Petőfi Népe, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-10 / 134. szám

1979. június 10. • PETŐFI NÉPE • 1 SPORT - SPORT - SPOR I A TÓTH LÁSZLÓ-EMLÉKVERSENY RÉSZTVEVŐJE: Csőm István SAKK Vidéki levelező bajnokság indult A Magyar Sakkszövetség leve­lezési bizottsága kiírja ap 1. vidék levelező egyéni bajnokságot. Mindenki nevezhet; korra, nemre, minősítésre való tekintet nélkül. (Budapesti lakosok nem indulhatnak). Kiírja tovább a Magyar Nép­köztársasági Kupa V. fordulóját, négytagú levelező csapatok ré­szére. Nevezhetnek: egyesüle­tek, vállalatok, intézmények, fa­luk, városok és alkalmi egyesü­lések csapatai. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Bajnokságok II. osz­tályába csak a MNK-n keresz­tül lehet feljutni. Mindkét versenyre 1979. június 30-ig lehet jelentkezni Ruttkay Antalnál (1066 Budapest ó u. 46.), aki a jelentkezés után meg­küldi a versenyek részletes kií­rását és a nevezési lapot, illetve lapokat. Járási labdarúgó bajnokság KISKOROS! JÁRÁS 22. forduld: Cstkérla—Borota 3—0, Rém—Páhl S—0, Kunbaja—Imrehegy 3—2, Kuníe- hértó—Fülöpszállás 1—0. Tabdl—Csó- lyospálos 3—1, Soltvadkert II.—Kas- kantyú 1—4. A bajnokság végeredménye: <0 22 19 2 1 82—38 22 12 4 6 58—41 22 11 3 8 42—40 22 9 5 8 57-56 22 8 8 8 48—41 22 10 2 10 44—54 22 8 3 11 40—45 22 B 3 11 37—53 8 3 11 51—49 17 4 5 13 36-61 13 3 3 16 44—70 5 22 22 22 1. Rém 2. Kaskantyú 3. Kunfehértó 4. Imrehegy 5. Csólyospálos 6. Cslkéría 7. Tabdl 8. Kunbaja 9. Páhl* 10. Fülöpszállás 11. Borota»« Soltvadkert II. 22 Ú 3 8 60—45 25 Megjegyzés: Az egy csillaggal jelzett csapattód l, a két csillaggal jelzett csapattól 2 büntetőpont levonva. kecskeméti járás A 18. (utolsó) forduló eredményei: Lászlóiéivá— Izsák II. 2—1, Agasegyhá- za—H. Radnóti II. 2—3, Orgovány— Helvécia II. 2—1, Ladánybene—Kun- peszér 2—0, Fülöpháza—Lajosmlzse II. 0—1. A bajnokság végeredménye: 1. Izsák II. 2. Ladánybene 3. Lajosmizse II. 4. Fülöpháza 5. Helvécia II. 6. H. Radnóti II. 7. Lászlófalva 8. Orgovány 9. Agasegyháza T0. Kunpeszér 18 14 - 4 45—18 18 12 2 4 45—31 18 10 3 5 36—24 18 9 4 5 40—26 22 18 9 4 5 46—39 22 18 7 2 9 36—38 16 18 5 5 8 28—33 15 18 6 2 10 26—36 14 3 2 13 25—52 2 2 14 28—58 Az átszervezés miatt a járási baj­nokságból nincs feljutás a területi bajnokságba. Megyei serdülő bajnokság északi csoport: (Végeredmény) TE 1. Soltvadk, a. ksc ii. 3. KTE I. 4. H. Kun B. SE 5. Tiszáik. KSK 6. Lajosm. KSK 7. K. Petőfi SK 8. KSC III. 9. KTE II. 28 10. Kunszentm. SK 26 11. Izsáki M. SK 26 12. Lakit. KSK 26 13. Hetény. KSK 26 14. Radnóti SE 26 A DÉLI CSOPORT: (még nem végeredmény) 26 24 2 26 20 2 26 17 6 26 16 5 26 13 6 26 13 5 26 12 4 26 11 5 7 3 16 7 1 16 5 4 17 4 5 17 5 1 20 2 3 21 156- 7 50 77—44 42 116—25 40 73— 21 37 74— 39 32 91—37 31 67—45 28 36—53 27 32—91 17 38—105 15 26-72 14 15—76 13 30—107 ;i 24—143 10 1. Vasikútl B. SK 24 18 4 2 90-14 40 3. Kalocsai SE I. 24 18 2 4 94-17 38 3. SUkösdl M. SK 24 17 3 4 69—10 37 4. Fájsz TSZ SK 24 17 2 5 90—31 36 5. Bajai SK 23 15 5 3 89—10 35 6. Kh. MED. SK 24 13 4 7 63—33 30 7. Jánoshalmi SK 24 8 3 11 53—43 21 8. Garat vörös Cs. 23 9 3 11 38—49 21 9. Hartai SE 24 8 3 13 32-94 13 10. Kalocsa II. 24 6 2 16 30—72 14 11. Ersekcs. KSK 24 3 2 17 21—65 12 12. Bajai TSZ SK 24 3 2 19 32—94 6 13. Császárt. KSK 24 1 1 22 13—142 3 Rendkívül izgalmas partit ví­vott Csőm István a szovjet Va- ganyannal. A győzelem után be­szélgettünk a kiváló sakkozóval. — Régi ismerősök vagyunk Va- ganyannal, a nemzetközi mezőny egyik legjobb játékosával — mondta. — Néhány döntetlen mel­lett a győzelmek arányát tekint­ve az ő javára billen a mérleg. Sok érdekes és izgalmas partit vívtunk már. Az olimpián dön­tetlent játszottunk. Most volt miért törlesztenem. Örülök a győ­zelemnek. Kedvező lendületet ad­hat a folytatásban... — Mit vár önmagától a továb­biakban? — Magam is kiváncsi vagyok. Beugróként jöttem. Konkrétan erre a versenyre nem készültem. Más terveim voltak, aztán Így alakult... — Kit tart esélyesnek a torna megnyerésére? — Elsősorban Vaganyant. Az­tán néhány magyar is beleszólhat az elsőség megszerzésébe. Közöt­tük én is szeretnék ott lenni. — Mikor járt utoljára Kecs­keméten. — 1972-ben, 9,3 pontot szerez­tem, s ezzel a negyedik helyen végeztem a IV. Tóth László-em- lékversenyen. Az a verseny a kel­lemes emlékeim közé tartozik. Jól megerősítette helyzetemet a vá­logatottban, ösztönző lendületet adott pályafutásom folytatásában. — Hogyan kezdődött sakkozói pályafutása? — 1963-ban lettem mester, 1967- ben szereztem nemzetközi, 1973- ban pedig nagymesteri elmet. Pá­lyafutásom elején nagyon kevés verseny volt. Eveket kellett vár­ni epy-egy rangos vetélkedőre. — Mikor lett válogatott? — 1966-ban szerepeltem először a legjobbak között. 1968 óta tag­ja vagyok az olimpiai csapatnak. Szerénytelenség nélkül mondha­tom; azóta mindig arra töreked­tem, hogy a csapat erőssége le­gyek. — Mit jelent önnek a váloga­tottság, az állandó élvonalban ma­radás ? — Lépést kell tartanom a fej­lődéssel^ Nincs lehetőség a lazí­tásra. A csapatbajnokságon kívül évi négy-öt versenyen veszek részt. Rendszeresen átveszem a sakkirodalmat, figyelemmel kísé­rem a sportág fejlődését. S ez ál­tal gazdagítom saját ismere­teimet is. — Milyen irányban fejlődik a világ sakksportja? — A sportbeli tulajdonságok kerülnek előtérbe. Ma már olyan roppant mepnyiségü információ- anyag áll rendelkezésre, hogy az ember saját maga is képes fej­lődni. Ugyanakkor éppen ennek egyik következménye, hogy rend­kívül minimálisra csökkent a tu­dásbeli különbség. A sakkozó rop­pant nagy idegi, szellejnl magter­helésnek van kitéve. Égy-egy ne­héz játszma során a legnagyobb örömtől a legtragikusabb állapo­tig minden végbemegy az ember­ben. A tudománynak nagy sze­repe lehet a tűréshatárok szélesí­tésében, a két parti közötti re­generálódás meggyorsításában. Olykor a közvélemény elcsodál­kozik, hogy világhírű sakkozók milyen alapvető hibákat követnek el. Nos, ennek éppen abban lá­tom az okát, hogy két parti kö­zött nem tudott a sakkozó rege­nerálódni. Az utóbbi időben el­szaporodott döntetlenek is ennek a kimerítő megterheléseknek tu­lajdoníthatók. Ez a kiskapu. — önt harcos, küzdő szellemű versenyzőnek tartja nyilván h sakkirodalom... — Nekem az a véleményem, hogy ha az ember elindul egy ver­senyen, akkor becsületesen küzd­jön! Higgye el, sokszor az dönt, ki akar jobban nyerni. — A magyar olimpiai csapat tagjaként is így vélekedett? — Mindig igyekeztem megten­ni mindent a siker érdekében. 