Petőfi Népe, 1979. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÄCS-KISKÜN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxiv. évf. so. szám Ára: 1,20 forint 1979. március 1. csütörtök Apró Antal fogadta Herbert Wehnert Apró Antal, az országgyűlés el­nöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja szerdán a Par­lamentben fogadta Herbert Weh­nert, a Német Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának el­nökét, a párt elnökségének tag­ját, aki Gyenes Andrásnak, az országgyűlés külügyi bizottsága elnökének meghívására tartózko­dik hazánkban. A megbeszélésen áttekintették a két ország törvényhozó testü­letéinek tevékenységét és kapcso­latait. A tárgyaláson részt vett Péter János, az országgyűlés alelnöke, Darvasi István, a külügyi bizott­ság titkára és Horn Gyula, az MSZMP külügyi osztályának he­lyettes vezetője. Jelen volt dr. Johannes Balser, az NSZK magyarországi nagykö­vete. (MTI) A közlekedés és hírközlés távlatai a megyei tanács napirendjén Az emberiség történelmében mindig nagy szerepet játszott a közlekedés, a szállítás és a hír­közlés. Napjainkban a termelés, az elosztás és fogyasztás szférá­jában a technika, a motorizáció és a tömegkommunikáció soha nem látott és igényelt fejlődésé­ben a közlekedésnek és hírköz­lésnek meghatározó jelentősége van. Találó hasonlat szerint a közlekedési hálózat az ország ér­rendszere, a hírközlés pedig az idegrendszere, s ez jól jellemzi rendkívül fontos szerepüket, de azt is, hogy milyen rendellenes­ségekhez vezet, ha e létfontossá­gú szervek fejlődésükben elma­radnak, vagy nem teljesítik ma­radéktalanul funkciójukat. Megyénkben a közlekedési ágak fejlődése — bár jelentősen fel­gyorsult az elmúlt tíz évben —. még nem tudott lépést tartani az általános gazdasági fejlődés által diktált igényekkel, s jelentősen elmarad az ország más területe­in megvalósult fejlődéshez képest. Ez nincs összhangban azzal a ténnyel, hogy megyénk az ország közlekedési hálózatát tekintve központi helyen fekszik mind a nemzetközi, mind a belföldi for­galom szempontjából. Bács me­gye földrajzi elhelyezkedése és növekvő gazdasági jelentősége egyaránt indokolja, hogy a jövő­ben gyorsabban fejlődjenek mind a közlekedés, mind a hírközlés feltételei, s fokozatosan szűnje­nek meg, vagy legalább mérsék­lődjenek az egyenlőtlen fejlődés következtében felhalmozódott fe­szültségek. Közel másfél évtizede kezdő­dött meg országosan és megyénk­ben is a közlekedéspolitikai kon­cepció konkrét célkitűzéseinek ki­dolgozása. Visszatekintve erre az időszakra, megállapíthatjuk, hogy reális helyzetértékelésből indul­tunk ki, s a megfogalmazott cél­kitűzések többsége is helytálló­nak bizonyult. Néhány esetben nem voltunk elég bátrak az igé­nyek és a fejlődés mértékének előrevetítésében, vagy informá­cióink voltak hiányosak, de arra is akad példa, hogy az élet által diktált változó követelmények módosították a célok közötti fon­tossági sorrendet, s ennek követ­keztében a megvalósítás ütemét is. Az eredeti célkitűzések a vál­tozó körülményekhez és lehető­ségekhez igazodva néhány terü­leten változtak. Előtérbe kerül­tek az országos és regionális ér­dekeket szolgáló beruházások, míg a helyi érdekeltségű létesít­ményeknél lemaradások tapasz­talhatók. Terv szerint megvalósul a vas­útvonalak és a közúthálózat kor­szerűsítése, a tehergépkocsi- és autóbusz-állomány növelése és minőségének javítása, létrejött a solti rádiadó nagyberuházása. Terven felül valósul meg a vas­útvonalak villamosítása. A terv­től jelentősen elmarad viszont a vasútállomások rekonstrukciója, a közúti felüljárók, és hidak építé­se, valamint több fontos postai beruházás. Az eddigi elmaradások az V. ötéves terv hátralevő részében mérsékelhetők. Ehhez azonban javítani kell a műszaki előkészí­tő és kivitelező munkát. Vonat­kozik ez mindenekelőtt a kecs­keméti Halasi úti felüljáróra és a telefonközpont építésére. A kialakult helyzet, az igények és lehetőségek várható alakulása határozza meg a további teendő­ket, a koncepció továbbfejleszté­sének körvonalait. A megye közlekedési hálózata fő vonalakban kialakultnak te­kinthető. Néhány kiegészítő út­vonal megépítése mellett elsősor­ban a meglevő hálózat további korszerűsítésére lesz szükség. A megye földrajzi elhelyezkedése következtében az országos háló­zatfejlesztés néhány nagyon fon­tos célkitűzése érinti megyénk területét is. A koncepció lényege, hogy az ország jelenlegi alapve­tően sugaras rendszerű közleke­dési hálózatát Budapest teher­mentesítése és az országrészek rövidebb kapcsolatának megte­remtése érdekében körgyűrűs há­lózatokkal kell kiegészíteni. Ez mind a vasútra, mind á közútra vonatkozik. A vasúthálózat kelet—nyugat irányú összeköttetéseinek javítá­sát szolgálja a Kecskemét—Du- naföldvár közötti korszerű vasút­vonal kiépítése, amely a megle­vő pályaszakaszok rekonstrukció­ján túl szükségessé teszi Fülöp- szállás és Solt között új vasút­vonal megépítését. Mindez to­vább növeli Kecskemétnek, mint vasúti csomópontnak a jelentősé­gét. Nagyobb távlatokban indo­kolt lehet egy külső körgyűrű ki­alakítása is, amely a Szeged— Baja—Pécs közötti vasúti kapcso­lat megteremtését szükségessé te­heti. A közúthálózat korszerűsítésé­ben óriási horderejű fejlődést je­lent az M 5-ös autópálya megépí­tése, amely része az európai észak—déli főközlekedési útvo­nalnak, de összegyűjti a keletről és nyugatról dél felé áramló tran­zitforgalmat is. Az autópálya leg­inkább terhelt része a Budapest— Kecskemét közötti szakasz lesz, mivel a kecskeméti csomópont gyűji össze, illetve osztja szét az ország kelet—nyugati irányú for­galmának jelentős részét. A közúti körgyűrűk közül egy­re növekvő jelentőségűvé válik a kecskémét—dunaföldvári, illet­ve a Békéscsaba felől érkező 44- es főútvonal, amelyek gyorsfor­galmú úttá való fejlesztése szere­pel a hosszú távú tervekben. A külső körgyűrű kialakítása pedig a Szeged—Baja—Pécs közötti köz­utak korszerűsítését igényli. Ezek­kel összefüggésben szükségessé válik a bajai és a dunaföldvári közúti hidak megépítése a Du­nán, és korszerű csomópontok ki­építése az említett utak mentén. Hosszabb távon számolni lehet a víziút-hálózat további bővíté­sével is a Duna—Tisza csatorna megépítése révén. A tervezett -hálózatfejlesztések­kel együtt tovább folytatódik a vasútvonalak és közutak korsze­rűsítése, teherbírásának és át­eresztő képességének növelése. Mindez együttjár a közlekedés biztonságát szolgáló műtárgyak és berendezések kiépítésével, s meg­alapozza a közlekedés-szállítás növekvő feladatai teljesítésének lehetőségét. A vasúti fejlesztéseknél a fo­lyamatban levő vonalvillamosítá­sok befejezésére, az elmaradt pá­lyaudvari korszerűsítések fel- gyorsítására kell törekedni, s meg kell kezdeni a továbbra is meg­maradó mellékvonalak felújítását, korszerűsítését, javítani a közle­kedési, utazási körülmények kul­turáltságát. A forgalomátterelés előfeltételeinek megteremtése után a VI. ötéves terv elején sor kerülhet a Kecskemét—Török­fái—Kiskőrösvés a Törökfái—Kis- kunmajsa közötti keskeny nyom­közű vasút leállítására. A közúti fejlesztéseknél a me­gye kiemelt településeit összekö­tő kétszámjegyű főutak folyama­tos korszerűsítése mellett na­gyobb figyelmet kell fordítani a többi település összeköttetését biztosító alsóbbrendű utak széle­sítésére, burkolatmegerősítésére és forgalombiztonságának növelésé­(Folytatás a 3. oldalon) • Országgyűlési képviselők és megyei tanácstagok hallgatják a vita­indító beszédet. (Tóth Sándor felvétele.) Teljesíthetők I a szőlő- és gyümölcstelepítési tervek Bács-Kiskunban ^HI ■Ilin Id III I I II II iii'ur in——m»iiiii m„i i i iiiiI.iiiiiimiiiiii i 111 111 um i i.é.i- I i ■mm—— mammm 1 ----- —— - : — ■■■■ — A népgazdaság teherbíró ké­pességének messzemenő figyelem- bevétele mellett is határozottan szükséges fogalmazni, amikor nemcsak Bács-Kiskun, hanem az egész ország szőlő- és gyümölcs- termelésének jövőjét meghatáro­zó új megyei telepítésekről van szó. Ugyanis a megyében terme­lik meg jelenleg az ország sző­lőjének 27—30, a gyümölcsnek 15, az árubornak pedig 40—50 százalékát. Bács-Kiskunban a szőlőterület az ’elmúlt évben 20 ezer hektár­ral, a gyümölcsé pedig egyötödé­vel csökkent, elsősorban az el­öregedett, művelésre nem alkal­mas telepítések kivágása, elha­gyása, gazdaságtalan termelése ■miatt. A területkieséseket pótolni kell annak érdekében, hogy az or­szágban a szőlő- és gyümölcster­melés mennyisége ne csökkenjen. Ez az elvi döntés már többször megszületett, most azonban több­ről van szó. Arról, hogy a tele­pítő mezőgazdasági üzemeknek lehet-e biztosítani mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek a tervek megvalósításához. Mind­ezt úgy, hogy a gazdaságok di­namikus fejlődése ne szenvedjen csorbát, ne kerüljenek például hátrányos pénzügyi helyzetbe a telepítéseket nem végző üzemek­kel szemben. A további feladatokról és lehe­tőségekről tanácskoztak tegnap a megyei pártbizottságon, ahol Horváth István, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak első titkára köszöntötte a résztvevőket, közöttük dr. Villá­nyi Miklós pénzügyminiszter-he­lyettest, dr. Páles Gyulát, a Ma­gyar Nemzeti Bank elnökhelyet­tesét, dr. Gajdócsi Istvánt, a megyei tanács elnökét és Krucsai Balázst, a MÉM pénzügyi fő­osztályvezetőjét. Szólt arról, hogy Bács-Kiskunban a szőlő- és gyü­mölcstelepítés az egész ország szempontjából fontos, s a tervek­nek megfelelően az eddigi mér­sékelt telepítési munka ebben és az elkövetkező esztendőben fel­gyorsult, amikor is két esztendő al'att kétszer olyan területen te­lepítenek a megye gazdaságai szőlőt és gyümölcsöt, mint az ötödik ötéves terv első három esztendejében. A nagy feladat, és a pénzügyi gondok, némi bi­zonytalanságot okoznak jelenleg a telepítésre vállalkozott szövet­kezeteknél, s ezért szükség van arra, hogy megtalálják a lehető­ségeket a telepítések további za­vartalan folytatásához. A korábbi esztendőkben el­hangzott állásfoglalásokra emlé­keztetett dr. Király László, a megyei tanács vb mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi osztályveze­tője, témát vázoló előadásában. Arról beszélt, hogy mindig, és minden fórumon szükségesnek tartották a megyei szőlőtelepíté­seket, s ezek megfelelő támoga­tását. Miért van szükség tovább­ra is arra, hogy a mezőgazdasá­gi üzemek hosszú lejáratú hite­leket, a telepítési beruházások­hoz viszonylag kis arányú saját pénzfedezetet biztosíthassanak a következő években? Erről szólva elmondotta, hogy egy hektár szőlő telepítése lgO—220 ezer forintba kerül, a gyümölcsültet­vényé pedig száz-száztízezer fo­rint közötti. A beruházás megté­rülési ideje az üzemeknél 12— • A megyei pártbizottságon megtartott tanácskozáson Horváth Ist­ván bevezetőjét hallgatják a résztvevők. (Tóth Sándor felvétele.) 14 év. A telepítési végző 78 szö­vetkezetből 46 kedvezőtlen adott­ságú, pénzügyi hihetőségei sze­rények. Mégis vállalkoznak a te­lepítésekre, mive 1 hagyományos ezekben a gazdaságokban a két kertészeti kultúra, ugyanis a megye szőlőültetvényeinek 90, gyümölcsöseinek 75 százaléka körzetükhöz ta rtozik. Arra vállalkoztak a megye szőlő-, gyümölcstermelő gazda­ságai, hogy a;; ötödik ötéves terv időszakában .szőlőből 6 ezer, gyü­mölcsből 3200 hektáron telepíte­nek új ültetvényt. Terveik egy­ségben vannak a népgazdaság igényével. Vállalásokat időará­nyosan eddig 82,4 százalékra tud­ták teljesíteni, nagyobb lemara­dás a gyümölcsültetvények terén van. Évenként más és más té­nyezők hátráltatták a munkát. Így 1977-ben az ültetvényterve­zéshez, a talajvizsgálatokhoz nem voltak meg a feltételek, de a múlt évben ez megoldódott. Tavaly viszont hiányzott a sza­porítóanyag, a KERTFORG Vál­lalat nem tudta teljesíteni az üzemek megrendeléseit. Az idén ezek az akadályok is elhárulnak. A jelenlegi legnagyobb gondot a tel építésekkel kapcsolatos pénzügyi helyzet okozza. A jmúlt évben életbe léptetett pénzügyi és beruházási szabályozás, a hi­telfelvételekkel kapcsolatos elbí­rálási. rend, ami az ültetvénye­ket létesítő üzemeket nyugtala­nítja, ugyanis éppen a telepíté­sek megvalósításának legalapve­tőbb, tehát pénzügyi feltételeit nem látják biztosítottnak. Emiatt több üzemben a telepítés elhar lasztását, csökkentését, sőt teljes törlését is fontolgatják. De vajon hasznos lenne-e a népgazdaság­nak, ha a telepítési elképzelések nagy része nem valósul meg? Megengedheti-e az ország, a me­gye azt, hogy a több millió fo­rintért, 6661 hektáron elvégzett meliorációs munka, a telepítésre előkészített terület ne töltse be funkcióját, vagyis telepítetlenül maradjon? Természetesen nem — ezt hangsúlyozták a tanácskozás résztvevői is — fel kell tehát tárni azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a további folyta­tást. Mire lenne szükség? Az ál­lami támogatásra, az úgynevezett saját erő optimális meghatározá­sára, és a hosszú lejáratú hitel­re, elbírálásának — a jelenlegi gyakorlattól eltérő — kedvező módosítására. A tanácskozáson több meg­nyugtató megállapítás hangzott el. Egyebek között Villányi Mik­lós elmondta, hogy a szőlő- és gyümölcstőlepítéseknél az álla­mi támogatás változatlan marad a következő esztendőkben is, s ez alapot ad a munka folytatá­sára. Nem csökken a szőlő- és gyümölcságazatok jövedelmező­sége a következő ötéves terv időszakában sem, s ez a hitelek visszafizetését biztosíthatja a gasxlaságoknak. Dr. Páles Gyula áriról beszélt, hogy az ország egyensúlyi helyzetét mindenkép­pen! szem előtt kell tartani, s a •hitelezés feltételrendszerének változtatása nem lenne indokolt. Annál is inkább, mivel a megye Szőlő- és gyüimölcstelepítő gazda­ságai megkapják a telepítések­hez szükséges hiteleket, amely­hez nemcsak úgynevezett ágaza­ti, hanem — kellő indokolás és garancia birtokában — export- fejlesztő hiteleket is felvehetnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ahol nincs a telepítésekhez elegendő pénz, vagyis saját erő, azonban államilag támogatott, népgazdasági érdeket szolgáló egyéb beruházást valósítanak meg, ott megfelelő körültekintés­sel kell a saját erő mértékét meghatározni. Ugyancsak emlí­tést tett arról, hogy a telepíté­seknél már a körútiban kialakí­tott hitelkedvezmények a követ­kező esztendőkben is érvényben maradnak. Bács megyében dicséretesen valósulták meg 3i telepítések, mondotta Krucsai Balázs, s a hosszú távú érdekeket figyelem­be-véve az a kívánatos, ha a jö­vőben is hasonló úton jár a me­gye. Az országbein 1985 végéig a kivágásra kerülő ültetvényeket pótolni kell, ugyanakkor a bor­exportban és a. belföldi ellátás­ban vállalt kötelezettségeknek is szükséges eleget tenni. Horváth István összefoglalójá­ban hasznosnak mondotta a ta­nácskozást, ugyanakkor meg­nyugtatónak is, hogy a telepíté­sekhez a mogye mezőgazdasági üzemei a következő időszakban megkapják a szükséges állami támogatást és a hiteleket, s így elkezdett munkájukat folytathat­ják, terveiket megvalósíthatják! Cs. I. A tapasztalatokon okolva Olvasóinkat tájékoztattuk arról, hogy ez év első hónap­jaiban megyénkben is sor ke­rül a lakó- és utcabizottságok újjáválasztására. A megyei népfrontbizottságnál kapott tájékoztatás szerint Bács-Kis­kun megye hat városában 483 ilyen bizottságot választanak újra, Előrebocsátva, hogy Kis­kőrösön már befejeződtek a választások — eddig mintegy 130 bizottság újult meg a me­gyében. Jóllehet, a tapasztala­tok összegezése még nem idő­szerű, néhány jellegzetességre eddig is felfigyelhettünk. Többfelől befutott informá­ciók arra mutatnak, hogy kö­rülbelül „egyharmadukban” erősödtek új, aktív, a tömeg­politikai munkában jártas sze­mélyekkel a lakó- és utcabi­zottságok — a többségükben újraválasztott tapasztalt tagok mellett. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy a fia­talok bekapcsolódása a lakos­ság e képviseleti szerveinek munkájába nem éri el a kí­vánt szintet. Kormegoszlásuk szerint középkorúáké, s azon belül a nőké a nagyobb sze­rep. Mindamellett a lakosság foglalkozás — réteg — szerinti képviselete arányosan érvé­nyesül. Az is megállapítható, hogy az érdekeltekkel — tehát régi és újonnan javasolt tagokkal, jelöltekkel — alaposabban, s mindegyikükkel elbeszélget­tek. A választási folyamat tart, s az is egyik jó gyakorlat, hogy legtöbb helyen együtt történik a tanácstagi beszámo­ló gyűlésekkel. Többségében — megfelelő kapcsolat alakult ki a lakóbi­zottságok és a különböző szer­vek között. Eredményes ez a tanácsokkal is, melyek szak- igazgatási szervei intézkedé­sekkel, hatósági eljárásokkal, jogpropaganda és szervező munkával törekednek a lakó­bizottsági felvetések megoldá­sára. Ez azonban még nem rendszeres, s nem terjed ki mindazokra a területekre, ahol a társadalmi vélemény erejé­vel megnyugtatóbban lehetne kialakítani a különböző intéz­kedéseket. A lakóbizottságok munkáját hátrányosan befo­lyásolja az is, hogy a házke­zelőségek jelentős része nem tekinti partnernek a bizottsá­gokat, ja vaslataikat sokszor nem veszik figyelembe, s elő­fordult, hogy azokra nem is válaszoltak. Gondolható, hogy ilyen esetlek ismétlődése ked­vét szegite egyik-másik bi­zottságnak. Ámbár azt se hall­gassuk e l, hogy némelyikük ré­széről türelmetlenség, meg nem értés mutatkozott, mikor nem leí.t mindjárt látszatja kezdem ényezésüknek. Megtörtént, hogy a lakóbi­zottságiok tájékoztatásának el­maradása, vagy rendszertelen­sége — minthogy emiatt nem látták tisztán feladataikat — vezetett tevékenységük elhal- ványvilásához. Ez intő jel a jö­vőre nézve is, és ezen okulva már a választások lebonyolí­tása után gondoskodnak arról a he lyi tanácsok, hogy össze- híva az újjáválasztott lakó- és utca bizottságokat, indításnak is cilaj>os tájékoztatást adnak számukra. Konkrétan ráirá- nyí tva figyelmüket legfonto­sabb teendőikre. Elmondják, mi re kérik segítségüket. Más­ként kifejezve: a tanácsi és népfrontszervek együttes fele­lősséggel segítik a bizottságokat, hagy azok is segíteni tudják a k özérdekü feladatok elvégzé­sét — a lakosság közreműkö­désével. T. I. Tohai László vitaindítója Tegnap ülést tartott a Bács-Kiskun megyei Tanács. Dr. Gajdócsi István, a me­gyei tanács elnöke üdvözölte a megjelent országgyűlési képviselőket, tanácstagokat és meghívottakat. Külön is köszöntötte dr. Molnár Fri­gyest, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnö- két és Klézl Róbert közleke­dés- és postaügyi miniszter- helyettest, majd előterjesz­tést tett a végrehajtó bizott­ság által javasolt napirendre: — Beszámoló a megye közlekedésének és hírközlé­sének helyzetéről. Javaslat a közlekedéspolitikai koncep­ció korszerűsítésére. — Tájékoztató a Társada­lom az idősekért mozgalom megyei bizottságának tevé­kenységéről. — Bejelentések és inter­pellációk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom