Petőfi Népe, 1980. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKÜN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxv. évi. 127. szám Ára: 1,20 Ft 1980. Június 1. vasárnap Kecskeméti gödrök, aknák, kátyúk í. oldal A csengődi tűz és tanulsága 3. oldal Alapkőletétel Kunfehértón 4. oldal Diószegi Balázs műhelyében 5. oldal Sport 7. oldal Hazánkba érkezett az osztrák kereskedelmi miniszter Szombaton dr. Josef Stari- baoher osztrák kereskedelmi és iparügyi miniszter Ságihy Vilmos belkereskedelmi miniszter meghí­vására hazánkba érkezett. Az osztrák miniszter ma délelőtt részt vesz a BAH-csomópontnál épülő új szálloda alapkőletételénél. (MTIj FOTÓK A KÁRPÁT-MEDENCÉRŐL A légkört és a földfelszínt vizsgálták az űrhajósok MOSZKVA A szokásosnál 50 perccel később volt ébresztő szombaton a Szal- jut—6 űrállomáson dolgozó nemzetközi űrexpedíció részére, mert a kísérleti programban szereplő feladatok teljesítése miatt pénteken este valamivel később mentek aludni is. Míg az állandó személyzet tagjai, Leonyid Popov és Valerij Rju- min a szombati könnyített munkarendnek megfelelően viszonylag több szabad időt kapott — bár természetesen el kellett végezniük a berendezések ellenőrzését és a számukra igen fontos tornát, emellett néhány kísérletet is —, a látogatókra sok munka várt: az űrállomá­son töltött napok alatt nem sok idő jutott pihenésre. A délelőtti munkarendben a Föld megfigyelése és filmfelvételek el­készítése szerepelt: Valerij Kubászov és Farkas Bertalan napi prog­ramja mintegy féltucat kísérletet irányzott elő, főként az atmosz­féra és a bioszféra vizsgálata terén. Az űrállomás lakói együtt ebé­deltek és vacsoráztak, s együtt készítettek elő. tartották meg napi te­levíziós riportjukat is, amelyben beszámoltak a szombati esemé­nyekről. A szovjet—magyar űrexpedíció programjában szereplő „Bioszfé­ra—M” program célja az érdeke­sebb földfeils2ini képződmények és a természeti jelenségek itanul- mányozása. E kísérletben az űr­hajósok személyes döntésük, sza­bad szemmel végzett megfigyelé­seik . alapján készítenek kézi ka­merájukkal színes fényképfelvéte­leket. A „Biosaféra—M” program négy egységből áll. A „Kárpát” kísér­letben geomorfológiai célból fény­képezik a földfelszín meghatáro­zott területeit — 'köztük a Kárpát- medencét; a „Metamorf” kísérlet­ben a geológiai határvonalak és törésvonalak területét, s az át­alakulás srzakaszáiban levő geoló­giai képződményeket (vulkánokat, fiatal medencéket stb.J fényképe­zik; az „Okeán” kísérletben az óceánokról készítenek felvétele­ket; vizsgálják a partvonal alaku­lását, a nagy kiterjedésű óceáni örvényeket, a víz mozgását, tisz­taságát, a plankitonfelhalmozódá- sokat; a „Ciklon” kísérlet célja pedig az űrkomplexumról megfi­gyelhető meteorológiai jelenségek (ciklonok, időjárási frontok) fény­képezése. A „Bioszféra—M" program ke­retében vizsgálni kívánt területek­ről és jelenségekről az űrhajósok térképvázlatokat és részletes le- . írást vittek magukkal, ezeken be­lül azonban sajáit megfigyeléseik alapján szabadon választhatják ki a .megfigyelési objektumokat. Far­kas Bertalan és Valerij Kubászov a többi, kísérletnél is nagyobb kedvvel hajítja végre ezt a prog­ramot, hiszen — mint az eddigi rádiókapcsolatok során kiderült — mindkettőjük kedvenc foglala­tosságai közé tartozik a földfelszín megfigyelése és fényképezése. A Szojuz—36 űrhajósai szomba­ton is folytatják a légkör kutatá­sát. E célt szolgálja a „Polarizá- sérlet — mindkettő a navigációs ció—1” és a „Polarizáció—2” kí- feladatok végrehajtásához kap­csolódik. A navigációs optikai készülékek által végzett mérések adatai at­tól függően változnak, hogy az űrhajó milyen távolságban repül a földtől, s hogy az adott térség­ben milyen a légtér állapota. A „Polarizáció—1” kísérlet cél­ja a különböző atmoszferikus hely­zetek hatásainak kutatása azokon a pontokon, ahol a napfényt a Föld különböző szögek alatt tük­rözi. A kísérletet az űrhajósok polarizációmérő eszköz segítségé­vel hajtják végre. A különböző navigációs felada­tok végrehajtása során áz űrha­jósoknak követniük kell a „földi horizontot”. A Föld megvilágítá­sának különböző körülményei kö­zött a „földi horizont” megfigye­lésének feltételei is változnak, s egyes esetekben a megfigyelés erősen megnehezül. A „Polarizá­ció—2” kísérlet célja a „földi ho­rizont” megfigyelési feltételeinek javítása speciális fényszűrők se­gítségével. Lényege a földfelszín kontrasztjának növelése a termi- nátor (az úgynevezett árnyékha­tár) . közelében, polarizációs fény- szűrő alkalmazásával. A kísérlet során az űrhajósok az illuminá- torokon át és a műszerek segít­ségével tanulmányozzák a kont­rasztot, s összehasonlítják a ka­pott adatokat. (MTI) sikeres, Nyitány A könyv ünnepe Jánoshalmán Az újabban kialakuló szép szo­kásnak, néhány sikerült jánoshal­mi rendezvény kitűnő visszhang­jának és a meghívottak irodalmi tekintélyének tulajdonítható, hogy az ünnepi könyvhét megyei meg­nyitójára a hivatalosokon kívül többen is ellátogattak a nagyköz­ségbe Kiskunhalasról és a környe­ző községekből. A Magyar Nép­hadsereg jánoshalmi helyőrségi művelődési otthona ezúttal is jO házigazdának bizonyult, kitettek magukért a helyi szervezők. így zsúfolásig megtelt nagyteremben köszönthette dr. Jeneiné Páti Nagy Sarolta gimnáziumi igazga­tó, a nagyközség általános elnök- helyettese az Írókat, a közremű­ködő művészeti csoportot, Gero Sándort, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét, a megyei tanács és könyvtár, a járási hivatal és könyvtár képviselőit és dr. Hónig Ferencet, az MSZMP KB (tagját, a jánoshalmi pártbizottság titká­rát, Harcéi János tanácselnököt A vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták Jánoshalma múltjáról, jelenéről adott tömör, szemléletes tájékoztatóját. Fábián Zoltán Jó- zsef Attila-díjas író, a Magyar írók Szövetségének titkára, az ol­vasó népént mozgalom egyik irá­nyítója meggyőzően bizonyította a .könyvek, a (könyvgyűjtemények hasznát: „A könyvtár az a mű­hely, ahol mindenki kedvére for­málhatja magát, felfedezheti a vi­lágot, tudatosíthatja saját helyét a társadalomban.” Vasy Géza iro­dalomtörténész egyetemi oktató mutatta be a megyei megnyitón szereplő írókat. Megállapítottá, hogy jól válogatott a Bács-Kiskun megyei Könyvbarát Bizottság. A meghívottak valamennyi fonto­sabb irodalmi műfajt képviselik, találhatóik közöttük fiatalabbak, idősebbek. Ezt követően Buda Ferenc József Attila-dijas költő, Hatvani Dániel költő, Horváth Péter .prózaíró, Pintér Lajos költő és Zám Tibor szociográfus adott elő műveiből. Hatásos kulturális műsor kere­tezte a jánoshalmi rendezvényt. Jó hangulatot teremtett a Ger­hard László és Karsai Péter ve­zényletével fellépő nagyközségi vegyeskar. Megérdemelt tapsot kapott a befejező részben Fiilöp György őrnagy vezetésével tevé­kenykedő Kiskunság öntevékeny művészeti csoport. A Magyar Néphadsereg magasabb egységé­nél szervezett együttesből a kiskő­rösi Kóló együttes, a 37. Budapesti Forradalmi Ezred ezüstdiplornás tánccsoportja, egy aranyjelvényes kalocsai kórus, a Szép Ernő- és Weöres Sándor-verseket tolmá­csoló folk-country együtteseken kí­vül Vajda János, Gerencsér Lajos, Pál fi József előfelvételis színmű­vészeti főiskolai hallgató bizonyí­totta tehetségét. Egész nap élénk érdeklődés mu­tatkozott a helyi könyvesboltban és a könyvsátoroknál. Csupán a helyszíni árusításon kétezer-né- hányszáz forintos forgalmait bo­nyolítottak le. Még ennél is na­gyobb lett volna a bevétel, ha né­hány könyv — így Moldova György nagyon keresett új kötete, a Nagy LásZló-válogatás, a Kör­kép — nem fogy el pillanatok alatt. H. N. FEJLŐDŐ ZÖLDSÉGTERMESZTÉS Öt kertészeti mintatelepölés • A Tataháza-mátételki szövetkezetben palántázzák a dinnyét. A zyo- mosodástól és kiszáradástól sikfólia takaróval védik a növényzetet. a megyében Hazánk 130 ezer hektáros zöjd- ségtermő .területének több mint 15 százaléka Bács-Kiskun megyé­ben van. 'Ez az arány a Duna—Ti­sza 'közi mezőgazdasági üzemek tevékenységének a jelentőségét mutatja. A Kiváló Szövetkezet címmel közelmúltban kitüntetett gazdaságok többsége éppen a ker­tészeti ágazat termelésének növe­léséért, a korszerű eljárások be­vezetéséért, elterjesztéséért része­sült országos elismerésben. A dusnoki Munkás-Paraszt Tsz, mint hazánk legnagyobb fű­szerpaprika-termesztője, méltán érdemelt kitüntetést sok éves kertészeti ágazatfejlesztő munká­jáért, s növekvő eredményeiért. Hasonló érdemei vannak a miskei Március 15., a fajszi Kék Duna, a solti Szikra, a tiszakécskei Bé­ke és Szabadság, a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság és Tö­rekvés, a kiskunhalasi Vörös Ok­tóber Tsz-nek is ugyancsak a pap­rika, valamint a paradicsom, a burgonya, s a többi kerti vete- mény termelésének fokozásá­ban. E gazdaságok a kitüntetett szövetkezetek közé tartoznak. Jórészt gépesítették a zöldség- termesztést, új eljárásokat honosí­tottak meg a művelésben, táp­anyag-gazdálkodásban, egyes zöldségfajok betakarításában is. Gépek, vegyszerek alkalmazása nélkül jóval nagyobb területen kellene megtermelni a hazai fo­gyasztásra, a tartósítóipari fel­dolgozásra és a külföldi értékesí­tésre szánt fűszer- és zöldségnö­vényt. A leginkább munkaigényes ker­tészeti kultúrák művelésében, rendkívül nagy a háztáji és kis­gazdaságok szerepe. A téesz és szakszövetkezeti, valamint a he­lyi áfész szervezésében működő kistermelők országos átlagot meg­haladó eredményt is fel tudnak mutatni. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium még 1977-ben több .mintaközséget je­lölt ki, amelyek a zöldség-, gyü­mölcstermesztésben jeleskednek és figyelemmel kíséri tevékenysé­güket. Bács-Kiskun megyéből öt tele­pülést soroltak ebbe a csoportba. jóllehet a Homokhátságon, a Bácskában és a Duna mentén en­nél jóval több községben folytat­nak magas színvonalú kertgaz­dálkodást. Mintaközség Bugac, ahol új ágazatként honosították meg a spárgatermesztést, s évente tekintélyes 'mennyiségű és kiváló minőségű spárgát szállítanak a kereskedelemnek hazai, valamint külföldi értékesítésre. Csólyospá­los az étkezési paradicsom ter­mesztéséiben jeleskedik, bár pap­rikát, káposztát, Uborkát is nagy arányban termelnek a helyi Kun­sági Szakszövetkezet gazdái. A községből évente 8 ezer tonna pa­radicsomot szállítanak a ZÖLD- ÉRT-nek a szövetkezet közvetíté­sével. Jánoshalma és Mélykút a hazai prifaminpaprika-termesztés egyik bázisa. A két nagyközség­ben évente átlagosan 10——11 ezer tonna pritaminpaprikát adnak át a kereskedelemnek. A jánoshal­mi Jókai és a mélykúti Lenin Tsz az idén ismét Kiváló Szövetkezet kitüntetésben részesült. Az elis­merés a kertészeti ágazatot is méltán illeti, hiszen üzemi terü­leten és a háztájiban annyi pri- taminpaprikát termesztettek Já­noshalmán és Mélykúton, ami az országos kínálatnak 44 százalékát teszi ki. Kiskunfélegyházát re­tektermesztéséért sorolta a MÉM a kertészeti mintatelepülések kö­zé. A kiskun város határában és a szomszédos községekben évente • Rabi György csólyospálosi szakszövetkezeti gazda 17 éve kertészkedik. Családjával együtt a korai káposztát szedi a fólia­sátor alatt. Minden terméket a ZÖLDÉRT-nek ad át. 12 millió csomó retket termelnek fólia alatt, ami az ország terme­lésének 48 százalékát teszi ki, és a kiváló minőségű kertészeti ter­mék legnagyobbrészt exportforga­lomba kerüL K. A. • Kerti véleményt öntöznek Dusnokon, az ország legnagyobb fűszerpaprika-termesztő gazdaságában. Június első vasárnapja sok éve a nevelők ünnepe. Óvó­nőké, tanítóké és tanároké az általános iskolákban csakúgy, mint a középiskolákban, vagy az egyetemeken, főiskolákon. Jelzi az ünnep, hogy közel már a vakáció — ismét maga mö- göt tudhat a nevelő és a tanít­vány egy tanévet. Nem könnyű tanévet, tesszük hozzá mindjárt. 1968 és 1975 között évente 150—170—190 ezer csecsemő látta meg a napvilágot,^ ezt követően viszont ismét csökke­nő volt a gyermeklétszám. A görbe felfelé ívelése annyit je­lent: a nyolcvanas évek köze­péig a korábbi időszaknál mintegy 300 ezerrel több kis­diák koptatja majd az általá­nos iskolák padjait. (A hullám természetesen tovább halad később a középiskolákba is, előrevetítve már az ottani, ké­sőbbi teendők sorát.) Jelen pillanatban az óvodák és az általános iskolák bizo­nyulnak szőkéknek: az óvó­nők, illetve a tanítók helyze­te a legnehezebb a pedagógu­sok csaknem kétszázezres tár­sadalmában. A gyarapodó gyermeklétszám — örömünk forrása a telepü­lésstruktúra változásaival egy­idejűleg sokféle módon okoz problémákat, vet fel megoldan­dó kérdéseket az iskolai élet­ben. A nagyvárosok, illetve a nagyobb települések lakótele­pein már jelenleg is harminc­öt-negyven kisdiák kerül egy­azon osztályba. Szűkek az amúgy is szűkre méretezett tantermek, kevés a napközis helyük, s nem elegendő az ét­kezési lehetőség. Mindez hat­ványozottan tapasztalható az óvodákban is. Másutt, főleg a kis településeken, ugyanakkor az elnéptelenedő kisiskolák megszüntetése, körzethatárok módosítása okoz idei g-óráig feszültségeket. A tantestület és a szülők is érzékelik a válto­zásokat és hatásait. Oj, korszerű matematikaok­tatás, új tantervek, átdolgozott nevelési tervek, folyamatosan változó tankönyvek, mindez csak néhány példa arra, hogy a férőhelygondokkal együtt pezseg, forr, sok szempontból átalakul az oktatás. Tessék csak elgondolni: ezernél több új tankönyv kerül a „fogyasztók­hoz” ezekben az esztendőkben folyamatosan az általános és a középiskolákban. Fakultáció­ra kerül sor a gimnáziumok­ban, tizenegy napos tanítási rendet terveznek a középisko­lák számára is, átdolgozott tan­tárgyak és új fajta tanítási módszerek, pedagógiai kísérle­tek jelentkeznek. Igen, már a felsorolás is sok­nak tűnik,' pedig a teendők­nek még korántsem jutottunk a végére. Az elvégzendő mun­ka oroszlánrésze — rájuk, a nevelőkre hárul... Próbára tesz erőket és idegeket, teher­bírást és tűrőképességet. Mert az új tankönyv sok korábbi módszer és anyagrész változá­sát is jelenti. A fakultáció tö­mérdek szervezést, a módosí­tott tanítási ciklusok süritettebb órarendet, a nagy létszámú gye­rekcsoportok nagyobb intenzi­tású tanórai munkát igényel­nek és még több odaadást, fá­radozást jelent mindez a pe­dagógusok számára. Nevelők egymás közt, sok­szor megvitatják helyzetüket, gondjaikat, teendőik alakulását. Most, a közelgő szakszervezeti kongresszust megelőző számve­tések során például a legtöbb tantestületben, szakszervezeti és más fórumon esik szó az oktató és nevelőmunka távla­tairól, a megoldásra váró kér­désekről. Természetes, hogy a tanév végére a fáradtság érzete is felerősödik: hogy nemcsak a diák várja a kiérdemelt vaká­ciót, hanem a tanító, a tanár is. A nevelőtársadalom minden törekvése, erőfeszítése azt jel­zi, hogy igyekszik megbirkózni a gondokkal. Az iskola és a család közös munkája nyomán — ha las­san is, de — formálódnak, tö­kéletesebbé lesznek a nevelés módszerei, a korszerű, világné­zetű, megfelelő erkölcsi ala­pokkal rendelkező ifjúság ala­kításáért egyre többet tesz a nevelők nagy tábora. A katedrákat boritó virá­gok — • szeretetni és háláról tanúskodnak. Diák és szülő köszönetéről. Ifjú nevelőknek és évtizedek katedrái tapaszta­latait már maguk mögött tudó idős pedagógusoknak egyfor­mán kijut a figyelmességből. Fáradozásukat megköszöni, méltányolja az állam, a tár­sadalom is a legjobbaknak ki­járó jutalommal, kitüntetések­kel; a pedagógusok őszinte megbecsülésével. —i —t

Next

/
Oldalképek
Tartalom