Petőfi Népe, 1979. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-09 / 57. szám

1979. március 9. • PETŐFI NÉPE • 3 A VÁROS VONZÁSÁBAN Falugyűlés Ballószpgben Répamag a termelőknek A város környéki községek rangja sajátos. Hetényegyháza 1973-ban, Ballószög, Helvécia, Városföld 1977-ben kapta meg a címet. Az elnevezés nem egyszerűen a földrajzi közelség jelölése, tartalmában több. A \|tros és a községek között szo­ros társadalmi, gazdasági kapcsolat van, fejlesztésük össze­hangolása indokolt. Tanácsaik tevékenységének, gazdálko­dásának önállósága azonban nem csorbul. A napokban falu­gyűléseken adtak számot a községek, lakóinak egész évi munkájáról, tájékoztattak a települések fejlődéséről, megvi­tatták a további feladatokat. Általános tapasztalatként el­mondható, hogy ezeken a fórumokon-mintegy összegződnek az adott problémák. A valamennyi községre jellemző gondok mellett e négy településen — érthetően — nagyobb hang­súlyt kaptak a sajátosak, a város közelségéből adódóak. Múlt évi mérleg A ballószögi Községi Tanács nagyterme zsúfolásig megtelt. Mi történt a múlt évi falugyűlés óta? Mi valósult meg az ott elhangzott kérésekből? — erre adott választ először Szabó Sándor vb-titkár. A község belterületén levő bolt nyitvatartási idejét másfél órával meghosszabbította az UNIVER áfész. Továbbra sem zavartalan azonban a tej, a töltelékáru, a cukor, a liszt forgalmazása. A Kecskemét Ballószög közötti be­kötőút korszerűsítését az ígéretek ellenére a KPM nem kezdte meg, csak előkészítő munkákat vég­zett. A megyei tanácstag feljebb vitte a kérést, interpellációjára adták azt a választ, hogy 1980-ig az út elkészül. így mégis ered­ményes volt a falugyűlés, hiszen ez a beruházás eredetileg nem szerepelt az V. ötéves tervben. Csornai Károlyné tanácselnök beszámolója részletesen foglalko­zott a község életével. Reális ké­pet kapott a lakosság a tervekről, őszinte választ arra, hogy az. ami az ideiből kimaradt, mikor és ho­gyan valósul meg. A falugyűlésen elhangzott fel­szólalások zöme a tsz földrende­zésének elhúzódásával a csereföl­dek kérdésével, s az emiatt késő adóbevallásokkal foglalkozott. Tá­mogatást kértek a sportolók, jár­dát az Ady Endre utca lakói. Má­sok felvetették, hogy nincs hová hordani a szemetet. A tanács titkára mindenkit név szerint szólít. A nyilvános szerep­léshez nem szokott mondanivaló­ját időnként bürokratikus nyel­ven előadni kívánó, s abba be- lé-belegabalyodó felszólalók kéré­seit. „lefordítja” érthetőre. Vála­szai határozottak, megnyugtatóak. A falugyűlést felhasználja arra, hogy elmondjon minden lénye­gest. Mikor kell az adót befizetni? Mit jelent a mezőgazdasági ingat­lanok adás-vételi tilalma, mire vonatkozik ez? Hol lehet házhe­lyet kapni? Mikor lesz tüdőszű­rés, véradás, még az eboltás szük­ségességét is megmagyarázza. El­mondja, hogy a megoldatlan problémákban eddig milyen in­tézkedés történt, hová fordultak, mert a nemleges válaszba nem nyugszanak bele. Patrónus nélkül Ballószög helyzete sokkal mos­tohább a többi város környéki községénél, mert nincs mögötte gazdasági háttér. A lakosságból közel háromszázan tagjai a kecs­keméti Kossuth Tsz-nek, a szö­vetkezet azonban jelenleg még saját gazdasági problémáival bir­kózik. így a községi tanács — a tsz anyagi segítségére nem — csak saját bevételére és lakói tár­sadalmi munkájára számíthat. Az előzőt ez évben „elviszi” az 50 személyes óvoda építése, az utób­bi viszont nem kevés. A falugyűlés résztvevői elége­detten távoztak, pedig lett volna okuk a csalódásra. Amiért felte­hetően sokan eljöttek, a második napirendi pont: a háztáji és kise­gítő gazdaságok helyzete, további fejlesztése. Bár a munkaképes korú lakosság jó része — mint­egy ötszázan — Kecskeméten dol­gozik, a külterületen élők aránya 77 százalék. A bejáró dolgozók zöme is foglalkozik kistermelés­sel. Gondok vannak azonban a ter­ményforgalmazással, akadozik a táp. a kukorica árusítása. Az év nagyobbik részében Kecskemétről, Izsákról szerzik be a szükséges takarmányt. A szarvasmarha-állo­mány — megfelelő legelő hiányá­ban — egy év alatt számottevően csökkent. A gazdák a tsz-től vár­ják a segítséget. A további csök­kenés veszélyeztetné a nagy költ­seggel megépített tejgyűjtő ki­használását. Joggal várták a háztáji és kise­gítő gazdaságokban tevékenyke­dők, hogy kérdéseikre választ kapnak. A bizonytalanságok meg­szüntetése nyilvánvalóan népgaz­dasági érdek is. A kérdések — s így a válaszok — azonban elma­radtak, mert a meghívott előadó váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. (A véletlenek játéka, hogy az elmúlt évi falu­gyűlésről betegség miatt szintén hiányzott az „illetékes”, az őt he­lyettesítő személy felkészületle­nül érkezett.) Nem mintha mentegetni kelle­ne a ballószögi tanácsot — hi­szen Szabó Sándor vb-titkár nép­szerűsége, határozottsága, őszin­tesége végül is megóvta a falu­gyűlés tekintélyét —, de a kép­hez hozzátartozik, hogy a helyi népfrontmegbízottakkal együtt alapos szervezőmunkát végeztek. Ezt mutatja a résztvevők nagy száma és a napirendre tűzött kér­dések aktualitása. Az sem igaz, hogy Ballószög- nek csak gondjai vannak, eredv menyei nincsenek. Viszont az utóbbiakért a községiek nagy erő­feszítéseket tesznek. Háromszoros teher • A Petöházi Cukorgyár nagycen­ki drazsírozó üzeméből megkezd­ték a répamag kiszállítását a ter­melőszövetkezeteknek. Idén negy­ven vagon vetőmagot juttatnak el Észak-Dunántúl gazdaságaiba. A kiszállított mennyiség nagyobb hányada drazsírozott, azaz agyag­ásvánnyal bevont. (MTI-fotó— Matusz Károly felvétele—KS) Város környéki községek. Az elnevezés tartalmában több, mint egyszerűen a földrajzi közelség jelölése. A lakosság életkörülmé­nyei sűrítve hordozzák mindazo­kat az ellentmondásokat, amelye­ket a község és a város fogalma jelent, örvendetes, hogy a lakos­ság életmódjában,, igényeiben igyekszik igazodni a városiaké­hoz. Többségében egészséges, ké­nyelmes, korszerű lakásokban él. Érdeklődik a világ eseményei és a közügyek iránt. A város vi­szont nem nélkülözheti a munka­erejét, és azokat a termékeket sem, amelyeket, mint községi la­kos előállít. «Terhe kettős, akár vállalatnál dolgozik, akár tsz-ben. Sőt, háromszoros, hiszen lakóhe­lye fejlődéséért áldoz anyagiak­kal és társadalmi munkával egy­aránt. Kecskemétnek kötelezettségei vannak e községek iránt. A vá­rosi pártbizottság 1978. decémber 15-i határozatában megjelölte azokat a feladatokat, amelyeket a vá cos, környéki Mteségetegazda- sági, kulturális tevékenységének továbbfejies^ésé#t el kell végez­ni, A cél mindenképpen az, Hogy a négy településen élő tizenkét­ezer ember életkörülményeiben is pozitívan tükröződjön a város kö­zelsége. K. K. Mesék a képernyőn Üj mesesorozattal lepik meg a televízió munkatársai a legkisebb tv-nézőket: a napokban készült el a magyar népmesék feldolgozása. E hónap végéig levetítik a nép­szerű Kukori és Kotkoda történet t huszonhatodik epizódját, s már­cius 31-én jelentkezik az új, tizen­három részes sorozat első adása. A program összeállítói vigyáz­tak rá, hogy a válogatásba ne ke­rüljenek a gyermekeket nyugtala­nító „rémes” elemek: javarészt de­rűsek, mulatságosak lesznek. A mesék nem ismeretlenek az apró­ságoknak: többen találkoztak már Kacor király, Róka koma, Zöld Péter vagy a Kicsi dió történeté­vel. Képernyőre kerül majd — többek között — a Szállást kérő róka, A kismalac és a farkasok, valamint az Eb, aki a kanalát meg nem eszi című feldolgozás is. A figurákat a sorozat rendezője, Jan- kovics Marcell tervezte; a zenei -nagyág a Kaláka-együttes közre­működésével született meg. Megszűnileíaz évek óta szomba­tonként jelentkező Cicavízió; az új tv-maci veszi át a szerepét ezen­túl, nyártól pedig Mazsola kaland­jaival ismerkedhetnek meg 152 epizódon keresztül. (MTI) A lakásszövetkezetek eredményei, gondjai Az országban egyre több lakásépítő és fenntartó szövet­kezet alakul meg. Tavaly 366 lakásépítő szövetkezet műkö­dött, a lakásfenntartó szövetkezetek száma 870 volt. Az or­szágos adatok mellett Bács-Kiskun megye ilyen szövetkeze­teire vonatkozó adatok is figyelemre méltóak. Az elmúlt év szeptemberéig a megyében 37 lakásépítő szövetkezet műkö­dött és 1731 lakás felépítését terveztek. A harmadik negyed­évben 160 szövetkezeti lakás épült fel. Ez azért is figyelmet érdemel, mert ebben az időben Békés, Borsod, Hajdú, Heves és Nógrád megyékben egy lakást sem adtak át. Egyébként Bács-Kiskun megyénél csak Csongrád és Somogy megye eredményei jobbak. E két megyében 208, illetve 192 szövet­kezeti keretekben épült lakást adtak át az elmúlt év harma­dik negyedévében. Szakértelmet igényel A lakásszövetkezetek többsége Bács-Kiskun megyében is lakás- fenntartó szövetkezet, amelynek célja a lakóházak 'közös fenntar­tása. Ez egyebek között azzal magyarázható, hogy a szövetke­zetek nagyobb része tanácsi ér- tékesítésű lakások tulajdonosai­ból alakult. A lakásfenntartó szövetkezetek jelentős mértékben csökkentik az állami lakóház- kezelés gondjait akkor, amikor ellátják a szövetkezeti lakóházak kezelését és karbantartását. Ah­hoz, hogy jogszabályokban előírt kötelezettségüknek eleget tudja­nak tenni, komoly szakértelmet igénylő munkát kell végezniük. A lakásfenntartó szövetkezetek működésére ugyanis viszonylag sok jogszabály tartalmaz rendel­kezést. Néhány évvel ezelőtt az I egyik szomszédos megyében tá­jékoztatót készítettek a lakás- szövetkezetekre vonatkozó jog­szabályokról, a 19 oldalon so­rolták fel azokat a jogszabályo­kat, amelyek a lakásépítő és fenntartó szövetkezetekre vonat­koznak. A tájékoztatókkal kap­csolatban probléma, hogy a ko­rábi években megjelentek egy része ma már nem szerezhető be. Az utóbbi időben országszerte több lakásszövetkezet egyesülésére került sor és ezáltal szaporodnak a nagy létszámú szövetkezetek. (Nagy létszámúnak mondható a 2000 vagy ennél több tagot szám­láló szövetkezet.) Megoszlanak a vélemények, hogy milyen taglét­számú szövetkezetek létrehozá­sára van szükség. Egyes vélemé­nyek szerint nem helyes a mint­egy falunagyságú szövetkezet lét­rehozása. Több ezer család ügyes-bajos dolga, a sok lift és egyéb berendezés karbantartása még akkor is gondot jelent, ha a házkezeléshez van megfelelő szervezet. Vannak olyan vélemények is, hogy a kisebb szövetkezetek job­ban át tudják tekinteni helyze­tüket és mozgékonyabban oldják meg napi feladataikat. Egyes ál­láspontok szerint 80 vagy 100 ember jobban meg tudja beszélni közös dolgait és könnyebben jut egyetértésre. A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a nagy létszámú szövetkezeteknél a vezető szervek működésével kap­csolatban is jelentkeznek prob­lémák. Közös feladatok vállalása Természetesen a nagy létszá­mú szövetkezetek létrehozása mellett is lehet érveket felsorol­ni. Mindazok, akik a nagy lét­számú szövetkezetek létesítésének hívei, arra hivatkoznak, hogy házkezelési szervezetet kis számú lakás esetén nem lehet szervezni. A karbantartó szervezetet elap­rózni sem lenne helyes, ezért nem kívánatos, ha a kisebb szö­vetkezetek saját karbantartó szervezetet hoznak létre. Annak a kérdésnek az eldön­tésénél, hogy milyen legyen a szövetkezetek taglétszáma, nem csak a karbantartó kapacitás ját­szik szerepet. Nagy jelentősége van annak is, hogy a szövetke­zetek tagsága mennyiben vállal szerepet a közös feladatok ellá­tásában. A szövetkezetek működését il­letően helyenként sajnos nega­tív tapasztalatok is észlelhetők. Nagy problémát okoz az a kö­rülmény, hogy nem alakult ki még megfelelően a tagságban a tulajdonosi érzet. A lakás meg­szerzése érdekében a tulajdo­nosok mindent megszavaznak az alakuló közgyűlésen. Később döbbennek rá, hogy a szövetke­zeti tagsággal együtt a lakás, valamint a lakóház gondját és baját is vállalni kell. A szövetkezetek egy részénél még nem sikerült kibontakoztat­ni azt a közösségi szellemet, amely nélkül a szövetkezet ügyeit lehetetlen jól intézni. Sajnálatos módon az is tapasztalható, hogy a szövetkezetek tagsága helyen­ként passzív. Ez nem helyesel­hető, mivel a lakásszövetkezet nem csupán szövetkezeti forma, hanem családi otthonokat tömö­rítő egység is. Ezért a szövetke­zet jó, vagy rossz vezetése köz­vetlenül befolyásolja a családi otthonok hangulatát. A * •• rr fii r % jovo célkitűzéséi A lakásszövetkezeti mozgalom jövőbeni feladatait úgy lehetne röviden vázolni, hogy törekedni kell a szervezettség kiterjeszté­sére. Ez alatt azt kell érteni, hogy minél több szövetkezetnél valósuljon meg a szervezett ház­kezelés és növekedjen a karban­tartás szervezettsége. A megyei adatokat áttekintve úgy tűnik, hogy e téren van még tennivaló. A megyében működő 40 la­kásfenntartó szövetkezet mind­össze 7 irodahelyiséggel rendel­kezik és 3 szövetkezetnek van kisebb műhelye. Szövetkezeti kulturális helyiség mindössze 1 van és 7 parkot, illetve játszóte­ret kezelnek a szövetkezetek. Ke­zelést Is ellátó karbantartó szö­vetkezet a megyében 1 műkö­dik és van ezen kívül 1 szako­sított kezelő szervezet. Az országos adatokat áttekint­ve úgy tűnik, hogy a szervezett­ség tekintetében viszonylag las­sú a fejlődés. A házkezelés szer­vezettsége országos viszonylatban a szövetkezeti lakások 47,1 száza­lékára terjed ki, míg a saját szervezettel végzett karbantartás szervezettsége 39,2 százalékos. A célkitűzés tehát az, hogy minden szövetkezeti lakásra terjedjen ki a szervezett házkezelés és kar­bantartás. Ezt kívánja az egyéni és a társadalmi érdek. Dr. Varga Emil PANORÁMA ••••• • - , __- — , —. ,á ......... n ................................................. ............. F öld alatti gőzkazánok A világ valamennyi iparilag fej­lett országa arra törekszik, hogy a hagyományos energiahordozók felhasználása mellett új módsze­rekkel, új forrásokból is hozzá­juthasson energiához. Kézenfekvő a gondolat, hogy a föld hőtartal- rnát, az úgynevezett geotermikus energiát is egyre nagyobb mér­tékben kiaknázza az emberiség. Ez az energiaforrás elvileg az egész földön rendelkezésre áll, gyakorlatilag azonban csak né­hány ország — Izland, az Egye­sült Államok, Üj-Zéland, Olasz­ország, Japán, a Szovjetunió és a Kárpát-medence országai — terü­letén termelhető ki már a mai eszközökkel is gazdaságosan. A forró magma hőjét ezeken a te­rületeken valamilyen hőhordozó, például víz vagy gőz juttatja el a felszínig, illetve annak közelébe. Becslések szerint még a mai tech­nikával elérhető 7—10 kilométeres mélységben is annyi hő halmozó­dik fel, amelynek együttes meny- r.yisége ötezerszeresen meghalad­ja a bolygónkon fellelhető összes tüzelőanyag-fajtából kinyerhető hőmennyiséget! Csupán a Szov­jetunióban több mint 60 helyen azonnali lehetőség nyílna geo­termikus hőerőművek létesítésére. Különösen a Kamcsatka-félsziget bővelkedik ilyen energiaforrások­ban, ahol nem egy helyen olyan gejzírek törnek fel, amelyek órán­ként 300—400 tonna forró vizet lövellnek a magasba. Kamcsatkán a talaj hőmérséklete sok helyen már* egyméteres mélységben is eléri a 100 C-fokot. • Egy 5000 kilowattos geotermikus erőműnek a telepítése, amelyet a kamcsatkai Pauzsetka folyó völgyében építenek. A feltörő forró gőzt közvetlenül a turbinákba vezetik, a kondenzátorok hűtésére pe­dig a folyó hideg vizét használják. A Szovjetunióban már készen van­nak az 50—70 000 kilowatt teljesítményű geotermikus erőművek ter­vei is. (Fotó: APN—KS) Harc a korrózió ellen Az ásatások folyamán a föld mélyéről előkerült fémtárgyak, vagy szobrok, emlékművek, épít­mények fémrészeinek megőrzé­sét célzó beavatkozásnál az első és legfontosabb teendő a lehető leggondosabb tisztítás, mert a fémfelületen levő korróziós termé­kek és idegen anyagok csak to­vábbi pusztítást végeznek. Az erős tartású, még viszonylag jó álla­potban levő fémek megóvásának egyik korszerű módszere az elekt­rokémiai úton történő tisztítás, amely a galvántechnika ismert folyamata szerint a fémanyag leg­kisebb károsodása nélkül végez­hető el. A már nagyobb mértékben kor­rodált fémanyagok megmentésé­re kémiai módszert alkalmaznak. Ezeknél a fémtárgyaknál a korró­ziós termékeket közömbösítik, il­letve a még meglevő fémmagot a teljes pusztulástól megmentik. Ha viszont a tárgy egyetlen laza tö­meg, akkor tartós műanyaggal át­itatják és alakját ekként rögzítik. A szilárdabb, tisztított felületű fémek további kezelése már maga a konzerválás. Ez a gyakorlatban kétféle módon történik: kémiai passzivitással vagy védőbevonat­tal. Az előbbi lényege hasonló az iparban alkalmazott eljáráshoz: a fémtárgyak felületét foszfátoz- zák. Védőbevonatként pedig telje­sen átlátszó, tökéletesen tapadó és záró különleges műanyag hártyá­kat használnak. 9 A londoni Szent Pál székesegyházban levő Wellington-siremlck egyik 300 kilogramm súlyú részét restaurálás céljára leszerelték. A mintegy 120 évvel ezelőtt készült gyönyörű ötvösmunkát — tölgyfa­alapra rádolgozott bronz domborítást — ugyanis erősen megtámadta a légköri korrózió és jelentős mértékű károsodástól kellett tartani. (MTI Külföldi Képszolgálat—KS) Egyre több atomerőmű A villamosítás korunk tudomá­nyos-technikai forradalmának egyik legfontosabb iránya. Az utóbbi időben különösen súlypon­ti kérdéssé vált az atomenergeti­ka fejlesztése. Az atomerőművek­nek a villamosenergia-termelés- ben betöltött aránya állandóan növekszik, és az előrejelzések ér­telmében 2000-re eléri a világ- termelés 50 százalékát. Az atom­erőművek jelenleg konkurrenciát jelentenek a hőerőművek számá­ra, sőt egyes országokban már ol­csóbb villamos energiát állítanak elő azoknál. Az atomerőművek eddigi üze­meltetési tapasztalatai — napjain­kig mintegy 1000 reaktorévnyi ta­pasztalat halmozódott fel — nagy megbízhatóságról és jelentős kör­nyezetvédelmi előnyökről tanús­kodnak. A szakértők számításai szerint a légkörbe kerülő radio­aktív anyagok átlagos évi kon­centrációja még akkor sem fogja meghaladni a sugárzás megen­gedhető szintjének egy ezrelékét, ha a világ valamennyi atomerő­művének összkapacitása eléri az 5 ezer gigawattot. Ehhez tudni kell, hogy 2000-re a világ vala­mennyi atomerőművének összka­pacitása 2—2,5 ezer gigawatt lesz. A KGST-országokban 1976-ban 7,5 ezer megawatt volt az atom­erőművek összkapacitása. A tag­államok közös atomenergetika­fejlesztési prognózisának adatai szerint 1980-ban mintegy 30 ezer megawatt lesz az összkapacitás, tehát 1976-hoz képest a négysze­resére, 1990-re pedig még több­szörösére emelkedik. Az atom- energetikai készülék- és gép­gyártás azonban szűk keresztmet­szet a tagországok gépiparában: A feszültség tehát csak a szocia­lista együttműködés keretében oldható fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom