Petőfi Népe, 1979. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Bolgár-vietnami egyezményeket írtak alá Todor Zsivkov Ho Si Minh-városba utazott PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKüW MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 230. szám Árai 1,20 Ft 1979. október 2. kedd Sarlós István hazaérkezett latin-amerikai körútjáról Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára —, aki részt vett és felszólalt a Jamaicai Népi Nemzeti Párt közelmúlt­ban megtartott országos értekezletén, majd a népfront képviseleté­ben látogatást tett Mexikóban, Costa Ricában és Panamában — va­sárnap hazaérkezett latin-amerikai körútjáról. (MTI) Takarékosabb energiafelhasználás az ipari szövetkezetekben Barátsági és együttműködési szerződés, a kétoldalú kapcsola­tok fejlesztését szolgáló négy másik egyezmény aláírásával hétfőn Hanoiban befejeződtek a legmagasabb szintű bolgár—viet­nami tárgyalások. A Todor Zsiv­kov, a BKP KB első titkára, az államtanács elnöke vezette és szombaton Hanoiba érkezett bolgár párt- és állami küldött­ség a hét végén bonyolította le a tárgyalásokat a Le Duan, a VKP KB főtitkára vezette viet­nami tárgyalódelegációval. A. megbeszélések és azok eredmé­nyei — miként vietnami és bol­gár részről egyaránt hangsúlyoz­ták— tovább erősítik a két párt és ország szoros, testvéri együtt­működését. A bolgár küldöttség az alá­írási ceremónia után nagygyűlé­sen találkozott Hanoi lakosságá­nak képviselőivel. Le Duan. a VKP KB főtitkára a nagygyűlés Forintok - balkézből Pótolják a veszteséget Sport 3. oldal 4. oldal 6—7. oldal Az ipari szövetkezetek országos és megyei szövetsége, az OKISZ és a KISZÖV eddig is takarékos energiafelhasználást várt a szö­vetkezeti egységektől, de ehhez elemzéseken alapuló intézkedési tervet első ízben csak az idén kértek. Bács-Kiskunban a 47 szolgál­tató, építő- és árutermelő szövetkezet mint­egy felének, a jelentősebb energiafogyasz­tóknak kellett szeptember közepéig papírra vetniük energiatakarékossági elképzelései­ket. Nem csupán erre az esztendőre, hanem egészen az 1985-ig terjedő időszakra. A költ­ségcsökkentő tervek végrehajtásában a fel­sőszintű vezetőket anyagilag is érdekeltté tette a megyei KISZÖV. A szövetkezeteknél pedig prémiumfeltétellé tették az érintett középvezetőknek és beosztottaknak az in­tézkedési terv végrehajtását. A bajai központú Duna menti Szolgáltatóipari Szövetkezetnél — tudtuk meg Orsós Antal elnöktől — növelték a részlegek és az üzletek vezetőinek felelősségét az elektromos energia, a fűtőolaj, az üzemanyag és a gáz felhaszná- . lásánál. Az árutermelő részlegek­nek egy évre a tavalyi 19 800 kilo- w^ttos összfogyasztást engedélyez­ték, úgy, hogy a változatlan fel- használás mellett 30 százalékkal kell növelniök a termelési érté­ket. Erre abban látnak lehetőséget, hogy a gépeket kizárólag a mun­kavégzés idejére szabad bekapcsol­ni, a hasztalan járatás tilos. A energiafelhasználás alakulásáról a részlegvezetőknek negyedéven­ként vezetőségi ülésen be kell szá­molniuk. Az intézkedési terv előírja a szövetkezeti egységek villamos há­lózatainak és gépeinek felülvizs­gálatát a fogyasztás szempontjá­ból, és a szükséges korszerűsíté­seket is. A dolgozók közti agitá- ciós munkáról sem feledkeznek meg, hiszen az elképzelések való­ra váltása rajtuk múlik. A rossz hatásfokú gépeket rövid időn be­lül meg kell javítani. Az újon­nan alkalmazott karbantartó mun­kást célprémiummal ösztönözték a gyors és hatásos cselekvésre. A tavaly felhasznált, s az idén­re is tervezett 70 ezer 600 liter fűtőolajból két százalékot meg akarnak takarítani a Duna menti Szolgáltatóipari Szövetkezetnél. Énnek érdekében normális fo­gyasztásra állítják be az olajkály­hákat, s rendbe hozzák az ajtókat és ablakokat, hogy jól zárjanak. Szigorú intézkedéseket hoztak a gépkocsi-üzemanyag norma sze­rinti felhasználására és a takaré­kos gázfogyasztásra is. A Kerekegyházi Fa- és Szolgál­tató Ipari Szövetkezet főkönyve­lője, Monon Erzsébet számokkal bizonyította, hogy az idén végre­hajtott-' különböző intézkedések mitten eredményeket hoztak az /öhergiamegtakarításban. — Már az év elején felülvizs­gáltuk az energiafelhasználást — mondta. — Faipari gépeinket ko­rábban összesen 108, különböző teljesítményű villanymotor üze­meltette, s ezek folyamatos mű­ködéséhez óránként 254,6 kW volt • Tóth József, a kecskeméti BÁCSMOBIL Ipari Szövetkezet tmk-csoportvezetője az olajtüzelésű kazán szerelésén dolgozik. az áramszükséglet. Az áramszol­gáltató vállalat viszont nem tu­dott részünkre csak 250 kW telje­sítményű trafót biztosítani, így szinte mindennapos volt a meg­hibásodás. Volt olyan nap, hogy két-három órán keresztül is áll­tak a gépek, amíg a trafót javí­tották. Így került sor arra a felmérés­re, melynek során megállapítot­tuk, hogy melyek azok a gépek, amelyeknek az üzemeltetésére a technológiai sorrendben feltétlen nül szükség van. Kiderült, hogy szalagfűrészeink közül ötre nincs szükség, sikerült őket egy ötfejes sorozatvágóval helyettesíteni, többszörös haszonnal. Az öt gé­pen tíz ember dolgozott, és az üze­meltetésükhöz 27,5 kW áramra volt szükség. Az új sorozatvágó két emberrel ér el hasonló, vagy még nagyobb teljesítményt, és mind­össze 20,6 kW az áramszükséglet. Az öt felesleges gépet eladtuk, s vásároltunk egy hossztoldó gépet, amely a hulladékból, illetve rövi- debb anyagból felhasználásra tel­jesen alkalmas anyagot készít. Ki­számítottuk, hogy az új géppel a drága fenyő-fűrészáruból évente 360 köbmétert tudunk megtakarí­tani, illetve ennyivel kevesebbet kell vásárolnunk. Felülvizsgáltuk a munkagépe­ket meghajtó villanymotorokat, és megállapítottuk, hogy többnél ki­sebb teljesítményű is elegendő az üzemeltetéshez. Összesen 11 mun­kagép kapott új villanymotort, és így az óránkénti megtakarítás — azonos teljesítmény mellett — 26 kW. Az eddig elmondottak eredmé­nyeként napjainkban a korábbi 254,6 kW helyett óránként mind­össze 162 kW az áramfelhaszná­lásunk. megnyitóbeszédében azt hangoz­tatta, hogy „a bolgár párt- és ál­lami küldöttség hanoi látogatása támogatás a vietnami népnek, amely egyidejűleg építi a szocia­lizmust országában és védelmezi azt a kínai terjeszkedési kísérle­tekkel szemben”. Le Van Luong, a VKP PB tagja, a hanoi városi PB első titkára, a nagygyűlés vietnami szónoka a többi között kiemelte, hogy a szocialista kö­zösség Vietnam népének meg­bízható támasza, és köszönetét mondott azért a segítségért, amelyet a Szovjetunió és más testvéri szocialista országok. így Bulgária nyújtanak a VSZK-nak a kínai hegemonisták elleni küz­delemhez. Todor Zsivkov válaszbeszédé- hen élesen elítélte a Vietnam el­leni kínai agressziót és kijelen­tene: ..Vietnam nincs egyedül, élvezi a testvéri szocialista or­szágok támogatását". Hangsú­lyozta. hogy a bolgár párt. a Bolgár Népköztársaság tovább erősíti együttműködését Viet­nammal. A bolgár párt- és állami kül­döttség hétfőn Hanoiból Ho Si Mmh-városba utazott. Onnan ma hivatalos látogatásra Kam­bodzsába érkezik, majd egyna­pos tárgyalás után felkeresi Luoszt is. (MTI) Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével októ­ber elején párt- és kormányküldöttség utazik Berlinbe, hogy — a Német Szocialista Egységpárt Központi Bi­zottságának, az NDK Államtanácsának és Miniszter- tanácsának meghívására — részt vegyen a Német De­mokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordu­lója alkalmából rendezendő ünnepségeken. (MTI) Moszkvába érkezett a görög miniszterelnök Hétfőn délben megérkezett Moszkvába Konsztantin Karaman- lisz. A görög miniszterelnökö't és kíséretét a repülőtéren Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Miniszter- tanácsa elnöke, Andrej Gromiko külügyminiszter, Pjotr Gyemicsev kulturális miniszter, Vlagyimir Kirillin miniszterelnök-helyettes, valamint a szovjet politikai és társadalmi élet számos képviselő­je és a diplomáciai testület tagjai fogadták. A Pravda hétfői számában is­merteti a görög kormányfő élet­rajzát. A lap — amely Karaman- lisz fényképét is közli — kifejezi azt a reményét, hogy a jelenlegi látogatás hozzájárul a két ország hagyományosan jó kapcsolatainak továbbfejlődéséhez — a két kor­mány, a két nép és Nemzetek kö­zötti együttműködés érdekében. A GONDOSKODÁS ÜJ FORMÁI A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEKBEN Segítik az öregeket A másfél évvel ezelőtt Bács- Kiskunban kibontakozott Társada­lom az idősekért mozgalomba nagy felelősségérzettel és ügybuz­galommal kapcsolódtak be me­gyénk mezőgazdasági üzemei. Kezdettől fogva — anyagilag és egyéb .módon is, igen sokrétűen — segítik a mozgalom cselekvési programjának minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósulását. Minderről a megyei tanács szo­ciálpolitikai csoportjától értesül­tünk a napokban. A mezőgazdasági szövetkezetek­ben, a kollektív törődés, istápolás számos- formája alakult ki. A té- eszekben könnyíti ezt a munkát a szociális bizottság, mely igen kö- rültekíntőeri, szervezetten dolgo­zik, rendszeresen beszámol a ve­zetőségnek, nemegyszer konkrét javaslatokat, orvoslási módozato­kat terjesztve elő. De általában mindenütt meg van valaki bízva a hatvan éven felüliek ügyes-ba­jos dolgainak intézésével és az ér­dekképviselettel. Az már nem is újdonság —, mert általánosan elterjedt —, hogy a szövetkezetekben lehetővé teszik, sőt, minden rendelkezésre álló eszközzel — kedvezményes takarmány, műtrágya, fuvar stb. — ösztönzik a magukat még jól bíró nyugdíjasokat a háztáji gaz­dálkodás folytatására. Akiknek ehhez már fogytán az erejük, azoknak megváltási díjat fizetnek, pénzben, vagy terményben. A gazdaságok szociális-kultu­rális alapra összes bevételük 2 százalékát fordítják. Példának említhetjük Kecskeméten a hét téeszt és a négy szakszövet kezet et, melyekben 1978-ban együttvéve több mint másfél millió forintot adtak ki e célra, s ennek kéthar­madát az öregek kapták. A laki te­leki Szikra Tsz tavaly 553 ezer fo­rinttal segítette nyugdíjasait, ami­ből 30 ezret a nagyközségi öregek napközi otthonának fenntartására juttatott. A szövetkezeti demokrácia fó­rumaként sokfelé amolyan „vének tanácsához” hasonló munkahelyi tanácsadó testületet hoznak létre. Minden, zárszámadásra meghívják a területükön lakó idős embere­ket, gondoskodnak szállításukról, tájékoztatják őket az üzem gazda­sági helyzetéről. Rendszeresen megrendezik az öregek napját és az aktív keresőkkel megegyező arányban gondolnak rájuk a szer­vezett üdültetésnél. A közös gaz­daságok társadalmi szervei és bi­zottságai szinte kifogyhatatlanok az ötletekből, ha a gyámolításra szorulók patronálásáról van szó! Gyakori eset. hogy egy-egy ter­melő egység megállapodást köt a helyi tanáccsal, saját nyugdíjasai, s a környéken lakó öregek házi gondozására, szociális ellátására. Élen jár e tekintetben a lakitele­ki Szikra, a lajosmizsei Kossuth, az izsáki Sárfehér, a kisszállás! Bácska, a rémi Dózsa, a páhi Pe­tőfi Tsz, továbbá a kerekegyházi Kossuth, a lajosmizsei Almavirág, a kaskantyúi Homokgyöngye Szakszövetkezet, valamint a Kecskemét-szikrai Állami Gazda­ság. Több nagyüzemben — például a kiskunfélegyházi Lenin, vagy az imrehegyi Űj Élet Tsz-ben — fel­ismerték, hogy adott esetben töb­bet ér, ha valamilyen mellék­üzemágban — akár bedolgozó rendszerben — próbálják foglal­koztatni az öregeket, ha tovább táplálják bennük a társadalmi hasznosság érzését. A kiskun ma jsai Jonathán Tsz idős tagjait kedvezményes ebéd­ben részesíti, melynek kihordásá­hoz motorkerékpárt vásárolt a házi gondozóknak. A császártölté­si, apostagi és fülöpszállási tée­szek ingyenesen étkeztetik az öre­gek napközijének lakóit, A szövetkezetek zöme gyakran nyújt rendkívüli anyagi támoga­tást mindenkinek, aki ezt igényli, és kiegészíti az alacsony járadé­kokat is. A kalocsai járás téeszei öregségi vagy rokkantsági nyug­díjba vonuló tagjaikat — a közös­ben eltöltött évek alapján — 1500-tól 5 ezer forintig terjedő se­gélyben részesítik. A kaskantyúi Homokgyöngye és a lajosmizsei Almavirág Szakszövetkezet idős tagjai helyett átvállalja az éven­kénti vagyoni hozzájárulás befize­tését. A keceli Szőlőfürt Szakszö­vetkezet saját autóbuszával he­tente végez bevásárlásokat a haj­lott korú tanyasiaknak. Mindéit egybevetve: Bács-Kis­kunban fokozatosan növekszik a szociális gondoskodásra szorulók, az egyedül élő és az új típusú, tartalmasabb kiszolgálást igénylő öregek száma. Két példa az új tí­pusú gondoskodásra: 1980 máso­dik felében Tiszakécskén kísérlet­képpen megnyílik az öregek hét­közi panziója, Kecskeméten (1981 végéig) és Baján (1985-ig) pedig nyugdíjasházat építenek. K. F. Szövetkezetünkben igen sok az olcsó fahulladék, s ezt kiválóan tudnánk használni a műhelyek és irodák fűtésére. Sajnos, fejleszté­si alapunk egyelőre nem teszi le­hetővé az olajfűtésről való átté­rést. Az előzetes számítások sze­rint 150 ezer forint kellene az át­térésre, melynek megvalósítása után évente mintegy 26 tonna fű­tőolajat tudnánk megtakarítani. — A KISZÖV elnökétől érkezett intézkedési terv készítésére fel­szólító levél nem ért váratlanul bennünket — mondta Csontos Gáspár, a kecskeméti BÁCS­MOBIL Szövetkezet elnöke. — Már előzőleg is igyekeztünk meg­találni a lehetőségeket, hogy mi­nél kevesebb energiát használjunk fel munkánk során. A hűtőgépja­vítók helyszíni munkáinak elvég­zésére és más célokra nyolc gép­kocsit üzemeltetünk, s a korábbi­nál is gondosabban szervezzük az utakat. A különböző feladatokat összekapcsoljuk, mindent megte­szünk például azért, hogy az anyagbeszerző gépkocsi kapacitá­sát kihasználjuk. Korábban a fürdőöltözőben há­rom darab, egyenként 200 literes villanybojlert használtunk. Most elhatároztuk, hogy áttérünk a gaz­daságosabb olajtüzelésre. A tmk dolgozói olajtüzelésű kazánt he­lyeznek üzembe, s ez szolgáltatja majd a meleg vizet. A tmk-sok rendszeres ügyeletet tartanak, és munkaidő után végigjárják a mű­helyeket, s kikapcsolják az esetleg égve felejtett égőket. Terveink között szerepel, hogy a villany­égőket folyamatosan lecseréljük neoncsövekre, melyek jobb fényt adnak, és hosszabb az élettarta­muk. A. T. S.—O. L. Szót érteni „A Hazafias Népfront' politi­kai ismeretterjesztő munkája felvilágosító, agitációs és pro­paganda tevékenység. Mind tartalmában, mind formájában sokszínű, gazdag" — mondja az a tájékoztató jelentés, a nép­front megyei elnökségi ülésén. Érzékeltessük a megállapítás igazát néhány fontos tényező ismertetésével. A népfrontos politikai is­meretterjesztés keretei évek során úgy formálódtak ki, hogy általában 4—6—8 foglal­kozásból álló sorozatokat szer­veznek. A városokban igyekez­nek a körzetekre építeni a ■po­litikai ismeretterjesztést — be­leértve a külterületeket is —, ahol leghatékonyabbak e soro­zatok. Bővült a beszélgetés, az ankét, a vitaformák köre. Né­hány bizottság további új for­mákat ikeresett. Ilyen volt Kis­kunfélegyházán a pedagógiai filmek vetítése, Kiskőrösön a cigányszülők felkeresése. Jellemző vonása a mögöt­tünk levő év tömegpropaganda munkájának — többek közt —, hogy a kisiparosok, kiskeres­kedők körében sikerült fokozni az érdeklődést, bár a városo­kat illetően még korántsem le­het elégedettségre okot találni. Mind az elmúlt évadban, mind az azt megelőző időkben ösztökélték a városi, községi népfrontelnökségeket az értel­miséggel való találkozások, be­szélgetések szervezésére. E fel­adat teljesülése azonban még sok kívánnivalót hagyott maga után, hiszen néhány alkalom- szerű, egyedi próbálkozáson kí­vül jószerivel csak Kiskunha­lason találták meg erre a meg­felelő formát és tartalmat. Aminek a lényege, hogy új olajvárosunk értelmisége ma már nemcsak magától értető­dően részt vállal, hanem saját munkásságának jelentőségét átérezve, részt is k é r a ráros közéletéből, a fejlesztési ter­vek, tehát a jövőt előkészítő el­képzelések kialakításából. Jó lenne, ha máshol is hasonló­képpen igényelnék ennek a fontos társadalmi rétegnek a közreműködését. Figyelemre méltó a fiatalok érdeklődésének érezhető válto­zása a közéleti kérdések iránt. Több középiskola és néhány felsőfokú oktatási intézmény ifjúsága igényelte a népfront- tájékoztatást a közéletiség mi­benlétéről, a szocialista demok­ráciáról, a barátsági munkáról. Igen népszerűéit körükben a jogász szakemberek közremű­ködésével lezajlott beszélgeté­sekkel összekapcsolt előadások — állampolgári ismeretekről. A népfrontmozgalmi isme­retterjesztés fontos tartalmi meghatározója, hogy a keretté­mákat a helyi feladatokhoz, adottságokhoz, igényekhez al­kalmazva. már „címeikben" konkréttá teszik. Ekspp nem általánosan megfogalmazott elvek, sablonszövegek tengeré­ből állnak az előadások. ha­nem azokban — a beszélgeté­sekben, ankétokon — a közvet­len érdekeltség dominál. Ez­zel keltenek igazán érdeklő­dést, s buzdítanak a tevékeny részvételre. A befejezett propaganda év­adban is a gazdaságpolitikái témáké volt a vezető hely. Egyebek közt — nőtt a szocia­lista életmóddal foglalkozó rendezvények, ezen belül is az állampolgári jogok és köteles­ségek összefüggéseit taglaló előadások száma. A társadalmi funkciót betöltők részéről szi­ves fogadtatásra találtak a közjogi tevékenységgel kapcso­latos előadások. összegészében megvan te­hát az elmúlt propaganda évad tapasztalataival is gazdagodott alap, amire a népfrontbizottsá­gok — az új, 1979—80-as pro­pagandaév ismeretterjesztési terveit építhetik. Természete­sen szem előtt tartva az élet változásaival együttjáró új kö­vetelményeket. T. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom