Petőfi Népe, 1980. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

1980. január 3. PETŐFI NÉPE • 3 ÁLLAMI ÁRTÁMOGATÁSSAL Gépbeszerzés a mezőgazdaságban A mezőgazdasági gépberuházá­sok állami támogatási rendszere, rendje 1980-ban alapvetően nem változik meg. a központi hozzá- já'rulás mértéke azonban összessé­geben mintegy ötödével csökken. Ennél fogva a gépberuházások tervezése, továbbá a géppark fel- használása a gazdaságoktól a jö­vőben nagyobb körültekintést kí­ván ■Az állami hozzájárulás csökke­nésének egy részét a termelők viszonylag „egyszerű úton” ellen­súlyozhatják — a termények fel- vásárlási árának emelkedéséből — az ezen felül mutatkozó különb­ség áthidalása azonban minden egyes üzemtől alapos elemző munkát kíván. Mindenekelőtt szá­mításba kell venniük a helyi le­hetőségeket; azt hogy miképpen lehetne még gazdaságosabban ki­használni. üzemeltetni a meglevő gépparkot. A rendelkezésre álló gépek ismételt számbavrtele, to­vábbá a még fellelhető munka- szervezési hiányosságok felszámo­lása hozzásegítheti a termelőket ahhoz, hogy a fontosabb új gépek megvásárlására összpontosíthas­sák anyagi erőiket. Az új szabályozás nem hoz vál­tozást a mezőgazdaság egyik leg­jelentősebb gépének, a traktornak ártámogatásában: a támogatás értéke 1980-ban is 20 százalék. Ez lehetőséget ad a vontatópark fo­kozatos növelésére, ami egyben megteremti az egyéb mezőgazda- sági gépek kedvezőbb kihasználá­sának feltételeit is. A PM—MÉM együttes rendele­té szerint — amely a mezőgazda- sági gépberuházások állami tá­mogatási rendszerét tartalmazza — számos, növénytermesztési, kertészeti ágazat, ha csökkentett mértékben is, de további erőteljes központi hozzájárulást élvez. Min­denekelőtt azok az ágazatok, ame­lyeknek műszaki költségei amúgy is magasak, és amelyeknek áru­jára a bel- és külkereskedelem­ben nagy szükség van. Negyven- százalékos támogatással csökken­teti áron juthatnak hozzá az üze­mek a burgonya-, cukorrépa-, do­hány-. komló-, zöldség- és gyü- mclcsszaporítóanyag-termelés spe­ciális vető- és ültetőgépeihez, be­takarítógépeihez és az úgyneve­zett adapterekhez, továbbá a ter­ményosztályozó és manipuláló be­rendezésekhez. Ilyen mértékű tá­mogatás jár a szálas- és a tömeg- takarmány-betakarító gépek, a szálma- és a kukoricaszár-táp- anyag feltáró gépek és berendezé­sek,. valamint a silómarók és a fejőgépek után. Az egyéb mező- gazdasági gépeket 15 százalékos ártámogatással vásárolhatják meg 1980-ban a gazdaságok. (MTI) MONGÓLIA I TA PASZTA L A TOK A pásztorok küldötteinek kongresszusa Mongóliában a közelmúltban tartották at ország fővárosá­ban, Ulánbátorban a mongol pásztorok együtteseinek V. kongresszusát. Az eseményen tizenhárom ország — köztük hazánk — küldöttsége is részt vett. Az európai szocialista országokon kívül jelen volt a tanácskozáson Vietnam, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaság, Afganisztán és Kuba képviselője. A KGST külön delegációval vett részt. Hazán­kat Lehoczki Mihály, a Termelőszövetkezetek Országos Ta­nácsának főtitkárhelyettese és Magony Imre, a Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetkezetek Területi Szövetségének titkára képviselte Az V. kongresszuson egyúttal a mezőgazdaság kollektivizálásának 20. évfordulójáról is megemlékez­tek. A tanácskozást a Nagy Né­pi Hurál üléstermében tartották, J. Cedenbál, a Mongol Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára végig ott volt a jelentős eseményen. Az ezer kül­dött előtt L. Rincsin mongol me­zőgazdasági miniszter, aki egyút­tal a mezőgazdasági egyesülések legfőbb tanácsának elnöke, és a mongol—magyar baráti társaság vehetője is, taptött beszámolót, a 20 év alatt élért fejlődésről és a jelenlegi eredményekről. Magony Imrétől a kongresszu­son tapasztaltak felől érdeklőd­tünk. — Húsz esztendő alatt nyolc­szorosára nőtt Mongólia állatál­lománya, tudvalevő ugyanis, hogy itt a mezőgazdaság nagyrészt ál­lattenyésztésből áll. Tizennégy- millió juh és. kecske, 2 és fél mil­lió szarvasmarha, 2 millió ló és 600 ezer teve van a pásztorok egyesüléseiben, amely az ország állatállományának több mint ki­lencven százalékát jelenti. A szántóföldi növénytermesztés na­gyon szerény, a takarmányszük­séglet 97 százalékát a külterjes legelők adják. Jelenleg az ország­nak 18 megyéje van. A pászto­rok egyesüléseinek elnökei egy­úttal a járási tanácselnök teen­dőit is elvégzik. Számos változás tapasztalható az utóbbi években a mongol nép életében, ennek egyik jellemzője, hogy új ipari üzemek létesül­nek, urbanizálódási folyamatnak lehetünk tanúi. Ulánbátor la­kossága az. utóbbi években gyor­san növekedett, ma már eléri a 400 ezres lélekszámot. A területi szövetség titkára a későbbiekben elmondta, hogy kí­sérletek folynak úgynevezett cso­portos, jurtákból álló kistelepülé­sek létrehozására, amelyeket teljesen közművésítenek. Igaz, ez rendkívül költséges. A zunbajan ulaan járás Caoral nevű pásztoregyesülésében pél­dául korszerű kőépületekben minden igényt kielégítő gyermek- intézményeket, diákotthont, or­vosi rendelőt, könyvtárat, üzlete­ket, vegytisztító üzemet, mosodát, ruha- és cipőjavítót hoztak létre. — Sok gondot jelent a rendkí­vül zord időjárás. Kintlétünk alatt állandóan mínusz 25 Celsius-fok körül mozgott a hőmérő. Kevés a víz, ami nehezíti a közművesí­tést. Minden télen nagy károkat okoz a takarmányhiány — sorol­ja Magony Imre. Meglátogatták a Mongol—Ma­gyar Barátság nevű mezőgazdasá­gi egyesülést. Ez a közösség 1 millió hektáron gazdálkodik, te­hát jóval nagyobb területen, mint Bács-Kiskun megye. A 4000 la­kosból 1200 dolgoznak az ./'egyesü­lésben. Mezőgazdasági szakmun­kásképző, általános iskola és or­vosi rendelő van a járás székhe­lyén. Az egyesülésnek kilenc pásztortelepe van, ahol mintegy 70 ezer állatot gondoznak, na­gyobbrészt juhot. Saját kumisz­termelő üzemük van. Az erjesz­tett kancatejet palackozzák és Ulánbátort ők látják el. Két gyógyfürdőjük és egy üdülőjük is van. A pásztoregyesülés vezetői el­mondták, hogy felmérhetetlenül sokat változtak az életkörülmé­nyek az elmúlt 20 esztendő alatt, elsősorban a kollektivizálásnak köszönhetően. Sok azonban még a tennivalójuk, az emberek egy­re növekvő igényeinek kielégíté­sére ilyen zord időjárási viszo­nyok között nem könnyű. Bíznak abban, hogy a következő évtize­dekben a fejlődés tovább gyorsul — hangoztatta végezetül a tapasz­talatokat összegezve a területi szövetség titkára. K. S. Barangolás Bács-Kiskunban Dusnok • Alsó fokú központ a kalocsai járásban. A fűszerpaprika-termesztés egyik központja. Lakosainak szánta 3888, területe 5741 hektár. Az ország építésének terve Harminc évvel ezelőtt, 1950. január 2-án kezdték el az első ötéves terv megvalósítását Magyaror­szágon. Az ötéves tervről szóló törvény első pa­ragrafusában kijelölték a fő feladatokat: Magyar- ország átalakítását agrár-ipari országból ‘ ipari­agrár országgá. A feladatok teljesítése nem volt könnyű, a napi termelőmunka. mellett még a háborús károk hely­reállításán is dolgozniuk kellett az embereknek. Ilyen körülmények között szükségszerű volt a gyors iparosítás, elsősorban a nehéz- és a gépipar fej­lesztése. „Ez a döntő feltétele — állapította meg a tervtörvény — népünk további gazdasági és kul­turális felemelkedésének is, népi államunk és nem­zeti függetlenségünk megszilárdításának és bizto­sításának, a szocializmus építésének hazánkban.” Az öt év eredményei a tervkészítők elképzeléseit igazolták. A gyáripar az ötéves terv utolsó eszten­dejében több mint két és félszer annyit termelt, mint a terv megkezdése előtt, a nehézipar terme­lése 188 százalékkal, ezen belül a gyáriparé 287 százalékkal nőtt, s a nemzeti jövedelem ez idő alatt több, mint másfélszeresére emelkedett. Imponáló számok; különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a gyáripar, a- nagyüzemű építőipar, a közlekedés, a külkereskedelem és nagykereske­delem területén ekkor váltak kizárólagossá a szo­cialista termelés viszonyok. Az országépítő munka eredményeit gyárak, városok sora jelzi; új utak, hidak és sínpárok hozták közelebb egymáshoz a különböző településeket. Az első ötéves terv a mezőgazdaság számára is jelentős sikereket hozott. Már ekkor hatékony erőt jelentettek a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok. A mezőgazdaság sok tekintetben kor­szerűbbé vált: tízezernél több traktort és kombájnt, s számtalan más gépet kapott az ágazat, s öt év alatt több, mint 150 ezer katasztrális holdat tettek öntözhetövé. Az ötéves terv célul tűzte ki „népünk életszín- vonállának további emelését, fokozott ellátását min­denféle szükségleti cikkel, a lakásviszonyok meg­javítását, az egészségvédelem kiépítését”. Az ipari munkásság reáljövedelme például több, mint húsz százalékkal, a dolgozó parasztságé pedig ennél is nagyobb mértékben emelkedett. Az egyéni jöve­delmeken túlmenően igen magas volt a közvetett juttatások értéke. Az ötéves terv első évének sikerei büszkeség­gel és —. most már világosabban látjuk — túl­zott magabiztossággal töltötték ez az embereket. Felemelték a tervszámokat. „Az ötéves terv fel­emelése azt jelenti, hogy gyorsabban számoljuk fel gazdasági elmaradottságunkat, hamarabb le­szünk élenjáró országgá” — írta a Szabad Nép 1951 tavaszán. A tervmódosítás súlyos következményei ismertek. A jelszó: legyünk a vas és acél országa — nyersanyagbázis nélkül irreális volt. Eltorzult az iparosítás . irama és üteme, az egyoldalú, eről­tetett iparfejlesztés — s mindez főként a mező- gazdaság rovására — komoly gondok forrásává vált. Ismertek hát az eredmények, csakúgy, mint a hi­bák. A mérleg nyelve mégis az előbbiek felé bil­len. Nemcsak az akkori — mai szemmel nézve el­ismerésre méltó — tervszámok miatt: az első öt­éves terv legnagyobb eredménye, hogy megválto­zott az ország, s ezzel szebb, jobb lett hazánkban a dolgozó emberek élete. F. S. P. KÉPERNYŐ Hä v-V- - ■ * Szilveszter ’79 — Egy liter fehér borba ana­nászkonzervet áztattam be, ebbe tettem három pohárka konya­kot ... A házi szilveszterezésre össze­gyűlt társaság tagjai levéve a képernyőről a szemüket és fülü­ket figyelték a fenséges bólé ké­szítésének titkait fölfedő háziász- szony szavait és mozdulatait. Tör­tént mindez a tovatűnt esztendő legeslegfőbb műsoridejében. Még a férfiak sem pislogtak a „három világszép nyomozónőre” (így ajánlgatták előzetesen a porté­kát), noha érdemes lett volna. Ritkán látható tudniillik ilyen bárgyúság, mint „A rokonlelkek”. Amikor a legprimitívebb módsze­rek sem varázsolták elő azt a bi­zonyos zöld békát, már arra gon­doltam, hogy bizonyára velünk nyelették le. Még szerencse, hogy a pompás ital titkainak fürkészé- se lekötötte a vendégsereg figyel­mét. A kocsonya és a diós hajtoga­tott (a vendéglátóipartól loptam ezt a szép kifejezést) között jött Komlós János. Néhány kiiót föl­szedett, mert most már csak áll és magyaráz utolérhetetlen kéz­játékkal. Munkatársait küldi ki az élet sűrűjébe. Így csak hallo­másból, meg látomásból tudja, hogy sokan akadnak honunkban, akik 900 Ft-ot sem sajnálnak taxira egy színes tévé kedvéért. Mivel különféle tudományossá­gok (vércsoport-megállapítás rá­nézésre, futurológia cigányasszony módra, stb.) is helyet kaptak a számításaink szerint percenként' ötezer-négyszázhátvanöt forint negyvenkilenc fillérbe kerülő mű­sorban — nincs titok nálunk. Leg­utóbb azt is nyilvánosságra hoz­tuk, hogy az egyik évben ponto­san huszonötezer-ötszázhuszon- öten voltak a falugyűléseken, sem többen, sem kevesebben — én is rendszerezek. A szabolcsi vásárló nyilván azért szeretett volna kék- kel-zölddel tündöklő házibarátot vásárolni, mert 1. a Julis néniék­nek már van, 2. mert ettől reméli, hogy színesebb lesz a műsor, 3. mert régen vágyott néhány napos fővárosi kikapcsolódásra, 4. mert nem tudja mire költeni a pénzét. Ennyiből is kitetszik, hogy A ' hónap különkiadása milyen el­mélyült, gondolkodásra serkentet­te a kiváncsi elmét. Ajkunkra fa­gyott a mosoly, amikor kitudó­dott a vitézi kard, meg a gyer­tyatartók iránti vonzalom. Itt tartunk már? Nyugtalanított az est talán legjobb riportja. E beszámoló sokszorosításában részes munkatársam megjegyzé­sének köszönhetem, hogy leesett az a bizonyos húszas, vagyis ki­derült, hogy a bemutatott ezüst- neműek iránti érdeklődés igencsak összhangban van takarékossági törekvéseinkkel. Képzeljük el milyen sok villanyáram spórolha­tó meg ha neon helyett gyertya­fény pislog. Nem véletlenül hivatkoztam a találó kiegészítésre. A lelke raj­ta! Miért legyek én bátrabb, mint ama nagy és meglehetősen befo­lyásos intézmény. Közölték, ugyanis az előzetesben, hogy egyetlen osztály sem vállalhatja a szilveszteri műsorért a felelős­séget, többen tartják érte a há­tukat, többen zsebelik be a dicsé­retet. Tízen is rpd4a(lják,;gníi1^ü- ket egy , olyan. vüágppllujcái- ese­mény közvetítésére, amelyben egyetlen szótévesztés is bonyodal­makat okozhat, egy az egyben tárgyalnak miniszterekkel, mon­danak véleményt nehezen átte- kinthfető ügyekben, de a szilvesz­teri műsor, az más. Közügy. Pontosabban, közügy volt. De azért biztos, ami biztos, egyik kollégámat ás barátomat is meg­kérdeztem, hogy tetszett-e. Jel­lemző, hogy az új évtized máso­dik napján, túl az erre az évre tervezett 692 értekezlet közül az elsőn, mindjárt tudta, hogy csak Róla (vagy Arról?) tudakozódom. Persze, volt véleménye. — Ilyen nagyszerű árny játékot még nem láttam, szívesen meg­tapsoltam volna a zsonglőrt is. ha hallja. Csak halkan jegyzem meg, hogy nem kimondottan szil­veszteri műsorszámok, de soha nagyobb baj ne legyen. Szívesen vettem volna, ha társaságukhoz egy bűvész is csatlakozik,. és el­tünteti a két Rátonyit a képer­nyőről. Szerencsére, valaki újra bekapcsolta az elzárt készüléket és élvezhettem Alfonzé szelle­mes, szórakoztató, sziporkázó ösz- szeállítását. Mivel a mostani fel­fogás szerint még legalább más­fél évtizedig a fiatal alkotók kö­zött tartanak számon, kötelesség- szerűen megnéztem, meghallgat­tam a Diszkó, diszkó, diszkó... összeállítást. Legfőbb érdemét ab­ban látom, hogy leleplezte azt az illúziót, miszerint a paródiák jobbak az eredeti műsoroknál. Nem volt könnyű dolguk a köz­reműködőknek, mivel a tévé az elmúlt években igencsak sikere­sen táplálta fenti tévhitet, és mi tagadás, most Harsányi Gábor Amanda Learként igencsak kiló­gott a cáfolatból. Ellenvélemény: egy névtelen (idős?) telefonáló a lelkemre kö­tötte, hogy nagyon dicsérjem meg a televíziónak sajátos műsorát, mert — megint csak jön a tudo­mány —, a) „most értettem meg, hogy miért nem tudják a fiata­lok abbahagyni az ABBÁ-t, mert b) rengeteg devizát spórolt meg számunkra ez a házirezsis vállal­kozás. Jót kacaghattunk a pompás sztorin, mert a hagyományaival ellentétben, az egy ötletre alapo­zott Szuperbola most nem mág­nesezte a tekinteteket a képer­nyőre. Ráadásul mindig elkap­kodták a legtanulságosabb szem­léltető eszközt. A Parabola különkiadása új­fent tévhiteket oszlatott. Ország-világ láthatta, hogy öt dudás is megfér egy csárdában, legalábbis egy órahosszat. Csak , egya kiSifiökajjellett hozíá,:,^,-. Seböék* korában az - óvodások is tudják,' hogy, azért nem" fért hajdanán két dudás egy mulató­ban, mert nem ismerték e furcsa hangszerek összehangolásának fortélyait. Mindegyik más fek­vésben mondta a magáét. Az Agárdi Gábort, Bencze Ferencet, Bodrogi Gyulát, Körmendi Já­nost és Sztankay Istvánt „dudás­ként” seregeltető jelenetsor ren­dezője „összestímmelte” az elté­rő stílusú színészek hangszínét, egészen élvezhetőén muzsikáltak. így közeledtünk az éjfélhez. Az «* előlegezett pezsgő után — vagy annak hatására — a társaság egyik tagja mindenáron fogadni akart, hogy mindjárt jön a Med- veczky Ádám a nagydobbal, iga­za is lett. Sem ezen, sem a múló éven nem nagyon töprenghet­tünk, a Himnusz hangulatának sem adhattuk át magunkat, njert az utolsó akkordok elcsengése után a várt és remélt csend he­lyett azonnal megjelent a bemon­dó klub egyik bájos tagja. Akinek netán nem tetszett a műsor, az nézhette a — másod- osztályú — kettest. Abból, hogy nagyon kevesen váltottak a má­sodik csatornára, arra következte­tek, hogy ez a házi bólékkal, ado­mákkal, finomságokkal megteté­zett szilveszteri műsor nem is volt olyan rossz. „Kár, hogy nem nézték azok is, akik gép­kocsi-feltörésekkel meg egyéb rendetlenkedésekkel csapták agyon idejüket” — szólt közbe kollégám, a rendőrségi ügyek tu­dója. Különösen akkor, ha elcsípik őket, sajnálják majd, hogy nem a képernyő előtt ücsörögtek, tet­tem hozzá, hogy alulírotté legyen az utolsó szó a szilveszteri tévé­műsor ügyében. Heltai Nándor Mezőgazdasági tanfolyamok a falvakban Változatos témakörökben sze­rezhetnek úiabb ismereteket a vá­rosokban. falvakban januártól márciusig megrendezésre kerülő teli mezőgazdasági tanfolyamok hallgatói. Megyénként több száz alkalommal a TIT felkérésére ta­nárok, a mezőgazdasági nagyüze­mek, valamint az élelmiszeripari vállalatok szakemberei tartanak előadásokat. A Hazafias Népfront keretében működő kertbaráttársa­ságok gazdag programot állítottak össze tagjaiknak és az érdeklő­dőknek. A téli tanfolyamok egyik témá­ja az adott táj termelési szako­sítása. A rendezők igyekeznek a tájegységhez illő növénytermesz­tési és állattenyésztési specializá­ló szakmai tennivalóit minél szé­lesebb körben megismertetni a kistermelőkkel. Nemcsak az elő­adások szolgálják ezt a célt. A Gabona Tröszt például takarmá­nyozási szaktanácsadó füzetet ad közre, az állatforgalmi és húsipari vállalatok pedig közzé teszik a háztáji termelés szerződéses fel­tételeit. Az OTP szakemberei a tanfolyamokon ismertetik a kis­termelőkkel a hitelfeltételeket, valamint a hitelezés rendjét, mód­ját. Üj vonása a tanfolyamoknak, hogy gyakorlati bemutatókra is sor kerül. Számos helyen a leg­jobb háztáji gazdálkodók szem­léltetik majd eredményeiket, és egyúttal szakmai útbaigazítást ad­nak. A téli programok anyagában szerepel az 1980-ban életbe léDö szabályozó rendszer ismertetése. Mindenekelőtt azokat a jogszabá­lyokat veszik sorra, amelyek köz­vetlenül érintik a kistermelúKet. Ezzel kapcsolatban egyebek Kö­zött feltárják majd azokat a te­hetőségeket. amelyek hosszú távú értékesítésre adnak lehetőséget a kistermelőknek. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom