Petőfi Népe, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-22 / 195. szám

1979. augusztus 22. • PETŐFI NÉPE • 5 A BOLDOG FALU NEM FELEJT - MÓRICZ-PORTRÉK AZ ÉVFORDULÓRA NYELVŐR Régi, elszineződő, gyűrött — agyonol­vasott — újságpél­dány. A Pesti Napló 1935. november 17-i száma. Móricz Zsig­mondi, aki ekkor már negyedszázada túl volt a Hét krajcár sikerén, letette az asztalra a társada­lombíráló dzsentri­regényeket, tíz éve megírta a Pillangót, s megjelent a Barbárok is —, szóval Móricz, az Erdély és A boldog ember még friss szerzői élményével Ti- szakécskéről írt egész oldalas „vasárnapi riport”-ot. A műfajnak ez a remeke az­óta sokszor megjelent különböző kötetekben, - összeállításokban. Miskó István tiszakécskei tanács­elnök, aki kétéves volt az író­riporter látogatásakor, mégis az eredeti újságpéldányt húzza elő észrevétlenül valahonnan az asztal alól. Csöndes és meghitt tisztelgés-számba mennek most a percek, amíg felolvas a körü­lötte ülő, egész hónapra meghí­vott festőknek, szobrászoknak a tanácsi üdülőből ideiglenesen át­alakított alkotótelepen. Azóta sem változott a termé­szeti környezet, és valóban: rajz- ceruzával, ecsettel is megörökí­tésre méltó. „A Tisza-töltésen poroszkál a kocsi. A töltés pom­pás építmény. Félelmesen víz­szintes a gerince, kilométereken át, annál kanyargóbb az iránya. Jobbra, a Tisza árterében gyö­nyörű füzeserdő. Az öreg gnóm fák lombja valószínűtlenül színes, A füzek vékony gallya tündéri szőkeségben lobog, s a fehér nyárfák ezüstfésűknek vannak betűzve, mint a vasárnapi lá­nyok frizurájába. A víz színe csak néha villan fel, mint a mélyben óvatosan elnyúlt sár­kány háta. Fölötte óriási ég ku­polája ... Itt még teljes roman­tikában élvezzük a természet évmilliókon át megszokott színes képét. A Tisza itt pontos félkört ír le: gyújtópontjában egy kis fa­lu gazdag, lombos bokra.” — hangzik a leírás. FILMJEGYZET Tiszakécske tisztelgése Banyakemence és lencsibaba • Bronzöntésre készíti elő a portrét Szabó Im­re szobrász. • Alakul B. Sédai Má­ria festőművész Móricz- képe. (Tóth S. felv.) A felolvasás hallgatói, a tisza­kécskei művésztelep vendégei megörökítik a tájat és az embe­reket. Bozsó János vászonnal és állvánnyal a hóna alatt a Tisza- parti erdőbe indul, hogy meg­mentse egy fénylő narancsszínű folttal a fák között átcsillanó napfény meleg örömét. Bagó Bertalan a víz sodrását figyeli. Milyen gyönyörűséges! — szólal meg, és a nádas felé fordul. — Soha nem felejtem el, amit itt látok — erősíti meg Batári László, a művésztelep vezetője. Ketten a fölfedező-realista Mó­ricz arcát is keresik. Valahol legbelül tovább visszhangoznak bennük a szavak: „Nézem az embereket. Nyugodtak, önérzete­sek és szerények. Házigazdám, kinél megháltam, egy herceg úri nyugalmával és előzékenységével' viseli magát. Felesége bekötött fejjel, oly halk és kellemes fi­nomsággal viseli magát, mint egy Csillagok háborúja A film eredeti angol címének közönségcsábitó. jól hangzó rit­musa: Star Wars (Csillaghábo­rúk) a magyar fordításban elve­szett. No, de sebaj, a galaktika sztárjainak, űrben szabadon szá­guldozó nagyrészt emberformájú urainak ádáz háborúskodása úgy­is becsábítja a nézőt a hazai mo­zikba. Akárcsak külföldön, ahol az alig 35 esztendős ifjú ren­dező, Georges Lucas ezzel az al­kotásával — ha hinni lehet a nyugati pletykáknak — 50 mil­lió dollárt keresett. Mit vágha­tott zsebre vajon a produkciót finaszírozó Fox filmvállalat? Ezen kár töprengeni, inkább a nagy üzletnek számító filmről ejtsünk néhány szót. A mozinéző előtt már nem is­meretlenek azok a külsőségek, fényképezési trükkök, szemet gyönyörködtető makettek, ame­lyeket ez a film is felvonultat. Nem járunk túlságosan messze az igazságtól, ha megkockáztat­juk az állítást, ezek a külsőségek a legvonzóbb elemei ennek a csodálatos szuperűrrevünek. Ezekben nem lehet csalódni, s a napjaink űrkísérleteit figyelem­mel kísérő néző a film csodaűr- hájóit szemlélve még hitelt is adhat ezeknek a gyönyörűséges masináknak, robotoknak, űrcir- kálókmak, komputerképernyők­nek, titokzatosan villódzó, gyil­kos lézerfegyvereknek. Gondol­hatja — némi műszaki ismere­tek birtokában — hogy ezek ilyenek is lehetnek valamikor a ■jövőben. Ilyen sokoldalú tudo­mánnyal rendelkezhetnek, való­ban képessé teszik az embert ar­ra, hogy otthonosan röpködjenek, kalandozzanak a galaktika boly­górendszereinek útvesztőjében, mintha csak a Balaton-partra utaznának, ma, tegnap, holnap, egy Diesel-mozdony vontatta vasúti szerelvényen. Itt azonban meg is áll a tu­domány. A Verne fantáziáján edződött fiatalság, meg az idő­sebb korosztályhoz tartozó néző­sereg elhiheti mindezeket, amit lát, de a cselekményt már nem- . igen veheti komolyan. Egyrészt azért, mert a forgatókönyv írói úgy gondolták, az űrháború sze­met gyönyörködtető fényképezé­sén túl értelmesebb fajta mesé­vel nem érdemes terhelni a nézőket. így aztán innen-onnan összelopkodott, a tv-ből ismert Orion űrhajó egyik-másik foly­tatásában már látott,-meg az Alfa holdbázis trükkjeihez ha­sonló eszközökkel is el tudnak boldogulni. Újdonságokat nem­igen kell kitalálni. A film tör­ténete szimpla mese, kevés öt­lettel, unos-untalan ismételt sab­lonokkal és a produkcióban részt vevő jobb sorsra érdemes színé­szek se nagyon tudtak mit kez­deni gyenge, egyoldalú szerepük­kel. Azért a mese varázsa mégis­csak magával ragad, a címben is beharangozott háborúskodás egy-egy jelenete valóban lebi- lincselően izgalmas — szóval a néző nem csalódik, ha nincsenek túlságosan magas igényei. Az úgynevezett tudományos-fantasz­tikus regényirodalom legelső, legprimitívebb, csupán a techni­kát bemutató alkotásainak esz­mei színvonalán nem emelkedik túl a Csillagok háborúja. Megnézni mindenképpen érde­mes, már csak azért is, mert van a filmben két olyan sze­replő, aki — vagy ami — kifi­gurázásra méltó emberi tulajdon­ságokkal rendelkezik: két ara­nyos, mulatságos robotról van szó, aki az űrbéli viaskodások közben is egészséges humorral oldja fel a feszültséget. Cs. L. elvarázsolt királynő. Mutatja a kezét, ujjai dagadtak. ’A munká­tól’ — szói egyszerűen. Munkáskéz, áldott kéz — vi­gasztalom.” Ezzel a belső visszhanggal in­dul a közeli műterembe B. Sé­dai Mária, aki megkezdett mun­kájának körülbelül a felénél tart. Szabódik, hogy félkészen rögzíti a fotó a Móricz-fest- ményt: túl naturális, még kidol­gozatlan. Olvasmányélményei, az önéletrajzi regények és régi fo­tók alapján képzeli maga elé az írót. Az ecset után nyúl, aztán sokáig nézi Móricz ölbe ejtett kezeit. Szabó Imre a bronzöntésre ké­szíti elő szobrát. Láthatóan a zártság és tömörség — az ön- törvényszerűság? — foglalkoztat­ja. — Ezt kívánja Móricz egyé­nisége. Legszívesebben kőbe fa­ragtam volna a portréját — mondja. Érmeket már készített a születési centenáriumra. A szo­bor a lényeg-kifejezés második nekirugaszkodásé műfaj-kísér­letének számít. A „kisfalu” azóta nagyközség lett. A boldogság itt alighanem ma is „relatív dolog”, mint ahogy mindig, és mindenütt az volt és az is marad. De boldogság nincs emlékek nélkül, és a tisztelgő emlékezés, ha őszinte, képes át­melegíteni a tekinteteket. És mű­veket hoz létre — az utókor hely­beli közösségének. Lehet, hogy a gimnáziumban kapnak helyet a portrék. A fontos az, hogy itt születtek és itt is maradnak. Ez Tiszakécske utólagos hálá­ja. És a legszebbek közé tartozó megemlékezés a 100. születési év­forduló esztendejében: a csöri- des. visszapillantó figyelem. Az,' hogy a Boldog falu nem felejtette el egykori figyelmes fölfedezőjét. Halász Ferenc Bronzkori sziklarajzok Nemrégiben a kutatók újabb helyeken fedeztek fel ősi szik- larajzqkat Azerbajdzsán magas hegyei közt. A 3—1 ezer éves rajzok rituális táncokat, ökrös­fogatokat, vadászjeleneteket, pár­ducokat, őstulkokat, farkasokat ábrázolnak. A fő kifejezési for­ma — a vonal, és a profilábrá­zolás. A kelbadzsari és nahicsevani sziklarajzok újabb bizonyítékai annak, hogy a vidék magas hegy­ségeit viszonylag „sűrűn” lakták már a bronzkorban is. Az új le­letek — mintegy 700 sziklarajz — " igen hasonlítanak azokra, amelyeket Gobusztanban, Baku közelében fedeztek fel. Vannak természetesen különbségek is. Például, az élővilág tömeges áb­rázolása, amely a kelbadzsari és * nahicsevani alkotások egyik jel­lemzője, szinte alig fordul elő a gobuSztani rajzokon. A technikai és stiláris rokonság azonban vi­tathatatlan. Említésre méltó, mint érdekesség, hogy a kelbad- zsari maradványokat geológusok, s nem régészek fedezték fel. Az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémián hamarosan elkészül a köztársaságban fellelhető szik­larajzokkal foglalkozó első mo­nográfia, amely tudományos je­lentősége mellett, hasznos kalau­za is lesz a szabadtéri sziklara.jz- múzeumokat felkereső látogatók­nak. Több olyan szó van nyelvünk­ben, amelyeknek eredetét, esetleg jelentését sem ismerjük ponto­san, vagy néha olyan használati körük van, hogy sokszor nem he­lyesen használjuk őket. Kezdjük a banyakemencével! Ha azt kérdeznék tőlünk, hogy ebben az összetételben mit jelent a banya, könnyen rámondanánk, hogy öregasszonyt. És ha tovább kellene magyarázni, hogyan ke­rült kapcsolatba az öregasszony a kemencével, szinte kínálkozik a magyarázat, természetesen a helytelen, csak népetimológiás magyarázat: azért, mert öreg né­nikék szoktak télen a kemence mellett üldögélni, esetleg mert a kendőbe bugyolált öregas vi­szonyhoz hasonlít a zömök ke­mence. Pedig a magyarázata más. Kezdve azon, hogy régebbi alak­ja nem banyakemence, hanem bányakemence volt. De mi kap­csolata van a szónak a mai bá­nyával? A szlávból átvett bánya szónak feltételeztek egy bögre jelentést. Régen ugyanis a sár­kemence oldalába kisebb agyag bögréket raktak, talán azért, hogy a nagyobb felület fokozza a me­leg kisugárzását. Néprajzi szem­pontból helyes lehet ez a magya­rázat, csak a bánya előtag bögre jelentése nem igazolható. Az el­fogadható magyarázat szerint' az előtag szlovák jövevényszó, amelynek a jelentése fazekaske­mence, üreg, öblös fazék. Más szláv nyelvekben kád. korsó je­lentése is van. E szláv szavak eredetileg egy üreg. boltozat je­lentésű szó folytatásai, és azo­nosak a magyar bányával, a hasz­nos ásványokat kitermelő üzem­mel. így a szó olyan összetétel, amelyben azonos fogalmi tartal­ma szavakat kapcsolunk össze (pl. szóbeszéd, bajviadal). És mi a lencsibaba? Az időr sebbek talán még ismerik a szót. de a kicsinyeink már nem, mert már nem divatos a babázás. E szó jelentése eredetileg különböző posztódarabokból készült, nagy kerek szemét forgató játékbaba volt. A nagy, élénk szemű nőket is lencsibabának nevezték. Jókai Anna Tartozik és követel című regényében egyik szereplőjét így jellemezte: „A Tercsi se volt csúnya . .. Hosszú szőke hajú. ek­kora lencsibaba-szemekkel.” Hon­nan eredt a lencsi szó? Helytele­nül kapcsolatba hozták a lencsé­vel, és a Lenke becéző alakjának is gondolták. Valójában egy to­rinói gyár Tátin jelmondatának szókezdő betűit írfák egy szóba, úgynevezett akrosztikonba: Lu- dus est nobis conslanter industria (lefordítva: a játék a mi állandó munkánk). Ez a LENCI (kiejtve lencsi) szó a gyár hulladék posz- itódarabjaiból készült babáinak jelzője lett. A szép hangzású szót az egykor közkedvelt játékbabák hozták be nyelvünkbe. Találó kérdésnek is föladhat­nunk: az űrhajós földet ér vagy földre száll a Holdon, vagy hol­dat ér, holdra száll? És ha reng a Hold talaja, az holdrengés, vagy földrengés-e? A felelet csak az lehet: ha az égitestnek a megje­lölése a dolog lényegéhez tarto­zik, az égitestet kell emlegetni, így tehát az űrhajós holdra száll, holdat ér, és ott csak holdren­gésről, nem földrengésről lehet szó. De ha a föld szót nem égi­test-megjelölésre használjuk, ha­nem megkövesedett, kötött szó- kapcsolatban, akkor a Föld hasz­nálata a helyes. Tehát ha az űrhajós nagyon meglepődik va­lamin. a Holdon is földbe gyöke­rezik a lába. És nagyon sok űr­hajósnak. akik még nem jutottak el a Holdra, a Hold az ígéret földje. Ha a megjuhászodik szó erede­tét kellene magyarázni, sokan a juhász szóval hoznák kapcsolat­ba. különösen, ha az elkanászo- dik jelentésére gondolnának. Az elkanászodik ige jelentése az ér­telmező szótár szerint; durva be­szédű, viselkedésű lesz, egyre fe­gyelmezetlenebbé. szemtelenebbé válik. A megjuhászodik szónak a jelentése pedig: (dühös ember, állat) lecsillapodik, megszelídül. Sőt ott van mellette a megiuházik ige is. És ez már közelebb visz a szó eredetének föltárásához. A szó ugyanis nem a juhász szó továbbképzése, hanem a régi ma­gyar nyelvnek egy ma már el­avult szava. Az 1300 körüli Öma- gyar Mária-siralomban ezt olvas­suk: én junhumnak bel bua (én szívemnek belső búja), én jun- hum bitói farad (én szívem búval fárad). Ez a jonh (más változat­ban joh, juh) elhomályosult ösz- szetétel. belső rész+has jelenté­sű szavakból alakul az ugor kor­ban. A szónak legkorábbi ismert jelentése szív volt. így. a meg­juhászodik. megjuházik ige tu­lajdonképpeni jelentése „szívessé, kedvessé, szelíddé válik" lehetett. Az Ausztria és Ausztrália, vagyis egy ország és egy földrész neve hangzásra is összefügg egy­mással. Pedig az Ausztria értel­mezése keleti birodalom, az Ausztráliáé pedig déli földrész. Hogy lehet, hogy a származás szerint is összetartozó két szó kö­zül az egyiknek kelethez, a má­siknak délhez kapcsolódó jelen­tése van? Amikor Nagy Károly iiOO körül a mai Ausztria terü­letén élő avarokat leigázta, és ezt a területet a frank biroda­lomhoz csatolta, megjelent az Ostmark (keleti tartomány), ké­sőbb az Österreich (keleti biro­dalom) elnevezés, majd ez utób­biból a latin Austria, magyarul Ausztria név. Ausztrália neve pe­dig azzal függ össze, hogy a déli földgömbön egy földrészt, terra australis-t (déli földrészt) gyaní­tottak. A jelentéseltolódás oka az volt. hogy Itáliának északnyugat­délkeleti irányú tengelyét rosz- szul tájolták be (hol észak—déli­nek. hol pedig nyugat—keleti­nek). Ez az égtáji tévedés ha­tott a szó használatára, így lehe­tett a közös eredetű szócsalád egyik tagja keleti, a másik pedig déli jelentésű. Kiss István Üj módszerekkel és új szemlélettel Az idei nyár különösen sok munka elé állította a pedagógu­sokat, hiszen félidejéhez érkezett valamennyi iskolafokon és -típus­ban 1978—80. között végrehajtan­dó átfogó tantervi reform. E reform tavaly ősszel kezdő­dött, az általános iskolák új neve­lési-oktatási tervének, valamint a szakmunkásképzést nyújtó szak- középiskolák teljes tantervének megújításával. Ezt követi idén ősszel a középfokú képzést bizto­sító szakközépiskolai és#a gimná­ziumi tantervek reformja, s a szakmunkásképző intézetek közis­mereti tantárgyainak tantervi re­formja. Mivel a változás olyan mélységű, hogy az egyes tantár­gyak oktatási tervét is érinti, az Országos Pedagógiai Intézet a szo­kottnál is nagyobb gondot fordí­tott a pedagógusok felkészítésé­nek megszervezésére. A pedagógusok idei továbbkép­zéséről beszélgettünk az intézet szakvezetőivel: Fehér Ferencijé­vel, a nemzetközi kapcsolatok osztálya, ,Wesselényi Albertiéi, a továbbképzési-szervezési osztály és dr. Fülöp Károllyal, az idegen- nyelv-oktatási osztály vezetőjé­vel. — A felkészítés minden egyes iskolatípus minden évfolyamára három lépcsőben történik. Az el­ső: központi tanfolyamok, ame­lyeken az OPI munkatársai is­mertetik az új tantervet, annak követelmény- és eszközrendszerét, a tanítás témakörönként ajánla­tos lehetőségeit, a tankönyvet és az oszályozásnak az anyaghoz kapcsolódó változatait — az illető szaktárgyak megyei szakfelügye­lőivel. A második: a megyei pe­dagógus továbbképző intézetek — PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE vagy kabinetek — által szervezett megyei tanfolyamok, a megyében működő, adott szakos munkakö­zösségek vezetői számára. Itt azok a megyei szakfelügyelők adják to­vább a hallottakat, akik a köz­ponti tanfolyamokon részt vettek. A harmadik lépcsőben az adott tantárgyak munkaközösségének tagjai vitatják meg — konzultá­ciók keretében — a szükséges tud­nivalókat, a megyei tanfolyamo­kon részt vett munkaközösségi vezetők irányításával. A szóbeli információt mindenütt írásos do­kumentumokkal egészítik ki. A Jtérdésre, hogy mi indokolja ilyen centralizált bennlakásos tanfolyamok szervezését, az OPI munkatársai elmondották, hogy a tantervi reform során bevezetés­re kerül néhány olyan tantárgy, amely jnég a pedagógusnak is új. Ilyen újdonság például az általá­nos iskolás matematika, amely az eddigi számtan tantárgyat' vált­ja fel. már az első osztálytól kezd­ve; újdonság lesz a technika, amely megőrizve a politechnika számos elemét, új ismeretanyagok­kal gazdagodik; nagyon sok új vonást tartalmaz a kémia; új tan­tárgy lesz és az általános iskolák alsó tagozatában sokat várnak az anyanyelvi neveléstől, továbbá a megújult környezetismerettől, amelynek oktatásában a felső ta­gozatos biológia-földrajz szakta­nárok is „besegítenek”; végül nagy jelentőségű változásnak ígérke­zik, hogy 1981. szeptemberétől kezdve egy évvel korábban, már az általános iskolák IV. osztályá­ban bevezetik az orosz nyelv ok­tatását. — Az utóbbi években feltű­nően sok — véleményem szerint — bírálat érte az iskolai idegen- nyelv-oktatást. A tantervi re­form hogyan reagál ezekre a kri­tikai észrevételekre? — Tettekkel, lényeges változá­sokkal ! A nyelvtanulás célja — minden eddiginél gyakorlatiasabb ismeretek elsajátítása lesz. Az ál­talános iskolai orosz nyelvoktatás­nak például olyan alapfokú isme­reteket kell eredményeznie, amely megbízhatóan megalapozza a nyelvtudást, egyszersmind felkelti az érdeklődést az idegen nyelv iránt. A tanterv — épp e cél ér­dekében — reálisabban tervezi a megtanítandó tananyagot, ponto­san meghatározza a megtanítan­dó szavakat, kifejezések mennyi­ségét, sőt, szójegyzékét és kifeje­zésjegyzékét is! A teljesen új, korszerű tankönyvsorozat írásá­val. kiadásának előkészületeivel egyidejűleg a tanterv más, a ha­tékony nyelvoktatást szolgáló esz­közök — diafilmek, hangszalagok, applikációs táblák, tematikus fa­liképek — használatát is előírja. Mindezeken túl. az új tanterv alapvető szemléletváltozást igé­nyel a nyelvtanároktól, hiszen kimondja ,a szóbeliség elsőbbsé­gét az írásbeliséggel szemben; az országismereti tudnivalók elsőbb­ségét a kultúrtörténeti tudniva­lókkal szemben. — Például? — Az írók életrajza, életművük értékelése helyett az adott nyelv- területen való viselkedni tudást helyezi előtérbe. Nagy hangsúlyt kapnak az életkori sajátosságok, az általános iskolai nyelvoktatás­ban például a játékosság, a gim­náziumokban és a szakközépisko­lákban a pályaorientáció szem­pontjai. De a tantervi reform eredményeként az elkövetkező időkben ugrásszerűen megnő majd az általános iskolákban eddig kis­mértékű második idegennyelv­oktatás is. rendes tantárgyként. Ehhez azonban nemcsak tárgyi feltételekről kell gondoskodni, hanjem tanárokról is, a felkészí­tést tehát már meg kellett kez­deni.. % Az idén ősztől kísérleti jelleg­gel bevezetik az általános iskolák felső tagozatán a fakultatív tan­tárgycsoportos oktatást, amely­nek keretében a gyakorlati isme­reteket és az idegen nyelveket a diákok önkéntes jelentkezés alap­ján. magasabb óraszámban tanul­hatják. Hasonló tantervi változá­sok lépnek életbe szeptembertől kezdődően a gimnáziumokban is. csak ott már az idegennyelv-ok- tatás célja alapos középfokú nyelvtudást nyújtani a tanulók­nak. — Nos, mindezek a változások mintegy tízezer nyelvtanárt érin­tenek az országban. Tehát meg kell újítanunk ismereteiket, ok­tatási módszereiket, sőt — mivel az eddigi koncepcióval rutinnal tovább már nem dolgozhatnak — egy kicsit önmagukat is. Ehhez a módszertani és szemléletbeli megújuláshoz kívánt segítséget nyújtani pedagógusainknak a nyá­ri továbbképzés, illetve felkészí­tés. D. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom