Petőfi Népe, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-27 / 97. szám

♦ Rövidítik a nyersáru útját Feldolgozáshoz igazított érésrend a borsóföldeken SZOCIALISTA MUNKAVERSENY AZ OTP-NÉL Aranykoszorús brigádok, kiváló fiókok Csaknem két évtizedes múltra tekint vissza a szocialista ver­senymozgalom az Országos Ta­karékpénztárnál; az első brigádok tizenhat éve alakultak. Ma már huszonhét kollektíva küzd Bács- Kiskun megyében a szocialista címért. A legtöbb brigád tevé­kenységére a helyi párt- és ta­nácsi szervek is felfigyeltek. A kecskeméti Tóth László nevét vi­selő közösség a városi tanács plakettjét, a kalocsai Fáy And­rás brigád kiváló címet, kitün­tető oklevelet, a Petőfi pedig Kunszenlmiklósért emlékplaket­tet kapott. A munkahelyi kollektívák ta­valy majdnem háromezer órát dolgozlak a közért. A bácsalmá­siak 240, a kiskőrösiek 444, a kiskunhalasiak 174 órát áldoztak idejükből a helyi célok megvaló­sítására. Május elseje alkalmából a kecskeméti Tóth László, a kalo­csai Fáy András és a; kiskőrösi Körösi brigád aranyfokozatot kap, ez utóbbi kollektívát a kiváló ' címre is felterjesz­tették. Figyelemre méltó, hogy öt helyi vállalattal, iskolával kötöt­tek együttműködési megállapo­dást A Kiváló Fiók cím adományo­zásánál a munka szervezettségét, az ügyfelek szakszerű kiszolgálá­sát, a dolgozók szakmai-politikai felkészültségét vették figyelem­be. Ezek alapján a kalocsai és a soltvadkerti fiók kapja meg a kitüntető címet. A soltvadkertiek feladata 10.6 millió forint betét gyűjtése volt, s mivel több, mint 23 milliós eredményt értek el, 218 százalékra teljesítették a tervet. A kalocsaiak szintén meg­duplázták az előirányzott össze­get, s 24.5 helyett 49.5 millió fo­rintot gyűjtöttek. A soltvadkerti fiók vezetője,' Dobszai Sándorné pénzügyminiszteri dicséretet is kapott. Napi 35—40 vagon borsó fo­gadására készítik a feldolgozó vo­nalakat a Kecskeméti Konzerv­gyárban, ahol az idén is 4-féle termék készül a főzeléknekvaló- ból. Ehhez tíz partnergazdaság­ból, átlagosan 48 kilométeres ter­mőkörzetből, érkezik majd a nyersáru, a korábbi éveknél rö- videbb úton. A gyárközeli termel­tetéssel javult, szervezettebbé vált az ipar és a termelők közötti kap­csolat. Jobban pontosítható a fel- dolgoznivalo érkeztetése és fris­sen kerülhet tartósításra a 'kerté­szeti termék. Ez egyben a minő­ségjavítást, a piacképesebb áru­termelést is jelenti. Igyekeznek az időjárási körülmények figyelem- bevételével a kapacitáshoz igazí­tani az érésrendet, s a betakarí­tógépek, illetve a szállítóeszközök menetrend szerinti üzemeltetését. Ezért a szokottnál jobban szét­húzták az érési szakaszokat, hogy minden tábláról zsenge, haragos­zöld borsó kerüljön a konzerv­gyárba. Ahhoz, hogy késedelem nélkül érkezzen a szem, az idén 41 borsócséplőgépet foglalkoztat­nak a partnergazdaságok, s ez évben először önjáró borsókom­bájnokat helyeznek üzembe a bá­tyai Piros Paprika Termelőszö­vetkezetben. A hűvös április miatt már most egyhetes késéssel számol az ipar, a szállítás korszerűsítésével azon­ban elkerülhető a munkatorlódás. A borsószem zömét a korábbi ketreces, konténeres utaztatás he­lyett — amelyek ürítése több órát vett igénybe — platós kocsik vi­szik az üzembe, s egy kézmozdu­lattal a feldolgozó vonalra kerül a szem. A szántóföldeken az első kezelésű borsók már 15—20 cen­tisek, a későbbi érésűeket pedig most vetik. Tizennégy féle borsó­fajtából állították össze a terme­lési forgókat á nagyüzemekben. A kiskunfélegyházi Lenin Tsz- ben a több mint 700 hektáros borsós tábla utolsó szakaszán for­dultak csütörtökön a gépek. Csak ebből a gazdaságból 2700 tonna borsószemet vár az ipar, a nagy mennyiségű melléktermék — borsószár és -hüvely — fehérje- takarmányként marad a közös gazdaságnál. V. E. TANÁCSÜLÉS KISKUNHALASON Napirenden a költségvetés és a fejlesztés Több mint százhatvanmillió forintos költségvetéssel és száz­négymilliós fejlesztési alappal gazdálkodott az elmúlt esztendő­ben Kiskunhalas város Tanácsa, .hangzott el a tegnapi tanácsülé­sen, amelyen a zárszámadást hagyták jóvá. Ami a költségve­tési kiadásokat illeti, közelebbről pedig az út-, híd-, belvízkeret föl- használását. kilenc utca rendbeté­telére 3 millió 600 ezret költöttek; ám kivitelező híján erre az évre maradt a Felszabadulás utca és — az Április 4. kertvárosban — a Tulipán utca építése. A legje­lentősebb belvízelvezetési munka a Linhardt utca csapadékelvezető csatornájának megépítése volt. A tanácstagok, a város lakosainak javaslata alapján háromszázhat- vanháromezer forintért végeztet- ■ tek karbantartást az utakon. Tavaly — amint arról koráb­ban lapunkban már részletesen beszámoltunk — két általános is­kolai és gyógypedagógiai iskolai tanulócsoport, három napközis csoport. 140 általános és középis­kolai menzai hely létesült a vá­rosban. felújították az alsóvárosi iskolát. Nőtt a könyvtári könyvek száma — több, mint nyolcezret vásároltak —. így 93 ezer kötetből válogathatnak az olvasók. Dominó 70 • Telefong.vári megrendelésre készítik a Ganz Villa­mossági Művek csátaljai készülékgyárában a Hámán Kató aranykoszorús szocialista brigád tagjai a kapcsoló- szekrényekhez, villamos berendezések működtetéséhez szükséges Dominó 70 elnevezésű kábelkorbácsokat. (Straszer András felvétele.) A fejlesztési alap gazdálkodá­sának tárgyalásakor hangsúlyoz­ták az ülésen, hogy nem a beru­házási színvonal tartása, hanem a kapacitás- és anyaghiány okozott gondokat. Emiatt 14 kertvárosi célcsoportos lakás, és a Kossuth II. lakótelep építése erre az évre maradt; viszont növelni kellett a bölcsődére és a fűtőműre terve­zett összeget, összesen csaknem 61 millió forintot használtak föl lakások, illetve kapcsolódó léte­sítmények építésére. Csak váz­latosan, hogy mire is költötték a pénzt: a Felszabadulás úti hatvan bányászlakás (építésük az idén kezdődik) terveire, az alsóvárosi iskola nyolc új tantermére és tor­nacsarnokára, a nyolcvanszemé­lyes bölcsőde és a hatcsoportos óyoda építésére, a fűtőműre. A testület vita után a költség- vetési és fejlesztési alap zárszám­adását elfogadta. Második napi­rendi pontként a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat beszámolóját hallgatták meg a tanácstagok, majd a mezőgazdasági rendelte­tésű földek hasznosításáról tájé­kozódtak. Bejelentésekkel és in­terpellációkkal ért véget Kiskun­halas város Tanácsának tegnapi ülése. B. J. TANÁCSKOZÁS KECSKEMÉTEN Új módszerek az orvostanhallgatók gyakorlati képzésében A Bács-Kiskun megyei Tanács Kórháza: oktatókórház. Ez any- nyit jelent, hogy rendszeresen járnak az intézménybe az orvos- tanhallgatók. akik itt folytatják kötelező év közi, vagy nyári kór­házi gyakorlatukat. Ezért is tar­totta ülését tegnap Kecskeméten az Egészségügyi Minisztérium felsőoktatási kollégiuma. A tanácskozáson a miniszté­rium képviselői, az orvostudo­mányi egyetemiek oktatási rektor­helyettesei, klinika- és intézet- vezető professzorok, egyetemi ta­nárok, és az idegen nyelvi lek­torátusok vezetői vettek részt. Reformok vannak az orvos­képzésben — tájékoztatott dr. Lusztig Gábor, a megyei kórház főorvosa. Ez világjelenség. Az ál­talános reformok közepette elté­rő módszerek alapján történik a gyakorlati oktatás a szegedi és a debreceni egyetemen. Szegeden és a körzetéhez tartozó kórházak­ban — mint amilyen a kecske­méti is — kiscsoportos gyakorlat formájában több osztály munká­jával ismerkednek meg a hall­gatók a négyhetes gyakorlat ide­jén. a debreceni egyetemisták pe­dig egy osztályon, úgynevezett ..blokkgyakorlat'’ keretében töl­tik el az egy hónapot. A meghívottak a különböző módszerek tapasztalatait vitatták meg. majd az ülés második felé­ben egy nem kevésbé fontos té­máról. az egyetemeken folyó ide­gen nyelvi oktatásról tanácskoz­tak. V. T. TAVASZI BÁRÁNY A bárányok napi vizsgálata a Fővárosi Állat- és Növénykertben. (MTI-fotó — KS.) Az első pecsenyekacsa-szállítmány Bővül a baromfihús-választék, megkezdődött az idei pecsenyeka­csa feldolgozása a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál. Az ország legnagyobb baromfihús­gyárában, ahol az idén is 50 ezer tonna szárnyas kerül vágásra, a hét hónapig tartó idényben 2,7 millió pecsenyekacsát készítenek elő sütéshez, főzéshez. Fő idény­ben, a vállalat két gyárában, Kecskeméten és Kiskunhalason óránként 5 ezer pecsenyekacsát dolgoznak fel, többnyire export­ra. Jelenleg a tatai, illetve a kis­kunsági állami gazdaságból érke­zik a vágnivaló, de rövidesen be­kapcsolódnak a szállításba a töb­bi víziszárnyast tenyésztő gazda­ságok is. Gépkocsi-tulajdonosok figyelmébe A kecskeméti Városi Tanács műszaki osztálya értesíti a lakos­ságot, hogy a május elsejei ün­nepi felvonulás idejére forgalom- korlátozásokat léptet életbe. Áp­rilis 30-án 12 órától május 1-én 12 óráig a Petőfi Sándor utcán, a Füzes utcán, a Vágó utcán, a Kőhíd utcán és a G. jelű épületek ........ ilBMilMlliflWJiniiimi m &i:­HÍREK NAPTÁR 1979. április 27.. péntek Névnap: Zita Napkelte: 4 óra 35 perc. Napnyugta: 18 óra 49 perc. Holdkelte: 5 óra 27 perc. Holdnyugta: 19 óra 52 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL mögötti zsákutcán megállási tila­lom lesz. Javasoljuk, hogy ez idő alatt a gépjárműtulajdonosok jár­műveiket a Domus Áruház előtti, illetve a piaccsarnok előtti parko­lóban helyezzék el. A tiltott terü­leten várakozó gépjárműveket a tulajdonosok költségére a városi tanács elszállíttatja. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: április 25-én a középhőmérséklet 12,3 (az 50 éves át­lag 12,8), a legmagasabb hőmérséklet 17,9 Celsius-fok volt, a nap 0,1 órát sütött, 3,8 milliméter csapadék hul­lott. Tegnap reggel 7 órakor 9,2, 13 óra­kor 15,2 Celsius-fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 8,9 cel- sius-fok volt. — A Szovjetunióban vendég­szerepei májusban a Madách Színház társulata. Csaknem 100 tagú küldöttség vesz részt a ma­gyar dráma fesztiváljának köz­ponti ünnepségein, amelyeken a legkiválóbb szovjet színházak együttesei klasszikus és mai ma­gyar szerzők műveit tolmácsolják több magyar rendező közremű­ködésével. A fővárosi művészek nyolc előadáson lépnek színpadra. — KERÁMIAKIÁLLÍTÁS a kiskunhalasi kórházban. Holnap délután 2 órakor lesz a megnyi­tója Pál Ferenc kerámikusmű- vész tárlatának, amelyet május 12-ig tekinthetnek meg az érdek­lődők a kórház 11. emeleti ki­állítótermében. — Szokások és viselkedésfor­mák az élővilágban címmel tar­tanak előadást ma este fél 7 órai kezdettel az orgoványi alsójárási iskolában. A résztvevők megte­kinthetik azt a két színes filmet is. amely a vadállatokról, vala­mint a tanulási és alkalmazkodási képességről szól — A KODÁLY INTÉZET NAGYTERMÉBEN tegnap ren­dezték meg Odd Jacobsen norvég énekes hangversenyét. A műsor­ban felhangzottak Schumann Dichterliebe című dalciklusai majd Weber-, Schubert- ' és Brahms-művek szerepeltek a prog­ramban. — Az IBUSZ balatoni igazga­tósága által bérelt szállodák és fizetövendég-szolgálati helyek 90 százalékát már lekötötték. A Sió- tour a folyamatban levő gyors fejlesztési program keretében a szezon kezdetéig 5509-zal növeli kempingjeinek befogadóképessé­gét, a meglevőket pedig oly mó­don korszerűsíti, hogy az eddi­ginél lényegesen kulturáltabb szolgáltatásokat nyújthassanak. — A jugoszláv cipőipar termé­kei méltán érdemelnek elismerést szerte a “világon. A jó minőségű, divatos jugoszláv lábbelik igen keresettek külföldön. A szerbiai Knjazevac ..Léda'’ cipőgyára az idén 750 000 pár női divatcipő szállítására kötött szerződést. Az .’.Elita” cipőgyár — amely a vajdasági Kanjizában működik — a hazai szükségletek jó kielégíté­se mellett 50 millió dinár értékű terméket exportál az idén a S/ov- jetuhióba és Franciaországba. I llllll I III llllllllllllllll IHlaBHMügWMWMi — KI NYER MA? — SOLT- VADKERTEN. A népszerű zenei vetélkedő, a „Ki nyer ma?” já­tékos tízpercét ma délben 12 óra 20 perckor Soltvadkerten közvetíti a Magyar Rádió. Az adás színhelye a soltvadkerti «Hangulat presszó. — Évi százezer óra kapacitású autószerviz építését kezdték meg Kazincbarcikán. A korszerű, több mint ötvenmillió forint értékű lé­tesítmény a tervek szerint jövőre kezdi meg működését. NEM MŰKÖDÖTT A FÉK, SZABÁLYTALAN KANYARODÁS Két halálos közlekedési baleset Tragikus szerencsétlenség tör­tént Hartán. a Béke utca és a Hunyadi utca kereszteződésében. Hájas Sándor 23 éves, Harta. Bé­ke utca 8. szám alatti lakos egy isnaerőse segítségére sietett, aki rosszul lett, s leesett motorkerék­párjáról. Gondolkodás nélkül ug­rott fel erre a járműre azzal a szándékkal, hogy orvost hívjon. Amikor az útkereszteződésbe ér­kezett. fékezett, ám a motorke­rékpár fékberendezése üzemkép­telen volt. A motor fékezés nél­kül egy betonkerítésnek ütközött. Hájas Sándort életveszélyes sé­rüléssel szállították a kórházba, ahol szerdán reggel meghalt. Kiskunhalason, a Köztársaság és a Kossuth utca kereszteződésé­ben Vas Lajos 25 éves gépkocsi- vezető, Balotaszállás, Kossuth ut­ca 30. szám alatti lakos, a Volán 9. sz. Vállalat tehergépkocsijával a kereszteződéshez érve balra hú­zódott azzal a szándékkal, hogy jobbra be tudjon kanyarodni. Egy lovas kocsinak elsőbbséget biz­tosított, majd megkezdte a kanya­rodást. Ekkor ütközött össze az út jobb oldalán kerékpáron köz­lekedő. feltehetően egyenes irány­ban továbbhaladó' Meggyesi Ist­ván 85-éves. Kiskunhalas, Hámán Kató utca 13. szám alatti lakos­sal. Meggyesi István olyan súlyo­san megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Vas Lajostól vezetői en­gedélyét elvették. Kecskeméten, a Kossuth tér 1. számú ház előtt, á kijelölt gyalo­gos átkelőhelyen Sándor Gyula 85 éves. Kecskemét, Csongrádi út 58. szám alatti lakos úgy akart áthaladni a gyalogos átkelőhe­lyen, hogy nem nézett körül, s eléje lépett a már féktávolságon belül motorkerékpárral érkező Galamb Ferenc. Kecskemét, Nép­front utca 26. szám alatti lakos­nak. Az idős embert eszméletlen állapotban, életveszélyes sérülé.s­— Mintegy ötven ország társ­intézményeivel cserél rendszere­sen növényi magvakat, dugványo­kat a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem Füvészkertje. A na­pokban egy egész kis gyűjtemény, több mint ezer növény magja és 30 tő orchidea érkezett Havan­nából Szegedre. — MAGYARSÁG ÉS EURÓ­PAISÁG címmel tart előadást Illyés Gyula munkásságáról Ke­nyeres Zoltán irodalomtörténész.' Az irodalmi szabadegyetem elő­adássorozatát és az anyanyelv he­tét záró rendezvény péntek dél­után öt órakor kezdődik a Tudo­mány és Technika Házában. — Fórumot rendezett a na­pokban az SZMT Művelő­dési Központjának nyugdíjas klubja. A találkozón Veliczky Ist­ván, a városi tanács elnökhelyet­tese vázolta Kecskemét távlati fejlesztési tervét, majd az idős emberek kérdéseire válaszolt. « — Lantos István orgonaestjére kerül sor legközelebb az Orszá­gos Filharmónia kecskeméti so­rozatában. A Nagytemplomban, hétfőn, április 30-án, este 7 óra­kor kezdődő koncerten fellép a Kecskeméti Városi Szimfonikus Zenekar és Antal Lívia énekmű­vész is. A műsorban főként Bach- és Liszt-művek hangzanak el. MŰSOR: KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1979. április 27. péntek du. 3 óra: RAB EMBER FIAI Ifjúsági E-bérlet este 7 óra: SZTROGOFF MIHÁLY Ódry-bérlet Kelemen László Színpad este 7 óra: LOTTE MOZI 1979. április 27.: KECSKEMET VÁROSI: fél 4. háromnegyed f> és 9 órakor KASZKADŐRÖK 20 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletei.- nem érvényesek! Színes amerikai film KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed •> és 8 órakor KIRÁNDULÁS GYILKOSSÁGGAL 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő, szovjet bűnügyi film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor A KIS SUN ÉS A BOCS Színes szovjet rajzfilm-összeállítás STÜDIÖMOZI: 8 órakor kilencedik emelet 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Magyar rövid film-összeállítás sei szállították a mentők kórház­ba. Hartán, a Hunyadi és a Dózsa György út kereszteződésében Jungwirt János 17 éves. Harta, Béke utca 4. szám alatti lakos motorkerékpárjával nagy sebes­séggel közlekedett, hirtelen féke­zett.. megcsúszott és elesett. A fiatal fiú megsérült. Kecskeméten, a Budai úton Je­néi Ferenc ágfalvi lakos a rábí­zott tehergépkocsival közlekedve későn vette észre az előtte azo­nos irányban közlekedő, majd megálló Cseh József csongrádi lakos vezette pótkocsis tehergép­kocsit és nekiütközött. A jármű- szerelvény előre vágódott, s neki­ment az előtte ugyancsak álló Szőlösi Máté furmosi lakosra bí­zott teherautónak. Szerencsére személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azohban meghaladja a 18 ezer forintot. G. G. PETŐFI NÉPE k Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun u-g megyei Bizottságának 5 napilapja. ; Kiadja: a Bács megvet .j-. LaDkindó Vállalat I Felelős kiadó: “ Preiszlnger András igazgató b Főszerkesztő: I dr. Weither Dániel Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619. 12-516 _ (központi): 11-709. £ Telexszám: 26 216 bmlv h ■ Terjeszti a Magyar Posta “ Előfizethető a hlrlnpkézbesftő ai postahivataloknál B és kézbesítőknél. Előfizetői díj P egy hónapra 30,— forint, í negyedévre 90,— forint, IS egy évre 360 — forint. V Készült a Petőfi Nyomdában E ofszet rotációs eljárással. ÍÜ Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 . Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom