Petőfi Népe, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-21 / 68. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1980. március 21. m ELADÓ HÁZAK - RAKTÁR AZ EMELETEN ' Beszélgetés Fajszon együtt korszerűsítenek is. Minthogy Fajszra Bátyán át­haladva érkezik meg - az ember, önkéntelenül is összehasonlítom a két falut. Bátya külleme fia­talos, életkedvet sugalló. Sok az új ház, ápoltak a régiek, és tél­utón is gondozott a két emlékmű­vel ékesített központi park. Fájsz viszont? Bár itt is észrevéteti ma­gát egy-egy formálódó új ház, a régiek között szemet szúrnak a kopottasak. Némelyik mintha el­árvult lenne. Akad, amelyre ki is van írva: eladó. Iménti benyomásaimat megpen­dítem Paczolai Sándornak, a köz­ségi tanács vb-titkárának. aki megerősíti: — Az utóbbi években csak­ugyan megfigyelhető a lassú el­pártolás. Most is van körülbelül harminc eladó ház. Bár a szüle­tések száma megszaporodott, meghaladja az elhalálozásokét, évente átlagosan hússzal csökken a népesség, ennyien véglegesen elköltöznek. — Vajon merre veszik útjukat, hol telepednek meg? — A két városban, Kalocsán és Baján. Ez a jellemző. — Ennyire közel Kalocsához mi lehet az eltávozás oka? •— Próbáljuk magyarázni. Kezd­jük azzal, hogy a tsz-ben jó a kereset. Azt azonban tudni kell, hogy áprilistól október végéig szoros a munká. Még szorosabb nyáron. A vasárnapok is össze­folynak a hétköznapokkal. A paprika, vagy az uborka betaka­rítása nem tűr halasztást. Esős időben például csinálja a falu apraja, nagyja. Es korlátlan mun­kalehetőség csak a tsz-ben van. Ezenkívül a Fájsz—Dusnok kör­zeti ÁFÉSZ vasipari üzeme fog­lalkoztat negyvenöt embert. A további okot abban látom, hogy vannak fiatalok, akik nem érik be csak a nagy keresettel, más módon kívánnak élni. — Szórakozási lehetőség? — A községben nincs egy meg­felelően felszerelt presszó, van viszont öt italbolt. Közülük a művelődési házzal szemközti a legkülönb, olyan presszófélének is mondható. Ott van közétkezte­tés is. A Füstös meg olyan csehó- féle, arra jó, hogy szelektálja az itälbötwk közönségét:.". — A jó hírű Kék Duna,,,Tsz nyilván érdekelt a helyi mufika- erőben és abban, hogy jól érez­zék magukat a falu lakói, a kö­zös gazdaság tagjai. Hogyan se­gíti a községpolitikai célokat? — Tavaly megkezdtük a hat­vanszemélyes óvoda százhúsz fős­re való bővítését. Eddig kilenc­ven gyerek ellátása volt megol­dott, de húsznak nem jutott hely. Áprilistól azonban minden jelent­kezőt felvesz. A tsz-gépműhely Bánki Donát szocialista brigádja vállalta a központi fűtés és az ajtók, ablakok elkészítését. Meg is csinálták, igazán értékes segít­séget adtak. Minden tisztelet ér­te a gépműhelybelieknek, az élen Pata Józseffel és Szabadi Jenő brigádvezetővel. Költségtérítés mellett rengeteg fuvarral is se­gített a tsz. A tervidőszak első éveiben a községi vízmű létre­hozásában vállalt oroszlánrészt. A társulás elnöki tisztét maga dr. Berta Jenő tsz-elnök vállalta ma­gára. Utána az összes összetört átereszeket, betonlapokat is rend­behozták. És évente kétszer a község útjait is a tsz hozza rend­be. dózerolja... Mielőtt elköszönnék, a tanács­házát dicsérem. Paczolai Sándor megjegyzi: — Az biztos, hogy a falu leg­szebb épülete. Jóval nagyobb te­lepülések sem mondhatnak ma­gukénak ilyen szépet. Csak kár, hogy nincs kihasználva, az eme­leti nagyterem például most ép­• Az óvoda, amelyet a bővítéssel pen raktárként szolgál. Az óvoda­bútorok vannak benne. A tsz-irodába tartva, azon tű­nődöm, hogy a tanácsháza gaz­dátlan emeleti része mi minden­re lenne hasznosítható. El tud­nám képzelni, például, hogy a tsz nyilván szép számú agrárértelmi- s(égj^^knkl]^bja rendezkf dne itt be. ötleteimnek azonban vége sza­kad, amint a'tsz-irödahaZ tőszom­szédságában formálódó, ugyan­csak szokatlan formájú, csupa- tető épületre pillantok. Vajon mi­lyen célt szolgál majd? — Tessék' mondani, mi épül itt? — kérdezem a szemközt érkező férfitől. — Ez kérem? Á kis Hilton lesz. Hillon-szálló — üti el iróniával a választ. — Komolyan kérdezem — erős­ködöm. — Én meg komolyan mondom. Lesz itt kérem pingpongasztal, meg fociklub, meg fürdő, meg étkezde, na meg az irodák. A tsz-irodák. Ügy hírlik, hogy ezt is az az ember tervezte, aki a budapesti Hilton-szálilót... — közli elmenőben a középkorú fér­fi, akinek helyébe hárman is elő­jöttek a Szénit István utca 37. szá­mú házból, és nem fukarkodnak az egyéni véleménnyel. — ... Pedig a legutóbbi zár­számadáskor is megugrott a tsz- ből vagy tizenhét-tizennyolc sze­mély, köztük én is — szegi be az azóta önállósodott szobafestő és mázoló mester. — Valamit hallottak, mert szok­tam beszélni róla. Valóban, amely a Hiltont is tervezte, az a vál­lalat készítette az új üzemviteli épületünk tervét, — közli érdek­lődésemre dr. Berta Jenő elnök. S hogy mit foglal magába az új irodaház, arról megtudtam: a 690 adagos konyhája akár 1200­ra is bővíthető, étterme 180 sze­mélyes lesz, szociális helyiségek, irodák, klub, és a sportnak is egy sarok. A jövő szezonra vár­hatóan elkészül. — öt évvel ezelőtt a bukáso­mat jelentette volna az üzemi konyha — jegyzi meg a tsz el­9,Ök^s M j T yeíafTTOJt n rm?t — S vajon elkészülte után ki Tudják2«?1 “ßfäjcP1 használd!1?* ■ — Az is lehet, hogy a ven­déglátóval kötünk megállapodást. — Múlhatatlanul szükség volt az irodaházra? Hiszen egészen el­fogadható állagú a régi. — Tudja miit jelent huszon­négy embernek egy szobában szorongva dolgozni? Mert ilyen oldala is van — így dr. Berta Jenő. — Vajon mennyibe kerül ez a Fajszon legalább is nagyon szo­katlan épület? — Húszmillió körül. Majd ki­derül, a végén, hogy kijön-e. Az ÉPSZER-rdl van megállapodó-? sunk, de saját erővel csináljuk,- amit tudunk... ♦ A 3200 hektáron — amelyből 2800 hektár a szántó — gazdál­kodó fajszi Kék Duna Tsz 1108 tagot számlál. A tagságnak pon­tosan a fele nyugdíjas — értesül­tem a tsz elnökétől. Ugyancsak tőle tudom a munka hatékony­ságára utaló következő adatokat: 19ö8-ban 580 növénytermesztővel 318 vagon fűszerpaprikát takarí­tottak be. Tavaly 185 munkára kötelezhető emberrel- 850 vagon paprikát ltudtak leszedni. Ez ön­magában nem akármilyen gaz­dálkodásról vall. A tsz épülő új irodaháza pedig mintha feleselne az előbbi következtetéssel... Perny Irén MENNYI MARAD A KÖZÖS KASSZÁBAN? A társadalmi tulajdon gondosabb védelme a termelőszövetkezetben örvendetes, hogy az elmúlt években csökkent a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetekben a társadalmi tulajdont ért kár. A korábbi évekhez képest a vezetők gondosabban, elő- relátóhban óvják a közös tulajdont. Sok termelőszövetkezet­ben felismerték, hogy az iizémrendészek, mezőőrök alkal­mazása jól megtérülő költség. A Pest megyei termelőszövet­kezetek 70—80 százaléka már lé­tesített ilyen munkaköröket. Pél­dának hozhatjuk fel a dabasi Fe­hér Akác termelőszövetkezetet, amely 10 ezer holdas területen gazdálkodik és emellett kiegészí­tő tevékenységként értékes im­portáruk: kávé és déligyümölcs csomagolását is végzik. Ez a szö­vetkezet 44 vagyonőrt alkalmaz, közülük 27-en fegyveres mezőőri szolgálatot látnak el. Rokkantakra bízzák ? Sajnos gyakori eset, hogy az őrzési feladatok ellátásával olyan személyt bíznak meg, aki egész­ségileg alkalmatlan erre a mun­kára. Az egyik termelőszövetkezet­ben egy rokkant éjjeliőrt alkalmaz­tak, aki észlelte ugyan, hogy füst szivárog ki a tojóházból, de in­tézkedni képtelen • volt. Ezért elektromos rövidzárlat miatt a tojóház leégett és egymillió fo­rintos kár keletkezett. A példa elgondolkoztató. A ter­melőszövetkezet vezetőit humánus, az idős emberen segíteni kész szán­dék vezérelte, amikor éjjeliőri munkával bízták meg. Valójában azonban vele is, önmagukkal is rosszat tettek. A nemrég lezajlott zárszámadó közgyűlések azt bizonyítják, hogy mind a termelőszövetkezetek, mind a közvetlen irányítást végző terü­leti szövetségek tagjai részletesen foglalkoztak a vagyonvédelem helyzetével és a vitára meghívták, a megyei rendőri, ügyészi, népi el­lenőri szervek vezetőit is. Ez a szemléletváltozás is hozzájárult, hogy ,ma már a termelőszövetke­zeteknél 25 ezren foglalkoznak mezőőri, rendészi, ellenőr? és más vagyonvédelmi munkával. Elisme­réssel kell szólni a területi szövet­ségek ellenőrzési irodáiról is: szá­mos gazdasági, pénzügyi és szám­viteli hiányosság feltárásához ad­tak segítséget. Csökken a bűncselekmények száma Négy évvel ezelőtt, 1976-ban különböző bűncselekmények ré­vén 59 millió forintos kár érte a termelőszövetkezeteket. A Terme­lőszövetkezetek Országos Tanácsa akkor már felmérte a termelőszö­vetkezetek vagyonvédelmi hely­zetét, a tapasztalatokat országos értekezlet elé terjesztete. A TOT ajánlásait országszerte megszívlel­ték és ennek köszönhető, hogy 1977-ben már 35 millió forintra csökkent a bűncselekményekkel okozott kár, 1978-ban 26 millióra. A múlt évben ismét romlott va­lamit a helyzet: csaknem 30 mil­lió forintos kár keletkezett a kö­zösben. i Ellenőrzés nélkül... A betörések száma csökkent, mert a termelőszövetkezeteknél is felismerték, hogy pénzt csak jól őrzött helyen szabad tartani. A legtöbb helyen védőrácsokkal fel­szerelt helyiségben, páncélszek­rényben őrzik még a rövid ideig maguknál tartott pénzösszegeket is. De a legbiztonságosabb védő­eszközök sem jelentenek akadályt az okmányhamisítókkal szemben, akik — az ellenőrzés hibái miatt — súlyos ezreseket vehetnek fel... A visszaélések másik elterjedt formája a vesztegetés. Egyes csak­nem pótolhatatlan alkatrészek be­szerzéséhez nagy összegű csúszó­pénzeket fizetnek ki az üzletek eladóinak, vezetőinek. Ilyenkor abból a hamis meggondolásból vá­lasztják a vesztegetést, hogy ez az olcsóbb. Utólag, a felelősségre vo­násnál derül ki, hogy sokkal drá­gább és kínosabb megoldás. Mindezek ellenére a közös tu­lajdon megóvása nagyjában- egészében jó úton halad. És míg nagyobb gondossággal védjük, évente mintegy 25—30 millióval több maradhat a közös kasszá­ban ...» B. I. HÁZUNK TÁJA Kifizetődő a szárazbab termesztése törmesz­tesenek' sok' evtizedés 'háéyöfhánya van. Például a harmincas években főterményként, 6 ezer hektáron termesztették. Köztesvetésbén vi­szont közel 300 ezer hektáron ter­mett. Érdekességképpen ez a ku­koricaterület mintegy harmada volt. Az elmúlt évtizedben sajnálatos módon egyre több étterem kínála­tából tűnik el a szárazbabalapú étel. Az okot egyértelműen a csök­kenő termelésben kell keresnünk. A bab termesztése a felszabadu­lás után sem vesztett jelentőségé­ből, mértéke azonban a mezőgaz­daság szerkezetének megváltozása miatt bizonyos ingadozást mutat. Napjainkban a szárazbab mint­egy 85 százaléka háztáji és kister­melő gazdaságokból kerül ki. Mi­vel a belföldi szükségletek kielé­gítésekor a kistermelés teszi a leg­többet az asztalra, célszerű lenne, ha a felvásárló vállalatok, így a szövetkezeti szintű kereskedelem is jobban segítené a kistermelést a szervezett felvásárlással, szakta­nácsadással. Biztonságossá kell tenni a vetőmagellátást is. Bizonyára ösztönözné a terme­lőket, ha — az étkezési szárazbab­termesztés jövedelmezőségének növelése és — más szárazföldi nö­vénykultúrákkal való, versenyké­pesség érdekében a termelői fel- vásárlási átlagárat — fajták sze­rint jobban differenciálva — hir­detnék meg. A kistermelő lehetőségei főleg agrokémiai és műszaki szempon­tokból korlátozottabbak a ' nagy­üzemekénél. Ugyanakkor a termő­hely — az agronómiái optimum — kiválasztásával lényegesen kedve­zőbbek az adottságok. A TERÜLET KIVÁLASZTÁ­SÁNÁL az általános szemponto­kon túl, követelmény, hogy a tisz­tán vetett bab az egymást követő évben ne kerüljön a kert ugyan­azon részébe. A vetésforgó ismert előnyeit figyelembe véve, a kis­termelésben nehezen és költsége­sen küszöbölhetők ki a kár- és kórokozók. A bab kiválóan terem a kapiásnövények — például a burgonya, csemegeuborka, dinnye, patódipsom, stb. — után. Bő ter- nhMsejj hálálja rbeg, ha az előző évpfenii jól trágyázott talajt válasz­tunk iszáinára. || vetés helyének elkészítése után vessünk egy pillantást a faj­tákra. melyeket érdemes termesz­teni ? A JAVASOLT FAJTÁKKAL szemben alapvető követelmény a bő termő-,-jó ellenállóképesség, va­lamint a szemveszteség nélküli kézi -betakaríthatóság. Erdfernes az elöregedett fajtaidegen vetőmagot lecserélni, a minőségi vetőmag el­vetése esetén a „váltás” költsége 5okszoi®SawTiErtegtéiiül. < A száraz fogypSztáSÚ ß faj/ták- vjgäzülj i eaek®fe ;a követelményeket maradéktalanul kielégítik a fehér fajták közül: a Constanza, Dobrudzsanka 2, Julis­ka, Magna, Maxidor, valamint a Seaway; a színes termést hozók pedig a Budai gömbölyű, Nagykál- lói, illetve a Tápiói cirmos. A TALAJMUNKÁK pontos és igényes elvégzését a növény busá­san meghálálja, A kistermelés technológiája a hagyományos esz­közökkel próbálja a tudományos és gyakorlati, agronómiái elveket alkalmazni. Az elővetemény beta­karítása után fontos a gyors, 10 centiméteres tarlóhántás, vagy ka­pálás, illetve szántás elvégzése. Ez gátolja a talaj kiszáradását, a gyo- mosodást és a kártevők bizonyos csoportjának elterjedését. Ameny- nyiben rendelkezésre áll szerves trágya, azt legkésőbb a talajba kell — október, november hónap­ban — forgatni. Nem sokat téved az a gazda, aki 100 négyzetméter­re 12 kilogramm foszfor- és 10 kilogramm kálium műtrágyát ad. A sovány homokon a tavaszi mag­ágykészítéskor meggyorsítható a fejlődés, ha bemunkálunk 7 kilo­gramm pétisót, vagy 4 kilogramm karbamidot. A túlzott műtrágyá­zás" azonban felesleges költséget jelent, mert a nagy növekedés el­lenére nem segíti a magkötést, ezért ronthatja a termés biztonsá­gát. í' Amennyiben korai vetésre tö­rekszünk. úgy az őszi talajmunkát indokolt boronával, vagy gereb- lyével zárni. TAVASZI MUNKÁK sorát min­dig a vetőágy-elkészítés nyitja meg. A kézi vetés mélysége, amennyiben vegyszeres gyomirtás­ra lehetőség nincs, 5 centiméter legyen. Csak akkor vessünk, ha a talaj már 10 Celsius-fok’ra felme­legedett! Az Alföldön ez április második felétől várható. A vetést azonban minden esetben május 10-ig be kell fejezni. Jó kultúrállapotú talajokon vet­hetünk 12 vagy 24 centiméteres sortávolsággal, 5—6 centiméteres tőtávolsággal. így a növény hamar beborítja a talajt, a betakarítást — a kézi nyűVést vagy a” hajnali kaszálást — njem hátráltatja. A kiskértektpen vethetünk fész­kesen is. Régebben a 60x120 centi- méteres terjedt el, itt karózni kel­lett a babot. Tiszta vetésben ész­szerűbb a sortávolságot szűkíteni, de legalább annyira, hogy munka­eszközünk elférjen a sorközben. Például 60—33—33—33—60 centi- méteres sor-, és 5 centiméteres tő­távolságot alkalmazhatunk. Fajtától függően törekedni kell arra, hogy 100 négyzetméterre leg­alább 1—1,5 kilogramm, azaz 450 —500 csíraszám jusson. Vetés előtt ajánlatos csávázni. Erre a célra 9 Kistermelők a kecskeméti piacon. legmegfelelőbb az Ortocid, egy ki­logramm vetőmaghoz 4 dekagram­mot adjunk. Á NÖVÉNYÁPOLÁS igen nagy figyelmet kíván a kiskerti terme­lőtől. A virágzás és a betakarítás idején a növények nagyon érzé­kenyek a gyomosodásra. Ezért a talaj munkákkal, a kézi kapálás­sal kell a gyommentességet bizto­sítani. Fertőzött növényállományban indokolt a 8—10 naponkénti per­metezés. A baktérium- és gomba- kórokozók ellen használható a 0,’5—1 százalékos bordóilé, (bab­rozsda, paszulyvész, stb.) ellen: 0,3 százalékos Folpan 50 WP (gombás betegségek ellen): 0,3 százalékos Maneb, 0,3 százalékos Ziheb és a 0,2 százalékos Antracol védelmet biztosít a gombás betegségektől a lisztharmat kivételével. Rovarkártevőkkel eredménye­sen vehetjük fel a harcot a Bi 58 E, a Ditrifon 5, valamint a Dit- rifon 50 WP készítményekkel. AZ ÖNTÖZÉSRŐL sem szabad megfeledkeznünk, mondhatnánk a termesztés/döntő eleme. .Különö­sen fontos a „kelesztő” öntözés. A vetés után ajánlatos 15—20 milliméter í vizet kijuttatni, azaz négyzetméterenként 15—20 litert. Dupla termést várhatunk, ha a 10—15 centiméteres fejlettségi ál­lapotban és a virágzás előtt 20—20 milliméter vizet juttatunk a nö­vények közé. A BETAKARÍTÁS marad leg­végül, amit a hasznosítási cél ha­tároz meg. A piacra termelés ese­tén ajánlható a kézi nyűvés, vagy a hajnali kaszálás. Ezt akkor lehet kezdeni, amikor a hüvelyek na­gyobb része már száraz és csörög. Ponyván, csépelve az érett bab könnyen elválik hüvelyétől. Kézi szedéssel 100 négyzetmé­terről 13—16 kilogramot is beta­karíthatunk. Cz. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom