Ez máris kez­dete a nyári felhozatalnak. A me­gyében mintegy 2500 vagon kaj­szi- és rózsabaraokra van kilátás. Kétharmadát vállalatunk veszi meg, részben külföldi értékesítés­re, részben pedig az itthoni szük­séglet fedezésére. — S a barack után ? — Négyszáz vagon ringlóra és szilvára is szerződtünk, ebből har­minchárom vagon szilva kerül a megye boltjaiba. Hatvanhat va­gon paradicsomot is eladásra kí­nálunk, ötvennégy vagon uborká­val együtt. Őszibarackból, sajnos, az idén sem tudunk minden igényt kielé­gíteni; várhatóan csak 30 vagon­nal jut belőle a kiskereskedelmi hálózatunkba. Felvásárlási ter­vünk burgonyából 1440 vagon. Ebből 1050 a lakosság szükséglete. Vöröshagymából szerződésre 130 vagonnal várunk a termelőktől, s ezt a megyében — anélkül, hogy exportra szállítanánk belőle —, helyben értékesítjük. — A nyári kereslet kielégíté­sének a napi gyakorlatban ho­gyan tesznek eleget? — A vállalat kétszáz bolti dol­gozójára ez közös feladatot ró. Nyolcvanhat zöldség- és gyü­mölcsszaküzlettel veszünk részt a megye ellátásában. Tíz boltban nyáron az üzletajtón kívül is áru­sítunk. (A külső standokon ilyen­kor háromszor többen vásárolnak, mint odabent!) Az üdülők környé­kén: a bajai Sugovica-parton egy, a Szelidi-tónál két, Tiszakécskén és Kiskunfélegyházán ugyancsak két, a tőserdei és a kecskeméti strandnál egy-egy, valamint a bácsalmási buszmegállónál és a solti autóscsárda mellett szintén egy-egy nyári, napemyős árudá­ban is kínálunk friss zöldséget és gyümölcsöt. Azokat pedig, akik egy-egy nagyobb útelágazásnál, vagy közlekedési csomópontnál szeretnének gyümölcshöz jutni, a megyében hat idényjellegű áru­dával várjuk. Az idén először, május 19-től az izsáki, a soltvadkerti és a ke­celi piacra tehergépkocsis mozgó­bolttal szállítunk termékeinkből. A változó igényekhez alkalmaz­kodni a fogyasztói érdek mellett, vállalati érdek is, hiszen egy al­kalmi árudában nemegyszer negyven-ötven mázsa dinnye is elkel — fejezte be Kovács Gyu- láné osztályvezető. K—I AZ EMBEREK ÉS A GÉPEK PRÓBÁJA Több mint 56 ezer hektár kalászost aratnak a kiskunsági szövetkezetek A Kiskunság mezőgazdasági szövetkezetei a következő né­hány hét alatt 56,5 ezer hektár kalászos gabona termékét arat­ják le. Az időjárás viszontagsá­gaira számítva, a legtöbb gaz­daságban a betakarítási ütem­tervnek különböző változatait dolgozták ki még a műszaki szemlék előtt. Az esősnek ígér­kező nyár ugyanis embert, gé­pet egyaránt próbára tesz. Az aratási szemle csupán kezdet volt. A szervezeti és szakmai felkészülés vizsgája mindaddig tart, amíg a gabona a magtárba lés a különböző melléktermék is biztos helyre nem kerül. A munka ezzel korántsem ér véget, hiszen a tarló megművelése, majd a másodnövényvetés kö­vetkezik. A városföldi Dózsa Tsz mű­szaki szemléjén készült jegyző­könyv tanúsítja, hogy mind­azok, akik az 1295 hektár ke­nyér- és takarmánygabona be­takarítási előkészületeiben részt vettek, igen derekasan dolgoz­tak. A Dózsa Tsz kombájnosait illeti elsősorban az elismerés, akik a jól bevált gyakorlat sze­rint maguk javították gépeiket. A felelősség is rajtuk, ha mű­szaki hiba miatt le kellene ál- niuk. Mészáros Sándor. Sutus Gá­bor, Varga Imre, Tormási Zol­tán, idősebb és ifjabb Mészá­ros Pál már számos körzeti és megyei versenyen kapott díjat, s szerzett hírnevet munkájával a városföldi' szövetkezetnek. T.egutóbb is elsők lettek a bá­bolnai IKR körzeti versenyén. Mind a hatan traktorosként kezdték a szakmát, és napjaink­ban mesterfokon végzik a ter­ményaratást a legkorszerűbb gé­pekkel. A három, Claas Domina­tor 105-ös típusú kombájnt, amelynek motorja és vezetőfül­kéje hazai gyártmányú, gondo­san készítették elő a több hetes munkára. Július elejétől kezdve a há­rom gépen egymást váltva, két műszakban, előreláthatólag 14 munkanap alatt takarítják be a termést. Madari Jenő főmező­gazdász, aki gyakornokként kezdte munkáját, az egyetem után. sok nehéz aratást megért 16 év alatt Városföldön. Véle­ménye szerint a szövetkezet kombájnosai és mindazok, akik az aratáshoz közvetlenül kap­csolódó munkafolyamotokban részt vesznek, képesek a terve­zett idő alatt elvégezni a rájuk bízott feladatot. Ehhez a' szük­séges műszaki segítséget meg­kapják a szövetkezettől és a bá­bolnai IKR-tői. A városföldi Dózsának rádió­telefon-kapcsolata van a terme­lési rendszer ceglédi körzeti köz­pontjával, annak közvetítésével 0 Tiszakécskén is több mint két hetet késik az aratás. (Méhesi Éva felvétele) pedig az IKR központi raktárá­val, ahonnan szükség . esetén azonnal útnak indítják a pótal­katrészt, ha aratás közben mű­szaki hiba történne. A bábolnai termelési rendszer gabonater­mesztő, betakarító gépsorainak eddig nem volt alkatrészhiánya, s zavartalan volt a pótlás is. A Dózsa Tsz-ben alkalmazott gabonatermesztési technológiá­nak szerves része a mellékter- mékgyüjtés,. - -hasznosítás. Az IKR volt az első, amelyik évek­kel ezelőtt az ehhez szükséges gépeket beszerezte és a taggaz­daságoknak eljuttatta. A szö­vetkezet búzatermés-eredményé­ben, nemcsak a kenyérgabona száz kilogrammonként 310 fo­rintos árát, a magasabb sütő­ipari értékű termény minőségi felárát veszik figyelembe, ha­nem a szalmáét is. A gondosan gyűjtött, bálázott szalmának je­lenleg 140—160 forint a száz ki­logrammonkénti ára. Az állat­tartásban alomnak, a pelletké- szitésben takarmányösszetevő­nek, a cellulózgyártásban úgy­szintén nyersanyagnak tekintik. A városföldi szövetkezetben már hosszú évek óta így vált tel­jessé a gabonatermesztés. A szalmagyűjtéssel egyidőben meg-* munkálják a tarlót és a tömeg- takarmány-szükségletnek megfe­lelő mennyiségű silónövényt tér- - mesztenek tarlóvetéssel. A tiszakécskei Béke és Sza­badság Tsz a Kecskemét-szik- rai Állami Gazdasággal közösen használt helikopterrel az elmúlt hetekben, mind az 1500 hektár kalászost kétszer permetezte a gombabetegségek ellen. A ke­nyér- és takarmánygabona jól fejlett a szövetkezet földjén. Az elmúlt nyáron június 20-án már dolgoztak a kombájnosok a ti- szakécskei határban, az Idén legfeljebb július első hetében . kezdődik a betakarítás. A Béke és Szabadság Tsz is évek óta kellő gonddal gyűjti az árpával, búzával együtt a gabonater­mesztés melléktermékeit. A szalmának a tiszakécskei állat­tartók mindig nagy hasznát lát­ták és látják ma is. A Béke és Szabadság Tsz keverőüzemé­ben, valamint a tömegtakar­mány silózásánál évek óta a jelentőségének megfelelően hasz­nosítja a szalmát. Ez a gyakor­lat terjed újabban Kiskunság mind több szövetkezetében. K. A. EREDMÉNYEK, GONDOK, TERVEK Megyei üzemek az első fél év végén I Pénteken » kecskeméti széchenylvárosi Aradi vértanúk terén új zöldségüzlet nyílt. A korábbi évekhez viszonyítva, az idei esztendő első fele sokkal nehezebb volt A gazdasági veze­tőket az új szabályzórendszer, a különböző árváltozások a terme­lés megszervezésében sok esetben nehéz feladatok elé állították. Az irányítók és dolgozók dicséretére legyen mondva, a gondok nagy részét sikerült leküzdeni, és az első féléves tervek végrehajtásá­val megfelelő alapot teremteni az év végéig hátralévő feladatok megoldásához. Két — profiljában egymástól teljesen eltérő — üzem­ben kértünk rövid tájékoztatást 1980 első hat hónapjának eredmé­nyeiről, gondjairól, s természete­sen a jövőt illető elképzelésekről. Takács Miklós, a Habselyem Kötöttárugyár kiskunfélegyházi 5. számú gyárának főmérnöke elé­gedetten mondja: — Csak most, utólag látjuk, hogy szocialista brigádjaink kong­resszusi vállalásainak teljesítése milyen óriási segítséget jelentett a megnövekedett feladatok meg­oldásában. A kiskunfélegyházi, bugaci, tiszakécskei és tiszaalpári telepeinken dolgozó 24 szocialista brigád 312 tagja, összlétszámúnk több mint 56 százaléka, főként a termelés minőségi és mennyiségi teljesítésére tett vállalást Azt hogy ezeket hogy teljesítették, az első féléves termelési adataink fényesen bizonyítják. Az év végéig összesen 487 ezer különböző felsőruházati cikket kell gyártanunk, s ebből június utolsó napjáig keréken 260 ezer készül eL Ezek szerint első fél­éves tervünket 106 százalékra tud­juk teljesíteni. Külön meg kell említenem, hogy termelésünk nyolcvan százaléka exportra ke- rüt s megrendelőink elégedettek a minőséggel. Külföldre kerülő termékeink hatvan százaléka tő­kés államok különböző cégeinek megrendelésére készül. Tőkés kapcsolataink az idén tovább erősödnek. A múlt év vé­gén jelentkezett az NSZK ADI- DAS-cég, az idén, az év elején már megkötöttük az egyelőre há­rom évre szóló szerződést. Az NSZK-cég 15 spéciéi gépet kül­dött, s mi köteleztük magunkat, hogy három évig havonta 50 ezer sportruházati cikket gyártunk, il­letve küldünk részükre. Velük együtt mára hét NSZK-céggel van szoros kapcsolatunk. Francia megrendelőink száma is növekedett eggyel az első fél év­ben, részére 20 ezer bluzont kell a megadott határidőre gyártani. Igen jól alakult a szovjet meg­rendelések teljesítése is, június végéig 117 ezer különböző gyer­mek felsőruházati cikket szállí­tottunk a baráti országba, s ezzel tervünket 109 százalékra teljesí­tettük. — Van amire nem szívesen em­lékezem — mondta Barócsi György, a MEZŐGÉP Vállalat kerekegyházi gyáregységének ve­zetője — Az áprilisi sajnálatos tűzeset során megsemmisült a nagy teljesítményű szálcsiszoló gé­pünk, s ennek hiányát alaposan megérezzük. Most kézi munkával kell végezni a csiszolást, s ez a módszer elég nagy kapacitást le­köt Már megrendeltük a TECH- NOlMPEX-től az új gépet de egy­előre nem tudjuk, hogy mikorra érkezik meg. Jelentős gondunk volt az első fél évben az, hogy szinte állandóan alapanyaghiánnyal küzdöttünk. A székesfehérvári Könnyűfémmű és a salgótarjáni üveggyár rendsze­resen nem tartotta és tartja be a szállítási határidőket. Sajnos, a különböző kifogásokat nem tud­juk felhasználni munkánk során. Mindezek ellenére, megfeleld üzem- és munkaszervezéssel, és átcsoportosításokkal időarányo­san teljesíteni tudjuk az első fél­éves tervet. Legfőbb megrende­lőnk, az IKARUSZ, az általuk gyártott autóbuszokhoz évente mintegy 1250 tonna alumínium- profilanyag, és 300 tonna lemez felhasználásával mi gyártjuk az összes disz- és takaróléceket, dísz- tárcsákat és te tószellőzőket. Igen jelentős az ablakgyártás, az év végéig a különböző méretű, abla­kokból 100 ezret kell átadnunk a gyárnak. Az első félévi kötelezett­ségeinket teljesíteni tudjuk, re­mélhetően továbbra is álljuk a szavunkat. Ebben annál is inkább bízunk, mert a második félévben már zárt ciklusban gyártjuk az ablakokat, a korábbinál kevesebb anyagmozgatással és megfelelő belső átszervezéssel. Az első fél év méltatásához tar­tozik az is, hogy elnyertük múlt évi munkánk alapján és meg is kaptuk május 1-én, a 12. kiváló gyáregység kitüntetést. A szocia­lista munkaversenyben részt ve­vő 20 brigád 302 tagja vállalásai teljesítésével igen jól segítette terveink teljesítését, a termelés­ben jelentkező gondok leküzdését. O. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom