Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 152. szám Ára: 1,20 forint 1979. július 1. vasárnap A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1979. június 29-én Kádár János elvtárs elnökletével kibőví­tett ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kí­vül részt vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei párt- bizottságok első titkárai, a budapesti pártbizottság titkárai, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkárai, a Miniszter- tanács tagjai, az Országos Anyag- és Arhivatal elnöke és el­nökhelyettese, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a KB gazdaságpolitikai, valamint ipari, mezőgazdasági és közleke­dési osztályának vezető munkatársai, a központi napilapok főszerkesztői. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titká­rának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztatóját; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titká­rának előterjesztésében az 1979. évi népgazdasági terv vég­rehajtásának eddigi tapasztalatairól és a további feladatokról szóló tájékoztatóját; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első tit­kárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának összehívására vonatkozó javaslatot. I. A Központi Bizottság áttekin­tette a nemzetközi helyzet alaku­lását, a párt- és állami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett kül­politikai tevékenységét. O A Központi Bizottság meg­hallgatta a hivatalos, baráti látogatáson hazánkban járt szov­jet párt- és kormányküldöttség­gel folytatott tárgyalásokról szóld jelentést. A magyar kommunisták, a magyar nép örömére szolgált, hogy ismét hazánkban üdvözölhet­tük a testvéri szovjet nép képvi­selőit, a küldöttség vezetőjét, Leo- nyid Iljics Brezsnyev elvtársat, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitká­rát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnökét, a nemzetközi kommunista mozga­lom kiemelkedő alakját, igaz ba­rátunkat. A Központi Bizottság nagyra ér­tékelte a szívélyes, elvtársi lég­körben, a kölcsönös megértés szellemében folytatott legfelsőbb szintű tárgyalások eredményeit. A tárgyalások újabb lendületet ad­nak pártjaink, népeink, orszá­gaink kapcsolatai erősítésének, testvéri barátsága elmélyítésének, internacionalista együttműködé­se fejlesztésének. A Központi Bi­zottság hangsúlyozta: a magyar— szovjet barátság megingathatatlan alapokra, elveink, céljaink, érde­keink azonosságára épül. A min­den területre kiterjedő gyümöl­csöző együttműködés a Szovjet­unióval biztonságot ad, és szilárd támaszt jelent a magyar nép szo­cialista építőmunkájához. A Központi Bizottság aláhúzta, hogy azok a kétoldalú megállapo­dások, amelyek a közelmúltban születtek, jól szolgálják a magyar —szovjet gazdasági együttműkö­dés elmélyítését, sokoldalú kap­csolataink fejlesztését. A tárgyalásokon ismételten ki­fejezésre jutott, hogy a nemzet­közi helyzetet azonosan ítéljük meg. Céljaink változatlanok, tö­rekvéseink közösek. A jövőben is együttműködünk az enyhülés eredményeinek megszilárdításá­ért és katonai területre történő ki- terjesztéséért, a fegyverkezési haj­sza megfékezéséért, a nemzetközi biztonságért, a helsinki ájulások megvalósításáért. Közösen lépünk fel a vitás nemzetközi kérdések igazságos, az érintett népek érdekeinek meg­felelő politikai rendezése, a helyi háborús feszültségek megszünte­tése érdekében. A magyar—szov­jet tárgyalások megerősítették a két nép szolidaritását a kínai ag­resszió következményeinek fel­számolásáért küzdő szocialista Vietnammal. A Magyar Szocialista Munkás­párt és a Szovjetunió Kommu­nista Pártja vezetőinek megbe­szélésein kifejezésre jutott, hogy a két párt egyaránt érdekelt a nemzetközi kommunista és mun­kásmozgalom egységének meg­erősítésében. a testvérpártok kö­zötti elvtársi együttműködés fej­lesztésében. Pártjaink értékelik a Marx, Engels, Lenin tanításait alkalmazó. és továbbfejlesztő kommunista és munkáspártok al­kotó útkeresését, ami akkor ered­ményes, ha egyaránt tekintettel van az osztályharc, a szocialista átmenet és építés általános tör­vényszerűségeire, valamint az adott o-rszág konkrét sajátossá­gaira. A Központi Bizottság kiemel­kedő jelentőségű eseményként ér­tékelte a Szovjetunió párt- és kormányküldöttségének magyar­országi látogatását, amely a ma­gyar és a szovjet nép testvérisé­gének elmélyítése mellett jól szolgálta a szocialista közösség országai összefogásának, egységé­nek erősítését, a társadalmi ha­ladásért, a békéért folytatott nem­zetközi küzdelmet. © A Központi Bizottság meg­hallgatta és jóváhagyólag tu­domásul vette a Bolgár Népköz- társaságban hivatalos, baráti lá­togatást tett párt- és kormány- küldöttségünk jelentését. A Ká­dár János elvtárs és a Todor Zsivkov elvtárs által vezetett kül­döttségek baráti tárgyalásain is­mételten kifejezésre jutott, hogy azonos módon ítéljük meg a szo­cialista építés, a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom, va­lamint a nemzetközi helyzet alap­vető kérdéseit. A látogatás, a tárgyalások tovább mélyítették a {jártjaink, országaink közötti együttműködést népeink és a szo­cialista közösség javára. © Hazánk és a szocialista or­szágok együttműködésének, sokoldalú kapcsolatainak további fejlődését szolgálták a magyar- szovjet és a magyar—bolgár kor­mányfői tárgyalások, a Kubai Köztársaság parlamenti küldöttsé­gének budapesti látogatása, vala­mint a bolgár, a csehszlovák, a ju­goszláv, a koreai, a lengyel és az NDK-beli testvérpárt vezető kép1- viselőivel folytatott megbeszélé­sek. O A Központi Bizottság meg­emlékezett a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa megala­kulásának 30. évfordulójáról. Hangsúlyozta, hogy a KGST-ben megvalósuló együttműködés eddig is jelentősen segítette a tagorszá­gok műszaki, tudományos fejlődé­sét, gazdasági felemelkedését. A KGST pótolhatatlan szerepet tölt be országépítő céljaink valóra vál­tásában. Pártunk és kormányunk a jövőben is mindent megtesz an­nak érdekében, hogy a szocialista gazdasági integráció a nemzeti és a közös érdekeknek megfelelően hozzájáruljon országainkban a fejlett szocialista társadalom sike­res építéséhez. © A nemzetközi helyzet idősze­rű kérdéseit áttekintve a Központi Bizottság rámutatott: a világbéke megőrzése, a biztonság megszilárdítása szempontjából meghatározó fontosságú a Szov­jetunió és az Egyesült Államok kapcsolatainak alakulása. Ezért a magyar közvélemény örömmel üd­vözöl le a Bécsben megtartott szov­jet—amerikai csúcstalálkozót, s annak eredményeit. A SALT—2, aláírása az eddigi legnagyobb lépés, amelyet a nuk­leáris fegyverkezési hajsza meg­fékezése érdekében tettek. A meg­állapodás végrehajtása jelentősen hozzájárulhat a világháború ve­szélyének elhárításához, az általá­nos és teljes leszereléshez szüksé­ges bizalom erősítéséhez, kedve­zően befolyásolhatja a nemzetkö­zi enyhülés további előrehaladá­sát, a katonai feszültség enyhíté­sét szolgáló más tárgyalásokat A szocialista közösség országai folytatják az enyhülés eredmé­nyeinek megerősítésére irányuló összehangolt nemzetközi tevékeny­ségüket. A Varsói Szerződés tag­államai külügyminiszteri bizott­ságának májusi budapesti közös nyilatkozata fontos új kezdemé­nyezésekkel egészítette ki a Poli­tikai Tanácskozó Testület korába bi konstruktív javaslatait a bé­kés egymás mellett élés politiká­jának előmozdítására. Az európai országok, továbbá az Egyesült Ál­lamok és Kanada részvételével megtartandó konferencia eredmé­nyesen szolgálná a katonai eny>- ■ (Folytatás a 2. oldalon.) KALÁSZOSGABONA, ÓLA JNÖ VÉNYEK, DOHÁNY, SILÓKUKORICA Betakarítás és másodvetés a megyében Sikeres első félév az IGV megyei gyáraiban Az Irodagépipari és Finomme­chanikai Vállalat kecskeméti és kiskőrösi gyárait az idén május közepén összevonták. Szükség volt erre az intézkedésre nem utolsó­sorban azért is, mert a termékek vállalati kooperációban készülnek, s ezen belül megyénk két gyára szoros kapcsolatban van egymás­sal. A megyeszékhelyen 957-en, míg Kiskőrösön 720-an munkál­kodnak a termékek előállításában. Kudron Lászlótól, a kiskőrösi gyár igazgatójától, aki május 15-e óta áll a iközös igazgatás alá vont két gyár élén, arról érdeklődtünk, ho­gyan zárták az első félévet, s mi­lyen terveik vannak a másodikra. — Legfőbb termékünk immár hosszú évek óta az A 20 típusú pénztárgép — mondta az igazgató. — A megrendelőhöz a kecskeméti gyárból kerül, de ezekhez Kiskő­rösön 38-féle szerelt egységet ké­szítenek. A budapesti, gyárból és még néhány más munkahelyről is kapunk a végszereléshez különbö­ző alkatrészeket. A pénztárgépek e típusából a múlt évben 20 ezer került a meg­rendelőkhöz, az idei év első felé­ben pedig 10 ezer 100-at adtunk át Az év végéig el kell érnünk — és el is érjük — a 22 ezres telje­sítményt. A kecskeméti gyár 1977- ' ben. felvette a kapcsolatot egy ro­mániai céggel, az Elektromures gyárral, A megállapodás szerint berendezkedtek ötféle szerelt egy­ség gyártására, s ezekből kielégí­tik a mi teljes igényünket. Ennek fejében Kecskemétről komplett al­katrészeket, általuk nem gyártott, szerelt egységeket kapnak, s ők alakítanak ki maguknak végter­méket. Tavaly' már 2300 pénztárgépet szereltek maguknak, az idén pe­dig június végéig 1500, december végéig pedig újabb 1500 ilyen pénztárgépet értékesíthetnek Ro­mániában. A kiskőrösi gyárnak az A 20-as gyártásában való részvételén kí­vül van egy saját profilja, az An­ker típusú korszerű pénztárgép. A tervnek megfelelően az év első felében 1185 ilyen típusú gép hagyta el a gyárat főleg belföldi megrendelők igényeinek kielégí­téséi e. Ezenkívül Anker-géphez szükséges szerelt egységeket küld­tek az NSZK-ba 8 millió, Cseh­szlovákiába pedig 14 millió forint értékben. Az első félév jellemzői közé tar­tozik az is, hogy különböző im­port alapanyagok késedelme miatt nehez volt megvalósítani az üte­mes termelést. Reméljük, hogy a második félévben nem lesznek ilyen gondjaink, s terveinket tel­jesíteni tudják. ­A második félévre elegendő megrendelésünk van. Kiskőrösön nem lesz különösebb változás. Kecskeméten viszont már meg­kezdtük és ■ az év végéig szeret­né» it befejezni a legkorszerűbb, elektronikus pénztárgépek null­szériájának a gyártását A teljes sorozatgyártás jövőre kezdődik. Kiskőrösön nehezen várjuk a har­madik negyedévet ekkor lesz ugyanis készen egy új, 850 négy­zetméter alapterületű csarnok, amelyben helyet kap a présmű­hely és az alapanyagraktár. A két gyár eredményeiben je­lentős szerepük van a szocialista brigádoknak, akik vállalásaik tel­jesítésével járultak hozzá a tervek teljesítéséhez. Bízom abban — mondta befejezésül Kudron László igazgató —. hogy mindkét gyár vezetőt és dolgozói továbbra is el­követnek mindent a közös célok eléréséért. O. L. ## A kiskőrösi «.várban Marké Eszter az összegező végszerelésen dol­gozik. • Az első félévben készült A 20 pénztárgépek utolsó darabjait ellen­őrzi csomagolás előtt T. Nagy József a végátvevök csoportvezetője, a kecskeméti gyárban. Hétfőn megyeszerte megkezdő­dik a búza betakarítása is — ha­csak az ég csatornái meg nem nyílnak ... Ilyen ez a mezőgazda­ság: egyszer a csapadékhiány okoz gondot, máskor pedig éppen az eső miatt késnek a munkával. A ka­lászosok közül az árpa és a rozs aratását mindenütt megkezdték és a hét végéig a vetésterület csak­nem feléről takarították be a ter­mést. A megye egy-két gazdaságá­ban a gyorsan melegedő könnyű talajokon a búza is érett, vágják a kombájnok. Ezen a nyáron több mint 113 ezer hektáron termelt kalászos ga­bonát kell betakarítaniok a megye mezőgazdasági üzemeinek. Minde­nütt felkészültek erre a munkára. A tsz-szövetségek és a megyei AGRQKER a kombájnosok részére — a szemveszteség csökkentése ér­dekében — műszaki tájékoztatót is tartott a hó közepén Jánoshal­mán. Mintegy 900 kombájn arat az idén a megyében, több mint az elmúlt esztendőben, s különösen örvendetes, hogy nőtt a nagy tel­jesítményű gépek száma is. A mi­nél gyorsabb és eredményesebb betakarítás érdekében a mezőgaz­dasági üzemek együttműködési szerződést kötöttek. Segítséget ka­pott a megye a honvédségtől, 30 katonaidejét töltő kombájnvezető kezdi ei rövidesen a munkát, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium pedig az agrármér­nöki karon végzett hallgatók kö­zül tizenötöt irányított a megyé­be, s ők is kombájnvezetőként vesznek részt a betakarításban. A Bács-Kiskun megyei Gabo­naforgalmi és Malomipari Válla­lat felkészült a termés fogadásá­ra. A két új gabonatárház a kecs­keméti és a bácsalmási, összesen 29 ezer tonna búzát fogad. Ele­gendőnek látszik a tárolótér, bár szükségtárolókra és bértárolásra is számítanak. Indulásra készek a szárítók, amelyből 15 van a vál­lalat kezelésében, segítségükkel 5 százalékos vízelvonás mellett 24 óra alatt mintegy 1200 tonna ga­bona víztartalmát' tudják az opti­mális értékre csökkenteni. Befejezéshez közeledik a zöld­borsó betakarítása. A konzervipar feldolgozási tervét eddig 70 szá­zalékra teljesítette. A szőlőültet­vényeknek kedvezett a meleg idő­járás. a fürthozam és a fürtök nagysága átlagon felüli. A csapadékszegény május és június különösen a zöldségkultú­rákban, valamint a kapásnövé- nyeknél' okozott károkat, illetve lassította fejlődésüket. Azokra a területekre, ahol ezeket a növé­nyeket termesztik, most is jól jön az eső, sőt ott is hasznos, ahol el­kezdték a másodvetéseket. A me­gyében jelentős lesz a másodve­tés területe, elsősorban takar­mánynövényeket és zöldségféléket termesztenek a betakarított hüve­lyesek és kalászosok után. A kis­kunfélegyházi Lenin Tsz-ben 350 hektáron termesztettek borsót, amelyet szakaszosan takarítottak be és szinte a borsókombájn után jár a talajlazító tárcsa és a vető­gép. Napokon beiül befejeződik a borsó felszedése és ezután az egész területen silónak való kukorica te­rem. A szövetkezet 1800 szarvas­marhájának és 5200-as juhállo­mányának jelenti majd a silóku­korica a téli tömegtakarmány-bá- zist. A Kalocsai Állami Gazdaságban az őszi búza mellett hétfőn meg­kezdik az exportra termelt olaj­ipari növények, a len, az olajre­tek és a mustár betakarítását. A gabonatáblákat is figyelembe vé­ve összesen 770 hektár aratni való lesz a gazdaságban. A Bácsalmá­si Állami Gazdaságban már 300 hektárról került tárolókba a búza és arra számítanak, hogy tíz na­pon belül még a meglevő 800 hek- tárród is betakarítják a kalászost. Befejezték az őszi árpa aratását a Kiskunhalasi Állami Gazdaság­ban, s most a legnagyobb munkát a szalma begyűjtése jelenti, ezt ugyanis takarmányozásra használ­ják a szarvasmarha-hizlalásban. Megkezdték a másodvetést, a nyá­ron 400 hektáron termesztenek majd tömegtakairmánynak valót. A kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Tsz-ben a búza aratásá­val egyidőben a jövő héten elkez­dik a vetőmagelőállítást is, ösz- szesen 1800 tonna vetőmagnak al­kalmas búza kerül majd ki az üzemből. Hatvan hektáron, a ka­lászos gabona kombájnolása után, rövid tenyészidejű silókukoricát vetnek. A hét elején kezdik meg a pái- monostorai Keleti Fény Tsz-ben a dohány már megérett alsó le­veleinek törését. A kedvezőtlen időjárás kevésbé károsította e kul­túrát; s a terméskilátások kedve­zők, megvan a reményük, hogy a tavalyi átlaghozamot elérjék. Cs. I. • folyamatos a silónak való kukorica vetése a kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezetben, ahol összesen 350 hektáron termelik az idén ez't a tömegtakarmányt. (Opauszki László felvétele.) ✓ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! KÖZLEMÉNY a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1979. június 29-i üléséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom