Petőfi Népe, 1979. november (34. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-03 / 258. szám

1979. november 3. • PETŐFI NÉPE • 3 * A magyar társadalom követeli a • fegyverkezési verseny megállítását Kovács Bélának, az Országos Béketanács főtitkárának nyilatkozata — Széles körben mozgósítottak, eredményesek voltak ha­zánkban az immár hagyományosan megrendezett ENSZ le­szerelési hét, szerdán befejeződött magyarországi rendezvé­nyei. Az akciósorozat elérte célját, vagyis azt, hogy közvé­leményünk jobban megismerkedhessek korunk egyik globá­lis problémájaként számon tartott fegyverkezési verseny ve­szélyeivel, a leszereléssel és az enyhüléssel kapcsolatos idő­szerű feladatokkal. Lakosságunk legkülönbözőbb rétegei az elmúlt napokban lezajlott konferenciákon, gyűléseken és fórumokon ismét kifejezésre juttatták szilárd meggyőződé­süket: erősíteni kell a nemzetközi békemozgalom összefogá­sát a politikai enyhülés eddig elért eredményeinek megszi­lárdításáért és katonai enyhüléssel történő kiegészítéséért — hangsúlyozta Kovács Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, az Országos Béketanács főtitkára az ENSZ leszerelési hetének magyarországi eseményeit értéke­lő, az MTI munkatársának adott nyilatkozatában. — A Béke-világtanács július 7-i felhívását elfogadva és valóra váltva, a leszerelési akciósorozat­ban október elején magyar—oszt­rák határtalálkozón fogadtuk a nemzetközi békestafétát, és közös álláspontot fogadtunk el a tö­megpusztító fegyverek betiltásá­ról. Hazánkban járt a nemzetközi békestaféta holland kezdeményező bizottságának küldöttsége, amely leszerelési fórumon találkozott a csepeli üzemek Béke és Barátság brigádjának tagjaival. Vendégeink az OBT leszerelési bizottságával közösen állást foglaltak abban, hogy szélesiteni kell a tömegpusz­tító fegyverek elleni nemzetközi küzdelmet, s ennek érdekében fejleszteni, erősíteni kell a nem­zeti békemozgalmak együttműkö­dését. Az OBT küldöttsége a nem­zetközi békestafétát lengyel ba­rátainknak átadva részt vett a „Cepelia” iparművészeti üzemek dolgozóinak nagygyűlésén. A len­gyel dolgozók és mozgalmunk képviselői nyugtalanságuknak ad­tak kifejezést a Guantanamo kör­nyéki amerikai hadgyakorlatok miatt, s felhívták a figyelmet a szovjet haderőcsökkentési kezde­ményezések jelentőségére. Október 15-e és 25-e között a Szabolcs- Szatmár megyei Tanács Gyógy­szertári Központjának, illetve a Nyíregyházi Konzervgyár dolgo­zóinak nagygyűlésén, az OBT le­szerelési bizottságának budapesti ifjúsági fórumán, valamint a ter­melőszövetkezeti mozgalom agrár­ipari szakembereinek dunavarsá- nyi találkozóján emelték föl tilta­kozó szavukat a részvevők a Pershing—2 és a szárnyasrakéták nyugat-európai elhelyezésével kapcsolatos amerikai tervekkel szemben. Számos új politikai, ha­dászati, gazdasági tendencia és összefüggés bemutatásával, érté­kelésével járult hozzá békemoz­galmunk tudományos megalapo­zottságának erősítéséhez az ENSZ leszerelési hét nyitó rendezvé­nyeként lezajlott budapesti kon­ferencia. Kétszáz részvevő, 11 korreferátum és hozzászólás tük­rében tekintette át a fegyverkezé­si verseny megállításával kapcso­latos időszerű kérdéseket, különös tekintettel az európai kontinens békéjére és biztonságára. Nógrád megyében és az ország sok más vidékén az egyházak és a papi békemozgalom képviselői is han­got adtak meggyőződésüknek: az egész emberiség jövőjének, boldo­gulásának a leszerelés az egyik legfontosabb záloga. Az idei ENSZ leszerelési hét nemzetközi és hazai rendezvényei­nek központi témája volt a SALT—2. szerződés aláírása után kialakult helyzet, s az amerikai „csomag-terv”, amelynek megva­lósítása esetén Nyugat-Európában közép-hatósugarú rakétákat, il­letve száirnyasrakétákat he­lyeznének el. Ez mindenkép­pen a fegyverkezési verseny foly­tatásához vezetne, amely konti­nensünk és a világ minden béke­szerető emberének jogos aggodal­mát váltja ki. A hazánkban lezajlott különbö­ző országos és helyi rendezvények felszólalói aggodalommal állapí­tották meg: a fegyverkezési ver­seny új és nagyon veszélyes sza­kaszához érkezett. Ezért itt az idő, hogy — a Béke-világtanács fel­hívásának megfelelően — megál­lítsák a pusztulással fenyegető, az egész emberiség anyagi és szelle­mi erőforrásait soha nem látott mértékben pazarló minőségi és mennyiségi haditechnikai erőpró­bát. A magyar nép tömegei — a Szovjetunió, a szocialista közösség a Magyar Népköztársaság kormá­nyának kitartó béketörekvéseit támogatva — egységesen követelik a tömegpusztító fegyverek min­den fajtájának betiltását, és azt, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a neutronfegyver, a közép­hatósugarú rakéták nyugat-euró­pai elhelyezésének tervével. Köz­véleményünk az enyhülést szem előtt tartva azt várja, hogy az amerikai szenátus ratifikálja a SALT-szerződést, utat nyitva a SALT—3. előkészítéséhez, s elő­segítve a közép-európai haderő­csökkentési tárgyalás eredményes folytatását. A magyar békemoz­galom egyetértéséről, támogatásá­ról biztosítja a nyugat-európai tő­kés országok békemozgalmait, közvéleményét — amely a Szov­jetunió egyoldalú közép-európai haderőcsökkentési kezdeményezé­se nyomán — a NATO-hatalmak konkrét leszerelési, haderőcsök­kentési és fegyverzetkorlátozási intézkedéseit szorgalmazza. Társadalmunk mély megdöbbe­néssel értesült arról, hogy amikor szerte a világon az ENSZ lesze­relési hét alkalmából az emberek a fegyverkezés ellen emelték fel a szavukat, akkor a dél-afrikai fajüldöző rendszer nukleáris rob­bantást hajtott végre. Az Orszá­gos Béketanács tiltakozott és til­takozik a veszedelmes fenyegetés ellen, s megbélyegzi a dél-afrikai nukleáris fegyverkezés felbújtóit, végrehajtóit és támogatóit is — fejezte be nyilatkozatát Kovács Béla. (MTI) JÓ PÉLDA AZ ÖSSZEFOGÁSRA A ballószögi óvoda Harminc kecskeméti óvónő a ballószögi óvodában dolgozott ok­tóber utolsó szombatján. A falu vadonatúj óvodájában vidáman szorgoskodó, rendezkedő társaság fogadott. Velük volt Igó Elekné, a megyeszékhely óvodaigazgatója is. öt kérdeztem: — Mi dolguk itt a város óvónőinek? — A falu lakossága felépíttette ezt a kétcsoportos, ötvenszemé- lyes szép óvodát, de anyagiak hí­ján nem tudták berendezni. Megpróbáltunk segíteni rajtuk, hiszen Ballószög Kecskemét vá­roskörnyéki községe. Néhány ve­zető óvónő sorra járta a megye- székhely gyermekintézményeit, számba vette a már nem hasz­nált, de még felújítható bútoro- rokat, és más berendezési tár­gyakat. Ezeket azután ifjú szak­ipari munkások, szakmunkásta­nulók kijavították, majd ideszál­lítottuk az óvodába. Ezen a sza­bad szombaton a tanácsi óvodák vezető óvónői és az intézmé­nyek KISZ-alapszervezeteinek tagjai, kongresszusi felajánlásként berendezik a helyiségeket, a fog­lalkoztató termeket, az öltö­zőket, és a mosdókat, s ki is ta­karítanak. A községi tanácsnak csak az oktatási eszközöket kell beszereznie. A falu új óvodájának vezetőjé­vé Sántha Petemét, a megye- székhely Hosszú utcai óvodájá­nak eddigi vezetőhelyettesét ne­vezték ki. örül az új munka­helyének, bár tisztában van az­zal. hogy sok gonddal-bajjal jár majd a beindulás. Reméli azon­ban, hogy a helyi vezetők és a szülők sokat segítenek neki. — Mennyibe került, s mit je­lent Ballószögnek ez az intéz­mény? Ezt már a községi tanács­házán Szabó Sándor vb-titkártól kérdeztem. — Az óvoda a társadalmi ösz- szefogás remek példája —• mond­ja a titkár. — Felépítése mint­egy hárommillió-hétszázezer fo­rintba került. Községünknek az évi fejlesztési alapja kétszázezer forint. Elképzelheti, hogy meny­nyi idő alatt tudtunk volna ösz- szerakni ilyen nagy összeget. Se­gítséget kértünk hát azoktól a kecskeméti üzemektől, amelyek­ben ballószögiek dolgoznak. Se­gített is valamennyi, nagy érté­kű társadalmi munkával és pénz­zel is. A megyei tanácstól egy­millió forintot kaptunk e célra, s a községi tanács is az óvodára tartalékolta, 1976-tól minden év­ben, anyagi eszközeinek nagyobb részét. S hogy mit jelent ez Bal­lószögnek? Nagyon sokat. A fa­lunak eddig nem volt óvodája. Akinek sikerült, a városba já­ratta óvodába a gyermekét. A legtöbben azonban úgy mentek első osztályba, hogy még isko­laelőkészítőn sem vehettek részt. S még valamit. A tanyaközpont­ból 1954-ben községgé alakult Ballószögön ez az eddigi legna­gyobb beruházás. A villamosítás sem volt ilyen nagy. A falu lakói, akik ugyancsak sokat segítettek az óvoda építésé­nél, örülnek az intézménynek. Oláh Ferencnét a főutcán állí­tottam meg: — Mit szól az új óvodához? — Az én gyerekeim már ki­nőttek az óvodáskorból, a fiam általános iskolás, a lányom pe­dig közgazdasági szakközépisko­lába jár. Még iskolaelőkészítőn sem vehettek részt. Én azért örü­lök, legalább másoknak már jobb lesz ezzel. Véletlen, hogy ismét Oláhék- hoz. Oláh Józsefékhez nyitottam be. A fiatal férfit találtam ott­hon: — A kecskeméti Kossuth, Tsz tagja vágyok, a feleségem jelen­leg gyermekgondozási segélyen van. Három fiúgyerekünk közül a legnagyobb második osztályos, a középső ötéves, iskolaelőkészí­tőbe megy, a legkisebb pedig jö­vőre lép óvodáskorba. Így hát érdekünk volt nekünk is az óvo­daépítés. Ezért, sqk falubelivel együtt, a feleségemmel mi is vé­geztünk társadalmi munkát. Tud­tuk, hogy a község vezetésének milyen nagy erőfeszítésébe kerül ez az építkezés, ezért is készült olyan sokáig. A ballószögi óvoda a főutcától kissé bentebb. szántóföldön, pon­tosabban homokterületen épült. A legnemesebb célra — a gyere­kek érdekében — hódítottak el egy kis területet a kertekaljából. Udvarában ma még bokáig süp­ped az ember a sivó homokban. Ám ezt is hamarosan megváltoz­tatják. Készen van az óvoda parkudvarának a terve. A Hel­véciái Állami Gazdaság vállalta a feltöltést. Hétszáz köbméter földet kell majd odaszállítani. Számítanak a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, a Dísz­növénytermesztési Kutató In­tézet szarkási telepének a segít­ségére is ebben a munkában. Az óvodát november 6-án dél­után két órakor avatják fel. A falu életében ritka ünnepi ese­mény a társadalmi munka érté­kelésének jegyében zajlik majd le. Rapi Miklós VETÉSELLENŐRZŐ MŰSZER • egyházaskozári Haladás Tsz hazai anyagokból elkészíthető ve­tésellenőrző készüléket fejlesztett ki, amelynek üzemszerű gyártását most kezdték meg. Az Agrotröszt- tel kötött szerződés értelmében, az idén már száz darabot gyártanak. A készülék — amely a tsz egyik többszörös újítójának, Plesz Já­nos géplakatosnak munkája — román gyártmányú nyolcsoros kukorica-vetőgépre szerelhető. Olyan érzékeny, hogy egyetlen szem kimaradását is jelzi. Ennek révén — a MÉM Műszaki Intéze­tének vizsgálata szerint — huszon­öt százalékkal növeli a vetésbiz­tonságot. (MTI-fotó) Ünnepi ülést tartott a megyei NEB Tegnapi ülésükön a Bács- Kiskun megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság tagjai meg­emlékeztek a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom 62. évfordulójáról. Ezt kö­vetően kitüntetéseket adtak át. Balogh Tibor, a Kiskőrö­si Járási-Városi NEB népi ellenőre Kiváló társadalmi munkáért kitüntetést kapbtt. Tíz népi ellenőr eredményes munkáját emlékplakettel ismerték el. ÁGOSTON LAJOS FEHÉR ZÁSZLÓJA Így szabadult fel A postag 1944. november 3-án érték el — a Budapest irányában előnyomuló szovjet csapatok — a Duna men­tén a megye északi határát. Az ok­tóber 29. délután történt Duna— Tisza közi frontáttörés után fel­tartóztathatatlanul — szinte ellen­állás nélkül — haladhattak. Ezért a magyar csapatokra hárította a felelősséget a szemben álló dél­német hadseregcsoport parancsno­ka, Friessner tábornok, aki így ír emlékirataiban: „... a 15. ma­gyar hadosztály és a 8. magyar tar­talék hadosztály teljesen szétzül- lött és visszavonult a Budapest felé vezető úton ...” — Álmunkban sem gondoltuk, hogy a menekülő magyar hadse­reg még ennyi eldobható harcesz­közzel rendelkezett — emlékszik vissza Dér László, az apostagi Duna menti Termelőszövetkezet elnöke. — A község mellett a har­minc méter széles Malomeri úton fegyverek, hátizsákok, járművek. Mindent elhagytak, ami akadá­lyozta őket a menekülésben. No­vember harmadikén érték el a község határát a felszabadító ka­tonák, s a még ma is élő Ágoston Lajos bácsi lepedőjéből egy da­rabot lehasítva, ezt lobogtatva fo­gadta őket a határban. — Ne bánt­sátok a falut! — kiabálta. Nem is bántották, nem volt miért. A köz­ségnek 35 halottja volt, ez is jó­val később, karácsonykor, amikor a németek bombázták a dunai híd­építést. Tiszteletükre emléktáblát állítottunk, ahol minden kará­csonykor megemlékezünk róluk, önként csatlakozva a szovjet had­sereghez, az osztrák határig kísér­ve őket harcoltam. Majd a párt megbízásából hazajöttem földet osztani. A dunaegyházi bizottság elnökeként jóval a márciusi hatá­rozat előtt megkezdtük a parcellák kijelölését. — Felsorolni is sok lenne azt, ami megváltozott a felszabadulás óta — mondja a községi tanács fi­atal elnöke, Szabados László. — Inkább sétáljunk Apostagon. Ahogy elhaladunk a nemrégibén renovált művelődési ház mellett, (képünkön balra) folytatja a ta­nácselnök. — Már nincsenek po­ros utcáink, mind a negyvenkettő­ben van járda és a forgalmasab­bak szilárd burkolatúak. Az egy­kori szegény községre jellemző há­zakat felváltották a komforttal el­látott családi házak. Majd mind­egyikbe bevezették a vizet és a villanyt. Megoldott a közellátás, a közlekedés. Van bölcsőde, óvoda, általános iskola az új nemzedék kultúrált neveléséhez. Cz. P. SZAKMAI UTAK, LOVAGLÁS, KAPCSOLAT A TSZ-SZÖ VÉTSÉGEKKEL Pegazussal a pusztán Értékelték a COOPTOURIST munkáját A COOPTOURIST, a Magyar Szövetkezetek Utazási Iro­dája alapító levelében meghatározta, hogy elsősorban a szö­vetkezetekben dolgozók utazási igényeit elégíti ki. A kecs­keméti iroda 1975. augusztustól működik, előtte 1971-től még csak kirendeltség volt. Az iroda munkáját nemrég vi­tatta meg a megyei szövetkezetek koordinációs bizottsága. Az előterjesztés önkritikusan megállapította, hogy kezdetben elég nehézkesen intézte a szö­vetkezeti tagok utazási ügyeit. Az iroda kezdeti tevékenységére jellemző volt a vezetés megoldat­lansága, és ebből adódóan a kol­lektíva sem működött megbízha­tóan. 1976 elején új alapokra he­lyezték az intézmény vezetését, az elmúlt időszakban valamivel ja­vult a munka. Tavaly az össz­forgalom csaknem 12 millió fo­rint volt, ez 126 százalékos terv­teljesítésnek felel meg. Különö­sen kedvezően alakult a dollár- forgalom. A kecskeméti és a ba­jai irodát összevonták, és együt­tes tervüket az idén augusztus végéig a következőképpen telje­sítették: a tervezett 18 millió 100 ezer forint forgalomból több mint 10 milliót bonyolítottak le. A kecskeméti iroda a lehetősé­gek és az igények figyelembevé­telével fokozatosan bővítette üz­letágainak körét. Foglalkozik a külföldi és a belföldi társasuta­zásokon kívül fizetővendég-szol­gálat szervezésével, szobafogla­lással, valuta vételével és eladá­sával, valamint üdültetéssel. Egyik ' legnagyobb feladatnak tartják a külföldi speciális szak­mai utak lebonyolítását. Mind a szocialista, mind a nyugati or­szágokba széles körű kapcsolatot épített ki az iroda központja a külföldi hasonló intézményekkel. Elsősorban a szövetkezeti igé­nyekre támaszkodva • próbálja szélesíteni a szakmai utak kö­rét. Utazást szerveznek szinte valamennyi jelentősebb nemzet­közi vásárra. A belföldi társasutazások irán­ti kereslet növekedésének meg­felelően a vállalat igyekszik meg­teremteni a feltételeket, hogy ki­elégítse a turisták igényeit. Ta­valy a tervnek a kétszeresét tel­jesítették ebben az üzletágban. Az idérj az első rjyolc hónapban 900 ezer forintos forgalmat bo­nyolítottak le. Központi döntés alapján léte­sült a PEGAZUSTOUR, amely hivatott a nyugati vendégek el­látásán túl, a hazai utasok ré­szére is — elfogadható áron — magyar pusztán szórakozási és lovaglást lehetőségeket nyújtani. Az első fél év eredményei alap­ján az iroda az év végéig terve­zett forgalmát várhatóan megkö­zelítőleg teljesíti. A vitából kitűnt, hogy még sok a tennivaló, a szövetkezeti veze­tők szóvá tették, hogy az iroda egyik fontos feladata lenne szoro­sabbá tenni a kapcsolatot a terme­lőszövetkezetek területi szövetsé­geivel, mert a közös gazdaságok tagságának utaztatása nagyrészt ma is az IBUSZ segítségével tör­ténik. Minden szövetkezeti ágazat­tal ki kell építeni a kapcsolatát az irodának — állapították meg a tanácskozáson —. A feladatok kö­zött szerepel a reklám és a propa­gandamunka javítása, szervezni kell a szövetkezeti igényekre tá­maszkodó turizmust. Több nyev- tudással rendelkező szakemberre van szükség a szakmai programok lebonyolításához. öszegezve, megállapították a koordináció bizottági ülésen, hogy a szövetkezeti utazási irodának még színvonalasabbá kell tenni munkáját. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom