Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-15 / 164. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1979. július 15. Nem vagyunk elégedettek A dunaszent- benedeki Cj Hajnal és a géderlaki Űj Élet Termelőszö­vetkezetek 1977- ben egyesült. Az­ért döntött így a két közös gazda­ság tagsága, mert úgy gondolták, hogy az üzemnagyság növelésével gyorsabban tudják fejleszteni a gazdálkodást. Hozzá kell tenni, hogy a géderlaki szövet­kezet alaphiánnyal zárta az évet, és már esztendők óta sehogysem tudott előbbre lépni. A két gazdaság egyesülése — amely dunaszentbenedeki Űj Hajnal néven történt — szüksé­gessé tette a pártvezetőség, va­lamint a pártszervezet újjászerve­zését is. A kommunistákra nem kis feladat várt ebben az időszak­ban, hiszen, igen nagy szerepe volt a meggyőzésnek, a jó munkahe­lyi közérzet megteremtésének. A két különböző gazdasági színvo­nalon működő termelőszövetkezet tagsága között a kommunisták igyekezetének köszönhetően nem keletkeztek feszültségek és egyre jobb munkakapcsolatok alakultak ki. Javulás A kalocsai járási párt-végrehaj- tóbizottság a pártvezetőség össze­gezése alapján nemrég megtár­gyalta az alapszervezet gazdaság­szervező, irányító és ellenőrző munkáját és megállapította, hogy az egyesülés óta számottevő javu­lás tapasztalható. Sill László, a pártalapszervezet titkára azonban önkritikusan megállapítja és az a jelentésben is szerepel, hogy a fő növényeik a búza és a kukorica termésátla­gai alacsonyabbak, mint a járási átlag, bár az üzemi adottságok a természeti feltételek nem rosszab­bak, mint más szövetkezetekben. Szerinte jobb technológiával, ag­rotechnikával lehetne javítani az eredményeken. Az állattenyésztés mind 1977- ben. mind 1978-ban a terveknek megfelelően fejlődött. Tavaly a tejtermelés jelentősen nőtt, a ba­romfitenyésztésben pedig a tojás­hozam 750 ezerrel haladta meg a tervezettet. Első ízben kísérletez­tek tenyészjérce nevelésével, si­kerrel. A két szövetkezet egyesü­lése után ugyanis jobban kihasz­nálták az állatférőhelyeket és ily módon fejlesztették a barom­fitenyésztést. Ipari melléktevé­kenységet is létesítettek, bérmun­kát vállaltak, varrodát hoztak lét­re. Tavaly egyik nagy gondjuk volt, hogy nem tudták a mákter­mést értékesíteni, ami másfél millió forint árbevételkiesést oko­zott. Tartalék — Ha a gazdálkodásunkat érté­keljük, azt mondhatjuk — han­goztatja a pártalapszervezet tit­kára —, hogy nagyon sok még a tennivalónk a termésátlag javí­tása és a munka hatékonyságá­nak növelése érdekében. Cselek­vési programunkba beépítettük a Központi Bizottság 1978. március 15-i határozatában megjelölt fel­adatokat. Az idén termelőszövet­kezetünk 5—6 százalékos iterme- lésiérték-növekedést szeretne el­érni. Szorgalmazzuk az ésszerű takarékossági intézkedések vég­rehajtását minden területen, ide tartozik a műtrágya-felhasználás, a növényvédő szerek alkalmazá­sa, a gépkihasználás, az energia- fogyasztás és így tovább. Sajnos nálunk is sok kárt oko­zott az időjárás, 119 hektárnyi búza pusztult ki, helyére mást kellett vetni, főként silókukoricát. Ügy hisszük, hogy sikerül a káro­kat pótolni. Nagyon szépen mutat a kukorica és a fűszerpaprika. Hibridkuikorica-magtermesztés- sel már három éve sikerrel fog­lalkozunk, jelenleg is mindenki segít a címerezésben, aki nincs lefoglalva az aratásban, vagy má­sutt A varroda munkásai és az iroda dolgozói, ök segítenek a fű- szerpaprika gyomtalanításában is. A termelőszövetkezet az állat- tenyésztés fejlesztésére is gondot fordít, építőbrigádjuk hozzákez­dett a 320 férőhelyes szakosított tehenészeti telep kivitelezéséhez az idén mintegy 4 és fél millió forint értékű munkát végeznek. Nagy Sándorné, a termelőszö­vetkezet főkönyvelője bízik ab­ban, hogy a gondok ellenére si­kerül a termelőszövetkezet pénz­ügyi mérlegét egyensúlyban tarta­ni. Erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minden szem ga­bonát biztonságba helyezzenek és a többi növényeknél1 pedig a ter­vezettnél magasabb eredményeket érjenek el. Brigádmozgalom Sül László szerint csökkenteni lehet a ráfordításokat, változatla­nul két műszakban kell működ­tetni sürgős munkák idején a nagy teljesítményű gépeket. Előbbre kell lépni a legelőjaví­tásban és hasznosításban. Jelen­leg több mint száztízen tevékeny­kednek a szocialista brigádokban, melyeknek legfőbb céljuk szintén a tartalékok feltárása és hasznosí­tása, a szocialista munkaerkölcs erősítése. — A kalocsai járási párt-végre- hajtóbizottság egyetért önkritikus megállapításainkkal. Mi magunk sem vagyunk elégedettek, mint ahogy már az előbbiekben utal­tam rá. Reméljük, hogy a jövő esztendőben gyorsabban tudunk előrelépni — vélekedik a terme­lőszövetkezet párttitkára. K. S. Csomagolóeszközök három műszakban I • A Csehszlovákiába induló perlit paplan készítésével egész kis csapat foglalkozik. A lajosmizsei Kossuth Termelőszövetkezet mű­anyagfeldolgozó üzeme tizenegy éve alakult, mindössze hatan voltak akkoriban. Ma 148-an dol­goznak itt. két, illetve három műszakban. Az üzemben különféle műanyag csomagolóesz­közöket készítenek, amelyeket többek között a me­zőgazdasági üzemekben, háztájikban és a kon­zervgyárakban használnak. így az évente itt létre­hozott termelési érték 60 millió forint. Ennek 10 százalékát teszi ki a csehszlovák építőiparnak ex­portált propilén paplan. Három éve megkezdődött az üzemben a fröccsöntő gépek beállítása. Ezeken a saját termékeik alkatrészeit állítják elő, vala­mint az Ikarusz, autóbuszokban és a különböző vil­lamos szigetelő berendezésekben is megtaláljuk munkájuk nyomát. • Ez az az egészségügyi kesztyű, amelyet az állat és humán egészségügyben használnak, de jó hasz­nát vennék a háziasszonyok is. Műszakonként 1200 pár hagyja el, Horváth Lászlóné munkaasztalát. • Lázár Vincéné keze alól kerülnek ki a konzerv­gyárak részére a különleges vízzáró minőségű zsá­kok. • Műszakonként 2800 pár műanyag szatyorfület ké­szít Tóth Rózsa, az NDK automata fröccsöntő-gé­pen. (Pásztor Zoltán felvételei) „Megjavított” KISZ-radar a halasi Fémmunkásban — Működésképtelenné vált ná­lunk a KISZ-radar — állapítja meg Dufka Sándor, a Fémmun­kás Vállalat kiskunhalasi gyára KISZ üzemi bizottságának titká­ra. — Ennek az egyik fő okát abban látom, hogy alapszervezeti hatáskörben volt a mozgalom irányítása, s így nem tudta be­tölteni szerepét. Ezen változtat­tunk most, amikor az üzemi bi­zottság átvette az irányítását, s új működési rendet és sza­bályzatot állítottunk össze. Cé­lunk az volt, hogy a munkaver- seny-mozgalommal összekapcsol­va „megjavítsuk”, a KISZ-radart A „Vedd észre — tedd szóvá, oldd meg!” jelszó jegyében mű­ködő KISZ-radarmozgalom cél­ja változatlanul az maradt a kis­kunhalasi gyárban, hogy a fia­talok a munkaterületükön a kriti­kus, problémameglátó és -megoldó készségükkel kapcsolódjanak be az üzem- és munkaszervezés, az anyag- és energiatakarékosság, a műszaki fejlesztés, valamint a környezet- és egészségvédelem terén meglevő hiányosságok fel­tárásába, s az ezek megszünteté­sére kés.zülő javaslatok kidolgo­zásába. Vagyis végső soron ezen a sajátos módon is segítsék elő munkahelyükön a haíékonyabb gazdálkodást. t — Űj vonás nálunk, hogy a mozgalmat a KISZ üzemi bizott­sággal alárendeltségi viszonyban álló nyolctagú radarbizottság irányítja és szervezi — tájékoztat Dufka Sándor. — Az új szabály­zatunk értelmében a bizottság titkárát a KISZ üzemi bizottsága nevezi ki. A radarrendszer úgy teljesíti feladatát a Fémmunkás kiskun- halasi gyárában, hogy a problé- • mafelvető egyén, vagy brigád észrevétele, javaslata rövid úton eljut a bizottsághoz, onnan pedig az illetékes gazdasági vezetőhöz. Az úgynevezett radartábláról értesülhetnek róla, hogy észrevé­telük nyomán milyen intézkedést hoztak. Az önkéntes, a KISZ-en kívüliek számára is nyitott moz­galomban pontozzák a javaslato­kat, észrevételeket. — A legtöbb pontot elérő há­rom embert évente jutalmazzuk — mondja a KISZ üzemi bizott­ságának titkára. — A brigádok által gyűjtött pontokat a munka­verseny értékelésekor veszi fi­gyelembe a versenybizottság. Te­hát a radar egyéni és kollektív versenymozgalom. Arra törek­szünk, hogy az új irányítással jobban segítse elő a gyár felada­tainak megoldását, mint koráb­ban. A kezdeti tapasztalatunk biziató a megújított mozgalmat illetően, ugyanis Gál István tit­kárhoz már az új működési rend bevezetése óta eltelt alig egy hó­nap alatt féltucatnyi javaslat ér­kezett. A. T. S. ,X*X*X,X,X,X,X,X,X,X,X*X,X,XvX,XtXí*X?X!X!X-X:X;X!XÍ;&X;X!XüíT"Í!X:X:XS;X:Xt*iSÍSÍ FÖLDES ANNA: így élt Móra Ferenc 29. Változatlan termékenységgel ontotta az új novellákat, cikke­ket, eleget tett minden szerkesz­tőségi és múzeumi kötelezettsé­gének, de már a termés betaka­rítására is gondolt. A kiadó cik­keinek és tárcáinak sajtó alá rendezésére biztatta. De közben őt haláláig megíratlan regények terve feszítette. Egyik legelső monográfusa öt meg nem született Móra-regény körvonalait vázolta. A csókái ős­emberről szólt volna az egyik, Attila fiáról a másik. De nem a hadak útján diadalmasan vissza­térő Csabáról, hanem a rómaiak szolgálatába álló kisebbik hun királyfiról, aki önmagában élte végig a hun nép pusztulásának tragédiáját. Katona Józsefnek szentelte volna az író a követ­kező regényt: ennek előmunkála­taihoz, a könyvtári kutatásokhoz már hozzá is fogott. Sőt, a kecs­keméti alügyész szüleiről szóló fejezetet meg is jelentette. És azt is tudjuk Móra Istvántól, hogy öccse élete utolsó esztendeiben édesapjának életregényére ké­szült. A magyar iparosok emlék­művének is szánta volna a re­gényt, azért is kérdezgette, fag­gatta a későn született fiú Ist­ván bátyját Móra Márton fiata­labb éveiről. Talán ezért a regé­nyért fáj leginkább az utókor szíve... , Ám megíratlan művek felett nincs jogunk ítélkezni. Legfel­jebb csak eljátszhatunk a gon­dolattal, vajon milyen titkokat, lehetőségeket rejteget például az a megfordított Űj Zrínyiász, amelyre Móra Ferenc készült, a Hóbiárt Imsa regenye. Hiszen már a húszas évek dereka óta sokszor emlegette ezzel kapcsola­tos terveit. És el is mesélte, hogy hőse mai ember lett volna, aki feltámad, a török hódoltság ko­rában. A regény késlekedését egy 1927-es interjúban Móra már egészségi állapotának megrendü­lésével mentegette. Orvosai akkoriban főként a tü­dejét, mellhártyáját féltették. Az ő jogos aggodalmuknak köszön­hette az Adriai-tenger partján töltött heteket, a pihenésre szánt és munkára fordított homokor­szági rejtőzködéseket. Amikor egy alkalommal neki­szegezték a kérdést, hogy mu- száj-e ilyen sokat dolgoznia, né­mi öngúnnyal, de nagyon őszin­tén válaszolt: Még nem próbál­tam kevesebbet! Sem saját erejével, sem a meg­szokott, sokszor kiátkozott szi­varral nem volt hajlandó takaré­koskodni. Amikor máj- és gyo­morpanaszainak, általános fá­radtságának orvoslására 1930- ban Karlsbadba — mai nevén Karlovy Varyba — küldték, még egyáltalában nem vette komolyan betegségét. Afféle irodalmi kúra ez: még majdnem büszke rá, hogy Goethe és Arany János után ő is megkóstolhatja a Sprudel- forrás undok vizét. De hiába a diéta, a kúra, az orvosi igyekezet — egészsége csak nem akar helyrezökkenni, önéletrajzi kötetének utolsó ne- gyede-harmada: valóságos orvosi kézikönyv. Az általános kimerült­ség tüneteivel kezdődik, a tonsil- litisnek tisztelt mandulagyulla­dással folytatódik. Az Orbánéról megtudjuk, hogy a kiskun nép Szent Antal tüzének nevezte, és egyetlen hatékony gyógyszerének a piros kendőt tartotta... De mintha mindez csak előjátéka lenne az igazi nyavalyának, a sárgaságnak. Bár először csak amolyan „közönséges” alakjában jelentkezett a betegség, de az­után egyre fenyegetőbb lett. Sárgasága — ami valójában a tragikus kimenetelű hasnyálmiri­gyek tünete — Karlsbadban sem akart halványodni. Rohamos fo­gyásnak indult, és ötvennegyedik születésnapját már beárnyékolta a betegség. Nem hitt a veszély­ben — „hiszen sárgaságban nem szoktak meghalni!!” —, talán még akkor sem, amikor hazaérve fegyre nehezebben állt a lábán, egyre lötyögősebbek lettek az in­gei. Valóságos tudományos szenve­déllyel figyelte saját betegségé­nek tüneteit. Nem azért, hogy megadja magát a kórnak, hanem inkább, hogy szavakkal — tárgyi­lagossággal, öngúnnyal, mélyről fakadó derűvel — legyőzze a fáj­dalmat, a gyengeséget. Először csak csodálkozott, azután meg­döbbent, amikor sárgába borult körülötte a világ. Arról is beszá­mol, milyen keserű tréfálkozással fedezte fel, hogy olyan lett a bő­re, „mint egy maláj hercegé”. De még ijesztőbb volt, hogy egy­szer csak már sárgát látott, és sárgát is izzadt. Azután úgy érezte, rátört a poklok pokla — a viszketés. De kiderült, hogy van még ennél borzasztóbb is: a csa­ládtagok rémült szemébe nézni, és felfedezni, hogy az ismerősök köszönés nélkül mennek el mel­lette. Azért még ebben az árnyék­életben is volt öröm: a feléje áradó szeretet. Amivel nemcsak az övéi, meg a barátok árasztották el, hanem az ismeretlen olvasók is. Ki kuruzslószerrel, ki orvosi tanáccsal sietett Móra segítségére. Kotormány János sárgarépából faragott csövön itatná, a szom­szédasszony a sárga pántlikát ja­vullja. A gyomai Kner család meg egy 1770-ben készült orvosi könyvből szerkeszt különkiad- ványt, a sárgaságról való Házi különös orvosságok teljes listá­jával. De mindez éppen olyan ha­tástalan, mint az orvostudomány felkentjeinek epehajtó pasztillája, inzulinkúrája és ahány iorvos, annyiféle diétája. A szegedi klinikán azután a budapesti szanatóriumot ajánlják. Hátra van még a végső remény: a műtét. Móra egyetlen hét ha­ladékot kért, és apukor ezt is megtagadták tőle, még kiment szeretett avarjaihoz a deszki ása­tásra — búcsúzni. Nyugágyat, plédet erőltettek melléje az autó­ba. de ő csak a Vadembernek öi-ült. Tekintetével végigpásztá­zott a nyitott sírokon, de kiszáll­ni már nem volt ereje. A követ­kező vasárnapi napot, a család tiltakozása ellenére, a Kultúrpa­lotában töltötte. És amikor már úgy érezte, hogy mindent ponto­san elintézett, akkor ellenállás nélkül, bátran feküdt Winternitz professzor kése alá. A sikeresnek mondott operáció után (látszólag) megkönnyebbülten fogadta el a kegyes orvosi csalást: íme, a fel­színre hozott, pohárban fényeske- dő epekövek zárták el az epeve­zetéket ... A család azonban már tudta a rettenetes titkot: Móra menthe­tetlen. A műtét adta haladékot a beteg írásra használta. Amikor valamennyire megerősödött, or­vosszerül még Innen túl, túina- ncn címmel megírta betegsége történetét is. szellemes útikalauzt nyújtva át benne az innenről túl­ra készülőknek. De egészen talp­ra nem állt többé. Mikor Nagy Endre, a híres konferanszié, a Színházi Élet című lap megbí­zásából nála járt, hangulata, energiája látszólag a régi volt. Töretlen Móra Ferenc-i humor­ral mesélte el kalandjait a gumi­szondával, és megkönnyebbült di­csekvéssel árulta el, hogy milyen alapos, jeles végrendeletet írt. De az átmeneti bizakodás után az életbe való visszatérés örömét mégis megkeserítette a halálos ítélet sejtése. A szervezet élethalálharca már eldőlt, de a tudat, a lélek még nem tette le a fegyvert. Leges­legutolsó mentsvára ismét a munka maradt. Tizenkét kötetes, gyűjteményes Móra-kiadás ké­szült, s amikor a beteg ereje en­gedte, készülő köteteinek tarta­lomjegyzékével foglalkozott, és most már sietve válaszolt min­den neki küldött levélre. A tragédia, amely az ősszel már előrevetette árnyékát, feb­ruár elején következett be. Feb­ruár első vasárnapján még nem hiányzott a Magyar Hírlap olva­sóinak heti Móra-tárcája a lap­ból. Szenvedély és szellem, ra­gyogó érvelés és gyilkos gúny jel­lemezte ezt a vitatkozó szellemű írást, és olvasói aligha sejtették, hogy ez Móra Ferenc utolsó szel­lemi párbaja. Ezt is a halállal viaskodva írta, vívta már. Va­lahányszor kiesett erőtlen kezéből a toll, mindig újra felvette, s a kölelességtudat, a jó ügy szolgá­latának vállalása' ideig-óráig még féken tartotta a halált. Ám a cikk megjelenésének napján még­is ágynak dőlt, és állapota két nap alatt válságosra fordult. Pankához szállt az utolsó búcsú­szava, amikor szerettei körében örök álomra hunyta le a szemét. Móra Ferenc élete és életrajza 193Í. február 8-án véget ért. Ha­lálakor még vagy tíz kötetre való. könyv alakban kiadatlan újság­cikket, tárcát, elbeszélést hagyott hátra. Ezek sajtó alá rendezésére még ő maga készült, de a munka nagyobbik része lányára, Panká­ra és a hűséges jó barátra. Sza- lay Józsefre maradt. Az író ha­lálát követő esztendőben jelent meg az egyik legérdekesebb Mó- ra-mű. A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. A különös cím mögött az író önéletrajzi jellegű elbeszéléseinek, tárcáinak, cik­keinek gyűjteménye rejtőzik — és hivalkodik is —, az a soha meg nem írt és mégis maradan­dó. történetek mozaikjából egy­beszerkesztett „regény”, amelyre ebben az életrajzban is sokszor támaszkodtunk. Móra nemcsak életútjához 1 nál sok-sok kulcsot, tarka térk pet, de maga fogalmazta meg talán túlzott, ámde vonzó sze­rénységgel, szokatlan tárgyilagos­sággal — saját, a magyar iroda­lomban elfoglalt helyét is: „Engem túlbecsülnek, én az iro­dalomnak csak barkácsoló kis­mestere vagyok. Én utánam nem maradnak piramisok, sokat kell fúrnom-faragcsálnom. Nem va­gyok nagy regiszterű orgona, ko- lompszó vagyok a magyar me­zők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem va­gyok csillag, csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni egy­szerű embereknek.” S hogy milyen nagy szükségük volt a kortársaknak erre a me­legségre, érzékeltetik a tőle bú­csúzó barátok, írótársak is. Ka­rinthy Frigyes, aki a Jókai-, Mikszáth-, Tömörkény-hagyo­mány folytatójának is látta Mó­rát, „a legkülönb barátot, baj- társat és mestert” siratta, s meg­állapította róla azt, hogy rendkí­vüli egyéniség, „filozófus volt, gondolkodó, tudós és forradalmár: úgy sejtem, politikus is. S min­denekelőtt: bíráló szellem, min­den megismerhetőnek makacs ke­resője, az ismeretlen megoldás fanatikus hitében”. Móricz Zsig- mond, aki életművében, regényei­ben azt is valóra váltotta, ami­vel Móra Ferenc adós maradt, így búcsúztatta: „Gyöngyöket szólott, és csiszolt drágaköveket hulla­tott. Elment, és vele eltűnt a magyar irodalomból egy eredeti, sajátságos, meghatóan őszinte és megiiletően ragyogó magyar szín.” Ezt az eltűnt színt azonban több mint négy évtized óta is megőrizték a polcainkon sorako­zó kötetek. S ha akad is azóta már megfakult, halványabb írás az életműben, Móra örökségének — regényeinek, novelláinak, ifjú­sági műveinek — javát ma is magukénak vallják az olvasók. Az unokák után — a dédunokák nemzedéke. (Vége)

Next

/
Oldalképek
Tartalom