1972-ben már Szkopjében is olyan közel voltunk az olimpai arany­éremhez, sajnos, nem tudtuk ki­harcolni a lélektani előnyt. Meg­ijedtünk a lehetőségtől... Mont- reálban beért a csapatunk az olimpiai aranyéremre. — A szerencsének milyen sze­repe van a győzelmeiben? — Nekem az a tapasztalatom, hogy szerencséje mindig annak van, akinek jó a formája. Az olimpián nekünk a jó felkészült­ségünk ellenére sem volt szeren­csénk ... De végül is hagyjuk a részleteket; életem vágya telje­sült ... 1 — Vajon, ha újra kezdhetné sportpályafutását, mit tenne más­ként? — Már fiatal koromban komo­lyabban kezdeném. Én abba a hibába estem, hogy éreztem a te­hetségem, az erőt. Játéknak te­kintettem a sakkozást... — Azóta változott a véleménye? — Már nem tekintem játék­nak ... Én azonban abban a sze­rencsés helyzetben vagyok, hogy azt tehetem, amit szeretek. Banczik István Hol az ember helye a világban? Heine, a nagy német köllfl ad ma Is időszerű választ a kérdésre alábbi rejtvényünk hosszú soraiban. VÍZSZINTES: 1. Hangzavar, Ismert görög szóval. 9. A Játszmában nem szereplő, félretett kártyalap. 14, Heine mondásának első része (zárt betű: E.) 15. Önmagával szorozva: millió. 16. Nem tegnap... 18. Torkig van vele. 19. Halálán levő. 21. Iszkol. 23. Üres magi 24. Tisztelete jeléül leveszi a kalapját. 25. Egyforma betűk. 26. Csapat angolul. 28. Taszít. 28/a. Római hatos. 29. TA. 30. Elzülleszt. 32. Az ő fejére. 34. Ilyen nagyon kicsi, amek­korának mutatom. 36. Hajit. 39. Ke­vert sori 40. Idős egynemű betűi. 41. Ténykedés, eljárás. 43. A legrövidebb nevű község hazánkban. 44. Vizek partján élő kisebb ragadozó, nemes prémje van. 48. Somogy megyei köz­ség. 48. Királyi szék. 54. Mauna... — kialudt vulkán a Hawaii-szigeten. 55. Porrá törő. 56. Lírai műfaj. 57. Za­matos. 60. Lollobrlglda személyneve. 62. Járom. 64. Két bal... van; nagyon ügyetlen. 65. Munkácsy „inasa” teszi. 66. Miskolc 234 m magas hegye. 68. Urán és foszfor kémiai Jele. 69. Osz- szehasonlít. 72. Férfinév. 74. Ember vonta Jármű a távol-keleti országok­ban. 75. Katonai szálllfóoszlop. 76. Tragikus véget ért olasz politikus (Aldo). FÜGGŐLEGES: 1. A III. Interna- clonálé közismert rövidítése. 2. Ka­cagni kezdi 3. Tanulságot merít. 4. Francia filmek végén olvassuk. 5. Ró­mában van! 6. Az Erle-t az Ontario tóval összekötő folyó és vizesé^, 7. Fehérnemű. B. Pénzzel tartozik. 10. Gépet működtető. 11. Szegény embert még ... Is húzzál (közmondás). 12. Lényeges, döntő, latin szóval. 13. Vil­lamos meghajtású autóbusz. 17. Heine mondásának befejező része (zárt be­tű: H). 20. Szerb férfinév. 22. Brazil hírszolgálati Iroda. 23. Az egyezséget létrehozza. 26. Terézke. 27. MO. 30. Mollbdén vegyjele. 31. Németül DDR. 33. Ökölvívók szorltója. 35. A bakté­10 \A 12. !£> r rlumok egy fajtája. 37. Hajszárító sí fodrászüzletben. 38. Arpád-ház! feje­delem volt. 41. Le vele! 42. Ételt íze­sítő. 45. Mark Twain családi neve. 47. ANZ. 49. Verébfajta. 50. NAA. 51. Szervusz, argóban. 52. Amerikában honos mac9kaféle ragadozó. 58. Köz­ség Keszthely szomszédságában. 59. Nedves rétek, mocsarak növénye. 61. Angolna németül. 83. Parány. 67. An­gol férfinév. 70. Moha páros betűi. 71. Török autók betűjele. 73. A „C” hang olasz neve. KÉZILABDA NB II. Idegenben győzött a Lajosmizse férfi- és a KAC női csapata... Szarvasi FSC—K. BACSÉP SC 28:28 (11:13) NB. II. férfi. Szarvas. 100 néző. Vezette: Olmár, Sitku. BACSÉP SC: Lovász — Hajba 5, Deák 5, Horváth 3, Barna 8, Szipán 4, Ronkó 3. Csere: Becker, Paulik, Fehér. Edző: De­rűs Gábor. A BACSÉP lelkes, jó játéká­val végig vezetett. Az egyenlítés az utolsó másodpercekben — kettős emberelőnyből és hétfné- teresből — sikerült a hazaiak­nak. A mérkőzés jellemzője a 18:1-es hétméteres aránya a ha­zaiak javára, melyből Lovász ötöt kivédett. Csepel Autó SC—K. BACSÉP SC 18:15 (9:9) NB. II. női. Budapest. 100 néző. BACSÉP SC: Tóth — Cs. Ko­vács 2, Bató 3, Németh 6, Fekete 2, Koch, Csernus 2. Csere: Ko­csis (kapus), Almási, Dömök. Edző: Bravik Béla. A végig ve­HORGÁSZOKNAK A hartal elődöntőbe sorolt tizenhá­rom csapatból tíz vett részt a hétvégi versenyen. Az első helyet a Kalocsa és Vidéke HE (Katus Gyula, Regényt János, Katus László, Horváth Sándor, Lakatos Róbert) szerezte meg 11 he­lyezési számmal, 2. Hartal HE 19, 3. Keceli HE 22 helyezési számmal. Fel­nőtt egyéniben: l. Horváth Sándor (Kalocsa) 2813, 2. Tóth Lajos (Harta) 2091. 3. Gacs Mihály (Dunavecse) 1972 ponttal. Ifjúsági egyéniben: 1. Laka­tos Róbert (Kalocsa) 1794, 2. Hegedűs Gábor (Fájsz) 611, 3. Ifjú Molnár Já­nos (Kecel) 246 ponttal. Női egyéni­ben: 1. Sendula Lászlóné (Kecel) 149, 2 Tóth Lászlóné (Állampuszta) 144, 3. Regényt Jánosné (Kalocsa) 128 pont­tal. Kedvező és kedvezőtlen fogási ered­ményekről, lehetőségekről kaptunk híreket a napokban. Az IB tájékoz­tatása szerint a Kiskunsági Főcsator­na fel9ő szakaszán vágják a hínárt, ezért a csatorna teljes horgászkezelés­ben lévő részén rosszak a horgászást feltételek. Jó hír viszont, hogy a kl- Usztított szakaszon 50—70 centiméter­rel növekszik a vízmélység. A közel­múltban megtörtént az IB által ígért telepítés Is. Amurból 52 mázsát, süllő­ből tízezret telepítettek. Tlszaalpáron felszáradt a partsza­kasz és mind az Elő-Tlszán, mind a Holt-Tlszán Jók a fogási lehetőségek. A tíszaalpárl nagyréten a szükséges gilisztám ennylséget is be lehet szerez­ni. A Szelidl-tavon szép kárászok és süllők estek áldozatul. Az odaláto­gató horgászok a 9. utca végén talál­ják a Kalocsa és Vidéke HE horgász- tanyáját, ahol a „belépőket" (felnőtt napijegy: 40 Ft, hetijegy: 100 Ft) be­szerezhetik a gondnoktól. A szállást Igénylő horgászok 15, a hozzátartozók 20 forintot fizetnek naponta. A közelben vannak áfész-Uzletek, büfék, csárdák, tehát az étkezési le­hetőség is megoldható. zető BACSÉP az utolsó másod­percekben engedte ki kezéből a mérkőzést. Jók: Gs. Kovács, Németh, Csernus. Salgótarjáni TC—Kiskunhalasi AC 8:9 (5:6) NB. II. női. Salgótarján. 100 néző. Vezette: Atkári, Várhegyi. KAC: Varga — Frittmann, Horváth, Takács 9, Bartus, Ko­csis, Tari. Csere: Rácz, Milinczi, Kuti. Végig szoros nagy küzdelem­ben — időnként kemény mér­kőzésen — elsősorban jobb vé­dekezése révén szerezte meg a győzelmet a KAC csapata. Jók: Kocsis, Takács. III. kér. TTVE—Lajosmizse! KSK 27:30 (16:14) NB. II. férfi. Bp. Hévízi út. 100 néző. Vezette: Gyulai. Keszt­helyi II. LAJOSMIZSE: Pető — Rostás, Fazekas, 3, Mészáros 12, Makai 2, Boda, Farkas 6. Csere: Madi, Kisjuhász 3, Kurilla I, Kanyó 3, Szórád. Edzőt Sipos Ottó, és Mé­száros István. A hazai csapat kezdett jobban, 9:6-ra elhúztak. A második fél­időben a lajosmizsei csapat vé­dekezésben is, és átlövésben is feljavult. Lelkes, fegyelmezett játékkal ledolgozták hátrányu­kat, majd az utolsó percekben — óriási küzdelemben — sikerült a győzelmet megszerezniük. Jók: Pető, Farkas, Mészáros Fazekas. Jánoshalma Sp.—Szegedi Konzerv 8:14 (3:7) NB. II. női. Jánoshalma. 100 néző. Vezette: Budavári, Szalai. JÁNOSHALMA: Bartók — Sztárovszki 1, Debella I., Feny­vesi 6, Mikó I., Debella K. 1, Mikó M. Edző: Rátay Róbertné. A bajnoki címért küzdő ven­dégek megérdemelten győztek. Jók: Fenyvesi, Mikó M. A Júniui 3-án közölt keresztrejt­vény helyei megfejtése: Emberi szer- vezet. A zöldség- és a gyümölcsfélék­nek. Frissen, nyersen. Tartósított. Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megfejtőt közül könyv- utalványt nyertek: Beretka István, Baja; CsAnyl Attlláné, Kecskemét; Szalai Imre, Lajosmizse; Bajzáth Já­nos, Lakitelek. ÖKÖLVÍVÁS Nagy sikerű bemutató Ágasegyházán Nagy sikerű hírverőt, s ökölvívó­bemutatót tartott nemrég Agaa- egyházán a Kecskeméti SC ököl­vívó-szakosztálya. A szabadtéren, erdei környezetben felállított szo­rító körül több száz néző foglalt helyet, s élvezte végig a serdülő korosztályhoz tartozó 16 pár mér­kőzését, akik közül 9 pár kecs­keméti, 7 pár pedig ágasegyházi volt. (Mohácsi Ferencnek, az ágasegy­házi iskola igazgatójának kezde­ményezésére már három hónapja működik Agasegyházán a Kecs­keméti SC ökölvívó-szakosztályá­nak kihelyezett tagozata. Oláh Gyula edző irányításával 20 ser­dülőkorú fiú tanulja az ökölvívás mesterfogásait, s amint az a be­mutató alkalmával kiderült, nem is minden eredmény nélkül. Az ágasegyházi fiatalok közül külö­nösen Berta József, Urögdi István. Csehszakáll László, Gellért De­zső és Bakos László ügyes és bá­tor öklözése tetszett a szakembe­reknek, s talán nemsokára már komoly versenyeken is találkoz­hatunk a nevükkel. • A Kecskeméti SC ökölvívó- szakosztályának felnőtt és serdülő versenyzői Pakson vívtak barát­ságos csapatmérkőzést. Paks—Kecskeméti SC 13—7 A kecskeméti győztesek: Serdü­lők 49 kg Szarvas, 60 kg Szefcsik. Felnőtt 71 kg Kertli. A 67 kg-ban Bajtai döntetlenül mérkőzött. A CSB-hangulatban lefolyt talál­kozón a hazaiak bíráskodása saj­nos némi kívánnivalót hagyott maga után, de ennek ellenére iz­galmas, érdekes és hasznos volt a találkozó. •, Lengyelországba utazott a KSC A Kecskeméti SC ökölvívó­szakosztálya 8 felnőtt és 3 ifjú­sági korú versenyzőből álló csa­pattal Lengyelországba utazott, • Ostrovjecben vendégszerepei. MAI MŰSOR iraap TELEVÍZIÓ 1.35: 6.40: 9.66: 9.11: 10.X0: 16.56: 11.26: 11.15: 11.56: 12.15: Tévétorna (l*m.). (Színes) Óvodások fllmmflsors. 1. Mackó Misi Amerikában. Lengyel bábfllmsorozat. (Színes) 2. Vörös és kék. Angol filmsorozat (Színes) 9. rész: A fotel. 16. rési: A porszívó. Játsszunk együtt I Gorodkl. Vándormadarak. Csehszlo­vák Játékfilm. Csavarhúzó. — l. rész lism.) Hangoskodó. Zenei Játékso- roiat gyerekeknek. (Színez) Hírek. A hetedik kontinens éksze­rei. NSZK fllmsorozet. XUl/io. rész: Rákok. Romantika és klnsssldsmus küzdelme. Angol képzómfl- véeaetl filmsorozat. XV/». rési: John Constable. (Szí­nes) Déli musslka. imlékssés Dankó Pistára (Ism.). (■«!- ■m) 14.30: Adjunk cukrot n majom­nak. Intervízió-átvétel Ber­linből. (Sslnes) 15.25: KISS MANYI-SOROZAT. Maga lasz a férjem. — Ma­gyar fUm. 15.40: Reklám. 16.45; Műsorainkat ajánljuk! 17.16: Szervusz SzergeJ! Szóra­koztató bohóeműeor gyere­keknek. (Szinee) 17.35: A magyar könyv ünnepe. Magyar dokumentumfilm. 17.15: Lehet egy kérdésiéi több? 11.25: Reklámműior. 15.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 15.16: Esti mese. (Színes) 16.50: Tévétorna. (Színes) 16.00: A HÉT. (Színes) 20.60: Hírek. 20.05: Nyomáé, vagy lemaradni A riporterek gyöngye. An­gol fUmvigJáték. (Színei) 21.16: Sporthírek. (Szinee) 11.50: Egy hang éa néhány másik. Bende Zsolt. (Silnas) 22.20: Hírek. KOSSUTH 2.16: Ot kontlntns hét aapja. 1.26: Régi inai ______________ Z ené* rádiójáték. igyar mi __________r réaskap k upája. Zónát i___ 1 6.42: írók — gyerakok — lom. ii.li t Ltmoimúitam. 12.15: Dlnu Lipattl zongorázik. 13.00: Tiszta szívvel. Barcs Ist­ván írása. 13.10: Opercttrészletek. 1 13.12: Elmentünk n hnng után .,; 15.02: Gyurkovleo Mária emlé­kezetei ozerepel, VIII. 14.W: Pillán tát a nagyvilágba. 11.14: Daloló, muzolkáló tájak. 15.54: Darvas Perenc: Afro- Cuban ritmusok. 14.01: TOaéérkert. Mórles Zeig- mond regénye, I. rész. 17.10: Alt beszélik ... Rlport- mSser. 17.40: Sslmfonlkuo zene. 10.15: Bol volt, hol nem yell..; 15.41: Közvetítés a Pesti Szín­házból. Az Ifjú Werther újabb szenvedései. Ulrich Plenzdorf színművé? to.15: Operottdalok. 10.45: A zeneirodalom remekmű- vtlböl. II.lt: Kőrútok — hangazenzólók — magyar szerzők művel. 11.05: A Magyar Kamarazenekar hangversenye a Tlblngeal nádiéban. 0. 15: PUmtena. nrrOn 1. M: Mil halinakt Zrdekeaségeh a téré hál műsorából. 1.10: Miska bácsi levelesládája. 0.00: Sslvooon hallgattak I 50.15: Vllágvaoáraap. 11.54: Já ebédhez oaól a 11.45: Buborék a tengeren. Tor- dón Akoe mesejátéka. 11.05: A country-műn lkáról. 14.15: Táskarádió. 15.30: Jelenldóben. 30.00: Knekezóval, maii lkával. 11.40: Ötórai tea. 17.36: A vasárnap sportja. 11.00: Mozgalmai évek. Beszél­getés dr. Pelksl Dénessel. 11.31: Ssínee aépl musslka. 10.33: Sselleml térképolvasás. 15.33: Újdonságainkból, te.to: Mikrofon előtt aa Irodalmi •ssrkeaitö. 10.43: Sokféle. Ssörakoitató Iro­dalmi magailn. 11.43: Blreo senekarok albuma. 13.13: Kellemeo pihenést! Izóra- fcoitatóseae éjfélig,. S. MŰSOR I. 05: OJ operaiaméi alakból. l.i!: A kamaraseae kedvelőinek. 10.111 OJ Zenei OJság. H.ot: Popaoao ■■torséban. 11.10: OperarOoelotoh. Plotosr: Márta. 15.01: Sehabort: VII. aalmfdnla. 15.5«: Kit magyar népraja. II. 11: Zenét emlékeim. U.M: Brekmi-lomeselnkbdl. it.M: Moaart-mdvok. IMI: A Bádlóeeínhda kamata- tója. Oroada. 11.15: Kocsit Albert hegedd estje, kb. II.U: A magyar eeéppréea •■«■■del, ti. rése. kb. 11.03: A hegedűéit közvetí­tésének folytatása. 11.33: Az MRT szimfonikus ■•kirí látásik. 20.32: Bizet: Carmen. Négyfel- vonásos opera. 22.06: A hiány költéosete. 22.21: Az operaközvetítés folyta­tása. Hétfő KOSSUTH I.2S: Opereltfelvételek. Andor Zva és Udvardy Tibor énekel. 1.00: Puskin versel. 0. 10: A hét seneművo. 1. M: Hetével lett a gyerek. Bessélgetéo Kraiux five gyógypedagógussal. 10.03: Nyltnlkék - Kisiskolások műsora. 30.331 Barokk »«érzők műveiből. U.M: A sziget. Robert Merle re­génye. IV. rész. 12.31: Válaszolnak hallgatóink­13.20: Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. 10.05: Zenés Játékokból. 15.14: Történelem több tételben. 17.10: Kóruspódium. 17.24: Verbunkosok, népdalok, néptáncok. 12.15: Hol volt, hol nem volt... 15.15: A Rádió Ksbarészinháza. Rátét. 20.15: Párosító dalok. 20.35: Ssnzonalbum. 21.00: Van egy üres óráját 22.20: Tlx perc külpolitika. 22.30: Starker János gordonká- slk. 23.15: Antigoné. Részletek Traetta operájából. 5.10: Táncdalok. Harmad­PETŐFI ll.M: Zenei érdekeeeégak ni el­múlt hét mdiorából. 15.14: Saabé Dsasö (sSletéséntk 1M. évfordulója alkalmá­ból. 11.15: Traciuk: Poéma fdvői- •saskerra. 1.53: 0.00: 5.5«: 10.00: 11.55: 11.00: 11.31: 11.25: 15.00: it.oo: 11.10: ii.li: 19.25: Nóták. 11.55: Az európai popzene csil­lagai. 20.33: Senki többet? ■zor! 21.50: A Rádió Dalszínháza. Offenbach: Az elizoadól lány. Egyfelvonásos dal­játék. 22.40: Bundzchuh látván stájer- clterán Játszik. 23.15: Magyar dzsesszmuzsiku­sok külföldi lemezeken. 3. MŰSOR Népdalok. Slágermúxeum. Látását ét tartalom. Zenedéidéit. Pillanatkép. Népt sene. Dékl Lakaim Sándor senekara Játszik. Tánczenei koktél. Operettmuialka. Kard éo sserelem. Részletek Koro­ké» János—Bomhéayl Jó- asef müvéből. Kettőtől ötig ... „Nyomtattatott essteadöbea." Ötödik sebesség. ZsatkSielbea. 0.00: Romantikus muzsika. 0.50: Háry János. Kodály Zol­tán daljátékának köivetl- léte a pécsi Neansett Színházból — két részben. 12.10 t Kamaraseae. 13.07: Találkozói aim. Ciorba Gyöiö vallomásé. 10.02: Szimfóniául sene. 13.31: Operaárták. Sherlll Stllnet énekel. 10.31: Huezonöt pere bee*. 10.50: David ojeztrab hegedül. 10.10: A Zeebrádlóoslnház bemutatója. 12.05: Fekete Afrika zenéjéből. ll.it: Hangverseny. 50.55: Láttuk, hallattuk. 11.10: Oparaárlák. Frodorlea von Stado énekel. 21.(5: OJ' Moaart-lommolakböl. 11.50: Deletes. 25.00: A bél asaomdvo. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom