Petőfi Népe, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-30 / 151. szám

• • Ülést tartott Baja város Tanácsa PETŐFI NÉPE Új fészekben költöttek a gólyák A villamos távvezetékek tartó­oszlopain fészkelő gólyák zavart kelthetnek az áramellátásban, s veszélyben is forognak különle­ges lakóhelyükön. A DÉMÁSZ dolgozói az idén tavasszal 120 műfészket készítettek, s telepítet­tek gépkocsidaruval a fészkelési helyekre. A visszatérő madarak már az új helyen költöttek. Az akciót jövő tavasszal folytatják, ekkor kerül sor például a Kecskemét környéki veszélyeztetett gólyala­kások átalakítására is. X válla­lat a dél-alföldi gólyák teljes át­költöztetésére 150 ezer forintot fordít. A költségek kétszeresen is megtérülnek; kevesebb lesz az üzemzavar, másrészt védelemben részesülnek a hasznos és szép madarak. Tegnap ünnepi ülésen emléke­zett meg Baja város Tanácsa jú­nius 29-ről, a halászok napjáról. Ebből az alkalomból Felvidéki István tanácstag, a bajai Halá­szati Termelőszövetkezet nyugdí­jas. elnöke szólt a bajai halá­szat múltjáról, á halászok ered­ményes munkájáról. A tanácsülésein dr. Kincses Fe~ renc tanácselnök előterjesztésé­ben a testület megvitatta Baja környezetvédelmi programját, amelyet élénk vita követett. Ez­Budapesten pénteken — jegy­zőkönyv aláírásával — befejező­dött a Magyar—Iraki Gazdasági Együttműködési Állandó Vegyes Bizottság vízügyi albizottságának hatodik ülésszaka. A július 22. és 29. között megtartott tárgya­lásokon a két fél küldöttsége áttekintette a kétoldalú vízügyi együttműködés eddigi eredménye­it és fejlesztésének lehetőségeit. Megállapodtak abban, hogy a magyar vízügyi szakemberek se­gítséget nyújtanak Irak vízgaz­dálkodásának fejlesztéséhez. Köz­után Csendes Nándor, a városi tanács osztályvezetője előterjesz­tette a város köztisztasági helyze­tének javításáról szóló tanács­rendelet-tervezetet, amelyet a testület elfogadott. Utolsó napirendként a szerve­zeti és működési szabályzat mó­dosításáról és kiegészítéséről szó­ló tánáesrendelet-tervezet került megvitatásra, amelyet szintén el­fogadott a városi tanács. A tanácsülés bejelentésekkel fejeződött be. Sz. F. reműködnek öntözőrendszerek tervezésében, folyószabályozásban, hidrogeológiai munkákban, vízku­tatásban és kútfúrásban. Az ira­ki szakemberek továbbképzésé­hez is segítséget nyújtunk. A bu­dapesti tanácskozáson megálla­podtak a két ország vízügyi in­tézeteinek együttműködésében is. Az iraki vendégeket fogadta Ger­gely István államtitkár, az Or­szágos Vízügyi Hivatal elnöke. Az iraki küldöttség szombaton utazik el Budapestről. Befejeződtek a magyar-iraki vízügyi tárgyalások MÓRICZ-EML ÉKMŰSOR A TV-BEN Legenda és valóság Tapasztalatból tudjuk, ho,gy a nagy embereknek — holtuk után — megszaporodnak a barátaik. Akik éltükben két szót, ha váltottak vele, 'utóbb ezt meg­hitt, közeli kapcsolatnak minősítik és bizalmasan, keresztnevén emlegetik a megboldogultat. Többnyi­re zavaró, sőt ízléstelen azt ilyesfajta emlékezés, hiszen a lelkes méltatások célja nagyon is átlátszó: aki mással nem tud feltűnni, az emlékművekről csent babérral ékeskedik. Jellemző, hogy többnyire éppen azok hallgatnak, akiknek lenne mondaniva­lójuk. Szép elhatározás volt a televízió »észéről, hogy Móricz Zsigmond 100. születésnapja alkalmából azo­kat szólaltatta meg, akiknek apja, nagyapja szemé­lyesen ismerte az írót és családját. A forgatócsoport tagjai — Müller Magda szerkesztő, Dobray György rendező és Káplár .Ferenc operatőr — sorra járták a