Petőfi Népe, 1979. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-28 / 302. szám

PETŐFI NÉPE Szilveszteri tévéelőzetes „össznépi” szórakoztató műsorral kedveskedik a te­levízió szilveszterkor kö­zönségének: olyan progra­mot állítottak össze a szer­kesztők, amelyben — remé­lik — a legkülönbözőbb íz­lésű és érdeklődésű nézők megtalálják a kedvükre va­lót. Az 1. programban az est első műsoraként új krimi­vel, a világsajtóban sokat reklámozott Charley angya­laival ismerkedhetnek meg az izgalmakat kedvelők, majd az év bel- és külpoli­tikai fonákságait tűzi toll-, illetve „kamerahegyre” A hónap, valamint a népszerű Parabola szilveszteri kiadá­sa, a Szuperbola. A hagyományos kabaré­műsorból — a többi között — kiderül: megfér-e öt du­dás egy csárdában, ha olyan kiváló művészekről van szó, mint Agárdi Gábor, Bencze Ferenc. Bodrogi Gyula, Körmendi János és Sztan- kay István. Lesz paródia a televízió műsorairól és dis- covilágsztárokról, bemuta­tót tart Alfonso világszín­háza, s nem hiányoznak majd a cirkuszvilág legna­gyobb attrakciói sem. A második műsorban a holnap színészei mutatkoz­nak be musicalrészletekkel, a Fővárosi Operettszínház Denevér-előadása után ,pe- dig Micsoda szilveszter cím­mel Kállai István és Bednai Nándor bohózataival bú­csúzik a 2. adás az óévtől. A legkisebbek számvetése • Nyáron még ekkora volt a Nagyér — most száraz lábbal is át lehet kelni rajta. Bácsszentgyörgy, Drágszél, Dunatetétlen. Kisköz­ségek. Olyannyira kicsik, hogy a statisztikában csak egy „E” betű szerepel a nevük mellett: egyéb tele­pülések. Szó se róla, a három község lakossága bő­ven elférne a kecskeméti Petőfi Sándor utca eme­letes épületeiben, sőt, még maradna is hely... De, amilyen kicsik, annyira hangulatosak. Bácsszentgyörgy, például. Még négyszázan sem laknak a jugoszláv határ melletti falvacskában, s ha megszólal a tanácsháza tetejére erősített hang­szóró, hát mindannyian hallják. — Jó évet zártunk — mondja elégedetten Szabó Gellértné, a gara-bácsszentgyörgyi közös tanács ki­rendeltségvezetője. — Sok társadalmi munka után átadás előtt áll a ravatalozó, ez volt az idei legfon­tosabb célunk. Folytatódik a község elnéptelenedé­se, a fiatalok vagy Garára, vagy Bajára mennek. Házépítésbe nemigen fognak az emberek, legutóbb négy éve adtunk ki lakhatási engedélyt. Most a szil­veszteri bálra készülünk, reméljük hangulatosan si­kerül. A négyszázhatvankilenc lakosú Drágszél — a tu­dósító szerint — a megye legszebb faluja. Nyáridő­ben lócákra telepszenek a menyecskék, s víg dano- lászás közepette varrják az abroszt, ahogyan errefelé a kalocsai hímzésű térítőt nevezik. Ilyenkor, télen három-négy asszony ül össze a melegre fűtött szo­bába, s használja a fonalat, rá-rágyújtva egy nótá­ra. Néptáncegyüttesük remek esztendőt zár, alig le­hetne összeszámlálni mennyi mindenfelé léptek föl, még a határon túl is. Karácsonykor töltött káposzta, kocsonya, mákos guba vagy „disznóság" került az ün­nepi asztalra — úgy mint másutt. Mi került a község asztalára az idén? — Építettünk buszvárót, tűzoltószertárt, továbbá megoldottuk a szennyvízelvezetést 100 ezer forintért — közli boldogan Baracskai János, a miske-drág- széli közös tanács elnöke. — Látható, hogy az átszer­vezéssel jól jártak, mert azelőtt legföljebb nyolcvan- kilencvenezer forintot költhettek évente. Jó hír, hogy megállt az elvándorlás, az idén már 6 építési engedélyt adtunk ki. Szeptember 1-től Miskére .jár­nak iskolába a drágszéliek, s lehetséges, hogy jövő­re az óvodát is körzetesítjük. A harmadik legkisebb, a hétszázegynéhány lakosú Dunatetétlen az idén nagy sikert ért el: harmadik lett a településfejlesztési versenyben. Saját tanácsa van, ami azonban ne tévesszen meg senkit, kisköz­ség ez a javából. Olyan pici, hogy a központban zöldellő néhány fenyőt fenyvesnek, a kertek alján osonó patakocskát Nagyérnek nevezik ... Az idén nem költöttek pénzt a 170 ezer forintos fejlesztési alapból, mert orvosi rendelőt akarnak építeni, s az. legalább 600 ezerbe kerül. De: elültettek huszonöt fenyőfát, építettek buszvárót és az Arany János, a Petőfi Sándor utcában felújították a járdát. Ivánovics Jánosné, a tanács vezetője kérdésünkre azt is elárulta, mivel lepte meg szeretteit karácsony­ra: vett egy nagy labdát, egy szirénás mentőt és egy perselyt a fiának, és állólámpát, esernyőt is. — Mi van a Nagyérrel? — Kiszáradt az alja, nagyon leapadt... Kisközségek. Nevük mellett a megkülönböztető E betű. Bács-Kiskunban ötvenhét ilyen „egyéb tele­pülés” van ... B. J. ­HÍREK • HÍREK NAPTÁR 1979. december 28., péntek Névnap: Kamilla Napkelte: 7 óra 32 perc Napnyugta: 15 óra 59 perc Holdkelte: 13 óra 00 perc Holdnyugta: 1 óra 46 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: ál­talában borult, vagy erősen felhős és erősen párás, helyenként tar­tósan ködös idő, néhány helyen szemerkélő havaseső. hószállingó- zás. Gyenge, vagy mérsékelt, pén­teken nap közben az ország nyu­gati részén megélénkülő déli szél. A várható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet mínusz 3, plusz 2, a legmagasabb nappali hőmér­séklet pénteken 2—6, fok között, a tartósan ködös helyeken 0 fok körül. Távolabbi kilátások szombattól keddig: Eleinte túlnyomóan bo­rult idő. párásság, köd, később a felhőzet időnként felszakadozik. Jelentős mennyiségű csapadék az időszak közepén várható. A leg­alacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte mínusz 2, plusz 3. ké­sőbb nulla, mínusz 5 fok között, a legmagasabb nappali hőmérsék­let eleinte plusz 2, plusz 7. később mínusz 1 plusz 4 fok között vár­ható. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható. A Kecskéméi! Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: december 26-án a középhőmérséklet 2,3 (az öt­ven éves átlag 0,5), a legmagasabb hő­mérséklet 3,6 Celsius-fok. Tegnap reg­gel 7 órakor 1,9, 13 órakor 2,5 Celsius- fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 1,8 Celsius-fok volt. Pénztörténeti közlemény A Kecskeméti Állami Levéltár­ban találta meg Kőhegyi Mihály régész II. Ferenc 1796-os pénzkibo­csátó nyílt parancsát. A rendelke­zés körülményeinek, következmé­nyeinek megértéséhez szükséges jegyzetekkel a Numizmatikai Köz­löny új, összevont számában kö­zölte a pénztörténetben jártas szerző. Megállapította, hogy a há­borús költségek, államadósságok miatt megnövekedett pénzforgal­mat a váltópénz hiánya nehezítet­te, ezért vált szükségessé újabb „Banko-Tzédulák” kibocsátása. Olvasóinkhoz Kiadóhivatalunk értesíti kedves olvasóit, hogy a Petőfi Népe 1980. évi naptárát lapunk 29-i számá­nak 11. oldalán jelentetjük meg. — A SZÉLVIHAROKNAK JOB­BAN ELLENÁLLÓ és a réginél magasabb antennatartó tornyot állítottak fel a szekszárdi Kálvá­ria-dombon levő tévé-átjátszó ál­lomáson. A korszerűsítéssel jelen­tősen megjavult a televízió első műsorának vétele. Szekszárdon és környékén. Az új toronyra majd később a tévé második program­ját sugárzó berendezést is felsze­relik. — Hét színes és félezer fekete- fehér tévékészülék mellett számos napi közhasználatú tárggyal segíti a lakosságot eszközkölcsönző te­vékenysége során az Iparcikk Köl­csönző és Szolgáltató Vállalat me­gyeszékhelyi boltja. Az Arany Já­nos utcai üzletet naponként 30—40 igénylő keresi fel. A különféle használati eszközök — porszívók, ventillátorok, centrifugák', hűtő- szekrények, stb. — kölcsönadása révén a szolgáltatói üzletnek ha­vonta 130—140 ezer forint a be­vétele. — Az izsáki óvodások és isko­lások között is igen gyakori a bo­kasüllyedés. Ezért az óvónők pél­dául a kicsinyek rendszeres tor­nájába több láberősítő gyakorla­tot iktattak be. Ezen túlmenően a község áruháza kapcsolatba lépett a Szombathelyi Cipőgyárral, ahon­nan beépített betétes cipőket ren­deltek, hogy a gyermekek egész­séges fejlődését ezzel is elősegít­sék. — A TIZENHARMADIK. De­cember 28-a még exportnap a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban. Ma. pénteken továbbítják vasúton nyugatnémet megrendelésre az idei év utolsó, hűtővagonos alma­szállítmányt, amely már a tizen­harmadik a mostani almaidény­ben. A tizenharmadik. igényes csomagolású jonatánalma-szállít­mány exportjával a gazdaság mindenesetre jó évet zár! MŰSOR: ■ ■: :■ ■ k •: •; -u A szerencsés nyertes Ezúttal nemcsak szerencse, de komoly fejtörő mun­ka is kellett ahhoz a nyereményhez, amelynek átvé­telére tegnap került sor a Bács megyei Lapkiadó Vállalat irodájában. Preiszinger András igazgató és F. Tóth Pál, lapunk főszerkesztő-helyettese köszön­tötték Mócza Endre kecskeméti lakost, aki a variá­ciós rejtvénypályázat kétfordulós rejtvénysorozatát sikerrel fejtette meg. A kétezret is meghaladó szel­vénytulajdonos közül 294 pályázó szerzett 19—19 pontot, s közöttük sorsolták ki a — december 22-i számunkban már ismertetett — díjakat. Az első díj — kétszemélyes külföldi utazás — nyertese lett Mó­cza Endre, akinek ezúton is gratulálunk. • Képünkön: Középütt a díjnyertes pályázó latol­gatja, hova is induljon feleségével, a nyeremény fel- használásával. (Pásztor Zoltán felvétele) Nevettet a szerző A Kecskeméti Katona József Színházban a napokban kezdődlek el o műsortervben szereplő egyik mai magyar darabnak, a Magyar menyasszony című szatirikus játéknak a próbái, melynek szerzője, Gyurkovics Tibor is jelen volt a színházi munka kezdetén. Az író nagy derültség közepette olvasta fel darabját, melynek bemutatójára az új esztendő elején kerül sor. Remélhetőleg a képen is látható jó hangulatban. (Tóth Sándor felvétele.) Kispályákkal a munkahelyi olimpiáért ITTASSÁG, GYORSHAJTÁS, GYAKORLATLANSÁG Súlyos közlekedési balesetek az ünnepek alatt A dolgozó fiataloknak is alkal­mat teremtettek a sportolásra Kis­kunhalason. A több száz, vállalko­zó kedvű fiatalhoz csatlakoznak az idősebbek is, akik a városi sportpálya szomszédságában levő iskolai kézilabdapályákat és a vízmű vállalat sportpályáját is használhatják. A városban külön­ben már készülnek az új évben induló munkahelyi olimpiára is, amelynek sikeréért azokon a mun­kahelyeken is építenek kispályá­kat, ahol még nincs. A karácsonyi hármas ünnepek alatt a megyében tizenhat közle­kedési baleset történt, kétharmada ittasság miatt. Kerekegyháza ha­tárában Szappanos Sándorné 23 éves, Szabadszállás, Köztemető ut­ca 52/b. szám alatti lakos sze­mélygépkocsijával nagy sebesség­gel hajtott be egy kanyarba, ki­sodródott és egy fának ütközött. A gépkocsivezető könnyebben, uta­sai: Hatos Imre 51 éves, Szabad- szállás, Köztemető utca 66., Hatos Imréné 72 éves, Szabadszállás, Köztemető utca 41. szám alatti la­kosok súlyosan megsérültek. Kecskemét és Nagykőrös között figyelmetlenül vezette személy- gépkocsiját Kanizsai Nagy László 33 éves, Kiskunfélegyháza, Felsza­badulás útja 8. szám alatti lakos. Lehaladt az úttestről és egy fának ütközött. A gépkocsivezetőt a mentők súlyos sérüléssel szállítot­ták kórházba. Az anyagi kár húsz­ezer forint. Tiszakécske belterületén, az Er­kel és a Rákóczi út kereszteződé­sében Szabó Lajosné Tiszakécske, Katona József utca 35. szám alatti lakos kerékpárjával szabálytalanul közlekedett és összeütközött ifj. Kiri Ferenc Tiszakécske, Szabolcs- ka utca 40. szám alatti lakos sze­mélygépkocsijával. Szabó Lajosné súlyosan megsérült. Körültekintés nélkül indult el kerékpárjával Baján, a Dózsa György út 209. számú ház elől Le- hoczky János 61 éves, Baja, Ka- rajkó utca 10. szám alatti lakos, ezért összeütközött az őt már elő­\ Ajándék a gyerekeknek Az „Én játékom" című kecske­méti kiállításon bemutatott játé­kok majdnem teljes egészében a vacsihegyi megyei gyermekotthon kis lakóinak a birtokába kerül­lek annak az ajándékozásnak az alkalmával, melynek során az ÉP- SZER Vállalat, a Petőfi Nyomda szocialista brigádjai, valamint a Vöröskereszt megyei szervezete karácsonyra meglepte az otthon harmincegy gyermeklakóját. A fentieken kívül a megyei gyógy- szerraktár Semmelweis Ignácról elnevezett, hatvantagú szocialista brigádja 2000 forintért társasjáté­kokat, asztalifoci-felszerelést, ma­cit és édességet vásárolt a gyer­mekeknek. ző Roboz Sándor, Sükösd, Hunya­di utca 57. szám alatti lakos ve­zette személygépkocsival. A ke­rékpárost súlyos sérüléssel szállí­tották a kórházba. Dunatetétlen belterületén a Kossuth és a Rákóczi út kereszte­ződésében Solymosi László 21 éves, nagykarácsonyi lakos személy- gépkocsijával gyorshajtás miatt elütötte Tóth István 71 éves, Du­natetétlen, Kossuth utca 13. szám alatti gyalogost, akit a mentők súlyos sérüléssel szállítottak a kórházba. Kiskunhalas és Szánk között Nagy Pál László 54 éves, Kis­kunhalas, Felsőszállás 61. szám alatti lakos kerékpárjával irány­jelzés nélkül balra kanyarodott s ezért összeütközött az őt már mo­torkerékpárral előző Fehér Antal 48 éves, Szánk, Félegyházi út 13. szám alatti lakossal. Nagy Pál László, Fehér Antal könnyebben, míg a motorkerékpár utasa: Fe­hér József súlyosan megsérült. Ittas állapotban vezette sze­mélygépkocsiját Kecskeméten a Móricz Zsigmond utca 6. számú ház előtt Bőszén Sándor Kecske­mét, Hattyú utca 2/a. szám alatti lakos. Járművével felszaladt a járdára, és ott egy villanyoszlop­nak ütközött. A személygépkocsi utasa megsérült. Pótkocsis tehergépkocsit veze­tett ittas állapotban Kerekegyhá­za határában Funák Zoltán 33 éves, Kecskemét, Zrínyi utca 44. szám alatti lakos. Ittassága miatt — A DUNA KIVÁLÓ MUN- KABRIGÄD Baián. a Finom­posztó Vállalatnál. Valamennyi — a minőség javítására tett — vál­lalását teljesíti, amelynek köszön­hető, hogy tagjai 30 ezer vég ki­készítése során nem követtek el olyan hibát, ami a hazai és a kül­földi rendelésre szánt ruházati termékek előállítására hátrányos lett volna. Módszerük például, hogy a lépcsőzetes munkafolya­matoknál a hibásan kapott félter­méket mindig visszaadják annak, aki rontott, vagy felületes volt. — Az országházi fenyőfaünne­pélyre az idén is többen kaptak belépőjegyet Kecskeméten, a Bács- Kiskun megyei Gyermekotthon la­kói közül. A megyei úttörőszövet­ségtől kapott jegyek tíz otthonbeli gondozottnak — az otthonban ne­velkedők mintegy egyharmadának — tette lehetővé, hogy Puskás An­na nevelővel részesei lehettek az országházi karácsonyi ünneplés­nek. letért az út jobb oldali árkába, ahol a gépkocsi felborult. A gép­kocsivezető fülkéjében utazó Szei- bert László 35 éves, Kecskemét, Kossá István sétány 68. szám alatti lakos megsérült. Az anyagi kár 40 ezer forint. Kecskeméten, a Bajnok utca 34. számú ház előtt Páhi János Kis­kunfélegyháza, Vörös Hadsereg útja 65. szám alatti lakos ittas ál­lapotban vezette Bállá Lajos Kecs­kemét, Tinódi utca 8. szám alatti lakos személygépkocsiját. Bállá — aki szintén ittas állapotban volt — átengedte a gépkocsija vezeté­sét Páhinak, aki nekiütközött Bár­kai Ferenc Kecskemét, Alsószéktó 49. szám alatti lakos kézikocsijá­nak, amely felborult. A gépkocsi megállás nélkül továbbhaladt, amelynek üldözését két önkéntes rendőr megkezdte. A baleset után nem sokkal megállították őket. Páhi Jánostól és Bállá Lajostól vezetői engedélyüket elvették. Pá­hi ellen cserbenhagyás- miatt, Bal­ia Lajos ellen pedig ittas vezetés miatt indítottak eljárást. Bácsbokod határában, az 55-ös számú úton ittas állapotban ve­zette motorkerékpárját Harmath István Baja, Tanya IV. kerület 153. szám alatti lakos. Az egyik ka­nyarban kisodródott, és az árokba borult. Harmath István és utasa Jakab Dániel, Bácsbokod, Hunya­di utca 85. szám alatti lakos meg­sérült. G. G. MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1979. december 28. 18 órakor a színházteremben PÁZMÁN lovag A Népszínház előadása KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ december 28. péntek este 7 óra ŰRI MURI Ódry-bérlet Kiskunmajsa du. 2 és este 7 óra ÜRHATNÄM polgár MOZI 1979. december 28.: KECSKEMÉT VÁROSI: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakort KONVOJ 14 éven aluliaknak nem ajánlott! III. helyárú! Színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! NADA-CSOPORT Csak 16 éven felülieknek! II. helyárú! Színes, magyarul beszélő francia- olasz bűnügyi film MESEMOZI: Háromnegyed 6 órakor! MACKOKALAND Színes magyar mesefllm-összeállítás STÜDIOMOZI: 8 órakor! TANULMÁNY a NŐKRŐL Zenés magyar filmvígjáték PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megv°* Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-61», 12-516 (központi): 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hirlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdába! ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 06« HU ISSN 0135—WX MM t

Next

/
Oldalképek
Tartalom