Petőfi Népe, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

WfiJhy, VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXV. évf. 77. szám Ára: 1,20 Ft 1980. április 1. kedd Marjai József Moszkvába utazott Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese hétfőn Mpszkvá- ba utazott ahol a KGST Végrehaj­tó Bizottságának 94. ülésén vesz részt. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete te. (MTI) A SZOT elnökségének ülése A Szakszervezetek Országos Ta­nácsának Elnöksége hétfőn ülést tartott. Elfogadta a szakszerve­zeti kongresszusokon és küldött- értekezleten megválasztásra ke­rülő vezető szervek összetételé­nek és létszámának főbb elveit. To\ ábbi napirendi pontként dön­tött az 1980. évi SZOT-díjak adományozásáról, majd megvitat­ta a vállalati művelődési bizótt- ságok munkájáról szóló tájékoz­tató jelentést. (MTI) Tízezrek dolgoztak szombaton kommunista műszakban Szombaton megyeszerte ismét benépesültek Bács-Kiskun- ban az üzemek, a munka zajától voltak hangosak a műhely- csarnokok. A párt XII. kongresszusának és hazánk felszaba­dulásának évfordulójára, a Vörös Csillag Gépgyár, Sziklai Sándor szocialista brigádja felhívása nyomán tett vállalásaik teljesítésén fáradoztak a vállalatok, szövetkezetek kollektí­vái. A Szék- és Kárpitosipari Válla­lat kecskeméti gyárában két mű­szakban folyik a termelés. Emiatt a kommunista műszakokat is két szombatra kellett elosztani. Az el­múlt'hét végén a második műszak dolgozott, s ajánlotta fel bérét a város gyermekintézményeinek fej­lesztésére. Az alkalmazottak is fi­zikai munkát végeztek ezúttal a műhelyekben, keze alá dolgozva a szakmunkásoknak. A műszakban a belkereskedelem részére Vénusz, Sába és Glória garnitúrákat, tőkés exportra pedig parasztszékeket, Mátra, valamint 76/2 székeket (Európa-szerte így ismerik) gyár­tottak. * A Kecskeméti Sütőipari Vállalat Róbert Károly körúti üzemének munkásai környezetszépítéssel, parkosítással foglalkoztak szom­baton. Ehhez szerszámokat a kecskeméti Városi Tanács Kom­munális Költségvetési Üzemétől kaptak. Tizenkét köbméter ter­mőföldet terítettek el .az üzem ke­rítésén belül és kívül. A terepren­dezés után a nyárfák helyébe kö- risfák és ezüsthársak kerülnek majd, amelyeket az út- és csator­naépítés befejezése után telepíte­nek. A Szerszámgépipari Művek Kecskeméti Gyárában március 29-én a második műszak és az al­kalmazottak vettek részt a kom­munista szombaton. Míg az üze­mekben a hétköznapokon megszo­kott termelés folyt, az alkalmazot­tak a gyárudvarról az építési tör­meléket hordták el, termőföldet terítettek és kertet rendeztek. A kongresszusi.és felszabadulási mű­szak végéig arra is jutott idejük, hogy a Lenin tértől a Kuruc téri iskoláig tartó útszakaszt is rend­behozzák. Az alkalmazottak mun­kaidejét ezúttal segédmunkás óra­bérben számolták el. A Szerszám­gépipari Művek Kecskeméti Gyá­rának dolgozói a két szombaton tartott kommunista műszak során 74 ezer forintot kerestek, s ezt utalják át a gyermekintézmények fejlesztésére. — Csaknem tízéves hagyomány már vállalatunknál, hogy tavasz- szal kommunista műszakot szer­vezünk — mondta Kókai Ferenc, a Bács-Kiskun megyei Állgmi Építőipari Vállalat párttitkára.’— A dolgozók mintegy 70 százaléka, vagyis több mint négyezren vet­tek részt szombaton a munkában, amelynek értékét a megyei tanács­nak ajánljuk fel, óvodák, bölcső­dék fejlesztésére. Termelési ér­tékben mintegy négymillió forint­ról van szó, és a felajánlást jelen­tő munkadíj összértéke meghalad­ja a 600 ezer forintot. Szinte vala­mennyi telepünkön, építkezésün­kön folyt a munka a hét végén. Az árpádvárosi lakásépítkezésen kétszázan, a bajai telepünkön szá­zan, a kiskunhalastépítésvezetősé­gen hetvenen dolgoztak a kommu­nista műszakban. De a. házgyár előregyártó, segédipari és gépé­szeti főüzemrészeiben is termel­tek. két műszakban, mintegy 1200 fővel. Valamennyi1 dolgozó a sa­ját munkaterületén végezte teen­dőit, kivéve a műszaki alkalma­zottak egy részét, akik fizikai munkával cserélték fel ezen a na­pon íróasztalukat. A Bács-Kiskun megyei Autó- és Gépjavító Szövetkezetben is dol­goztak a hét végén. A kommunis­ta műszak eredményeiről Kosa József, a szövetkezet párttitkára számolt be. — Mind a 12 szocialista brigá­dunk csatlakozott a Sziklai Sándor brigád1 felhívásához. így a dolgo­zók mintegy 90 százaléka, ponto­sabban 174 fő vett részt a kom­munista műszakon. A felajánlott munkabér összege meghaladta a 20 ezer forintot. Ezzel az összeg­gel a kecskeméti szövetkezeti óvo­da építéséhez kívánunk hozzájá­rulni. A Volán 9. számú Vállalatánál március 22-e és március 29-e kö­zött 2123 dolgozó teljesített kom­munista műszakot. Az alkalmazot­tak, és a szerelők szabad szombat­jukon, a gépjárművezetők, a rako­dógépkezelők, a szállító- és rako­dómunkások szabadnapjukon dol­goztak. A vállalat nyolc telephe­lyének 115 szocialista brigádja vett részt a kommunista műsza­kok szervezésében és lebonyolítá­sában, amelyek eredményeit End­re Antal munkaügyi osztályveze­tő-helyettes a következőkben ösz- szegezte: — Több mint 13 ezer tonna árut és 166 ezer utast szállítottunk e társadalmi munkák során. Teher­gépkocsi-vezetőink például 63 ezer kilométert teljesítettek. A munkák összes árbevétele csak­nem, kétmillió forint. A munka­bérek összege, amelyet a szolgá­lati helyeken levő gyermekintéz­mények fejlesztésére ajánlunk fel, mintegy 230 ezer forint. Kom­munista műszakokat tartottak karbantartóink is. N. O.—K. E. szolgáltatás Fejlődött megyénkben a kisipari Szűkebb hazánkban jelenleg 6 ezer 43 kisiparos vesz részt a- la­kossági szolgáltatásban. Létszá­muk az országosnak 6,2 százalé­ka, a teljesítményük értéke a me­gyék között második helyen- áll. Bács-Kiskunban a javításnak- karbantartásnaik körülbelül a fe­lét végzik el a magániparosok. Mindezek tegnap hangzottak el a Kisiparosok Országos Szervezeté­nek megyei választmányi ülésén, ahol értékelték a létszámnövelés­ben és a kapacitásbővítésben el­ért V. ötéves tervi eredményeket, s határozatot hoztak a további tennivalókról. Barcsik Zoltánnénak, a KIOSZ megyei elnökének megnyitója után Rehák László megyei titkár szó­beli kiegészítést fűzött az előzete­sen kiadott írásos beszámolóhoz. — A szolgáltatás színvonala a társadalmi fejlettség, a kulturál­tabb életmód fontos mércéje — idézte a XI. pártkongresszuson el­fogadott programnyilatkozatból, s megállapította, hogy a Duna—Ti­sza közének iparossága a párt- határozatoknak megfelelően vé­gezte tevékenységét az elmúlt négy évben. 1975-höz viszonyítva teljesítménye 9,6 százalékkal nőtt a múlt év végéig, s ez a növeke­dés nagyobb mértékű az országos átlagnál. Ebben az időszakban lé­pett hatályba az új kisipari tör­vény és kedvezően módosították a jövedelemadó-rendeletet is. Az iparosok keresték a lakossági igények mind teljesebb kielégíté­sének lehetőségeit, s a munka új formáit vezették be. Országosan kiemelkedő kezdeményezés a szo­cialista szektorral való együttmű­ködés, ami a megyeszékhelyen kívül Baján és Halason is meg­valósul a lakáskarbantartásban. Megtették - a kezdeti lépéseket a fodrászatban és a gépjárműjaví­tásban is kooperáció kialakításá-: rá*, a kisipari kapacitás intenzív fejlesztésének jegyében. A Bajai Húskombinát és az új megyei kór­ház nagyiberuházásánál állami vállalattal működtek együtt a kis­iparosok népgazdasági, társadalmi cél érdekében. — Alkotó módon hozzájárult a megye gazdasági és társadalmi fejlődéséhez a kisiparosság — ál­lapította meg Pető János, a me­gyei pártbizottság munkatársa, aki hozzászólásában többek közt az. 1975. évi megyei pártértekez­let határozatának végrehajtását vizsgálta a szolgáltatások terüle­tén. A szolgáltatások várható 50— 55 százalékos növeléséből a kis­iparok kivették részüket a terv­időszakban. Utalt a XII. párt- kongresszuson elhangzottakra, miszerint a kisiparosok munkájá­ra hosszabb távon számítunk. A feladatok közt a minőség javítá­sát, a kiszolgálás gyorsítását és a műhelyek korszerűsítését említet­te, valamint a hiánycikkek gyár­tását a lakosság jobb ellátása ér­dekében. Vágó Iván, a megyei tanács ipari osztályának vezetője a ma­gánipar és a szocialista szektor együttműködésével, foglalkozott hozzászólásában, s ennek szélesí­tését szorgalmazta. Szükségesnek tartotta a létszám további növe­lését, s ugyanakkor a munkavég­zés hatékonyságának fokozását. Elmondotta, hogy az államigaz­gatási szervek tervezik a magán- kisipari tevékenység irányításá­nak korszerűsítését. — A hatodik ötéves tervben a szolgáltatásokat változatlan ütem­ben fejlesztjük, mert az eredmé­nyek ellenére még vannak hiá- nyosságqk — mondotta az osz­tályvezető. Molnár József, a Kisiparosok Országos Szervezetének elnöke a Bács-Kiskun megyei jó eredmé­nyeket értékelve többek közt fel­hívta a figyelmet a szakmai fej­lődés fontosságára. '— Arra törekedjünk, hogy mi­nél több kisiparos sajátítson el újabb szakmát, s ezzel elősegítse a lakossági igények színvonalas kielégítését — mondta a KIOSZ elnöke. Ezt követően arról beszélt, hogy az országos központban mi­lyen erőfeszítéseket tesznek a kisiparosok anyaggal és alkatré­szekkel való ellátásának javításá­ért, a műhelyek gépesítéséhez fel­vehető hitel feltételeinek kedve­zőbbé tételéért Elismeréssel szólt az ilyen célú helyi törekvésekről. Javasolta, hogy Bács-Kiskunban is hozzanak létre közös szolgál­tató egységeket a kisiparosok. A hozzászólók sorában Fórián Szabó András, a KISZÖV szol­gáltatásfejlesztési előadója a kis­ipari szövetkezetiek együttműkö­dési készségét hangoztatta. A választmányi' értekezleten Molnár József a KIOSZ elnöke Jerkó Istvánnénák a Munka Ér­demrend bronz fokozatát Tömör János kisiparosnak pedig a Ki­váló Munkáért kitüntetést nyúj­totta át. A. T. S. Kedves vendégek érkeztek tegnap Bács-Kiskun me­gyébe a szovjetunióbeli •testvérterületről, a Krímből. A küldöttség vezetője Bagrov Nyikolaj Vasziljevics, az Uk­rán Kommunista Párt Krími területi Bizottságának ideo­lógiai titkára. A delegáció tagjai: Pereszunyko Vjasze'cs- lav Petrovics, az UKP Keres városi Bizottságának másod- titkára és Borimszkaja Polina Fjodorovna, a szimfero- poli Fiolent gyár munkásnője. A vendégeket Budapes­ten, a Keleti pályaudvaron Katanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára fogadta. A küldöttséget délután a megyei pártbizottságon Hor­váth István, a megyei pártbizottság első titkára fogadta. Részt vettek a találkozón Erdélyi Ignác, Katanics Sándor, Terhe Dezső, a megyei pártbizottság titkárai, dr. Kőrös Gáspár, a kecskeméti városi pártbizottság első titkára, dr. Major Imre, a megyei tanács elnökhelyettese, Gero Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője. Horváth István részletesen tájékoztatta a delegáció tagjait Bács- Kiskun megye társadalmi, gazda­sági életéről, eredményeiről, gond­jairól, az MSZMP elmúlt héten lezajlott XII. kongresszusáról. Bagrov Nyikolaj Vasziljevics megköszönte a meleg, baráti fo­gadtatást, s tolmácsolta a Krím terület pártbizottságának és la­kosságának testvéri üdvözletét, valamint jókívánságait. Ismertet­te azokat az eredményeket, ame­lyeket az utóbbi 'időben gazda­sági és politikai téren' elértek. Hangoztatta, hogy a Krímben sze­retettel ápolják a Bács-Kiskun megyével való, testvéri barátsá­got. Elmondta: jövetelük célja az ideológiai munka tapasztalatai­nak kicserélése, valamint távlati tervezésének megbeszélése, s nem utolsósorban pedig az, hogy együtt ünnepeljék meg Bács-Kis­kun megye népével Magyarország felszabadulásának 35. évforduló­ját. 0 Horváth István köszönti Bagrov Nyi­kolaj Vasziljevicset, a krími delegáció ve­zetőjét. A fogadás után a küldöttség vá­rosnézésre indult, amelyre elkí­sérte a vendégeket Fekete Lász­lóba várpsi pártbizottság titkára. Ellátogattak a Naiv Művészek Múzeumába, a városi tanács épü­letébe, a Kodály Zoltán Zenepe­dagógiai Intézetbe, a Tudomány és" Technika Házába és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja alkotóházába. • A küldöttség tagjai tájékoztatót hallgattak meg Bács-Kiskun tár- N. O. sadalmi, gazdasági életéről (Tóth Sándor felvételei.) Felkészült az ünnepekre az élelmiszer-kereskedelem Az új hét második munkanapja, a mai a kereskedelmi dol­gozók számára az ünnepek előtti csúcsforgalom kezdetét is jelenti. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, egymásnak adják most a kilincset a vevők, hogy étel, ital legyen mindenütt az asz­talokon. Gondoltait erre, természetesen idejében, a Bács- Kiskun megyei Élelmiszer-kereskedeimi Vállalat 203 kecs­keméti, kiskunfélegyházi, kalocsai és bajai üzletében is, amelyben a vállalat a megye lakosságának 40—45 százalékát látja el naprakészen élelmiszerrel. — Hogyan készültek az ünnepek előtt várható kereslet kielégítésé­re? — kértünk felvilágosítást Te- recskei Jánostól, a BÉK kereske­delmi osztályvezetőjétől. — A nem romló, alapvető élel­miszerekből már hetekkel előtte megkezdtük a ráktárak feltöltését — tájékoztatott az oszlályvezető. — Számítottunk rá, hogy ilyenkor egy-egy üzletünkben naponta 300 —500 ezer forintért vesznek élel­miszert és más háztartási, köz­szükségleti cikkeket. Ezért liszttel, cukorral, zsírral, sóval, sütőporral, vajjal stb. az elővásárlás idején minden igényt ki tudtunk, és ki tudunk. elégíteni. Az ellátás meg­szervezésekor figyelembe vettük, hogy a húsvétot megelőző napok­ban egy-egy üzletünkben több mint kétezren fordulnak meg, s az egy vevőre jutó mintegy 300 fo­rintos átlagos vásárlásban sok ap­ró — jóllehet nélkülözhetetlen — cikk is szerepel. Á tavaszi ünnepekre az alapel­látást szolgáló árukkal együtt 40(1 mázsa tőkehúst, 200 mázsa ba­romfihúst és ugyancsak 200 mázsa füstölt kolbászt is forgalomba hoz­tunk, illetve hozunk. Ezenkívül 400 mázsa húsvéti sonkát, 300 má­zsa csokoládéfigurát, 300 ezer üveg pálinkát és likőrt, félmillió üveg bort, ugyanennyi szörpöt és szin­tén 500 ezer üveg üdítő italt is szállítottunk a boltokba, hogy csak a legfontosabbakat említsem a főbb húsvéti cikkek választékából. Március 28-án kezdődött, s ötö­dik napja tart üzleteinkben a ked­vezményes tojásvásár. A kereslet növekedésének idején így hatni tudunk a tojás szabadpiaci árának az alakulására is. Vállalatunk 1 forint 50 fillérért 300 ezer darab friss termelői tojást kínál a fo­gyasztóknak ezekben a napokban. A húsvéti locsolkodás szokását sem hagytuk ki a számításból. Hat-nyolc féle kölnivel tettük tel­jesebbé a pipere-, illetve az illat­szerválasztékot. Április 3-án a vállalat üzleteit a szokásosnál egy órával később zárjuk, kivéve az egyébként is 20 óráig nyitva tartó ABC-ket. Szom­baton a máskor 16 óráig árusító üzletekben egy órával később. 17 óráig fogadják a vevőket, s a me­gyeszékhelyen öt kijelölt boltban ennél is tovább, 18 óráig lehet vá­sárolni. Kiskunfélegyházán, Kalo­csán és Baján ugyancsak 17, il­letve Í8 óráig tartjuk nyitva szom­baton a BÉK boltjait. A kereskedelem dolgozóira ezekben a napokban nehéz próba­tétel vár. Sok tonna árut kell megmozgatniuk és 7 helyett 12— 13 órát dolgoznak naponta a mun­kahelyükön. Nehezebb —, s keve­sebb pihenést tesz számukra lehe­tővé — a hét azért is. mert a kö­zelgő négynapos ünnepből csak két teljes pihenőnap az övék. (Pén­teken árut fogadnak szombati el­adásra.) Rajtuk segít, az ő hely­zetükön könnyít, aki nem az utol­só napra, órára halasztja vásárlá­sát. A tejet, a kenyeret és a pék­süteményt nem számítva, meggon­dolt. ésszerű elővásárlással vegye meg, ami szükséges. így nem vá­rakoznak majd annyian, egyszerre a pénztáraknál, és gyorsabban, rö- videbb várakozással juthat hozzá minden vevő a háztartásából még hiányzó élelmiszerekhez — hívta fel a figyelmet Terecskei János osztályvezető. K—1 9 Bőséges az ünnepi árukínálat. (Straszer András felvétele.) 9 í I

Next

/
Oldalképek
Tartalom