gyermekkor legfontosabb állomásait. A sort Ti- szacsécse, a szülőfalu nyitja meg és nem nehéz fel­fedezni a rokonságot a beszélők ízes kifejezésmódja és Móricz Zsigmond nyelvezetének eredete között. Ahány falu, annyi iskola és lépcsőfok, ami közelebb • viszi a nézőt, a gyermekkori élmények személyi­ségformáló láncolatán keresztül, Móricz Zsigmond jobb, teljesebb megismeréséhez. # Turistvándiban járt első elemibe Móricz Zsig­mondi A képen látható bácsi édesapjától tanulta a betűvetést. Ebben a dokumentumfilmben a gyermekkor és az ifjúság egykori környezetének mai képe tárul elénk, a hajdani tanítók, szomszédok emlékező szavait ad­ják tovább fiaik, unokáik. A légi történetek legen­daként járnak szájról szájra. Mégis, a valóság hi­telével. A műsor méltó a születésnap megünneplé­sére. Legenda és valóság címen július 1-én sugározza a televízió. V. ZS. Hídig • Tisza- csécsén, a szülő­faluban forgat a stáb. Fény- < képezte: Wittncr Géza MIT KELL TUDNI AZ AUTÓS TURISTÁKNAK Lengyelországban Barabás János, az MTI varsói tudósítója jelenti: Lengyelország minden évben magyar turisták százezreit vonz­za, s nagy részük gépkocsival érkezik. Figyelmükbe kell aján­lanunk, hogy elindulás előtt győ­ződjenek meg róla: rendelkeznek' e ők és utasaik a március else­jétől kötelező zloity-mennyiséggel és az ennek beváltását igazoló lappal, mert az igazolás hiányá­ban a..lengyel vámszervek a be­lépés engedélyezését megtagad­hatják. A pénzbev állást igazoló dokumentumot ajánlatos megőriz­ni, mert felmutatását az ország­ból való távozáskor is kérhetik. Ez vonatkozik azokra is, akik Csehszlovákiából csupán néhány napra vagy órára kívánnak len­gyel területre átmenni — az öt­letszerűség felesleges úttal bosz- szulhatja meg magát, hiszen ma­gyar turista Cséhszlovákia terüle­tén már nem válthatja át pénzét zlotyra. Lengyelországban 94 és 78 ok­tános benzin van forgalomban, de ajánlatosabb a szuper használa­ta, amelynek ára literenként 14 zloty (10,70 forint). Az autósok­nak számolniuk kell azzal is, hogy gyakran még az országos főútvonalak mentén is 60—70 ki­lométert mehetnek anélkül, hogy benzinkúttal találkoznának. Ezért különösen azoknak kell gondo­san megtervezni útjukat, akik ismeretlen vidéken, vagy éjszaka utaznak — ekkor a nyitva tartó kutak száma természetesen erő­sen lecsökken. A kétoldalú megállapodásban rögzített összeg — a napi 200 zloty — beváltását nemcsak a rendelet, de a kulturált turizmus követelményei is szükségessé te­szik. Aki előre nem foglalt ma­gának szállodaszobát Lengyelor­szágban, nem sok sikert várhat a kereséstől. Ilyenkor a legjobb vagy kempingekre, vagy a turis­tairoda magánlakásokban levő kiadó szobáira hagyatkozni. Ezt egyébként a magas szállodai árak is indokolttá teszik. A kempin­gekben egy kétszemélyes fahá­zért egy napra 180—220 zlotyt kémek, a saját sátor helydíja napi 20 zloty, ehhez járul szemé­lyenként 20—30 zlotys igénybevé­teli díj. Az ország csodálatos tájai és műemlékei, és a magyarok iránti hagyományos vendégszeretet mel­lett egy kevéssé ismert lehetősé­get is tartogat az autós turisták­nak: rendszeres kompjárat köti össze a lengyel tengerpartot Ang­liával, Svédországgal és Finnor­szággal, és kompokon a fürdő­szobás 'kabinokban kényelmesen pihenhetnek az autóvezetők a több száz kilométeres vezetés után, ami bizony rtíég a kitűnő utakon is fárasztó. (MTI) Orvosbiológiai szakcsoport alakul A Neumann János Számítógép­tudományi Társaság Bács-Kiskun megyei Szervezetének vezetősége' tegnapi ülésén új szakcsoportjának megalakításáról tárgyalt. Kecske­méten a megyei kórházban ugyanis folyamatban van egy japán gyárt­mányú kisszámítógép beszerzése, amellyel a járóbeteg-ellátás, a gyógyszerkészletezés, az endoszkó­pjai vizsgálatok, a baleseti sebé­szet és más osztályok vizsgálati és betegellátási eredményeit, a tudo­mányos kutatások eredményeit stb. tartanák nyilván, s tárolnák számítógépes rendszerben. Béres József, a megyei kórház számítás- technikai főmunkatársa beszámolt arról, hogy a kórházban igen nagy az érdeklődés az új, korszerű egészségügyi adatfeldolgozás iránt és eddig 51 orvos jelentette be szándékát, hogy tagja kíván lenni a Neumann János Számítógéptu­dományi Társaságnak. A társaság vezetősége úgy hatá­rozott, hogy megteszi az előkészü­leteket orvosbiológiai szakcsoport­jának megalakítására. Erről tár­gyalásokat kezdeményez az illeté­kes egészségügyi szervekkel, vala­mint az országos vezetőséggel és szeptemberre tűzte ki a szakcso­port alakuló ülését. Amint az új szakcsoport létrejön, az NJSZT Bács-Kiskun megyei Szervezete, a tudományos társaság legnagyobb vidéki szervezete lesz az ország­ban. A szakcsoport megalakításá­nak előkészítése máris kezdetét vette azáltal, hogy a tegnapi ülé­sen a megyei vezetőséget Béres József személyével kiegészítették. Ezután Leitner László, a társa­ság megyei titkára, a városi taná­csok, járási hivatalok, nagyközsé­gi tanácsi vezetők, megyei tanácsi osztályvezetők részére államigaz­gatási infofmáciőszervezési és számítógép-alkalmazási tanfolyam rendezésére tett előterjesztést, A vezetőség úgy határozott, hogy a 2—3 napos tanfolyam megszerve- zéáffe;jaf:asiatpt terjeszt a megyei tanács vb elé. ' * ' N. O. Piaci körkép A kecskeméti piacon tegnap nyári alma és sárgabarack képvi­selte az újdonságot. Meglehető­sen kapós volt mindkettő, bizo­nyára azért is, mert a tavalyi alma teljesen kifogyott. Végre mérséklődött az uborka és a pa­radicsom ára is, a kovászolni való uborkát kilónként 5, az apróbb szemű paradicsomot 20 forintra tartották. 10—12 forintért árusították az HÍREK • HÍREK NAPTAR 1979. június 30., szombat Névnap: Pál Napkelte: 3 óra S0 perc. Napnyugta: 19 óra 45 perc. Holdkelte: 9 óra 40 perc. IJoldnyugta: 22 óra 53 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: vál­tozóan felhős, fülledt idő, szórvá­nyosan .kialakuló esővel, záporral, néhány .helyen zivatarral. A Du­nántúlon időnként megélénkül a nyugati szél. Hajnalban erősen párás levegő. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 15— 20, legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton: 23—28 fok kö­zött. A Balaton vizének hőmérsékle­te pénteken 11 órakor Siófoknál 24 fok volt. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: június 28-án a középhőmérséklet 24,3 (az 50 éves át­lag 20,6), a legmagasabb hőmérséklet 30,8 Celsius-fok volt, a nap 12 órát sü­tött. Tegnap reggel 7 órakor 22,6, 13 órakor 24 Celsius-fokot mértek, a reg­geli legalacsonyabb hőmérséklet 18,6 Celsius-fok volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottóigaz- gatóság közlése szerint a Kiskun­halason megtartott 26. heti lot- tósorsolás" alkalmával a követke­ző számokat húzták ki: 50, 56, .57, 59, 74 A június havi tárgynyeremény­sorsoláson a 22. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. (MTI) Az Országos Takarékpénztár július 3-án, kedden Budapesten az Ikarus Művelődési Központ­ban rendezi a nyereménybetét­könyvek második negyedévi, sor­rendben 112. sorsolását. A húzá­son a június 29-ig váltott és a sorsolás napján még forgalomban levő betétkönyvek vesznek részt. A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-fiók, pos­tahivatal vagy takarékszövetkezet július 18-tól fizeti ki. — Tanévzáró ünnepséget tartot­tak tegnap délelőtt a rendőrtisz­ti főiskolán, 218 hallgató kapta meg diplomáját. Földesi Jenő belügyminiszter-helyettes beszé­dében utalt rá: az idén fejezték be tanulmányaikat a főiskola le­velező tagozatának hallgatói, akik elsajátították azokat a politikai, szakmai, jogi és egyéb ismerete­ket, amelyek felelősségteljes szol­gálati tevékenységükhöz szüksé­gesek. Gyorsabb személy- és teherforgalom A megye párt-, társadalmi, ál lami szervei vezetőinek és a me: hívott vendégek jelenlétében te; nap adta át rendeltetésének Hajdú-Bihar megyei Ántándon határátkelő új épületét Szab Sándor ezredes, a Vám- és Pénz­ügyőrség országos parancsnoká­nak első helyettese. A 42-es főúton levő határállo­más közúton köti össze hazánkat Romániával. Az egyre növekvő közúti áruszállítás és turistafor­galom kulturált és gyorsabb le­bonyolítását segíti elő. — Védik a termest. Csapatosan tűntek fel az utóbbi napokban a vaddisznók a Bükk déli lábá­nál. Esténként tüzeket raknak és kereplőkikel hajtják el az erdőből lehúzódó kondákat; a vaddisznók csapásain, az úgynevezett vad­váltók környékén pedig védőkerí­téseket feszítettek .ki drótkötelek­ből a környék közös gazdaságai­nak dolgozói, hagy a termést vé­delmezzék a nemikívánatos „va­csoraven degektől”. — JUBILÁL AZ URÁNIA. 4 Német. Demokratikus Köztárs1ság Uránia Ismeretterjesztő Társi'ata megalapításának negyedszáz 'íoc jubileumára hétfőn Bnrlinbe . a- zik a Tudományos Isme) etter | > tő Társulat delegációja Ku J ~ Imrének, a társulat főtitkáré vezetésével. Az ünnepi esem, * részeként a TIT főtitká kit , tetéseket nyújt át a partnerint mény vezetőinek és azoknak társadalmi aktivistáknak, akii két ország ismeretterjesztő sz vezetei közötti tartós kapcsolat és a jó együttműködés kialakíta sában élen járnak. — Néhány hét múlva nyíl k meg Kiskunhalason a Park Áru­ház, melynek építéséhez tavaly augusztusban fogtak hozzá. az 1300 négyzetméter alapterületű áruházban ételbár is lesz. A köz- étkeztetés gondjain is enyhíteni fog ez az áruházi „részleg”, ahol egy óra leforgása alatt háromszá­zan is megebédelhetnek. MŰSOR: MEGYEI mCvklődesi KÖZPONT 1979. június 30. újburgonya kilóját, míg a tava­lyiért 5—6 forintot kértek. A sár­garépa csomója 2—6, a petrezse­lyem csomója 2—8 forintba ke­rült. A fejes káposzta kilóját 5— 6, a kelkáposzta kilóját 10—15 forintért mérték. Fogyóban van a zöld saláta, tegnap alig félezer fej volt a piacon, darabonként 2—3 forintért. A karalábé darab­jáért 3, a karfiol kilójáért 15—20 forintot kértek az árusok. Kilóra mérték a paprikát! A tompa papri­ka kilóját 25—32, a hegyes papri­kát 18—20 forintra tartották. Pa­radicsomból 32 mázsa volt az árusoknál, kilója 20—.35 forintba került. 3—5 forintba került a fő­nötök kilója —, sokan vásárol­ták. Kapós volt a zöldbab —, ki­lójáért 14—20 — és a zöldborsó, aminek kilójáért 20—30 forintot kértek az árusok. Pár kilónyí sóska és spenót volt a piacon, kilója egységesen 15 forintba ke­rült. A gomba kilóját 80—100 fo­rintra tartották. A gyümölcspiac sztárja a meggy volt, 25 mázsa kelt el belőle, ki­lónként 15—22 forintért. Cseresz­nyéből 8 mázsányi volt a pia­con kilója 16—28 forintba került. A körte kilóját 14—15, a nyári al­mát 6—10 forintért mérték. Sok volt az őszibarack is, 22 mázsa, 18—26 forintba került kilója. Az apró sárgabarackot 10—24 forint­ra tartották. 22—26 forintba ke­rült a málna, 12—14 forintba a ribizli kilója, míg az egresért 10—12 forintot kértek. 40 forint­ba került a mák, és 35 forintba a héjas dió kilónként. A baromfipiacon az élő csjrke párja 65—120, az élő tyúk párja 135—200, az élő liba párja 250, az élő kacsa párja 100—170 fo­rint volt. A tojás darabjáért 1,40—1,70 forintot kértek. Alapításának 25. évfordulója al­kalmából a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Atommag Kutató Intézete nemzetközi pályá­zatot hirdetett a szocialista orszá­gok intézeteiben dolgozó fiatal ku­tatók számára. A pályázatra, amelynek témája az alacsony energiájú magfizika és annak más tudományokban, illetve a gyakor­latban való alkalmazása volt, ki­lenc magas színvonalú mű érke­zett. — EREDMÉNYES CSIGA- GYŰJTÉS. Több mint 200 tonna éticsigát gyűjtöttek össze Győr- Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében az elmúlt hetekben. Nyugdíjasok, diákok, háziasszo­nyok gyűjtötték a külföldön ked­velt csemegét a rábaközi, a szi­getközi és a bakonyaljai réteken, erdei tisztásokon, vizek mentén. A zsákmány nagy részét Francia- országba exportálják. — Harmincnégy középiskolás fiatal — valamennyien iskolájuk vöröskeresztes alapszervezetének tisztségviselői — vesz részt Kis­kunhalason, az általános iskolák hétiközi otthonában július 2—7. között megrendezett középiskolai vöröskeresztes titkárképző tanfo­lyamon. A szervezők gazdag programmal, tartalmas előadások­kal készítik fel a diákokat az iskolai vöröskeresztes munkára. Benedek Pétert köszöntötték Cegléd város vezetői köszön­tötték tegnap Benedek Pétert, a ceglédi parasztfestőt 90. születés­napja alkalmából. Kovács Ká­roly, a városi tanács elnöke ez alkalommal jelentette be, hogy az idős mesternek új lakást ajánl fel a város, eddigi Iákása, a ceg­lédi kis ház Benedek Péter-em- lókház lesz, s azt képeivel, hasz­nálati tárgyaival rendezik be. Benedek Péter eredetileg föld­műves volt. Autodidaktaként kezdte művészpályáját, 1923-ban rendezte első nagy sikerű kiállí­tásét az Alkotás Művészházban. Az eredményhirdetés pénteken volt Debrecenben, az ATOMKI- ban. A bíráló bizottság — Szalay Sándor akadémikus elnökletével — az első díjat A. I. Shlyakhter-. nek, a Szovjet Tudományos Aka­démia leningrádi Konsztantinov Magfizikai Intézete tudományos munkatársának ítélte. A második díjat H. Reinhardt, a Rossendorfi (NDK) Kutató Intézet munkatár­sa, a harmadik díjat E. A. Ka­minski, a lublini egyetem fizikusa nyerte el. H 20 órakor az emeleti előcsarokban Somor jai Paula és Keönch Boldizsár SCHUMANN-ESTJE Előzetes július 1-én 18 órakor a Neoton Família koncertje ELMARAD! MOZI 1979. június 30.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor AZ AMERIKAI SARAT Csak 16 éven felülieknek! 20 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes, magyarul beszélő nyugatnémet—francia film KECSKEMÉT ARP AD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A KÉTÉLTŰ EMBER Színes szovjet film MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor CSÍKOS CSIKÓK Színes magyar mesefilm-összeállitás STÜDIOMOZI: 8 órakor CSODA MILANÓBAN Olasz film Filmmúzeum felnőtteknek 22 órakor (a Városi Moziban) A NOTRE DAME-I TORONYÖR Amerikai film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiski*n megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X Kihirdették az ATOMKI-pályázat eredményét

Next

/
Oldalképek
Tartalom