Petőfi Népe, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-05 / 103. szám

1980. május 5. • PETŐFI NÉPE • 5 • Dr. Morva László az Állami Díjjal. • A napsütésben kint kellemesebb a várakozás. (Straszer András felvételei) A tataházi főorvos Állami Díja Nádasdy Kálmán emlékezete Terveztük, hogy a közeli jövőben találkozunk; hogy meg­beszéljük egy Kodály-szemináriumon néhány éve elmondott nagyszerű Háry-elemzésének írásos formáját egy készülő tanulmánykötet számára. Ez sajnos már örökre csak terv marad, mint sok más ötlete, gondolata, amelyekkel.oly sokat foglalkozott az utóbbi években. A megyeszékhelyről hosszú az út Tataházára, töprenghettem, hogy sok ezer vidéki orvos kö­zül miért éppen dr. Morva Lász­lót tüntették ki Állami Díjjal? Mi az a többlet, ami a sok száz jó falusi orvos közül ráirányítot­ta a figyelmet? Többször néz a naptárra kol­légáinál, és következetesen alkal­mazza a tanulságokat. Vagyis: a huszadik század utolsó harmadá­ban a falusi orvosnak is másként kell . megszerveznie munkáját, mint elődjeinek. Tudnia kell mindazt, amit a régi doktor bá­csik tudtak: a közmegbecsülés, a személye iránt megnyilvánuló ál- . talános bizalom tevékenységének alapfeltétele. Szót kell értenie Mari nénivél és Pista bácsival, a más észjárású, más beszédű fia-, falókkal. Hasztalan nagy tudo- mányú, ha nem érzi, kinek Or­vosság, kinek jó szó a patikája. Mert a róla kialakult képet az is színezi, hogy szeretik-e, kelleme­sen közvetlen-e, kimutatja-e együttérzését.' A biztató tekintet, a nyájas szó legalább olyan fon­tos a megítélésben, mint a gyógy­mód hatékonysága. □ □ □ A tataházi köpeti főorvos sincs híjával ;!®'h<feyöiyiányps 'rlökígfW Aéhyélaretc Timisi1 gyeréK leven jól ismeri ezt a világot és egy percig se sajnálja, hogy két szak­orvosi képesítéssel immár tizenöt esztendeje a tataházi és a má- tételki betegeket, sérülteket gyó­gyítja. Saját elhatározásáéból jött, mert — divatos kifejezéssel élve — úgy vélte: ebben a környezet­ben bontakoztathatja ki képessé­geit, valósíthatja meg önmagát. Ilyen nagy célnál mit számít, hogy elhanyagolt, lestrapált lakás vár­ta és a napi munkaidő jóval több a fizetettnél, az előírtnál: az egy­másba kapaszkodva rohanó évek során sok ezer forintot költ majd saját zsebéből önképzésére, senki sem téríti meg, ha valamelyik be­tege érdekében autózik száz ki­lométereket. Hivatásként éli hi­vatását! Ebből következően napi munka lelkiismeretes ellátása a legfontosabb létparancs. □ □ □ A rendelési idő vége felé érkez­tünk a jómódú falu orvosi rende­lőjébe. Még tizennégyen várakoz­tak sorukra. A bácskai nép latol­gatva méri a szót, de annyi így is kitudódott, hogy a doktor úr senkit sem küld el, ha lejár a hivatalos óra. „Tegnap is kettő­kor hagyta abba”, sajnálkozott és büszkélkedett egy idős paraszt- ember. Sajnálta a túlságosan is igénybe vett dr. Morva Lászlót, de büszke is volt: ilyen orvosuk van. Megértik, ha akkor is ala­posan megvizsgálja az arra rá­szorulót, ha a takaros, tiszta, nép- művészeti tárgyakkal élénkített rendelőben ember ember hátán. „Sokat tesz a faluért”, dicsérte az a néni, akinek igen eredmé­nyesen kúrálja reumáját. Helyes­lőén bólogatnak. „Valóságos ta­nácstag” jellemezte egy traktoros, mert tanácsaival jól jár Tataháza. Zimins A bácskai község körzeti főor­vosa — mint említettem — nyi­tott szemmel járt a világban és tudomásul vette a tudományos és technikai forradalomnak a falusi életmódra gyakorolt hatását. Kénytelen volt észrevenni, hogy a gépek nemcsak könnyítik a mun­kát. Népballada kerekedett öt- ven-száz esztendeje, ha a tüzes gép valakinek a vérét vette, oly ritkák voltak szerencsére az ilyen tragédiák. Ma szürke napihírré sokasodtak az üzemi, közlekedési balesetek. A hagyományosan felkészített és fölszerelt orvos olykor megold­hatatlan feladatok elé kerül. A hajszás tempó és meghosszabbodó életkor miatt a fehér falú házak között is egyre gyakoribb a he­veny rosszullét, az érrendszer, a szív elhasználódásából adódó élet­veszély. A faluján mindig mesz- szebb látó dr. Morva László kan­didátusi címmel méltányolt dol­gozatban mutatott rá a falusi egészségügyi ellátás korszerűsíté­sének szükségességére. Meggyőző adatokkal bizonyította, hogy nem­csak emberbaráti érdekek köve­telik az alapszintű sürgősségi el­látás modernizálását, hanem köz­vetlen gazdasági érdekek is. A veszélyek kimutatásáért minden megbecsülést megérdemelt volna: ő azonban gyakorlati vizsgálódá­sokkal, elméleti kutatásokkal a korszerűsítés legcélszerűbb mód­szereit is kidolgozta. Kidolgozta és előadások százain, felszólalások tucatjaival, tudományos közlemé­nyekkel elfogadtatta nézeteit. Jó szövetségeseket talált kollégáiban, a járási, megyei irányító testüle­tekben. □ □ □ Közérdekű és közéleti tevékeny­ségét részben elismerte, . részben segítette,' högy' a Magyar Általá­nos Orvosok Egyesülete déí-aíföl- di szervezetének titkáraként is képviselhette a falusi egészség­ügyet. Része van abban, hogy Bács-Kiskunban és az ország más részein több tanfolyamon oktat­ták a legmodernebb élesztési, sokkmegelőző módszereket, a leg­hatékonyabb sürgősségi beavatko­zásokat. Közben az is kiderült, hogy Ta­taháza nem is esik ki annyira a világból, mint sokan gondolják. Az első és mindmáig egyetlen falusi kandidátus-orvos szívesen látott vendége hazai és külföldi tudományos kongresszusoknak. Előadást tartott Ausztriában, ép­pen most hívták meg Hamburg­ba. Speciális kollégiumot vezet a Szegedi Orvostudományi Egyete­men, TIT-előadásokat tart a be­tegségek megelőzéséről, szívesen eleget tesz az Orvostovábbképző Intézet fölkéréseinek; minden fó­rumon, minden' lehetséges alka­lommal küzd — igenis küzd — a modern falu modern egészség­ügyéért. □ □ □ Természetesnek tartja, amit csi­nál, az Állami Díjat csodálatos ráadásnak érzi. Nem fitkoljá, hogy amikor március 9-én hajna­li 5 órakor hazatérve, felbontotta előző napi postáját, kicsordult a könnye a díjkiosztó ünnepségre szóló meghívót olvasva. Először a feleségének köszönte meg sok-sok segítségét, mert áldozatos és meg­értő támogatása nélkül ezt a mun­katempót nem vállalhatná. Ne­hogy valaki arra gondoljon, hogy szórakozásból maradt fenn azon az emlékezetes napon olyan so­káig (bár ez se lenne bűn)! Éj­szaka ért Bajára egy fővárosban tartott rendezvényről. Rettenete­sen fáradtak voltak, hajnali ötöt kongatott a tataházi templom ha- vítógjá; áírűkör' megkezdték mun­kájukat. De ide is el kellett men­ni, a jótékony célú összejövetel­ről nem hiányozhatott a Vörös- kereszt megyei elnökségének a tagja. S ha már így összefutottak a kollégákkal, elújságolta, hogy minden valószínűség szerint né­hány éven'beül'elkészül az or­szág első sürgősségi központja Bácsalmáson. Jó hangulatban tért haza, ahol már várta a hivata­los papír. Ha valaki, ő megérdemelte. H. N. Megdöbbentően hirtelen, az utolsó pillanatig serényen mun­kálkodva távozott; nem fiatalon, mégis túl korán ... Az utóbbi években kikapcsolódásra, baráti beszélgetésre, amikor csak tehette, szívesen jött Kecskemétre. De a munka, a megvalósítandó tervek is sokszor irányították erre útját. Legutoljára március elején volt itt, hogy régi szép tervének, maga vállalta kötelezettségének, Kodály méltatlanul mellőzött, szinte elfe­ledett Czinka Panna-zenéjének új formába foglalásáról, a Bárdos Lajossal közösen készített re­konstrukció majdani előadásáról tárgyaljon. Igen, Kodály. Nádasdy Kálmán széles horizontú szellemi és zenei egén az egyik legfénye­sebb csillag éppen Kodály volt. Képletesen szólva Kodály hozta Kecskemétre is: 1975 szeptembe­rében emlékműavatásra kérték fel, s 6 ennek a kérésnek szívesen tett eleget egy nagy áttekintésű, szép beszéddel, melynek megjele­nésekor az Élni segítő zene címet adta. Ahogy mestere, úgy Nádas­dy is az élni segítő zenét, az élni segítő művészetet, s rajta keresz­tül az élni segítő emberséget hagy­ta ránk. . Itt is, ebben is — a szó leg­szebb értelmében — tanítóként nyilatkozott meg. Tanító és neve­lő volt nemcsak a Színművészeti Főiskola katedráján, hanem ope­raházak remekműveket újraál­modó rendezőjeként, a Föltáma­dott a tenger és a Ludas Matyi- film alkotójaként, operaszövegek és madrigálok fordítójaként, köl­tőiéként. De tanított, nevelt ak­kor is, amikor látszólag csak cse­vegett a megkezdett és az elvég­zendő munkáról, valamelyik ked­venc tervéről: a magyar irodal­mi dalok nagyszabású gyűjtemé­nyéről, Kodály sajnos ritkán fel­hangzó dalainak új, dramatikusan 'elrendezed' cikliküs bemutatásá­ról, a Harc a magyar operáért címen tervezett visszaemlékezései­ről. Mindenkit elkápráztatott széles körű művelődéstörténeti tájéko­zottságával, tudásával. Ízes, rop­pant kifejező, de mindig az élő­szó közvetlenségére számító mon­datait költői idézetek, főként Ady- verssorok százaival gazdagította. A sokat idézett Ady volt Kodály mellett a másik legfényesebb csillag Nádasdy Kálmán egén. Tőlük tanulta és az ő hitükkel és akarásukkal vallotta és adta to­vább, hogy a művésznek az egész népet,, a teljes magyar kultúrát kell gazdagítania, szolgálnia; a jelenben a jövőért szólni, csele­kedni. Ha gáncsoskodást, értetlen­séget, korlátolt kisszerűséget lá­tott, legfeljebb egy pillanatra volt csüggedt. Inkább bosszús és har­cias lett, s a következő percben már a legmerészebb, legszebb ter­vekkel állt elő. Ebben rejlett talán annak a titka is, hogy nemcsak a nagy alkotó és újraalkotó volt, hanem nagy „inspirátor”, ihlető is. Ügy tudta elmondani gondo­latait, észrevételeit, hogy a hall­gató azt egyúttal a maga számá­ra is feladat-kijelölésnek érezhet­te. ' A Kodály Intézet munkáját a megnyitás napjától szeretettel és érdeklődéssel figyelte, ötleteivel, megszívlelendő észrevételeivel se­gítette, mint például az 1977-es Ady—Kodály-emléknapok prog­ramjának kialakításában. Az in­tézet könyvtárát könyvek, kották, sajtódokumentumok és kéziratok jelentős gyűjteményével gazdagí­totta. Amikor a múlt év novemberé­ben hetvenöt éves volt, minden nyilvános ünneplés elől kitért. Szívesen fogadta el azonban a meghívást Kecskemétre, ahol a Kodály Intézet munkatársainak baráti körében egy kis hangver­sennyel köszöntöttük. Á műsoron többek között — neki teljes meg­lepetésként — két ifjúkori népdal- feldolgozása szerepelt, tanult mes-. térségére, a korán elhagyott zene­szerzésre emlékeztetve. Akkor azt gondoltuk, azt reméltük, hogy Nádasdy Kálmán professzor úr még sokáig lesz bölcs és baráti tanácsadónk a közös tervek meg­valósításában ... Ismerve őt, tudhatjuk, hogy — az általa oly nagyon tisztelt és szeretett Bártók szavaival élve — teli bőrönddel- -ment el. Amit eb­ből a teli bőröndből, szellemének, művészetének gazdag tárházából megismertek az ifjabb pályatár­sak — színházművészek és muzsi­kusok, s persze a közönség —, mégis elegendő ahhoz, hogy Ná­dasdy Kálmán munkássága még sokáig éreztesse jótékony hatását a művészet általa művelt ágai­ban; sőt azokon túl is. Tervei­nek megvalósítása most már a tanítványokra marad nehéz, de szép kötelezettségként. Ittzés Mihály rßiiniiuj T)amás: Másfél szoba összkomfort (16.) Szótlanul figyelt, nem szakí­tott félbe. Szomorú vallomásom végén biccentett csak. „Értem. És azt nem érzi, mond­ja, hogy ezt az utolsó tízest ki kellene használni?” Fölnevettem, nem tehetek róla. „Az én koromban?” „Férfi — és az életkor! — Le­gyintett. — Maguknak egyszerűen nincsen koruk! Hacsak be nem beszélik maguknak, hogy vének!” „Azt mondja?” — kérdeztem könnyedén, hiszen a dolgot most már a humorosabb oldaláról kezdtem nézni. Nem vette át az évődő hangot, inkább támadott. „Próbálta már az ellenkező­jét?!” „Mikor? — vontam a vállamT — Hol? Kivel? A napi tizenkét órás munka mellett? Nyolckor már itt vagyok, aztán otthon folytatom éjfélig ... Éppen maga e megmondhatója, hányszor ho­zok be reggel jegyzeteket, számí­tásokat, levezetéseket... Otthon mégiscsak nagyobb a nyuga­lom ...” „Persze”. „És különben is: hol?!” „Nincs elvált barátja? — né­zett rám meglepetten. — Egy se vált el?” Csak legyintettem. „Hajaj, majdnem mindenik! De újra megnősült mind, a sok tök- kelütött!” Figyelmesen nézett rám. „Szép kis véleménye van a há­zasságról!'. ..” „Az elsőről nem! — emeltem föl az ujjam. — Az csak bocsá­natos bűn, akkor az ember még nem tudja, mire vállalkozik... De másodszorra!...” — Nevet­tünk, de aztán komolyra fordítot­tam. „Meg aztán, már bocsánat a kérdésért: kivel? Nekem van egy rossz tulajdonságom: minden reg­gel borotválkozom.” Pillantása egy villanásnyi idő­re megült az arcomon. „És ez miért rossz tulajdon­ság?” — kérdezte értetlenül. „Mert a tükörbe kell néznem miatta...” „És?” ­„A halántékom... A ráncaim, Az őszülni indult pamatot mu­tattam a fülem mellett. „A halántékon... A ráncaim, Juditka ... Nem kellek én már a nőknek! Az az idő elmúlt!” Fejét csóválta, évődő rosszallás­sal. 14. „Én még ilyen gátlásos embert nem láttam! Maga nem kell? Hát soha nem néz körül a folyosón? Az ebédlőben? A nők majd el­nyelik a szemükkel!” „Például, kik?” ' Áz ujjain kezdte számlálni: „Horvainé. Tardosné, a titkár­ságról. A szép Szomolányiné! El­pirul, ha magát meglátja!” „Lássa, ez az! — bólogattam öniróniával. — Horvainéval együtt diplomáztam ötvenhat­ban" ... „És?” „Számítsa ki az életkorát! Tar­dosné is legalább negyvennyolc, Szomolányiné szinte csirke: nincs több negyvenötnél.” „És?” — kérdezte megint tá­madóan. „De én huszonötre volnék hite­lesítve — mondtam kihívóan. Csak röhögjön, ha akar; az leg­alább tiszta helyzet lesz. — Eset­leg harmincra... Ez az én korom átka, látja, Judit. Belül nem vé­nülünk, ma is a régi kamaszok vagyunk... De ez már csak a mi édes titkunk — kívülről öreg fiúknak látszunk!” „Ugyan” — mondta tétován. „A maga férje hány éves?” — csaptam le rá. „Huszonkilenc” — felelte gya­nútlanul. „No látja! — nevettem kese­rűen. — Maga is fiatalt válasz­tott! Persze, állítólag ez az élet rendje... Nem mondom: csalá­dot alapítani, gyereket nemzeni talán csakugyan így okos. Ezt még megérti a magamfajta em­ber. De hogy a futó kapcsolatok­ra is a taknyos kölyköket kere­sik, ez már megfoghatatlan ...” „Már aki!” — mondta sértet­ten. „Mindenikükü — legyintettem. — Néha a gyomrom fordul föl utcán, autóbuszon: érett, meglett nők, huszonöt és harminc közt, tizennyolc-húsz év körüli, nyálas kölykökkel csókolódzanak, aki az öcsikéjük- lehetne.. Tűz csapott fel arcán a hirte­len dühtől. „Az jobb, aki az apukájuk le­hetne?” — kérdezte gúnyosan. „Látja: hát erről van szó! — bólogattam íetörten; tiszta víz volt. már a pohárban. — Ezért reménytelen az én helyzetem! Akinek kellenék: nekem nem kell. Aki meg kellene...” Rámvillant a szeme. „Olyan biztos? Megint kérde­zem: próbálta már?” Ö, ó... A tiszta víz a pohár­ban megint zavarossá vált... Mégiscsak akar valamit? „Igen. megpróbáltam. De ma már magam előtt is szégyel­lem ... Pojácának lenni nem kel­lemes állapot, legföljebb a cir­kuszban. Akkor levontam a kon­zekvenciákat, és levonultam a pályáról.” Megint a lenéző gúny a szája szögletén. „Szóval bedobta a törülkö- zőt!... így most jobb?” Órámra pillantottam. „Ezen nincs időm tűnődni. Fél hétkor kelek, nyolckor belépek az intézet kapuján. Fél ötkor ott­hon ledőlök egy félórára, ötkor iszom egv kávét, és leülök az asz­talomhoz. Hétig dolgozom, aztán vacsora, tévéhíradó, tévéjáték, vagyis egy kis agymosás, s ki­lenckor újabb kávé, és éjfélig megint a munka. A morfondiro- zásra nincs időm!” „És ez elég?” — kérdezte va­lami furcsa, ironikus fintorral. „Ez van. Számot vetettem az életemmel, kedves Judit. A pá­lyám delelőjén vagyok, lényegé­ben mindent elértem, ami ezen a pályán elérhető. Főosztályvezető vagyok — nem akarok igazgató 'lenni. Akadémiai kandidátus va­gyok — nem akarok a tudomá- nyoksdoktora lenni. Kocsim van — nem akarok nyaralót szerez­ni.” „Itt megáll?” — kérdezte meg­lepetten. „Megállók.” Azt vártam, megint gúnyolódni fog — de nem! Elismerően bólin­tott. „No és boldogság?” — És me­gint a szememet kereste. Fölne­vettem. „Maga már elvégezte a nyolca­dik általánost, kislányom?” „Jó néhány éve...” — mosoly­gott értetlenül. „Akkor nenij tudom, miért hasz­nál ilyen szavakat... „Boldog­ság?!... Ez egy bakfislány szó­készletéből való!” „Miért? — nézett rám ellensé­gesen. — Talán nincs?!” „De, biztosan! — bólogattam ironikus mosollyal. — Hisz any- nyit olvas róla az ember!” ■ „És nem is hiányzik?” — kér­dezte halkan. „Nem engedem, hogy hiányoz­zék! — csattant fel a hangom, kissé az akaratom ellenére. — Ér­ti? Nem engedem!” „Szóval erőszakot \tesz magán — mondta színtelenül. — Belülről is öreg fiú lett...” „Nem! De igazgató sem, akadé­mikus sem, villatulajdonos sem akarok lenni! Nincsenek álmaim, értse meg!” „Az más. — Most már nem nézett rám. — De ez gyávaság!” Hirtelen fáradtság csapott föl bennem. Mit nyavalygok itt ezzel a . kölyökkel? Hisz nyilvánvaló, hogy röhög rajtam. És áldottam az óvatosságom: egy szóval, egy mozdulattal, de még csak egy# pillantással sem adtam ki ma­gam! Van isten! Fizessünk hát és gyerünk! De Jutka most váratlanul meg­szólalt. ~ „Ennyire nem bízik magában?” Fanyarul imosolyogtam. „Én magokban nem bízom, Ju­dit. A korosztályában!” — S for­gatni kezdtem fejem a fizetőpin­cér után. Hozzám hajolt; a hangja szinte elhalt. „És ha valaki bebizonyítaná, hogy érdemes bíznia?” ... „Nem lenne könnyű dolga!” — ráztam fejem nevetve. „És ha az illető mégis megpró­bálná? Nem mindenki olyan, mint maga, aki már eleve letesz min­den reményről!” Hirtelen elmúlt a fáradtságom; az utóbbi mondat most megint- csak úgy festett, mint felhívás ktringőre. „Maga például..,?” —’ kér­deztem könnyedén, még mindig nyitva tartva a visszavonulás aj­taját. Fejét ingatta. „Én nem olyan vagyok! Én pél­dául az olyan szavakat is isme­rem, mint a boldogság!” Eh, mit vacakolok annyit?! Ez már csakugyan pocsék gyáva­ság ... Végeredményben mi tör­ténik? Megkapja a skalpom... Erőszakoljuk csak ki a döntést! Hajoljunk hozzá, és kérdezzük meg búgó hangon: „És megtanítana rá engem is, Juditka?” ■ Egy darabig nem felelt. Aztán határozottan bólintott. „Egyedül magától függ!” A hirtelen izgalom elszorította torkom, mély lélegzetet kellett vennem. „Ide figyeljen, kislány! — mondtam szigorúan. — Nekem már őszül a hajam, de még nem találkoztam ezzel a fogalommal! Ne játsszék velem, hallja! Még komolyan találom venni, amit mond!” Csúfondárosan nevetett. (Folytatjuk.) < i

Next

/
Oldalképek
Tartalom