Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-25 / 172. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1979. júlias 85. Energiagazdálkodás a kecskeméti parkettagyárban • Beépítésre vár a BERTSCH típusú osztrák gyártmányú hulladék­égető kazán. (Pásztor Zoltán felvétele.) „A világpiacon újabb jelentős áremelkedések mennek végbe, a kőolaj és több nyersanyag ára tovább növekszik... fokozottabb mértékben kell takarékoskodni az energiával, a nyersanyagokkal.. (Az MSZMP KB 1979. június 29-i ülése.) Már órák óta folyt a megbe­szélés a kecskeméti városi párt- bizottság tanácskozótermében. A vállalatok vezetői az első félév eredményeiről, gondjairól, s a további feladatok végrehajtásá­nak hogyanjáról adtak számot. Adatok, százalékok, adatok, szá­zalékok, fáradó tekintetek. Még­is, mindenki felkapta a fejét, amikor Németh József, az ÉPFA kecskeméti parkettagyárának igazgatója bejelentette —, olyan beruházás van náluk folyamat­ban, amellyel évente hatmillió forint értékű olajat takarítanak meg. Jelenleg a termelésben ke­letkező hulladék elszállíttatására csaknem félmillió forintot adnak ki, a jövőben viszont annak eltü­zelésével fognak gőzt termelni. Napokkal később gyári irodá­jában kerestük fel Németh József igazgatót, s arra kértük, tájékoz­tassa olvasóinkat a beruházás részleteiről. Készséggel állt ren­delkezésünkre, s behívatta Kiss Imre főmérnököt is, aki az új létesítmény dokumentációit is magával hozta. — A kecskeméti parkettagyár­ban hosszú évek óta gondot okoz a termelés közben keletkező hul­ladék eltávolítása. Kezdetben a fűrészport, a forgácsot, a darabos hulladékot szívesen megvásárol­ták. a nehezebben égő hulladék természetesen akkor sem kellett senkinek. Közben azonban a táv­fűtés, a földgázhálózat annyira elterjedt a városban, hogy nem kelendő a forgács, a fűrészpor stb., sőt, csaknem félmillió fo­rintot fizetünk évente a sze­méttelepre szállításáért. S ezzel még nincs is vége, mert jön a tűzvédelmi, meg a levegőszeny- nyezési bírság. Az utóbbi is 180 ezer forint volt legutóbb. Négy évvel ezelőtt adtunk be egy pályázatot olyan beruházás­ra, amely több gondot old meg egyszerre. A hulladék elégetésén túl a gázenergia-szükségletünk teljes kielégítését, a munkahelyi körülmények javítását, a tűzren­dészed és környezetvédelmi prob­lémák kiküszöbölését. Mindemel­lett még jelentős — népgazdasági szempontból sem közömböá — haszon az, hogy 6 millió forint értékű olajat és több mint 3 millió forint értékű szenet ta­karíthatunk meg. A létesítmény lelke a hulladék­égető kazán, a gáztermelő egysé­gekkel és hálózattal, valamint azok az elszívóberendezések, ame­lyek a műhelyekből elszívott ’íű- részport,. forgácsot nem a kör­nyékre szórják, hanem egyene­sen a kazánba táplálják. Eddig minden a legjobb úton haladt. Központunk, az Épület- asztalosipari és Faipari Vállalat hasznosnak ítélte a beruházást. Az Energiagazdálkodási Intézet támogatta kivitelezését. A Bács- Kiskun megyei Tervező Vállalat soron kívül szolgáltatta a terv­dokumentációkat. A Bács megyei Állami Építőipari Vállalat egye­di épületelemeket gyártott, a Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat pedig jó ütemben végzi a kivitelezést. A behozatali engedélyt is idejében megkaptuk, s a helyszínen van már a »BERTSCH típusú osztrák gyártmányú hulladékégető kazán. — Mi történik a régi gőzfej­lesztő berendezésekkel ? — A két olajtüzelésű konté­nerkazánra a jövőben nem lesz szükségünk. A széntüzelésű kazán úgynevezett hidegtartalék lesz. Ez annyit jelent, hogy csak na­gyon hideg téli időszakban, va­lamint az új kazán karbantar­tásának idején használjuk. A beruházás telvezett összege 16 millió forint volt. Azóta azonban a költségek emelkedtek, mire be­fejeződnek a munkálatok, elérik a 33,9 millió forintot. Ám így is három és fél év alatt megtérül­nek a költségek. — Eddig úgy beszélt erről az energiatakarékos, környezetvédel­mi szempontból is fontos beru­házásról, mintha minden simán, gondmentesen zajlott volna le. Valóban így van? — Minden beruházás sok mun­kával, gonddal jár. Volt ilyesmi is bőven, és még nem fejeztük be, tehát vannak is még problé­máink. Reméljük azonban, sike­resen elhárítunk minden akadályt és 1980-ban már az olaj-, illetve energiatakarékosság eredményei­ről adhatok számot a megye köz­véleményének. Nagy Ottó » Épül a konfekcióüzem Épül a FÉKON Ruházati Vál­lalat kalocsai gyárának új üze­me. A mintegy 60 millió forin­tot érő — úgynevezett exporthi­tel es beruházás termelő részét, a terv szerint ez év végén adja át' az ÉPSZER Vállalat. A gyár 1980 első negyedében már termelni akar itt, S éhhez januáriban meg kell tartani a próbaüzemelést. Minden bizonnyal így lesz, mond­ják a kalocsai gyár vezetői, hi­szen az építéshez szükséges anyag helyben van már, s a munkaidő intenzív kihasználásával feltétle­nül tartható a határidős átadás. A jelenlegi ütem is erre mutat. Az új gyár belépésével körül­belül 30—35 százalékos termelé­kenységnövekedést várnak. A modem gépi berendezés jó ré­sze ott van már, s az építkezés alatt folyamatosan érkeznek a még hiányzó gépek is. A FÉKON kalocsai gyárának termékeire a vevők is „megvannak” már, hi­szen a külföldi partnercégek két- hairmadának készítik azokat je­lenleg is Kalocsán, s az az egy- harmad is innét kapja majd meg­rendeléseit, amelyiknek meg Bu­dapesten dolgozik a FÉKON. Az új üzemben tehát exportra gyár­tanak. Feltétlenül szólni kell azokról a kedvező változásokról, amelyek a dolgozók munkakörülményeit, szociális ellátását javítják igen jelentős mértékben. Jelenleg két helyen termel az üzem, rendkívül zsúfolt körülmények között, hi­szen folyosó, padlás tisztára rak­tárként szolgál. Az új gyár igen korszerűen kialakított konfekció­üzem lesz, ahol a mostani, kb. 40 százalékos szociális ellátottság végre az igényeknek megfelelően egészül teljessé. Elképzelhető, mit jelent majd az új részleg­ben rendelkezésre álló üzemi ét­kezde, amikor napjainkban 6 helyen történik még az ellátás. Az sem hagyható figyelmen kí­vül, hogy mennyivel nyugodtab- ban jönnek majd munkába a Duna menti községekből bejáró dolgozók .— a létszám mintegy 30 százaléka —, amikor az új gyár mindössze 10 percre lesz az autóbuszállomástól, míg ma még — be és haza — csupa rohanás­ból áll üzembe járásuk a más­fél kilométerre levő buszpálya­udvarról. • Pásztor Zoltán felvételei. • Az Aranykalász Tsz gabonáját együtt aratták. A kép jobb oldalán: Ondrej Zahorán csehszlovák kombájnos, mellette Gál Sándor ágazatvezető-he- lyettes és Fürtös Sándor bácsbokodi kombájnos. Hangya Já­nos bácsbokodi főmezőgazdász kíséretében jár­juk az Arany­kalász Tsz ga­bonatábláit. A szövetkezet kombájnosait és csehszlovák munkatársaikat keressük, akik ezen a nyáron együtt' takarít­ják be a közös gazdaság több mint másfél ezer hektár ka­lászosának ter­mését. Két he­te érkeztek az északi szom­szédországból a bácskai test­vérszövetkezet­be aratni. Ondrej Zahoran, Jan Klatyik és Milan Galik a három kombájnos, valamint Jan Galik és Ondrej Grenya, a két gépkocsivezető, akik 12 tonnás Tátra gépkocsijaikkal a terményt szállítják a kombájnszérűre. Itt-tartózkodásuk alatt az Aranykalász Tsz vendégei, teljes ellátásukról a bácskai szövetke­zet gondoskodik. Ha learatták a gabonát a bácsbokodi határban, az Aranykalász Tsz kombájnosai- val együtt indulnak vissza Cseh­szlovákiába, ahol a bácsbokodi szakmunkások viszonozzák a gé­pi segítséget.^ így volt ez az el­múlt nyáron is, amikor az északi szomszédságban a kedvezőtlen időjárás miatt veszélybe került a keriyérnekvaló, és a Velky Krtis-i járási mezőgazdasági igazgatóság a Bácskai és a Duna melléki Ter­melőszövetkezetek Területi Szö­vetségéhez fordult segítségért. Akkor nem telt bele három nap, máris 23 bácskai kombájn indult útnak kezelőszemélyzetével együtt, hogy minél előbb Csehszlovákiába érjen. Három hétig dolgoztak a nagy­kürtösi járás mezőgazdasági üze­meiben, és csehszlovákiai társaik­kal együtt veszteség nélkül beta­karították az ottani szövetkezetek gabonatermését. Januárban a Bácskában jártak a csehszlovákiai járás párt- és állami vezetői, s jutalmat adtak át a testvéri együttműködésben, a terménybe­takarításban kitűnt magyar kom- bájnosoknak. Májusban pedig a két szocialista ország mezőgazda- sági üzemei közvetlen kapcsolatá­nak elmélyítésére, megállapodást írtak alá Csehszlovákiában a Velky Krtis-i járási mezőgazda- sági igazgatóság, valamint a Bács­kai és Duna melléki TESZÖV vezetői. Sokoldalú együttműkö­dést alapoztak meg ezzel, amely kiterjed többek között a gazdasá­gok gépi munkájának cseréjére is. Ondrej Zahoran és társai így jöttek el Bácsbokodra. Valameny- nyien jól képzett szakmunkások, van közülük olyan, akinek több szakmája van, hogy más munka- területen is helyt tudjon állni. — Bácsbokodon minden segít­séget megkapunk ehhez — mond­ja Ondrej Zahoran — aki ma­gyarul elég jól beszél, ő látja el a munkacsoport tolmácsának sze­repét is. — Hamar összebarát­koztunk az itteniekkel. Közös a munkánk, egykarra dolgozunk a gabonaföldön. A csehszlovákiai és a magyarországi kombájnosok együtt aratnak egyetlen nagy bri­gádban. Jövőre is szívesen eljö­vünk ide segíteni. Kiss Antal • Jan Galik, a 18 tonnás Tátra tehergépkocsival szállítja a bokodi téesz búzáját a szérűre. (Straszer András felvétele.) Bajt is okozhatott volna a fagylalt A nyári napokban kedvelt nya­lánkság a fagylalt. Fogyasztják gyermekek, s a jóval idősebbek is. A Kecskemét, Badacsony u. 19. szám alatt lakó Patus Lászlóné szintén kedvet kapott rá a minap és betért az otthonához közeli, Budai kapui cukrászdába, ahol annak rendje-módja szerint meg­kapta a pohárnyi adagot. Sietett is vele haza. Arra gondolni sem mert, hogy a kedélyét is lehűti... Az történt ugyanis, hogy az idős olvasónk egy radír nagyságú üvegdarabkát talált a fagyasztott édességben. Először úgy vélte, makacs jégszeletke, de azért óva­tosságból nem harapott rá — sze­rencséjére. (Még most is borzad­va gondol arra, milyen bajt okoz­hatott volna, ha történetesen az óvodás korú unokája elé kerül a fagylalt?!) Visszatérve a vendég­látó egységbe, elmondta, megmu­tatta, mit talált. Reklamációjára csupán azt a választ kapta: talán egy törött pohár darabja hullott a masszába ... Patus Lászlóné abban bízik, hogy mással nem fordul elő ilyes­mi ebben a cukrászdában, ahol ha nem is szokás a bocsánatkérés — netán a kár megtérítése —, de a higiéniai szabályok betartása azért ott is kötelező! Felelősségre vonták a mulasztót Sajtóposta rovatunkban írtunk arról, hogy a nemzetközi gyer­meknap alkalmából a bajai park­erdőben megrendezett játékos, szórakoztató program ünnepelt résztvevői közül sokan voltak bosszúsak, mert az üdítő italok el­fogyasztása után az üvegeket hiá­ba vitték vissza az ott üzemelő szövetkezeti vendéglátó egység­be, a levont betétdijakat még ké­résre sem kapták vissza. 9 Sorainkra a Baja és Vidéke Ál­talános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezettől kaptunk válaszit.' Kürtös Ádám elnök az alábbia­kat közölte: Az 1979. május 27-én, a ipark- erdei gyermeknapi rendezvényen gyakorlott, s e tevékenységre kü­lön felkészített dolgozónk árusí­totta az üdítő italokat, aki a pénztári munka zökkenőmentessé tétele céljából 4000 forint váltó­pénzt is kapott. A palackok betét­díját minden esetben felszámolta, minthogy ez általános gyakorlat az ilyen szabadtéri eladásnál. A cikk nyomán _ lefolytatott vizsgálat kiderítette, szervezetlen­ség, hanyagság okozta az üveg­visszaváltás körüli zavart, ami fokozódott azáltal, hogy az üres palackokat visszahozó gyerekek nyomban tovább futottak, meg sem várva a \pénzük átvételét. A károkozás mértékét , sajnos már nem lehet megállapítani. Bi­zonyított mulasztása miatt azon­ban felelősségre vontuk az áru­sítást végző személyt és intézked­tünk, hogy a jövőben ne fordul­hasson elő hasonló eset. A madarast papír- és írószerellátásról A közelmúltban szóvá tettük, hogy Madarason nem kielégítő a papír- és írószerellátás. A helyi szakbolt mintegy két évvel ez­előtti bezárása óta a vasüzlet a műszaki cikkek szomszédságában kínálja a papírárut és az írószere­ket szűkös, hiányos választékban. Rajzlapért, füzetért, ceruzáért nem egyszer a környékbeli köz­ségekbe kell utazniuk a madara- siaknak, akik panaszuk orvoslá­sát kérik. A Bácsalmás és Vidéke Álta­lános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetből Piukovics Lajos kereskedelmi főosztályvezető és Zátonyi Sándor áruforgalmi osz­tályvezető az észrevételre az alábbiakban válaszolta: „A gazdaságossági okokból ko­rábban megszüntetett szakbolt cikkeinek árusítását átszerveztük oly módon, hogy a jó eredmény­nyel dolgozó műszaki egységünk­ben nyitottuk meg a papír- és író. szerrészleget. Ennek áruellátása valóban nem volt kielégítő az utóbbi időben. Az ok, hogy a PIÉRT pontatlanul, nem a túra rendjének megfelelően szállított. Az újságbeli közlés nyomán fel­vettük a kapcsolatot a nagykeres­kedelemmel, amely rövid időn be­lül eljuttatta hozzánk az igényeink szerinti árumennyiséget, s az ób­bért tevékenység azóta rendben levőnek tekinthető, hiszen az alapvetően fontos papír- és író­szert jelenleg is megvásárolhat­ják a madarasiak. A kifogásolt ellátási helyzet a jövőben nem ismétlődik meg, ha a PIÉRT min­dig idejében és a megrendelés szerint küldi az árut a község­be.” Válaszolt a madarasiak panasza nyomán a PIÉRT Kereskedelmi Vállalat kecskeméti lera/kata is. Közölte; hogy a cikk .megjelené­se után nyomban intézkedett, pa­pír- és írószerszállítimányt küldött a határmenti községbe. Teljesült a katymáriak kérése Másfél hónappal ezelőtt katy- mári olvasóink panasza alapján észrevételeztülk, hogy a községet a járási székhellyel, Bajával össze­kötő buszjáratnak csak a telepü­lés központján van megállója. Emiatt a 17-es számú vegyesbolt környékén lakóknak — mintegy háromszáz család — egy kilomé­tert kell gyalogolniuk. Az észrevételt a Volán 9. számú Vállaltat jogosnak találta. Kovács CIKKEINK NYOMÁN Ferenc igazgatóhelyettes és dr. Torna László osztályvezető vála­sza arról tájékoztat, hogy a Ba­ja—Gara—Madaras útvonalon közlekedő távolsági autóbuszokra július 16-tól kezdődően, mvnka- és ünlnepnapokon egyaránt említett vegyesbolt közelében 1 tesftatt megállóban is lehet fel- -s leszállni. Az érdekeltek nevében is kö­szönjük az intézkedést. Rend van a kerekdombi üdülőkörzetben Július 4-én adtuk közre a saj­nálatos tényt, hogy az egyre láto- gatottabbá váló kerekdombi üdü­lőkörzet köztisztasága megannyi kívánnivalót hagy maga után: a kevés kuka hamar megtelik, ezért jobb híján a közterületre kerül a többi szemét, s a környékbeli ven­déglátó egység illemhelye is tisz­tátalan. Sorainkra az illetékes közigaz­gatási szerv, a tiszakécskei Nagy­községi Tanács válaszolt. Miskó István elnök kivizsgáltatta a köz­érdekű panaszokat, s a megszün­tetésükről ezeket közölte: „1. A köztisztasági helyzet javí­tása érdekében 25—25 db szemét­gyűjtőt helyeztünk el a kerekdom­bi és a Tisza-part menti üdülőte­rület utcáiban. 2. A tiszakécskei Üj Élet Ter­melőszövetkezet kerekdombi ven­déglője WC-jének rendszeres tisztán tartására július 6-tól új ta­karítót alkalmaznak.” Az üdülők nevében is köszön­jük az intézkedést! Megoldás a hatodik ötéves tervben Több mint egy hónapja tettük szóvá lapunkban, hogy a jász- szentlászlói belterület forgalmas közútját keresztező vasúti sínpár két oldala balesetveszélyes. A so­rompó kezelője ugyanis a nagy­arányú beépítettség miatt nem látja jól az ottani közlekedést, ezért gyakran olyankor is leeresz­ti a sorompót, amikor még azon belül gépjárművek tartózkodnak. Tolmácsoltuk a községbeliek ja­vaslatát: a csengetéssel egyidejű­leg jelzőlámpa is figyelmezrtessen a sorompó lezárására. Cikkünkre a MÁV Szegedi Igazgatóságának vezetője, Lovász Lázár az alábbiakat válaszolta: „A Jászszentlászlón levő csapó- rudas, kézi kezelésű sorompó jel­zőlámpával 1való kiegészítése mű­szakilag megoldhatatlan. Az otta­ni technikai felszereltség egyéb­ként megfelel a íKPM 2/1976. szá­mú rendeletének, mely előírja, hogy az ilyen sorompót csak a lezárását jelző hangberendezéssel kell ellátni. Megoldást majd a hatodik ötéves terv derekán, a Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas közötti vasútvonal villamosítása után várhatnak a község lakói, ugyanis akkor cserélik le az ál­lomás régi sorompóját korszerű fénysorompóra.” Az iméntietóhez legyen szabad megjegyeznünk: a tervezett ki­elégítő megoldásig is hasznos len­ne ideiglenes intézkedésként a szóban forgó vasúti átjáró bal­esetveszélyességére figyelmeztet­ni. összeállította: Velkei Árpád Levélcím: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 12-516 Együtt arattak

Next

/
Oldalképek
Tartalom