Petőfi Népe, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-27 / 73. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1980. március 27. SZOCIALISTA EGYÜTTMŰKÖDÉS A KGST növekvő tekintélye Az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet Záróokmá­nyának szellemében a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kö­vetkezetesen bővíti a gazdaság, a tudomány, a környezetvédelem fejlesztésével összefüggő időszerű kérdéseket érintő együttműködé­sét a nemzetközi szervezetekkel. Fokozódó érdeklődés A KGST és az ENSZ kapcsolat- felvételei -az 50-es évek közepén rendszertelének voltak és csak az ENSZ Európai Gazdasági Bizott­ságára (ENSZ ÉGB) korlátozód­tak. Ez eredetileg abban merült ki. hogy a KGST alapelveiről, te­vékenységének formáiról és mód­szereiről szóló tájékoztatással igyekeztek kielégíteni az ENSZ- szervek fokozódó érdeklődését a KGST munkája iránt. A 60-as években a KGST és az ENSZ kapcsolatai jelentősen kibővültek, 1961-ben a KGST-titkárság kép­viselői az ENSZ Európai Gazda­sági Bizottságának 3 rendezvé­nyén vettek részt, 1969-ben már részt vettek annak a 11 ENSZ- szervnek a 35 rendezvényén, ame­lyek érdeklődni kezdtek a KGST- tagállamok együttműködésének tapasztalatai, s e tapasztalatok felhasználási lehetőségei iránt, az ő tevékenységükben. 1964 már­ciusában. például, az Iparfejlesz­tési Bizottság negyedik ülésén ’ a résztvevők hangot adtak vélemé­nyüknek. hogy a fejlődő országok szárpára különösen érdekes a KGST-tagállamok között gyártás­szakosítás tanulmányozása. A KGST-tagállamok együttmű­ködésének további elmélyítéséi és tökéletesítését valamint a szocia­lista gazdasági integráció fejlesz­tését célzó Komplex Program lOH-ben történt elfogadása je­lentős lökést adott a KGST tevé­kenysége iránt megnyilvánuló ér­deklődés további fokozódásához. Az UNCTAD titkársága, például, ,.A kelet-európai szocialista or­szágok kereskedelmi-gazdasági együttműködésnek bővítése a fej­lődő országokkal” című jelenté­sében rámutatott, hogy az európai szocialista országok együttműkö­désének és integrációjának sok területe új szemléleten és új mód. szeren alapul. Ötven ENSZ-rendezvény Azok a sikerek, amelyeket a KGST-tagállamok értek el saját gazdaságuk, illetve a nemzetközi együttműködés fejlesztésében, hozzájárultak a KGST tekintélyé­nek növekedéséhez. 1974-ben az ENSZ közgyűlésének XXIX. ülés­szakán Bulgária, Belorusszia, Ku­ba, Csehszlovákia, az NDK, Ma­gyarország, Mongólia, Lengyelor­szág, Románia, Ukrajna és a Szovjetunió küldöttségei javasol­ták megfigyelői státus biztosítá­sát a KGST-nek az ENSZ-köz- gyűlésén. Rámutattak, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa — amely a szocialista álla­mok első gazdasági szervezete a világon — nagymértékben kive­szi részét a nemzetközi gazdasági kapcsolatok normalizálódásának fejlesztéséből, az egyenlőségen alapuló, kölcsönösen előnyös együttműködés kialakításából, a gazdaság, a kereskedelem, a tu­domány, a technika területén az egyes országok között, függetle­nül azok társadalmi rendszerétől és fejlettségi színvonalától. Manapság a KGST körülbelül 50 ENSZ-rendezvényen vesz vészt. Központi helyet foglal el a KGST küldöttségének részvétele az ENSZ közgyűlésének üléssza­kain. Az ülésszakokon a küldöttség megvilágítja és népszerűsíti a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa tevékenységét, többek kö­zött a KGST-tagáHamok együtt­működését a Komplex Program megvalósításában, illetve a világ valamennyi államával, a gazda­sági kapcsolatok fejlesztése te­rén. Konkrét példákkal mutatja be a szocialista gazdasági integ­ráció fölényét a tőkés integ­rációval szemben, kiemeli, hogy a valóban demokratikus elveken nyugvó szocialista nemzetközi gazdasági kapcsolatok és "a tőkés gazdasági kapcsolatok között óriá­si a kontraszt, mert ez utóbbiak­nak elkerülhetetlen kísérője a konkurrencia, az ellenségeskedés, a kevésbé fejlett országok kizsák­mányolása, nemzeti kincseik ki- uzsorázása. s az egyik áLlam fej­lődése a másik rovására. A világköz vélemény tájékoztatása • A küldöttség tagjai felszólalnak az ENSZ-közgyűlés ülésszakának napirendjén szereplő konkrét gaz­dasági kérdések, többek között a KGST keretein belül folyó gaz­dasági és tudományos-műszaki együttműködést érintő kérdések megvitatásánál. Amikor például az ENSZ környezetvédelmi prog­ramjának tevékenységéről folyt a vita, a küldöttség beszámolt az e területen folytatott együttműkö­désről, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának a te­vékenységéről folytatott vitában feltárták'a KGST-tagállamok ter­vezési együttműködésének lénye­gét, s a külkereskedelem szerepét a KGST-tagállamok gazdasági együttműködésében. A KGST-küldöttsége az ENSZ- közgyűlés ülésszakain informá­ciós anyagokat is terjeszt a KGST munkájáról, kpztük a KGST mű­ködésének éves áttekintését, a KGST-titkárság által kiadott, a KGST-tagállamok gazdasági együttműködése .című tájékoztató bulletint, és más tájékoztató anyagokat | a KGST-tagállamok különböző területeken folyó együttműködéséről. A KGST és az ENSZ együtt­működése folyamatosan fejlődik és tökéletesebbé válik. Lehetővé teszi a széles világközvélemény tájékoztatását a szocialista közös­ség eredményeiről, a KGST-tag- áilamok gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködésének si­kereiről. (APN—MTI) Magyar-szovjet árucsere A magyar—szovjet árucsere-for­galom a múlt "évihez viszonyítva 5 százalékkal bővült az idén, s ér­téke eléri az 5,3 milliárd rubelt. Energiahordozókból és nyersanya­gokból továbbra is jelentős szál­lításokkal segíti a Szovjetunió a magyar népgazdaság ellátását. Egyebek kötött 7,5 millió tonna szovjet kőolajat kapunk, ami im­portszükségletünknek mintegy 96 százalékát fedezi. Földgázból 3,8 milliárd ' köbmétert szállítanak hazánkba. Villamosenergia-szük- ségletünknek pedig 23 százalékát fedezhetjük a szovjet közreműkö­déssel. Az ipari nyersanyagok kö­zül 2,2 millió tonna vasércet, 1,1 millió köbméter ipari fát, 850 ezer köbméter fenyő fűrészárut ho­zunk be a Szovjetunióból. Ezenkí­vül 20 ezer hordozható televízió- készüléket, 65 ezer porszívót, 100 ezer kerékpárt, 28 ezer hűtőszek­rényt, 25 ezer háztartási varrógé­pet importálunk. Kivitelünk leg­nagyobb része különböző termelő­berendezés. A járműipari koope­ráció alapján az idén hatezer IKARUS autóbuszt és a Zsiguli- együttműködés keretében 410 ezer részegységet szállítunk a szovjet partnereknek. Kaputelefonok Pécsről • A hazai épí­tőipari vál­lalatok és a magánépit- kezések ré­szére ebben az évben negyvenezer \ darab modul rendszerű kaputelefont készítenek a Baranya megyei Elektrotech­nikai és Szerelő' Vállalatnál. (MTI-fotó — KS) ELŐTÉRBE KERÜLTEK A TÖMEGTAKARMÄNYOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK Jövedelmezőbbé vált az állattartás Dávodon A szántóterület csaknem harmad részén, 1200 hektáron tömegtakar­mányt — főként silókukoricát és lucernát —, a többi területen árunö­vényt termesztenek a dávodi Agusztus 20. Tsz-ben. A termelési szer­kezetet folyamatosan változtatva az idén végül is kialakították azt, amelyik a körülmények és igények .szerint a legmegfelelőbb. A vál­tozások okáról beszélgettünk Tóth János elnökkel és Róka István el­nökhelyettessel. • Tejsavó fel­használásá­val hatalmas üstben keverik a sertések takarmányát. — Több szempontból szükséges volt a módosítás — mondotta a termelőszövetkezet elnöke. — A régi termelési szerkezetből adódott, hogy ősszel nagy volt a munkacsúcs, amivel nehezen birkóztunk. Másrészt az állatállomány, főként a tehenészet ta­karmányigényét kellett figyelembe vennünk. Ezen­kívül még egy termeléstechnológiai szempont is hozzájárult mindehhez, nevezetesen az, hogy a ve­tésváltásunk a most kialakult szerkezetben a leg­kedvezőbb. Á dávodi Augusztus 20. Tsz-ben már az 1970-es évek elején hozzáláttak a tejtermelő tehenészet ki­alakításához. Jelenleg két szakosított telepen 850 te­henet tartanak. Nagyobb részük a holstein fríz és magyar tarka kereszteződéséből származott utódok. Korábban az állatállomány részére elsősorban má­sodvetésben termesztették meg a tömegtakarmá­nyokat a silókukoricát is. Ez azzal járt, hogy év köz­ben többször módosítani kellett a takarmányrecep­teket'. s az átállás miatt hosszabb-rövidebb ideig, csökkent az állatok tejtermelése. Az egyenletes, úgyszólván állandóan egyforma takarmánnyal a fo­lyamatosan növekvő tejtermelést- akarják elérni. — Alacsony szintről indultunk — említette Róka István —, ugyanis még 1974-ben egy tehén évi tej­termelése nem érte el az 1400 litert. Az elmúlt esz­tendőben 3728 liter volt az átlag tejhozam. Csökken­teni tudtuk a takarmányozási költséget az elmúlt években. Míg 1978-ban 40 dekagramm, tavaly 38, az idgn pedig 30 dekagrammnál kevesebb abrak fel- használásával, állítunk elő 1 liter tejet. Az önköltség is módosult, a múlt évben 6,34 forintba került egy liter tej, az idén pedig ennél egy forinttal lesz keve­sebb. I-Ia mindehhez hozzátesszük azt is, hogy ebben az esztendőben az egy tehénre számított átlag 4100 liter lesz, elmondható, hogy nagy tervele szerepelnek a szövetkezet idei programjában. Jól hasznosítanak egy mellékterméket: a pécsi sörgyárból naponta szál­lítanak törkölyt, amit télen, nyáron egyaránt etetnek a tehenekkel. Ez nemcsak olcsó, hanem serkentőleg is hat a tejtermelésre A két tehenészeti telep mellett összesen 95 hektá­ron telepítettek gyepet. Ennek termését zölden ete­tik, de szénát is készítenek. A tavalyinál nagyobb területen termesztett tömegtakarmányok betakarítá­sához a meglevők mellé még két Hesston silókom­bájnt jis yásárplnák,, Amegyé' egyétleti Gi-Gí réndszerű sertéstelepe épült 1973-ban a dávodi termelőszövetkezetben. Egyik legjellemzőbbje a takarmányozás módja, ne­vezetesen az, hogy pépes, folyékony tápot juttatnak egy központi helyről csővezetékeken keresztül az állatok elé. Az elmúlt esztendőben a telepen Hun- gahyb 50 hibrid sertéseket tartottak, s összesen 6900 állatot hizlaltak. A sertések abrakszükségletét ugyancsak megtermelik a gazdaságban. A kukori­cadarát saját receptjük szerint különféle fehérje- tartalmú premixekkel keverik. A múlt évtől egy, régebben nem hasznosított mellékterméket, a tej­savót is felhasználják. Erről az elnökhelyettes a kö­vetkezőket mondotta: — Naponta Bácsbokodról tartálykocsival szállít­juk a tejsavót. A takarmánykészítő konyhában már nem is használunk vizet a pépes keverék készítésé­hez, hanem csak ezt a mellékterméket, amely egyéb­ként jelentős tápanyagokat tartalmaz. Egyebek kö­zött kilenc gramm emészthetőfehérje- és 60 gramm keményítőértéke a legjelentősebb. Már tavaly a ko­rábbi mennyiség 31 százalékát tudtuk megtakaríta­ni a hús- és hallisztnek, az idén pedig ezt, a jórészt importból származó fehérjét nem használjuk. Ugyan­csak csökeknteni tudjuk a szójalisztmennyiséget is. Ennek köszönhető, hogy az utóhizlalás költsége is csökkent. A múlt évben egy kilogramm súlygyara­• A nemrég elkészüli korszerű tehenészeti, telepen több mint 500 állatot tartanak. A szövetkezetben a tehénlétszáni növelésével 930-ra gyarapodik az állomány. ||g|| • A dávodi Augusztus 20. Tsz-ben jól működik a takarmányszárító és tápgyártó üzem. • A Gi-Gi rendszerű sertéstelepről tavaly 6900 hízót szállítottak el. (Pásztor Zoltán felvételei) podás takarmányköltsége alig volt több 14 forint­nál. őszintén meg kell mondanom, hogy ennek az új takarmányozási módszernek hátránya is van, ne­vezetesen az, hogy megnövekedik a hizlalási idő. A napi súlygyarapodás mintegy 40 grammal kevesebb, mint korábban volt. Azonban a jelenlegi körülmé­nyek között úgy gondolom, ezt a hátrányt, a gazdaságossági szem­pontok miatt, szükséges elviselni,1 mert a jövedelmezőbb és-takaré­kosabb serléshizlalást eredmé­nyezi. Cs. I. Háromszázötven műszerrel több A Magyar Optikai Művek zalaegerszegi gyáregységében számítás­technikai perifériákat és geodéziai műszereket készítenek. A gyáregy­ség kollektívái az MSZMP XII. kongresszusa és hazánk felszabadulá­sának 35. évfordulója tiszteletére tett felajánlásuk révén az elmúlt é.vben háromszázötven műszerrel többet készítettek a tervezettnél. Képünkön: Optikai lencsék műveletközi ellenőrzése. (MTI-fotó: Rózsás Sándor felvétele — KS) HA TISZTA-HASZON A tiszta fehéf háztartási pamuttextil-hulladék kilójáért 20 forintot. a tiszta színes háztartási pamuttextil-hulladék kilójáért 10 forintot a mosatlan fehér háztartási pamuttextil-hulladék kilójáért 10 forintot a mosatlan színes háztartási pamuttextil-hulladék kilójáért 5 forintot a vegyes háztartási textilhulladék kilójáért 1,60 forintot fizet a MÉH Április elsejétől minden 20 Ft értékű textil hulladék után egy sorsjegy is jár. 352 PAM ♦ PA» • PAMUTAXOJ Ó Z-^ ÁMUUSPm MÁJUS

Next

/
Oldalképek
Tartalom