Petőfi Népe, 1979. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-15 / 293. szám

w A jakabszállási Népfront Mezőgazdasági Szakszövetkezet szállítási üzemága a lakosság szolgálatában Több mint egy évtizeddel ez­előtt, 1968-ban hozta létre szállí­tási üzemágát a jakabszállási Népfront Mezőgazdasági Szakszö­vetkezet. A célja ennek elsősor­ban az volt, hogy a tagjai által termelt árut felvásárló telepekre szállítsa. A szakszövetkezet gaz­daságából ugyanis évente mint­egy 4000 tonna szőlőt és gyümöl­• A Zója VII. számú kecskeméti lakásépítő szövetkezet az alapozás megkezdése óta a Népfront Szakszövetkezet szállítási részlegével fu­varoztatja az építkezés színhelyére az építőanyagot. Sebő László, a lakásépítő szövetkezet ügyintézője, az eddigi szállításokkal kapcsolat­ban megelégedettségét fejezte ki. Képünkön: Mészáros Józseffel, a szakszövetkezet fuvarozási üzemágának vezetőjével a további szállí­tási ütemet egyezteti. csőt. 750 tonna hízott sertést, 12 ezer tonna egyéb árut adnak át az állami kereskedelmi vállala­toknak. A működési engedélyt termé­szetesen úgy kérték a szövetke­zet vezetői, hogy fennmaradó szál­lító kapacitásukkal végezhessenek fuvarozást a lakosság részére, sőt, ha szükségessé válik, bekapcso­lódhassanak a közületi szállítási igények kielégítésébe is. Mivel a jakabszállási Népfront Mezőgazdasági Szakszövetkezet a kedvezőtlen termőhelyi adottsá­gokkal rendelkező szövetkezetek közé tartozik, az engedélyt meg is kapta azzal, hogy a szállítási részleg eredményeiből mezőgaz­dasági beruházásait, elsősorban a szőlő-gyümölcs telepítéseit finan­szírozza. így tudott a szakszövet­kezet tagsága az elmúlt évek so­rán 135 hektár szőlőt és 112 hek­tár gyümölcsöst telepíteni. Az első esztendőben az üzem­ág 5 tehergépkocsival rendelke­zett, s a tagság fuvarigényeinek kielégítésén túl is főleg mezőgaz­dasági termékek szállításara vál­lalkozott. Így többek között a ZÖLDÉRT Vállalat átvevő tele­peiről az eladóhelyekre továbbít­ja az árut, vagy például az állat­forgalmi vállalatnak élő állatot fuvaroz Budapestre. Kislakásépítők figyelmébe Az üzemág egyik legfontosabb szolgáltatási feladata a lakosság, elsősorban a .kislakásépítők szál­lítási igényeinek kielégítése. Ál­talában a TÜZÉP Vállalat vagy áfész-ek telepén megrendelt épí­tőanyagot az átadott diszpozíciók alapján egyenesen a gyárakból szállítják az építkezések színhe­lyére. Az üzemág működési te­rülete természetesen az egész or­szágra kiterjed. Ezért' — a lehe­tőségek szerint — a távolabbi építőanyaggyárakból, sóderbá­nyákból, s egyéb helyekről vissz- fuvarban szállítják az építőanya­got a járművek gazdaságos ki­használása érdekében. A szakszövetkezet fuvarozó részlege évente mintegy ezer kis­lakásépítőnek szállít építési anyagot. A tapasztalatok szerint vannak időszakok, amikor az épí­tőanyag nem érkezik folyamato­san a TÜZÉP-telepekre. nem áll­nak rendelkezésre a gyárakban, és esetleg heteket is várakozni kell az árura. Az üzemág teher­• Luspai Béla kecskeméti családiház-cpítő részére sódert szállít Fodor János, a szakszövetkezet egyik legrégebbi dolgozója a fuvarozó részleg billenőplatós gépkocsijával. gépkocsijai ilyenkor közületek ré­szére végeznek szállításokat. Ép­pen ezért fontos, hogy a kislakás­építők amikor a TÜZEP-nél, vagy áfész-telepen megrendelték az árut, a szakszövetkezet fuvariro­dáján is előre jelezzék a szállítá­si igényeiket. így lehet ugyanis megfelelő időpontra besorolni az áru leszállítását. Ugyancsak fon­tos ez, ha távolabbi vidékekről kell elhozni az anyagot, a vissz- fuvar szervezése miatt. Szállító- eszközt ugyanis az ország más részeibe küldeni üresen, energia­pazarlás lenne. Jól képzett szakemberek A jakabszállási Népfront Szak- szövetkezet szállítási üzemágát, amely 48 gépjárművel rendelke­zik — szakmailag jól képzett ve­zetők irányítják. Közülük hárman végezték el az autóközlekedési forgalmitisztképző iskolát. A szál­lítóeszköz-állomány tizenhárom billenőplatós, 4 darab 18 tonnás és 31 darab 10—15 tonnás teher­gépkocsiból áll. Az elmúlt eszten­dőben a gépjárművek 2,5 millió kilométert futottak, és 170 ezer tonna árut szállítottak. Az üzem­ág ötven gépkocsivezetője. 60 ra­kodómunkása és 30 karbantartó szakmunkása szocialista munka­versenyben dolgozik. Jelentős eredményük, hogy — vállalásai­kat teljesítve — 25 ezer liter gáz­olaj-megtakarítást értek el ta­valy. Keresse fel fuvarirodánkat! Az üzemág a szakszövetkezet gaz­dálkodásával kapcsolatos, szállítá­sokon túl Kecskeméten és kör­nyékén a lakosság fuvarigényei­nek kielégítésére vállalkozott. Éppen ezért nem Jakabszálláson, hanem a mindenki által jobban megközelíthető Kecskeméten, a Bocskai utca 19. szám alatt ren­Jóljegyezze meg a címet: Kecskemét, Bocskai u. 19. Telefon: 12-557 Bútorszállításon kívül mindenféle építési és egyéb anyagok fuvarozását vállaljuk! APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan BEKÖLTÖZHETŐEN eladó a Kecskemét, Vacsl u. 1. sz. alatti ház. Érdeklődni: munkaidőben UNIVER ÁFÉSZ Kecskemét, Katona J. tér 14. fsz. 11. _______4815 KÉ TSZOBÁS családi ház eladó Kecskemét, Bethlen krt. 11.___________________4828 EL ADÓ családi ház, 800 négyszögöl kerttel. Villany, víz van, autóbusz 5 percre. Kecskemét, Budaihegy 194. sz. Kishegedűs köz 4. ház. ___________________ 4769 FE LÚJÍTANDÓ ház. 160 négyszögöles telken, lakó­mentesen eladó. Kecskemét. Csongrádi út 54. Érdeklőd- ni: este 6 óra után. 4158 OPPORTÖ és Kadar szőlő, 1400 négyszögöl eladó. Kis­kőrös, Petőfi u. 39. 1599 Lakás 1 NÉGYLAKASOS társasház­ban kettő és két félszobás, összkomfortos lakás eladó. Kiskunhalas, Sziklai tér 9. fszt._______________________2886 SZEGEDI két szoba, össz­komfortos. tanácsi lakáso­mat hasonló kecskemétire cserélném. Leveleket „I. emeleti” jeligére a kiadóba kérek. ________ 4219 EL ADÓ: kétszobás, össz­komfortos. azonnal beköl­tözhető lakás OTP-hitelát- vállalással. Kiskőrös. Ligeti K. u. 26. II. em. 13. Érdek­lődni egész nap. 2876 PÉCSIRE cserélném kecs­keméti másfél szöba, össz­komfortos, gázfűtéses, gará- zsos öröklakásom. Ajánla­tokat ..Kényelmes” jeligére a kiadóba kérek. 4197 ELCSERÉLEM Kecskemét, Nagykőrösi utcai szoba, konyhás, tanácsi lakásomat Máriavárosira. Leveleket „Tavaszi csere” jeligére a kiadóba kérek. 4199 Gépek és alkatrészek UT-S Dácia, jó állapotban eladó. Kiskunhalas, Achim A. u. 29. Érdeklődni 14 óra után. _____________________2878 JO állapotban levő 45-ös MTZ eladó. Tömörkény, Kossuth u. 35. Bozó Illés. __________________________4303 UN-S Skoda Coupé, sürgő­sen eladó. Kiskőrös. Kos­suth u. 70. II. em. 14. Tóth Sándor.__________________2883 IH-s Trabant eladó. Kis­kunhalas, Radnóti u. 14. Ér­deklődni 17 óra után. 2870 ZC rendszámú, piros 1500-as Lada eladó. Érdeklődni: Ke­cel, Császártöltési u. 43/3. _________________________4222 NA GYKEREKÜ 1000-es Wartburg 1 éves műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Hu­szár u. 30. Érdeklődni 17—19 h-lg.______________2858 UF-ES Dácia sürgősen el­adó. 6200 Kiskőrös, Honvéd út 79. sz, 4289 ELADD UÉ 28-as traktor, jó állapotban, kettes és hármas csővázas eke, valamint egy ló után való gumiskocsi. Olasz Sándor, Orgovány, Kossuth L. u. 110._______4317 IS-ES Zsiguli, felújított ka­rosszériával sürgősen eladó. Érdeklődni Bócsa, III. kér. 160. ______________________2871 1200­AS világos Zsiguli. UH rendszámú, friss műszaki­val eladó. Kiskunhalas. Ko- sevoj tér 5. Érdeklődni 17 órától. 2873 az építőipari gépesítő vállalat 1980. január 7-től 10 hetes bentlakásos toronydarukezelfii tanfolyamot szervez A tanfolyamra jelentkezhet minden 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező férfi dolgozó, aki a munkakör ellátásába hivatást érez. A jelentkezési korhatár: 18—40 év között. A tanfolyam idejére vállalatunk munkabért fizet. Biztosítja az építőipari változó munkahellyel kapcsolatos egyéb pénzbeni térítéseket. Munkahelyet Bács-Kiskun megye területén biztosítunk. Jelentkezni lehet: írásban vagy személyesen a vállalat munkaügyi osztályán. (Cím: Budapest, XX. Marx Károly u. 255. Megközelíthető: Budapest, Boráros térről 23-as, 66-os autóbusszal.) 1578 Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Fodrász és Fényké­pész Ipari Szövetkezet felvesz a sza­badszállási fodrászüzletébe férfi fod­rász munkaerőt. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Május 1. tér 2. szám alatt, III. emeleti személyzeti irodá­jában. (Szolgáltatóház.) 4804 AZ ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat Beszerzési Főosztályára ruházati szak­mában Jártas férfi ruházati előadót felvesz. Jelentkezés személyesen a vál­lalat központjában, Kecskemét, Május 1. tér 6. beszerzési főosztályvezetőnél. V.B.K.M. „VAV" gyára kunsient- miklósi gyáregysége újonnan épülő üzemébe felvesz villanyszerelőket, la­katosokat, betanított férfi és női segédmunkásokat, műanyagporszóró- sokat, szersaámkéssftőket. A környe­ző helységekből történő szállítást biz­tosítjuk. Cint: Kunszeatmiklós, Kos­suth u. (0. Jelentkezés a Gyáregység vezetőjénél — mankaidőben hétfőtől péntekig. 1234 IK 1200-as Zsiguli eladó. Keskemét, Irinyi u. 19. V. em. 14. _______________ 4843 AR Ó és nagy rakfelületű utánfutó 1982-ig érvényes műszakival eladó. Tiszaal- pár, Kossuth u. 61. 4809 CT-s Wartburg 1981-ig érvé­nyes műszakival eladó. Kis- kunmajsa, Kőkút 40. 2892 JÖ állapotban levő 408-as Moszkvics eladó. Kiskőrös, Béke u. l.______________4245 IZ-S Trabant eladó. Kecs­kemét, Kőrösihegy 130. Ér- deklődni: vasárnap. 4846 ZF rendszámú 125-ös Polski Fiat személygépkocsi, 1981. május ll-ig érvényes mű­szaki vizsgával, előnyös áron eladó. Irányár: 30 ezer Ft. Érdeklődni lehet: Né­meth Gábor 6300 Kalocsa Tavasz u. 4. szám alatt, mindennap egész nap. 426 600-AS Trabant Combi ér­vényes műszakival eladó. Kecel, Zrínyi ű. 27. 2881 FORD Taunus Coupé há­rom év műszaki vizsgával eladó. Martin András Solt- vadkert, Thurzó 3. _____4827 PA NNÓNIA motoros, 18 má­zsa teherbírású háztáji ko­csi több tartozókkal eladó. Kelebia, Deák F. u. 56. 2888 Egyéb adásvétel KÖZÜLETEK figyelem! Szék- és Kárpitosipari Vál­lalat kecskeméti gyárában Kecskemét, Törökfái 159. sz. a bemutatóteremben a gyár által gyártott székek kaphatók.________________4719 220-A S betonkeverő eladó. Kecskemét, Cserép u. 39. 4308 ANGOL képcsöves MUNKA- OSY COLOR 1 éves televí­zió megegyezéssel eladó. Érdeklődni lehet:- dr. An­gyal Ferenc 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 36. szám alatt. tel.: 387-es. 427 6—8 MÉTERES gerendák, ho­rogfák, lécek és egyéb bon­tási anyagok eladók. Kecs­kemét. Batthány u. 3. (Jal- ta borozóval szemben.) 4868 TELEVÍZIÓ. Kitűnő álla­potban levő, mindkét műsor vételére alkalmas, kétéves Sens-Orion televízió sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Csongrádi út 48., egész nap. 4431 Vegyes AZ Alsó-Dunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság 1980 évben szabad talajvízszint-süly- lyesztő kapacitással rendel­kezik. ÜL: Heller István. Tel.: Baja, 954/31. 1481 ÖNTÖZD- és Nortonkút- készítés teljes felszerelés­sel, garanciával, gyorsan készít kedvezménnyel Szlá- vik Győző 6725 Szeged, Ve­resács U. 39. 4038 KÜLFÖLDÖN elsajátított an­gol nyelvtudással vállalom társalgási gyakorlatok veze­tését. Leveleket „Tavasz” , jeligére a kiadóba kérek. 4220 SZAKKÉPZETT asszisztens­nő elhelyezkedne orvos mel­lé, 4 órás mellékállásba, hét­fő, szerda, péntek délutá­nokra. Ajánlatokat: ,,Ma- . gánrendelő 034 396” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 4812 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ közli az érdekeltekkel, hogy Kecskeméten a Törekvés Mg. Tsz 2-es telepén levő tehenészeti te­lephez kiépített új 20 kV-os légvezeté­ket és transzformátorállomást 1979. de­cember 12-én feszültség alá helyezte. Fenti időponttól a létesítmény érinté­se és megközelítése életveszélyes és ti­los ! 4854 Munkaalkalom GYAKORLATTTAL rendelkező mo­torszerelő szakmunkást felveszek. Tóth műszerész Kiskunhalas, Fazekas G. u. 2. 2872 A KECSKEMÉTI Fodrász és Fényké­pész Ipari Szövetkezet felvesz anyag- beszerzőt, -raktárost. Jelentkezni le­het: Kecskemét, Május 1. tér 2. III. emeleti személyzeti irodájában. (Szol­gáltatóház.) 4805 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat pályázatot hirdet munkaügyi osztályvezetői és jogász munkakör be­töltésére. a pályázat feltételei: mun­kaügyi osztályvezetőnek szükséges: közgazdaságtudományi egyetemi, vagy szakirányú főiskolai végzettség, 5 éves munkaügyi szakmai gyakorlat. Jogász munkakörhöz szükséges: Jogtudomá­nyi Egyetem és 5 éves szakmai gyakor­lat. A pályázathoz mellékelni kell: részletes önéletrajzot, a szakképzettsé­get tanúsító oklevél hiteles másolatát, a lakóhely szerint Illetékes rendőrka­pitányságtól beszerzett — 3 hónapnál nem régebbi — erkölcsi bizonyítványt. A pályázatot az előirt mellékletekkel együtt a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat személyzeti és oktatási osztá­lyára kell eljuttatni. Cim: 6001 Kecske­mét, Ceglédi út 7—11. Pf.: 22. 1559 PÁLYÁZATI felhívás! A tlszakécskei Béke és Szabadság Mg. Tsz (Tisza- kécske, Ady E. u. 13. sz. 6060) pályá­zatot hirdet gyUmölcstermesztésl ága­zatvezetői munkakör betöltésére. Pá­lyázati feltételek: oki. kertészmérnöki, vagy kertész-üzemmérnöki szakkép­zettség, 5 éves szakirányú gyakorlat. A gyUmölcstermesztésl ágazatvezetö feladata lesz: 124 ha alma, 87 ha kajszi, 16 ha egyéb gyümölcstermő terület, 100 ha télialma-telepftési munkák és 170 vagon kapacitású hű­tőház munkáinak irányítása, szerve­zése. Tsz. kategória: „A". A betölten­dő munkakörrel és a letelepedéssel kapcsolatban részletes felvilágosftást a helyszínen adunk. Jelentkezés Írás­ban, részletes önéletrajz csatolásával vagy személyesen a személyzeti ve­zetőnél. 4766 Tiszántúli Cipőkereskedelmi Vállalat lerakata Kecskemét, Czollner tér 5. Értesíti Kedves Vevőit, hogy 1979. december 17-től december 31-ig leltározás miatt ' az értékesítést szünetelteti A leltározás ideje alatt megrendelést felveszünk a kecskeméti mintateremben, melynek teljesítését 1980. január 2-től vállaljuk. _______ 4772 OTTHON MEGTERVEZI, NÄLUNK ELKÉSZÍTI! Várja Önt a kisgépekkel jól felszerelt barkácsiizlct-műhelyünk (KULCSMÁSOLÁS MEGVÁRHATÓ) valamint a mellette levő boltunk, ahol kaphatók barkácsoláshoz anyagok, szerszámok, tapéták nagy választékban. Címünk: 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom