Petőfi Népe, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-15 / 112. szám

AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXV. évf. 112. szám Ára: 1,20 Ft 1980. május 15. csütörtök Megkezdődött a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének jubileumi ülése Barabás János, az MTI tudó­sítója jelenti: Szerdán délelőtt tíz órakor Var­sóban megkezdődött a Varsói Szerződés tagállamai politikai ta­nácskozó testületének ülése. A ta­nácskozáson részt vesznek: A Bolgár Népköztársaság kép­viseletében Todor Zsivkov, a Bol­gár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, az Ál­lamtanács elnöke, Sztanko Todo- rov, a BKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Petr Mladenov, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja, külügyminiszter, Dobri Dzsurov, hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja, Dimitr Szta- nisev, a BKP KB titkára és Milko Balev, a KB titkára és az Állam­tanács elnöke titkárságának veze­tője. A Csehszlovák Szocialista Köz­társaság részéről Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának főtit­kára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, Lubomir Strougal, a CSKP KB Elnöksé­gének tagja, miniszterelnök, Va­sil Bilak, a CSKP KB Elnökségé­nek tagja, a KB titkára, Bohuslav Ohnoupek külügy- és Martin Dzur hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter. A Lengyel Népköztársaságot képviseli Edward Gierek, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, Henryk Jablpnski, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, az Államtanács elnöke. Edward Ba- biuch, a LEMP KB Politikai Bi­0 A Kádár János vezette magyar küldöttség az ülésen. zottságának tagja, a Miniszterta­nács elnöke, Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, nemzetvédelmi miniszter, Emil Wojtaszek, a LEMP KB Politikai Bizottságának póttagja, külügymi­niszter, Jerzy Waszczuk, a LEMP KB titkára. (Folytatás a 2. oldalon.) Választási gyűlés Vácott és Baján Választási nagygyűlést tartottak szerdán Vácott, a Madách Imre Művelődési Központban. A jelen­levő több mint 500 Pest megyei választópolgárt, a megye állami és társadalmi' szerveinek vezetőit, közöttük Cservenka Ferencnét, a Pest megyei pártbizottság első tit­kárát, Mondok Pált, a megyei ta­nács elnökét, a képviselőjelölteket, valamint dr. Bánk József érsek, .váci püspököt, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának tagját Weisz György, a városi tanács el­nöke köszöntötte. A nagygyűlésen Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának főtitkára, Pest megye 18. számú választókerületé­nek képviselőjelöltje mondott be­szédet. Beszéde vezető részében szólt arról, hogy a mostani képvi­selő- és tanácstagválasztás jelen­tőségét növeli az a körülmény, hogy hazánk társadalmi fejlődésé­nek egy újabb, bonyolult és össze­tett szakaszához érkeztünk, majd így folytatta: — Mindig vigyáznunk kell arra, hogy társadalmunkat soha ne ru­házzuk fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel még nem rendelkezik, ne támasszunk vele szemben olyan követelményeket, amelyek kielégí­tésére még nem képes. Most a fej­lett szocializmust építjük, s az előbbrelépéshez szükséges anyagi- technikai bázist erősítjük. Mai építőmunkánk minden egyes ele­me nagyon nagy jelentőséggel bír, jóllehet a változások kevésbé lát­ványosak, mint a hatalom meghó­dítása utáni években. — Szocialista társadalmunkban a vezetők és vezetettek viszonyát írott és íratlan szabályok határoz­zák meg. Minden vezetőnek köte­lessége — hangoztatta Gáspár Sán­dor —, hogy a maga munkaterü­letén alkotó légkört teremtsen, amelyben mindenki szívesen, elé­gedett emberként dolgozhat, Arra kell törekedni, hogy a vezetők és vezetettek kölcsönös alkalmazko­dásával — megtartva a társadal­mi együttélés .szabályait — a kö­zösségben rejlő erő egy irányban hasson. Nagyon lényeges az is, hogy ki tudjuk használni a társa­dalmi rendszerünk adta lehetőség geket, mert még ebben is jelentő* 0 Gajdócsi István beszél. sek a tartalékaink. Mindig keresni kell a szebbet, a jobbat, az előbb- revivőt; mindig meg kell talál­nunk a módját annak, hogy lelke­sen, jól végezzük a munkánkat. Szocialista rendszerünk szabad utat nyit minden alkotó erő kibon­takoztatása előtt, ezt a folyamatot erősíteni kell, mert ennek van ér­telme és haszna mind á társada­lom, mind pedig az egyén számára. — Ennek az építőmunkának — hangsúlyozta befejezésül a szónok — az egyik elengedhetetlen felté­tele a béke. Ezután S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára, Pest me­gye 24. számú választókerületének képviselőjelöltje szólt a nagygyű­lés résztvevőihez. A többi között a következőket mondotta: — Politikánk egyik legfőbb erő­forrása ma a szocialista nemzeti egység. Hangsúlyosan szólnak er­ről a XII. pártkongresszus határo­zatai. Ez a feltétele annak, hogy úrrá legyünk gondjainkon és meg tudjuk valósítani terveinket. A nemzeti egység nem egyszerűen a párt politikájának a helyeslése, rendkívül lényeges vonása az, hogy a‘tömegek mind nagyobb ré­sze — a közösségben és egyénileg is — szerepet vállal e politika for­málásából. Gáspár Sándor A választási nagygyűlést megelőző napokban megbeszélést folytatott a Pest me­gyei pártbizottság titkáraival és a megyei tanács elnökével. Tájékoz­tatást adott az időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről és véle­ményt cserélt a megyei vezetők­kel a megye gazdasági és politikai helyzetéről, a XII. kongresszus ha­tározataiból adódó feladatokról. A nagygyűlés előtt Gáspár. Sán­dor találkozott a választókerületé­ben levő községek — Ráckeve, Tö­köl, Szigethalom, Szigetszentmik- lós és Halásztelek — párt-, tanácsi és tömegszervezeti vezetőivel és lakosaival, akik településük hely­zetéről, fejlődéséről, gondjairól tá­jékoztatták. Gáspár Sándor megte­kintette választókerületének új, fontosabb létesítményeit is. 0 Tegnap Bajára látogatott dr. Gajdócsi István, a párt megyei végrehajtó bizottságának tagja, a megyei tanács elnöke, a 13-as számú választókerület ország- gyűlési képviselője. A délelőtti órákban a városi tanácsházán Popp Györggyel, a városi pártbi­zottság első titkárával, dr. Kin­cses Ferenccel, a városi tanács el­nökével és Földvári Imrével, a városi népfrontbizottság titkárá­val a megye és a Duna-parti vá­ros gazdasági, társadalmi, kultu­rális fejlődéséről, az eredmények­ről, s a tennivalókról beszélge­tett, majd az Egyesült Villamos­gépgyár bajai gyárában megnéz­te az új üzemcsarnokot. Délután a Kismotor- és Gép­gyár bajai gyárában béke- és vá­lasztási gyűlést tartottak. Nincsics Sándor, az üzemi pártvezetőség titkára köszöntötte a Kismotorból, s a többi bajai gyárból, üzemből érkezett négyszáz dolgozót, s a vendégeket. Ezután dr. Gajdócsi István mondott _ beszédet. Az országgyűlési képviselőjelölt elöljáróban a világpolitikai hely­zet alakulásáról szólt. Mint mon­dotta, az imperializmusnak, első­sorban az Amerikai Egyesült Ál­lamoknak az egyre agresszívabb politikája azért veszélyes, mert a világbékét fenyegeti. Az sem megnyugtató, hogy a SALT—2. eddig nem kapott ratifikálást az USA szenátusában. Ugyanakkor azt hangoztatják, hogy a hatá­raiktól 16—18 ezer kilométerre le­vő területeken létérdekeik van­nak, ami teljesen érthetetlen. A világhelyzet alakulását ösz- szességében nézve felmerül a kér­dés is, hogy mit kell tennünk épi- tómunkánk töretlen továbbfoly- tathatására. — E téren egyetlenegy, de na­gyon jelentős dolgot tehetünk, a béke szüntelen erősítését — hang­súlyozta dr. Gajdócsi István, majd az ország, szűkebb hazánk, Bács- Kiskun megye és a Duna-parti város fejlődéséről, a lelkiismere­tes és folyamatos építőmunka je­lentőségéről, eredményeiről, s a további feladatokról beszélt. Az elmúlt éveikre visszatekint­ve egyebek között, hangsúlyozta: az 1975-ös megyei pártértekezlet korszakos változást jelentett Bács- Kiskun történelmében. (Folytatás a 2. oldalon.) 0 A bajai választási gyűlés résztvevői. (Straszer András felvételei.) Új gyakorlókertet adtak át Baján 0 Katanics Sándor beszédét mondja, kívüli mértékben szükséfTvan ar­Tegnapi számunkban már hírül adtuk, hogy elkezdődött Baján egy háromnapos pedagógiai-szak­felügyelői tanácskozás. Ennek ke­retében került sor tegnap dél­előtt a pedagógiai gyakorlókért avatására. Az egyhektárnyi terü­leten kiépített gyakorlókért min-, den szempontból megfelel annak a követelménynek, hogy a jövő nemzedékek minél közelebbről megismerjék a mezőgazdaságot, annak valamennyi fontosabb ágát. Délelőtt fél tízkor az 51-es mű- út melletti területen, a város ha­tárában, a bajai Dózsa György Általános Iskola úttörőzenekara és Kiss Zoltán nyolcadik osztá­lyos tanuló köszöntötte a megje­lenteket. A szívből jött szavak el­hangzása után Szabó István, az Augusztus 20. Tsz párttitkára ad- , ta át az új létesítményt Baja vá­ros ifjúságának. Beszédében hang­súlyozta, hogy „A gyakorlókért és a létesítmény a bajai iskolák ne­velőivel való nagyszerű együttmű­ködés és a gyümölcsöző kapcsolat alapján valósult meg, hetven nap alatt". Majd hozzátette: „Örö- miinkre szolgál, hogy a diákok már tanulmányaik során megis­merkedhetnek a mezőgazdasági termelés alapvető _követelményei- vel." Ezután került sor Katanics Sán­dornak, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága titkárának ava­tóbeszédére. Bevezetőül személyes bajai élményeit elevenítette fel, majd a párt közoktatás-politikai határozatára hivatkozva kiemelte, hogy mennyire fontos az ember- formálás, a személyiségalakítás sokrétű munkájában a gyakorla­ti tevékenység. Mint mondotta, a fejlődés napjainkban enélkül el­képzelhetetlen. Aláhúzta azt a tényt, hogy szocialista társadal­munkban ma már nem teszünk különbséget alapvetően , a fizikai és a szellemi munka között. Ki­emelte, hogy napjainkban rend­ra, hogy a mezőgazdaság iránti érdeklődést felkeltsük a pályavá­lasztó fiatalokban. Ez annál is in­kább fontos, mert a magyar me­zőgazdaság területén ma még meglehetősen sok rejtett tartalék, ki nem használt lehetőség van a további fejlődést tekintve. Éppen ezért a fiatalokat alaposan fel kel! készíteni arra, hogy képesek legyenek azonosulni a fentebb megfogalmazott nagyszerű törek­vésekkel. Az előadó beszéde végén elis­merően szólott Baja város okta­tási hálózatának irányítóiról, amiért idejében és helyesen is­merték. fel e korszerű nevelői el­képzelések megvalósításával kap­csolatos helyes törekvések fontos­ságát. Hangsúlyozta Katanics Sándor, hogy a bajai Augusztus 2-J. Termelőszövetkezet vezetői és dolgozói minden szempontból tö­kéletesen megértették a diák­ifjúság gyakorlati oktatásának je­lentőségét. Ezután a következő szavakkal adta át ünnepélyesen a. nevelői gyakorlókertet a fiatalok­nak: „Legyen bölcsője, kiinduló­pontja e kezdeményezés annak a törekvésnek, nemes elgondolás­nak, mely a munkára nevelés egyik legjobban bevált módja és eszköze lehet. Az ünnepi beszéd után Mécs Erzsébet, a bajai Dózsa György Általános Iskola igazgatója, és Permai Gyula tanár vette át a diákok és nevelők nevében a me­zőgazdasági gyakorlókertet. Az emlékezetes eseményen jelen volt Pap György, az MSZMP bajai Városi Bizottságának első titká­ra is. V. M. Ünnepség Dusnokon és Miskén Hatodszor is kiváló a Munkás-Paraszt Tsz A kalocsai járás mezőgazdasági üzemei közül az 1979. évi országos gazdálkodási versenyben a dus- noki Munkás-Paraszt, a fajszi Kék Duna, a miskei Március 15., a solti Szikra Tsz teljesítette a kiváló szövetkezet kitüntetés el­nyerésének feltételeit. Kedden dél­után Dusnokon, egy nappal ké­sőbb Miskén zajlott le a szövet­kezeti ünnepség. A Soltiak május 20-án, a fajsziak pedig 24-én ren­dezik meg a kiváló szövetkezet- avatót. A délszláv nemzetiségű Dusno­kon 1949-ben alakult meg az el­ső termelőszövetkezet, amelyet két újabb közös gazdaság alapí­tása követett. A három gazdaság egyesülése után, az 1960-as évek elején kezdődött a szövetkezeti gazdálkodás gyorsabb ütemű fej­lődése Dusnokon. A Munkás-Pa­raszt Tsz 1973 óta már hatodszor kapta meg a kiváló szövetkezet­nek járó országos kitüntetést. Különösen az V. ötéves terv eddigi szakaszában volt kiemel­kedő a dusnoki téesz gazdálkodá­sa. A fő termelési ágazatokban a Munkás-Paraszt Tsz négy eszten­dő alatt teljesítette az .idén záru­ló ötéves terv előirányzatait., Né­hány számadat is jelzi a dinami­kus fejlődést. 1976-ban 94 millió forint volt a mezőgazdasági nagy­üzem termelésének értéke, 1978- ban 173,4 millió forintra emelke­dett. Az elmúlt éviben pedig 197,2 millió forint lett, ami 13,7 száza­lékos termelésiérték-növekedést jelent. Még szembetűnőbb a me­zőgazdasági alaptevékenységből származó érték emelkedése, ami 1978-hoz képest 24,3 százalékot tett ki a mezőgazdasági termelés számára elég kedvezőtlen 1979-es évben is. Mindez a Munkás-Pa­raszt Tsz vezetősége céltudatos irányító munkájának, az egész tagság példás helytállásának az eredménye. A kiváló szövetkezet avatóra zsúfolásig megtelt dusnoki mű­velődési ház nagytermében Vinek József párttitkár üdvözölte a Munkás-Paraszt Tsz tagságát és vendégeit. Közöttük dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter-helyet­test, dr. Matos Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét, dr. Béla Burda elnökihelyettes vezetésével a csehszlovák testvérszövetkezet­ből érkezett küldöttséget. Ezután a termelőszövetkezet elnöki tiszt­ségét 1964 óta betöltő Zsilinszky M. László mondott ünnepi beszé­det Dr. Villányi Miklós arról a sok­rétű munkáról beszélt, amelyet a jövedelmező gazdálkodás, a koc­kázat viselésével együtt járó ter­melésfejlesztés, a község gazdasá­gi, társadalmi, kulturális és kom­munális fejlődése érdekében a szövetkezet egész közössége nap nap után kifejt Majd a mezőgaz­dasági és élelmezésügyi miniszter, s a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa képviseletében átad­ta a Kiváló Szövetkezét kitünte­téssel járó oklevelet, a Kiváló Munkáért kitüntetést Varga Lász­ióné növénytermesztési brigád­tagnak, Tamaskó Ferenc tsz-bog- nárnak, Zsilinszky M. László el­nöknek. Dr. Berta Jenő fajszi tsz-elnök, a TOT alelnöke a Ter­melőszövetkezetek Országos Ta­nácsa által adományozott kitün­tetést nyújtotta át Simonies Lász­ló kertészeti dolgozónak, és a Bácskai és Duna melléki TESZÖV különdíját a közös gazdaságnak. Dr. Matos László az MSZMP me­gyei bizottsága és a megyei tanács képviseletében köszöntötte a Ki­váló Szövetkezet címet hatodszor is elnyert dusnoki téesz dolgozóit, Jozef Kison, a sopomyai Győzel­mes Február Egységes Szövetke­zet párttitkára pedig a csehszlo­vákiai téesz tagságának jókíván­ságait tolmácsolta. A kiváló szövetkezet avatás al­kalmából harmincán kapták meg a Kiváló Dolgozó kitüntetést, ti­zennégyen jubileumi jutalmat, és tizennégy brigád vette át a szo­cialista brigád cím különböző fo­kozatával együtt járó kitüntetést Az ünnepség után a dusnoki nem­zetiségi együttes adott műsort. Miskén szerdán délután rendez­ték meg a kiváló szövetkezet ava­tó ünnepséget a községi művelő­dési házban. Dr. Nyíri Béla, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnökihelyettese nyújtotta át a Kiváló Szövetkezet címmel járó oklevelet és jutal­mat, s vették át a Kiváló Munká­ért kitüntetést a miskei Március 15. Termelőszövetkezet tagjai. K. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom