Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-15 / 164. szám

1979. július 15. • PETŐFI NÉPE • 3 AZ ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYE Gazdag, változatos, színes történetű ez a te­lepülés. Azon a helyen, ahol ma egy átlagostól elütő települési rendszerben csaknem négyezer ember él együtt, az elmúlt évszázadokban sok­féle, nehéz küzdelmet vívott az itteni lakosság. Ugyanis e falu lakóinak jó része még ma is tel­jes joggal német anyanyelvű nemzetiséginek mondhatja magát. Császártöltés hétköznapjai 9 A község egyik tetszetős új utcája. elért eredményeknek. Különösen annak, hogy az oktatási hálóza­tunkat sikerült gazdagítani, kor­szerűbbé tenni. Az iskolánkban van már tornaterem, uszoda, ele­gendő tanterem. Mindez ' elége­dettségre ösztönöz minket. Sike­rült elérnünk, hogy iskolánkban a nevelők, a szülők, valamint a gyerekek nagy megelégedésére ma már csakis délelőtti tanítás folyik. — A megyei tanács értékelése azt mutatja, hogy Császártöltés lakói folyamatosan és nagyon ak­tívan veszik ki részüket a társa­dalmi munkából. — Ezt örömmel mondhatjuk el; a legteljesebb mértékben az elé­gedettség hangján szólhatunk ró­la. Igyekeztünk az utóbbi években különösen olyan célokat kitűzni magunk elé, melynek megvalósí­tását a lakosság többsége saját ügyének érezte. Felhívással for­dultunk az itt élőkhöz: évente legalább két napot töltsenek el társadalmi munkában. Valameny- nyi keresőképes felnőtt lakosra számítottunk. A reagálás a várt­nál is nagyszerűbb volt. Már a legelső esztendőben csaknem fél­millió forint értékű társadalmi munkát végeztek azok, akik a fel­hívás értelmét, tartalmát megér­tették. Megmozdult a falu apraja- nagyja. Szülők, pedagógusok, is­kolai osztályok, úttörőcsoportok éppúgy szorgoskodtak, mint az egyes munkahelyi kollektívák, szocialista brigádok. Tervbe vet­tük azt is, hogy az óvodai, böl­csődei ellátást megjavítjuk. Azt akartuk, hogy ne legyen egyetlen olyan gyerek sem, aki kívül ma­rad az intézmények falain. Öröm­mel állíthatjuk, hogy ezt sikerült elérni. — Az uszoda megépítésének mi volt a célja? — Az egyik úttörőparlamenten két-három évvel ezelőtt felvető­dött a kérdés. Lehetne-e egy ilyet építeni? Ott volt a tanács egyik vezetője, valamint a téesz elnöke és a Vegyesipari Szövetkezet egyik vezetője is. Együttesen megígér­ték, hogy elkészítik az uszodát. A tanács százezer forinttal hozzájá­rult a tervhez, és mi lett az ered­mény? összesen mintegy másfél milliós értékű produktum állhat hamarosan a fiatalok, a lakosság rendelkezésére. Közben gondos­kodnunk kellett a szennyvízelve­zető rendszer kiépítéséről is stb. — Ügy tudjuk, hogy az elmúlt esztendőkben sok egyéb fejleszté­si-felújítási gondjuk is akadt? — Igen. Fel kellett újítanunk a művelődési házat, a parkosítás is sürgetett, és szebbé akartuk tenni a község utcáit. Ugyanakkor gon­doskodtunk többek között a . kül­területi utak karbantartásáról és sok más egyébről is. — Sokan emlékeznek még ar­ra, hogy az elmúlt esztendő végén volt a falu életének egy nagyon emlékezetes, gyönyörű napja. — Igen, ez volt az a nap, de­cember 20-a, amikor nem keve­sebb történt Császártöltésen, mint­hogy egyszerre avathattuk fel az új tornatermünket, a háromter­mes óvodánkat, a pártszékházat. a Vegyeísipari Szövetkezet szerelő- csarnokát és a téesz baromfitele­pét. Ügy gondoljuk, hogy a felso­roltak méltán tehettek büszkévé bennünket. □ □ □ Aki a fenti sorokat olvasva ezek után arra gondol, hogy Csá­szártöltésen az élet immár úgy­mond „fenékig tejfel”, az persze nagyon téved. Itt is, mint sok más helyen, nagyban megváltozott ugyan az élet; lelkesítőek az ered­mények, ám ezekkel együtt meg­növekedtek a gondok is, főként a megnövekedett igények következ­tében. Ezek közül csak futólag megemlítve,, álljon itt néhány: Megoldatlan a helybeli lakosság egészségügyi ellátása. Jelenleg Kiskőröshöz, Kalocsához, Bajához és Kiskunhalashoz tartoznak ilyen szempontból. E sokféle kötődést, sajnos néha még az orvos is ösz- szekeveri a gyakorlat közben. A megoldás: a sürgős, úgymond fel­sőbbszintű intézkedés. Azt terve­zik a helyi vezetők, hogy a me­gyei tanács legközelebbi ülésén interpellálnak majd ez ügyben. A bolthálózatunk is elégtelen. Az elaprózott, szétszórt kicsi üz­letek nem pótolhatják ma már egy ekkora településen a korsze­rű áruházát. Ezt az is alátámaszt­ja, hogy kicsi, kevés, szűkös, elég­telen a raktári készlet. Éppen ezért ilyen tekintetben is fel-fel- merülnek a panaszok. Ha nagyjá­ból kielégítő is, de baj van a köz­lekedéssel. Kiskunhalas irányá­ban például nem éppen jó az uta­zási lehetőség. Ez azért is gond, mivel részben egészségügyi ellá­tást tekintve ehhez a városhoz tartozik a község. □ □ □ Legvégül álljon itt egy jelké­pesnek szánt valós adat. A most végzett nyolcadikosok közül egy­től egyig mindenki továbbtanul. Méghozzá a fiatalok egyik fele gimnáziumban és szakközépisko­láiban, a másik fele pedig szak­munkásképző intézetben készül az életre szeptembertől. Ami ehhez szorosan kapcsolódik, az a szép gond, hogy ebben a helységben felsőfokon ma már többen tanul­nak tovább, mint amennyit a fa­luban foglalkoztatni tudnak, dip­lomájuk megszerzése után. A fentiekhez vajon mit is lehet­ne hozzátenni? Legfeljebb azt, hogy Császártöltésen a jelek sze­rint van elég ok az örömre, biza­kodásra. Varr» Mihály A község vezetőivel beszélge­tünk az itteni emberek életéről, sorsáról, szorgos tevékenységéről. Cserjés Sándor tanácselnök, Má­ria István iskolaigazgató — aki egyben a községi pártszervezet titkára is, és Viedner István ta­nácstitkár bőségesen ad felvilágo­sítást, „eligazítást” annak, aki ar­ra kíváncsi, hogy mi is történik valójában Császártöltésen ezek­ben az esztendőkben, és hogy mi minden kellett ahhoz, hogy a me­gyei településfejlesztési verseny­ben a kétezer-ötszáz lakost meg­haladó helységek kategóriájában a második helyet érdemeljék ki? Ennek a sikernek az elérésé­hez az is hozzájárult, hogy vala­mennyi községi vezető helybeli születésű, s hogy az itt élő embe­rek társadalmi összefogásának a jelentőségét sokan felismerték. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egyes helyeken tapasztalha­tó még a lakosság részéről meg­nyilvánuló közömbösség is. Ahol tehát ennek az ellenkezőjét látja az ember, ott minden bizonnyal elismeréssel is adózik az áldozat­kész közreműködőknek. Amikor például a jelenleg ezer­nél több tagot számláló termelő- szövetkezet kiérdemelte a kiváló címet, a helybeliek nem győztek örülni. S ez történt akkor is, ami­kor azt látták, hogy az ipartele­pítésben is képesek eredményt felmutatni. A Vegyesipari Szövet­kezet mechanikai részlege példá­ul kávédarálókat gyárt, kilométer- órák készítésével, valamint egyéb motoralkatrészek gyártásával részt vesz a Zsiguli-programban; és az asztalos, lakatos részleg sokolda­lú munkálkodásával nagyban hoz­zájárul a falu életének gazdagítá­sához, az életmód javításához. Ugyanakkor a Kossuth Tsz gépja­vító, szolgáltató és varrodai rész­lege áldásosán fejti ki tevékenysé­gét. Ez utóbbiban összesen nyolc­van nő talált állandó munkát. □ n □ — Van-e valami gondjuk, prob­lémájuk, olyan, mely nagyban ne­hezíti a pozitív életalakulást? — kérdezzük beszélgetésünk során a község vezetőitől. A válasz erre tömören így hangzik: — Szerencsére több a büszkeség, mint a panasz. Ezt azzal értük el, hogy lakosságunk a vártnál is jobban kiveszi a részét a közös építő tevékenységből, örülünk az • Az utolsó simítások az uszodán. • A szerelőcsarnokban alkatrészek készülnek a Zsigulikhoz. (Pásztor Zoltán felvételei) PÓTOLNI KELL AZ ELMARADÁST Kereskedelem és szolgáltatás Kecskeméten A címben megjelölt téma több szempontból is figyelmet érde­mel. Másfél év sincs már hátra az V. ötéves tervidőszakból, így lassan elérkezik a mérlegkészítés ideje, amikor a tanács szakembe- tei összevetik az előirányzatokat a valósággal, s megállapítják: mi az, ami rendben megvalósult, mi készült terven felül, és mi ma­radt el? A kérdés megválaszolására Gyulai Tibort, a kecskeméti Vá­rosi Tanács tervosztályának ve­zetőjét kértük meg, aki nemrég a városi tanács végrehajtó bi­zottságának ülésén számolt be az V. ötéves tervidőszak kereske­delmi és szolgáltatási beruházá­si helyzetéről. — A rendelkezésre álló pénz­eszközök elosztásakor elsőrendű feladat volt a lakóterület előké­szítése, a lakásépítés — magya­rázza Gyulai Tibor. — Sorrend­ben csak ezután következett a többi beruházás, így a kereske­delmi és a szolgáltató hálózat fejlesztése is. Ennek jelentős bő­vítését a tervidőszak utolsó két évére tervezhettük, pénzügyi le­hetőségeink és a kivitelezői ka­pacitás függvényében. A lakás­célú pénzeszközök 54 százaléka erre az időszakra jutott, sajnos azonban néhány előre nem kal­kulálható tényező — egyebek kö­zött a BÁCSÉP munkásainak egy részét megyén kívüli kiemelt be­ruházásokra rendelték — hátrál­tatta a tervek valóra váltását. Elsősorban a széchenyivárosi szolgáltató egység átadása késett, itt választanunk kellett: vagy ez, vagy a piaccsarnok épüljön, s a tanács, a város összes lakosának érdekeit képviselve, az utóbbi mellett döntött. A BIK, a BÉK, és az UNIVER ÁFÉSZ próbált segíteni, és közreműködésükkel elkészült néhány olyan üzlet, ami a tervekben nem szerepelt. — Vegyük sorra, milyen új lé­tesítmények építése fejeződik be, vagy kezdődik meg az idei és az azi követő esztendőben. — Az Alsószéktón ' épülő 500 négyzetméter alapterületű ABC jövőre már a vásárlókat fogad­ja. A felsőszéktói áruházat ter­vezik. s az a BÉK Vállalat pénz­ügyi lehetőségeitől függően vár­hatóan 1980 végéig elkészül. Többszöri halasztás, bonyodal­mak után legkésőbb ez év de­cemberéig átadják a Nyíri út sar­kán épülő boltot, amely négy ál­lami gazdaság összefogásával jön létre. Két nagy feladatot is meg kell oldani: az egyik a széchenyivá­rosi ezer négyzetméteres UNI­VER ABC-áruház, a 4 ezer ada­gos báziskonyha és a kapcsolódó 240 személy kiszolgálására alkal­mas vendéglő együttes megépí­tése. melynek a jövő év utolsó hónapjáig kell elkészülnie. 1980. december 15. a határideje a Má­jus 1. téri, mintegy 3 ezer négy­zetméter alapterületű UNIVER ABC és presszó átadásának. — Hol tart a város a többi megyeszékhelyhez viszonyítva? — A megyeszékhely kereske­delmi hálózata más hasonló vá­rosokéhoz viszonyítva közepes­nek mondható — értékel így az osztályvezető. — Az új létesít­mények mellett sok a korszerűt­len bolt, amelyeknek a felújítá­sa nem sokáig várathat magára. Már készülnek is a tervek a Rá­kóczi úti üzletek átalakítására. A vendéglátó egységek sem nagyon fejlődtek, s az összehasonlítás itt egyáltalán nem hízelgő számunk­ra : az utolsó helyen állunk. Kedvezőbb képet mutat az egy főre jutó szolgáltatások értéke. A tervidőszak előirányzatainak tel­jesítésében két évvel előbbre tar­tunk — legalábbis ezt közlik ve­lünk a statisztikák. Tagadhatatlan azonban, hogy az év végére teljes egészében el­készülő széchenyivárosi szolgál­tatóház — mint már említettük — nagyon sokat késett. A lakáskarbantartó egységek átadásában — várhatóan — nem lesz elmaradás. Az ÉPSZISZ sa­ját telephelyén, valamint az Ár­pád- és a Széchenyivárosban is épít egyet. Tovább bővítik a Bácsmobil telephelyét. A mű- kertvárosi szolgáltatóházhoz ha­sonlót terveznek a Hunyadi vá­rosrészben és a Felsőszéktó te­rületén is; felépülésükkel azon­ban csak a következő tervidőszak közepe táján lehet számolni. — A kereskedelmi és szolgál­tató egységek létesítése tehát el­maradt a hatalmas ütemű lakás­építés mögött, kérdés, mikorra tudja utolérni azt. — Addig is valami kiutat kell találni, amíg a lakótelepi nagy áruházak elkészülnek. Olyat, mint a Széchenyivárosban, ahol — ha kisebb-nagyobb huzavona után is — a profilgazda állami vállalatok ideiglenes árudákat alakítottak ki, s már néhány magánkereskedő is üzletet nyi­tott, segítve ezzel a lakosság jobb ellátását. A végleges megoldásig a városi tanács illetékesei több ilyen aprócska bolt nyitását ter­vezik. Mi tagadás — nagy szükség van rájuk. Váczi Tamás Megállapodás a Nehézipari Minisztérium és a Magyar Kémikusok Egyesülete között Együttműködési megállapodást kötött a Nehézipari Minisztérium és a Magyar Kémikusok Egyesüle­te. Az egyesület a többi között részt vesz a gyógyszer, a növény­védő szer, és az úgynevezett inter­medier anyagok gyártása központi fejlesztési programjának kidolgo­zásában. A program a világpiacon a versenyképesség megerősítését, s a gazdaságos gyártást irányozza elő, ennek érdekében az eredeti kutatások erősítésére, a műszaki­technológiai fejlesztésekre és a piackutatás fokozására helyezi a súlyt. Az országos rendezvényeken kí­vül jelentős a helyi szervezetek munkája is. Az utóbbi években megerősödtek a megyei szerveze­tek, így elsősorban Borsod, Veszp­rém és Győr-Sopron megyében, s egész sor gyárban az üzemi szer­vezetek is aktívabbá váltak. A szervezetek gondot fordítanak az energiatakarékos technológiák ki­dolgozására, elterjesztésére, első­sorban a különösen energiaigényes nehézvegyiparban. (MTI) A SZEGEDI KÖRZETI STŰDIÓ FILMJE Kedden délután 17.55-kor sugá­rozza a Magyar Televízió a Kin­cses Móra című negyvenöt perces filmet, amelynek keretében töb­bek között három novella művé­szi feldolgozását is láthatják a nézők. A szegedi körzeti stúdió a nagy író születésének századik év­fordulójára készítette el a doku­mentumokban is bővelkedő alko­tást, melynek egyik főszereplője Mentes József, s a rendezője Bar­iba Attila. • A kiskorú Móra egyik szép jelenetében mekszinész. (Kléner György felvétele) Gavlicsek Károly gyér Kincses Móra a képernyőn

Next

/
Oldalképek
Tartalom