Petőfi Népe, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-12 / 60. szám

4 9 PETŐFI NÉPE 9 1980. március 18. A legfontosabb: a kiváló minőség Idejében — az év elején — megírtuk, hogy a baromfiiparban végrehajtott szerve­zeti változás értelmében önálló vállalat lett a kiskunhalasi baromfifeldolgozó. Akkor — az önállósággal járó új tennivalókról, az első önálló évi tervprogramról nyilatkozott dr. Nagy Gyula vállalati igazgató. Elmondotta azt is; hogy tapasztalataik szerint a baromfi­ipar termékei iránt mind bel-, mind külföl­dön élénkül az érdeklődés. A lehetőségekkel élni fognak... A tavaly feldolgozott 1900 vagon baromfival szemben az idén szeretnék elérni a 2 ezer vagonos mennyiséget. megsínyli. S a mennyiségi veszte­séghez ilyen esetben minőségi romlás is járul. No és folytatódik a pontossági fegyelem bent, a gyári feldolgozás során. — „Izgalmas” még a megfelelő technikai felszereltség, a szűk keresztmetszetek kiküszöbölése. Ez is minőségemelő tényező. A továbbiakban nemcsak mennyisé­gi oldalról, hanem az áru milyen­ségét tekintve is nagy jelentősé­gű, hogy a múlt év november 7- ére elkészült s használatba vettük a 8 tonna kapacitású fagyasztót és az 500 tonnás hűtőtárolót... Ez is közrejátszik abban, hogy termé­keink íze és minősége egyre job­ban mfegfelel a kívánalmaknak. — Mint fogyasztó is — emlék­szem, igazgató elvtárs —, hogy volt idő, amikor finoman szólva húzódoztunk a „gyári” csirkétől. Gondolom — na és a háziasszo­nyokkal együtt tapasztalom —, hogy a baromfi ízének .a ja­vulása is elősegítette ennek a nem egészen alaptalan előítéletnek az eloszlását. Tehát nemcsak a vidék iparosodása növelte a keresletet, ami — a munkába állt háztartás­beliek lekötöttségét emelve — ré­szint kapóssá tette az egyre kony­hakészebbé feldolgozott gyári ba­romfit. — Tény, hogy az utóbbi öt—hat évben lényegesen javult a minő­ség — s ebben az íz, s á feldol­gozottság mértéke egyaránt ben­ne van. Ma ott tartunk, hogy áru­ink 92—93 százaléka első osztá­lyú. Ezt kívánjuk felvinni 97-re. — A halasi gyár igen jelentős arányú exporttermelésére gon­dolva, s arra, hogy régóta stabil külföldi piacokkal rendelkezik a vállalat, megkérdezem: a külho­niak „szája ízének” mi a különö­sen jó a magyar baromfi húsában? Mi az a fór, mondjuk, a csirke ízében, amiért tőlünk vásárolnak inkább, s nem másoktól? Dr. Nagy Gyula igazi küikeres- kedői-diplomáciai érzékkel fogal­maz. — Hadd mondjak csak annyit, hogy a magyar csirke íze he­lyén van a külföldi fogyasz­tók körében. Említi a hagyományos — és lapunkban sokszor megírt piaco­kat, kiviteli arányokat csirkéből, kacsából, libából. Közel-Kelet, Szovjetunió, Német Szövetségi Köztársaság, Svájc, Olaszország, Franciaország. Közel-Kelet eszembe juttatja a bábolnaiak nagyszabású üzletkö­téseit, aminek keretében egyene­sen csirkegyárakat exportálnak a jelenleg duplán „forró” tájékra. — Nem érzik még a megrende­lések mennyiségén, hogy szinte mi „visszük ki” a konkurrenciát. Vagy nem érezhető már valami a jövendő hatásokból, hogy amikor majd Közel-Keleten termelnek a nálunk készült csirkegyárak ... ? — Annyire előre nem lehet lát­ni. Most semmit nem befolyásol­nak még a mi üzleti kapcsolatain­kon, a vásárlások mértékén. De épp az előbb beszélgettünk a magyar baromfi ízéről. Meg azok­ról az összetevőkről, amelyek en­nek megtartását, javítását szol­gálják. Köztük vegyük csak szá­mításba a takarmánytápot, mint 'fendlgvül fphfos IzTcepzőt.' Olyan fáperéjű,' sajátos tulajdonságokat hordozó takarmányokat, amelyek­től kedvelt ízét-zamatát nyeri a mi baromfink, — azokon a vidékeken a jövőben sem ter­melnek. Azok mindenképpen más félék... De hát kár még ilyen messze­menő következtetéseken meditál­ni. A lényeg mindenképpen az, hogy a csirkék, kacsák, libák, ga­lambok kiváló minősége — ter­mészetesen a kor követelményei szerinti feldolgozási módok töké­letesedésével együtt — jelent s jövőt egyaránt eldöntő garancia. Tóth István 9 Egyenként k.ézbe vettek, osztályozták — súlyra és minőségre — az árut, s a csomagotokhoz már első osztályú baromfi került „postázás­hoz” előkészítésre. 9 Tallér Mária huszonhárom tagú brigádja 1971 óta viseli a szocia­lista címet, s az arany fokozat tu­lajdonosa. De nemcsak ez a 100 vagon többlet fogja eredményezni a ter­melési érték és nyereség növeke­dését. — Előtérbe kerültek a minőségi követelmények is — szögezi le most dir. Nagy Gyula, és így foly­tatja. — Közös „játék” ez, amiben az alapanyagot, a baromfit nevelő gazdaságoknak szintén lépniük kell. Feldolgozásra mind alkalma­sabb, elsősorban súly tekintetében megfelelő árut kell előállítaniuk. Erről már az idei szerződések megkötésekor tárgyaltunk az ál­lattartó partnérgazdaságokkal. Igen, a csak a „fogyasztásban” érdekelt laikus is megérti, hogy olyan minőségi kritériumok telje­sítése, mint mondjuk a bromfihús (ze, vagy a hús és csont aránya a szárnyasokon a tartási körülmé­nyektől függ. Ebben a takarmány­táp milyensége éppúgy benne van, mint a technológiai előírások be­tartása. „A közös játék” szabályai a fel­dolgozóra, a gyárra is kötelessége­ket rónak. A vállalatigazgató ezek közt elsőként a maximális pontos­ságot említi. Ez vonatkozik az át­vétel idejére; hiszen annak a bi­zonyos súlykövetelménynek r a szempontjából nem mindegy: a programozott napon, vagy később hozzák el az árut. De a szállítás mikéntje sem mellékes, hiszen ha nem éppen kíméletesen intézik ezt. a baromfik épsége, egészsége is 9 A feldolgozó üzemben gyakorlott kezek végzik a zsigerelést. (Straszer András felvételei) Manyika, a nőfelelős Szakmaron elég megemlíteni Vén Ferencné nevét, csaknem minden megkérdezett nyomban hozzáteszi: „A Manyika, hogyne ismerném! Az egy nagyon he­lyes, tevékeny fiatalasszony.” Akad, aki megtoldja:' a Petőfi Tsz-ben dolgozik. Van aki megemlíti, hogy kétgyermekes anyuka. Megint más, annak említésé­vel teüzi teljesebbé jellemzésétt hogy mezőgazdasági főiskolát végzett, de most jogot tanul, mert újabban az igazgatási csoportvezetői munkát látja el a tsz- ben. Az is hozzátartozik azonban Vén Ferencné portréjához, hogy 1976 óta — mert nemrégiben is­mét megválasztották — tagja ' a Szakmár községi pártvezetőség­nek. Mint eddig, a továbbiakban is a nőfelelősi feladatkört látja el. Rátermetten, kezdeményezőn, észrevételezőn, ’nagy ügyszeretet­tel. "> Az iménti megállapítást a já­rási pártértekezleten elhangzott felszólalása is megerősítette. Hi­szen mindabban, amit a község küldötteként a helyi párt-, taná­csi és gazdaságvezetés munkájá­ról, Szakmár elmúlt ötévi fejlő­déséről elmondott, a nők érde­kében való ténykedés vezérfonal­ként volt követhető. Hadd idéz­zünk fel legalább néhány rész­letet abból, amit a nőpolitikái irányelvek helyi érvényesítésének eredményeiről, és a törekvésekről elmondott. — Az óvodai és napközi ottho­ni ellátással is követni tudtuk a foglalkoztatási lehetőség megte­remtését, a nők munkavállalását. Mindkét intézményben jutott hely a jelentkezőknek. Most a napközi­ellátás minőségi javítását tervez­tük. A közéletben is becsülettel helyt állnak a szakmári nők. Számará­nyuknak megfelelően egyaránt megtalálhatók a társadalmi szer­vezetekben, a termelőszövetkeze­ti bizottságokban, a község veze- tőtestületeiben. Társadalmi egyen­jogúságuk egyre jobban kiteljese­dik. A nők tanulási kedve a munka, a háztartás, és a gyermeknevelés mellett is nagy. A tsz-ben a to­vábbtanulók többsége nő, a szak- képesítés megszerzésétől az egye­temi tanulmányok vállalásáig megállják helyüket. Az elmúlt öt évben például tizenegy ,nő szer­zett diplomát felsőfokú tanintéze­tekben, hatan pedig megkezdték főiskolai, illetve egyetemi tanul­mányaikat. Betanítottmunkás- képzésben húszán vettek részt, öt meglettebb korú asszony elvégez­te a nyolc általánost. A marxista— leninista középfokú oktatásban pedig tizenketten vettek részt. Fellendült a szocialista brigád­mozgalom, és nincs olyan női munkaterület, ahol ne működne szocialista brigád, sikeresen. Női szocialista brigád kezdeményezte az egy őrs, egy brigád mozgalmat, amelynek keretében a munkával ismerkednek az úttörők. Megpl- dott a nők egészségügyi ellátása, a nővédelmi és a gyermekgondo­zási tanácsadás folyamata. A gyesen lévő kismamák munkahe­lyi kapcsolattartása, a szocialista' brigádok kedves feladata. A nő­ket érintő kérdésekben a gazda­ságvezetők kikérik a nőbizottság véleményét, s azt a döntéseknél elsőrangú szempontként veszik figyelembe. A nőbizottságnak nem kell harcot folytatnia a- nők érde­kében, mivel a férfi vezetők szem­lélete ezt nem kívánja meg. Ám, hogy a községi pártveze­tőség nőfelelősének akad észre- vételeznivalója, ha úgy .tetszik, harcolnivalója, az is kitűnt Vén Ferencné szavaiból. — A közös gazdaságban kény­telenek megengedni, hogy a dél­előtti órákban minden munkate­rületről egy nő elmenjen bevásá­rolni, megvegye munkatársainak a tejet és a kényeret. Mert a Szak- máron működő egyetlen vegyes­bolt nyitvatartása nem igazodik a községben kialakult munkaidő­höz. A bolt áruellátása igen szűk­körű. A szabad szombatjukat kénytelenek feláldozni a szakmá­ri nők, hogy Kalocsáról tömött buszon meghozzák családjuk szá­mára a legfontosabbakat. Sajnos, a kalocsai áfész-szel e tárgyban folytatott tárgyalásaink még min­dig az ígéret szintjén állnak. Vé­leményünk szerint az áfészek alapvető feladata a községi áru­ellátás, és a kialakult munkaidő szem előtt tartása. Idézzünk fel végül Vén Ferenc­né felszólalásából egy-két helyi törekvést. — A következő tervidőszak fel­adata nálunk a tornaterem felépí­tése. Megkezdését az idén tervez­zük. Az egészség megőrzésében, a fizikai erőnlét fejlesztésében köztudottan jelentős szerepe van a testedzésnek, a sportnak. A sportmozgalomba a nőket bevon­ni eddig még nem tudtuk. Adva van tehát a tennivaló. A fizikai és szellemi képességek megőrzé­sében, az öntevékenység fejlesz­tésében fontos szerepet játszik a szabad idő tartalmas hasznosítá­sa. Nagy feladat előtt áll a köz­ségi művelődési ház, hogy a kü­lönböző klubok működtetésével színesebbé tegye a falusi életet. A nőpolitikái irányelvekből adódó helyi feladatok meghatá­rozásában, teljesítésük ellenőrzé­sében a' továbbiakban is az ed­dig tapasztalt helytállást várják a község vezetőitől a szakmári nők. P. I. A Varsói Agrárközgazdasági Kutatóintézet Nemsokára 30 éve lesz, hogy Varsóban kutatóintézetet létesí­tettek a lengyel falu társadalmi­gazdasági szerkezetének, változá­sainak figyelemmel kísérésére, elemzésére. Az 1950-ben megnyílt Agrárközgazdasági Kutatóinté­zetnek — rövidített nevén IER- nek — ma 350 dolgozója van, köztük 100 tudományos munka­társ, akik nyolc tudományos rész­legben végzik munkájukat. Az intézetben még négy kutatócso­port foglalkozik az élelmezés­gazdaság helyzetével, a mezőgaz­daságilag hasznosítható földterü­letek növelésével, egyszerű tár­sulási formák meghonosításának és a mezőgazdasági termelés elemzésének vizsgálatával. Az IER a Lengyelországban még nagy számban megtalálható egyéni parasztgazdaságok műkö­dését is figyelemmel kíséri. A IER ugyanakkor részese a KGST-országokban folyó hason­ló kutatások eredményeinek is. A lengyel kutatóintézet munkatársai többek között a következő közös programokban vesznek részt: a mezőgazdaság integrációja más termelési ágúkkal, a termésered­mények növelésének módjai, a munka termelékenységének nö­velése, automatizált igazgatási rendszerek kidolgozása, bevezeté­se stb. A lengyel kutatók együttmű­ködnek az egyes országokban működő .FAO-szervezetekkel Is. Kutatásaik eredményéről kü­lönféle kiadványokban adnak szá­mot. Van az IER-nek kétheten­ként megjelenő folyóirata — „Az agrárközgazdaságtan kérdései” —, kiad ezenkívül különféle soroza­tokat, mint például a „Tanulmá­nyok és monográfiák”, „A mező- gazdaság összehasonlító gazdaság­tana” stb. (BUDAPRESS — IN­TERPRET) Közlekedünk, s bosszankodunk Tízezrek buszoznak naponta megyénkben Is. Vannak szép számban távolsági és helyi járatok, melyek rendszeresen úgy látják el felada­taikat, ahogy a nagykönyvben meg van írva, más vonalakon viszont gyakori a zökkenő. Sokaknak — szerencsés emberek! — soha sincs, vagy csak ritkán van okuk e szolgáltatás miatti kifogásra, de nincse­nek kevesen azok sem, akik szinte állandóan rettegnek, milyen újabb és újabb „meglepetést” tartogat számukra a Volán-járműveken törté­nő utazás. Következésképp szerkesztőségünk nem szűkölködik a köz­úti tömegszállítással kapcsolatos észrevételező-bíráló levelekben, sze­mélyes bejelentésekben, javaslatokban. Ezek nyomán adjuk közre az alábbi közérdekű ügyeket, remélve, ges Intézkedések meghozatalát. Hol álljon meg a busz? Tavaly háromszor is írtunk e hasábokon a kecskeméti Széche- nyiváros ama lakói érdekében, akik munkavégzés illetve tanul­mányok . folytatása céljából nap mint hap, vagy hetenként több­ször mennek autóbusszal a köze­lükben húzódó E—5-ösön át Bu­dapestre, vagy a főútvonal e sza­kasza menti más helységekbe, s visszajövet csak a Budai kapu­nál szállhatnak le a járatokról. Emiatt egyeseknek másfél kilo­métert is muszáj gyalogolniuk, míg hazaérnek. Nevükben kér­tük az illetékeseket: tegyék le­hetővé, hogy ezek a kocsik meg­álljának a sűrűn lakott térségben. A panaszt, a kérelmet jogosnak találta a Volán 9-es számú Vál­lalat, és döntött, melynek értel­mében a Budapesttől Kecskemé­tig közlekedő napi három saját járata december eleje óta meg­áll az említett főútvonal és az Akadémia körút találkozásánál. Bár a közlekedésbiztonsági szem­pontból fontos, úgynevezett leál­lósáv ottani kiépítésével máig adós a városi tanács, a leszállá­sok körül — információnk szerint — nincs baj. Ám a megállóügyet mégsem vehetjük le a napirend­ről. Á napokban ugyanis megint ilyen témájú levél érkezett a ho­vatovább 20—25 ezres lélekszá­mú városrészből. A sorokból — melyeket dr. Isa- szegi Istvánná, Kelemen Klára, Kovács Zsuzsa, Tövis Péter. Gel­lert Tibor és még több széchenyi- városi írt alá — kiderül: a kör­Zsúfoltság itt, zsúfoltság ott A Kecskemét, Lenin tér 8. szám alatt lakó Ladányi Sándor a ma­ga bőrén is érezte már nemegy­szer az utastársaitól hallottakat: a helyi járatú buszokon levő jegykiadó automaták óhatatlanul előidézői a nagyon kellemetlen zsúfoltságnak. Mert mi történik a gyakorlatban? Akik az első aj­tón szállnak fel, igyekeznek mi­előbb jegyet váltani, s tovább menni a kocsi belsejébe, igen ám, de útjukat állják azok, akik a második ajtónál tömörülnek, szin­tén azért, hogy jegyhez jussanak. Ezek a kínos helyzetek aztán úgymond melegágyai a szóbeli sértegetéseknek, a vitáknak. Olvasónk szerint indokolatlan, és csak bajjal jár az alkalmilag utazók — tehát a jegyváltásra kötelezettek — és a bérletesek abLéli megkülönböztetése, hogy az előbb említettek csupán elöl vehetik igénybe a buszt — hi­szen ott találhatók áz automa­ták —, a nagy többséget jelentő utóbbiak pedig felszállhatnak bármelyik ajtón. Ezért tolonga­□ □ □ hogy ezzel is segíthetjük a szüksé­nj’ékbeflek közül legalább negy­venen utaznak hétköznaponként a lajosmizsei munkahelyükre, őket azonban hazaúton továbbra is a Budai kapuig viszi el a busz, vagyis a korábbi intézkedés vol­taképpen félmegoldással egyenlő, hiszen éppen azokra a távolsági járatokra nem vonatkozik, melye­ket talán a legtöbb érdekelt ol­vasónk vesz igénybe. A hideg, téli időben különösen kellemetlen volt, de máskor is fá­radtságot jelent e megállótól eljut­ni a távoli lakásainkhoz, sőt bale­setveszélyes, mert mindig délután, a legnagyobb csúcsforgalomban kell átmennünk az úttest túlsó ol­dalára, s még tovább is hosszasan gyalogolhatunk a főútvonal mel­lett, hogy hazataláljunk. Kérjük, mindettől kíméljen meg bennünket végre a Volán, s engedélyezze a le­szállásunkat az otthonunk közelé­ben! — írják egyebek között olva­sóink. Nos, voltunk a helyszínen, s láttuk: leállósáv nélkül kevésbé szabályosan áll meg a busz. de arról is meggyőződtünk, hogy a fővárosból érkezőkhöz hasonlóan a Lajosmizséről jövő kocsikról is zavartalanul lehet leszállni e fel­tételes megállóban. Persze, mind­ehhez elengedhetetlen a vállalat újabb intézkedése. Végezetül megjegyezzük — szintén olvasói vélemény alap­ján • — az utasok igénylik, hogy az említett buszokra Budapest felé menet is fel lehessen szállni a Széchenyi városban. .neaónöíüH nak gyakorta a bérletesek a ko­csi ama részében, ahová a fize­tőknek kell kerülniük, ami aztán megint okot ad a perlekedésre, a rossz hangulat kiváltására. „Ha a sofőr melletti készülék marad is a helyén, a másikat cél­szerű lenne az utolsó, csuklós járat esetén pedig a harmadik ajtónál felszerelni, következésképp ará­nyosabban megoszlana a tömeg, s könnyebben elérhető volna a jegyadó masina, (gy az ellenőrzés is egyszerűbbé, hatékonyabbá vál­na, s a notórius bliccelők sem ta­lálnának búvóhelyet a bérletesek szakaszában, mint azt mostanság teszik...” — vélekedik a levélíró. Hogy az. előzőekben közöltek a legésszerűbb megbldási javaslatot tartalmazzák-e, nem a mi dol­gunk eldönteni. Csak a tapasz­talatokat, tényeket summázhat­juk így: a „hírős” város helyi já­ratú autóbuszain történő jegy­váltás jelenlegi gyakorlata kíván­nivalót hagy maga után, mint­hogy az nem szolgálja a kényel­mes, kulturált utazást! Tarthatatlan állapotok vannak hétköznap reggelenként a Ballószög— Kecskemét között közlekedő autóbuszokon — panaszkodik Bürüs Já­nosáé, aki az útba eső Kadafalván veszi igénybe rendszeresen e jára­tot. Levele szerint a 6 óra 10, a 6 óra 40 és a 7 óra 10 perckor kiinduló kocsik olyannyira túlzsúfoltak a „hírős” városi munkahelyekre, isko­lákba stb. igyekvőkkel, hogy csak néhány feltételes megállóból tud­nak elvinni utasokat. És a lemaradottak jobb híján bosszankodhatnak, kesereghetnek, míg nem jön a következő járat, melyre ha fel is fér­nek, nincs benne köszönet, hiszen ember ember hátán szorong. Es emiatt a leszállás sem egyszerű, sőt esetenként lehetetlen. Február 26- án például a 6 óra 40-es busz úgy telve volt, hogy a legbelül tömörült utasok egy része nem tudta elhagyni a kocsit a Dózsa György úti meg­állóban, ehelyett csak a szalagháznál szánhattak le, minthogy a vész­csengő ellenére tovább fuvarozta őket a sofőr. Ki-ki onnan loholhatott aztán visszafelé úticéljáig. Valamilyen módon — például járatsűrítéssel — mielőbb szükséges enyhíteni ezt a roppant kínos utazási körülményt! — fejeződik be a többek névében írott levél. Összeállította: Veiket Árpád A jugoszláv autógyártás fejlődése Jugoszlávia négy nagy autógyá­ra 1979-ben 300 000 személygép­kocsit készített, 45 ezerrel töb­bet. mint 1978-ban. A termelés 1985-re eléri az évi félmilliót. A jugoszláv autógyárak mind­egyike neves külföldi cégekkel működik együtt. így a CRVENA ZASTAVA — 1954 óta — az olasz FIAT-céggel, a novo-mestói IMV gyár a francia RENAULT­val. a koperi CIMOS a CIT- ROEN-nel, a szarajevói TAS pe­dig a nyugatnémet VOLKSWA- GEN-nal. Rövidesen újabb autó­gyárak kezdik meg a gyártást: a vajdasági Kikindán az amerikai General Motors-szal, a kosovoi Pristinán a francia PEUGEOT-val kooperációban készülnek majd a személygépkocsik. (BUDAPRESS — TANJUG)

Next

/
Oldalképek
Tartalom