Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-02 / 27. szám

A megye mezőgazdaságának és élelmiszeriparának tavalyi ered­ményeiről, az idei tervekről és feladatokról dr. Király László, a megyei tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetője tájékoztatta az értekezlet részt­vevőit, és szólt azokról a gon­dokról, amelyek megoldásában a megye a minisztérium támogatá­sát igényli. Háromszori kísérletre 4 ' sem siker Alt elfojtani a tűzet. (Tóth Sándor felvételét.) XXXIV. évf. 27. szám Ára: 1,20 forint 1979. február 2. péntek Egy harckocsi lelőtte a megsérült kitörésgátló berendezést, egy lánctalpas markológép hozzákez­dett a kútfejhez vezető mentőárok ásásához, újabb kétszáz köbméteres víztárolót létesítettek, növelték a kitörés elfojtásához előkészített iszap mennyisé­gét — íme a legutóbbi események a zsanai föld­gázkitörés elfojtási munkálatainál. A kitörésvédelmi brigád meg­vizsgálta, hogy a gázkút feje mi­lyen sérüléseket szenvedett. Erre az új, felszerelendő kitörésgátló berendezés előkészítése miatt volt szükség. A szakemberek szerdán este úgy ítélték meg a helyzetet, hogy következhet a földgáztűz elfojtása, aminek az időpontját csütörtökre tűzték ki. A több mint egy hete tartó küzdelem a vadul kilövellő égő földgázzal a legszigorúbb bizton­sági intézkedések megtétele után érkezett el tegnap az új állomá­sához. A területet mintegy két kilométeres körzetben a dereka­san helytálló határőrök és rend­őrök segítségével lezárták. A veszélyes övezetből eltávolítottak minden olyan eszközt, amely va­lamiképpen szikra keletkezését idézheti elő. Az elfojtási művelethez 6 víz­ágyút, s mintegy két tucat fecs­kendőt vonultattak fel. Az égő kút és környékének lehűtése vé­gett egy órán át két oldalról vízfüggönyt képeztek. Ezt köve­tően az elfojtásnál kulcsszerepet játszó két turboreaktív vízágyú húsz méterre megközelítette a tűz fészkét. A két „fegyver” össztüze hatására a függőleges irányban égő nagyobb láng több ízben elaludt a délelőtt folya­mán, de az oldalirányban kilövel­lő láng mindannyiszor ismét be- lobbantotta. A délelőtti kísérletek elemzése • Munkában a turboreaktív vízágyú. után a szakemberek úgy döntöt­tek, hogy két órakor ismét meg­próbálják elfojtani a földgáztü- zet. A vízágyúk állását némileg módosították, de az oldalirányú lángot ezúttal sem sikerült el­fojtani, s így az, mint délelőtt, most is mindannyiszor újra be- lobbantotta a már elfojtott fő lángot. így a tűzoltók és a ldtö- résvédelmi csoportok hőesies küz­delme tegnap nem végződött győzelemmel a zsanai határban. A máira virradó éjjel a tűzol­tók új kocsiállásokat építettek ki a turboreaktív vízágyúk részére. A tűz elfojtását Irányító szakem­berek tegnap este úgy döntöttek, hogy ma reggel ismét megkísér­lik a lángok elfojtását. A. T. «. MA ISMÉT MEGKÍSÉRLIK A TŰZ ELFOJTÁSÁT • A Zöldségtermesztési Kutató Intézet üvegházában tett litogaUM dr. Romány Pál a megye vezetőinek társaságában. 9 A kutatóintézet főigazgatója dr. Balázs Sándor részletesen tájékod tatta a vendégeket. (Straszer András felvételei.) fejlesztésére nem maradna pénz. Szóvá tette még a tejipar beru­házásainak elhúzódását, ponto­sabban az évtizedes huzavonát, ami a bácsbokodi tejüzem re­konstrukciója körül bonyolódik, a kecskeméti és kiskunhalasi táp­keverő üzemek építési gondjait, a gyümölcsfa-szaporítóanyag ellá­tásával kapcsolatos hiányosságo­kat, a mezőgazdasági bekötőutak építésének és a villamosítás fej­lesztésének szükségességét. Vá­zolta a megye déli részén kialfr- kítandó jégeső-elhárító rendszer kiépítésének tervét, valamint a Kecskeméten megvalósuló állaa­dó kertészeti kiállítás tervezésé­nek helyzetét. Ezután dr. Romány Pál érté­kelte a megye mezőgazdasági te-] vékenységét, és válaszolt a fel-' merült gondokra, kérdésekre!! Elöljáróban köszönetét és ells­(Folytatás a 2. oldalon.) Mezőgazdasági könyvhónap Az idei év első nagyszabá­sú könyvnépszerűsitési ese­ménye a mezőgazdasági könyvhónap, sorrendben a hu­szonkettedik. Hagyomány lett nálunk, hogy a február min­den esztendőben a mezőgazda- sági szakirodalom, a szakköny­vek és a szaklapok ünnepi hó­napja. A legkedvezőbb idő­pont ez mezőgazdasági dolgo­zóink számára, hogy a tavaszi munkálatok megkezdése előtt időt és figyelmet szenteljenek a tudásukat gyarapító kötetek tanulmányozására. Az idén 1* lesz miből válo­gatniuk. Néhány évvel ezelőtt a mezőgazdasági könyvhónap majdnem kizárólag a Mező- gazdasági Kiadó „belügye” volt. Most nyolc kiadó gondo­zásában 41 könyv jelenik meg, mintegy félmillió példányban. A készlet és a választék bősé­ges. A jövőben sem lesz hiány szakkönyvek bői, az olvasók megnövekedett igényei gya­korlatilag kielégithetőek. Mit jelent ez? Nem keve­sebbet mint azt, hogy minden­ki, aki a mezőgazdasági ter­melésben bármilyen szinten is érdekelt, megtalálhatja az ér­deklődési körének megfelelő újdonságokat. Mindenki, vagy­is egymillió mezőgazdasági dolgozó, 40 ezer mérnök, 23 ezer technikus, 94 ezer szak­munkás, 200 ezer élelmiszer- ipari munkás, valamint egy­millió 600 ezer kertészkedő család. Ennyi olvasóval kell számolni, vagy ennyit kell megnyerni, mivel az sem mel­lékes, hogy a szakirodalom gazdag kínálata iránt mekko­ra a kereslet? Az MSZMP Központi Bi­zottságának tavaly március 15-én hozott határozata ki­mondja, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fő fel­adata az elért vívmányok megszilárdítása és a további fejlődés elérése. Mi kell eh­hez? Tudás, az ismeretek ál­landó gyarapítása. Jól tudjuk, hogy az élőmunka csökkené­sével párhuzamosan növekszik a gépesítés, a kemizálás sze­repe, ami nem nélkülözheti a szakértelmet, a képzés — o továbbképzés folytonosságát. Az iparszerü termelés, a szakoso­dás követelményeinek is csak azok a dolgozók tudnak meg­felelni, akik járatosak az üze­mi méretű gazdálkodás tudo­mányában. A mezőgazdaság már ma sem az, ami tegnap volt és a jövőn munkálkodni pedig csak az tud, aki nem hagyja parla­gon az értelmét. Nagy utat tettünk meg, és még nem ér­tünk a végére. A magyar pa­rasztságnak egy nemzedéken belül kellett leszokni a kaszá­ról, kapáról, és a fogatokról átülni a traktorokra, kombáj­nokra, nagy teljesítményű munkagépekre. Most olyan szemléletbeli átalakulás szük­séges, ami képessé teszi a ma­gyar mezőgazdaságot, hogy ru­galmasabban kövesse a világ­piac változásait. A szakmai felkészítés legha­tásosabb eszköze a szakiroda- lom. Fontos, hogy minél széle­sebb rétegekhez szóljon és jusson el. Az idei könyvhó­napra megjelentetett könyvek­nek több mint a fele alap- és középfokú, vagy ismeretter­jesztő munka. Használatuk el­sősorban — és helyesen — a gyakorlati munkában ad nél­külözhetetlen útmutatást, se­gítséget. A szakmai ismeretek terjedésének gyorsítását segí­ti elő egy új intézkedés is. Ezentúl valamennyi mezőgaz­dasági üzemnek módjában áll ellátni a dolgozóit szakköny­vekkel. A vásárlás termelési költségként számolható el, és a köteteket bárki hazaviheti, magánál tarthatja. Ezzel hivatalosan is megerő­sítést nyert, hogy a szakköny­vek értéke átmegy a termelés­be, és ott hasznosul. És mivel ezeknek a könyveknek a ko­pása amúgy is kétszeres: egy­részt a tartalmuk évül, kopik el, másrészt a külsejük —, még mindig jobb, ha a dolgo­zók olvassák rongyosra a köte­teket, mintha kulcsra zárt szek­rényekben, érintetlenül lép rajtuk túl a változó idő. Számunkra külön öröm és megtiszteltetés, hogy az Idén Kalocsa látja vendégül a me­zőgazdasági könyvhónap or­szágos megnyitásának résztve­vőit. Viszonzásul, a Mezőgaz­dasági Kiadó a házigazdáknak ajánlja a Paprikatermesztés — című könyvét. V. Zs. __________ V ILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA DR. ROMÁNY PÁL LÁTOGATÁSA KECSKEMÉTEN Hagyomány, hogy az év elején a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium vezetői feladategyeztető ér­tekezleten vesznek részt, amikor is Bács-Kiskun me­gye párt- és tanácsi veze­tőivel közösen értékelik az elmplt esztendő eredményeit, gondjait, és a soron következő év tennivalóit. Tegnap Kecs­keméten, a megyei pártbizottságon Horváth István, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának első. titkára kö­szöntötte a MÉM vezetőit, élükön dr. Romany Pál minisz­tert. Az értekezleten többek között részt vett Erdélyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, és dr. Matos László elnökhelyettes, a minisz­térium több főosztályvezetője és osztályvezetője. A megye mezőgazdaságának idei feladatairól tanácskoztak IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estig: eleinte változóan felhős, párás, több helyen kódös Idő északkeleten néhány helyen gyenge havazás, nyugat felől erős felhősödés és — főként a Dunántú­lon — sokfelé havazás, majd eső, megélénkülő déli, délnyugatira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 3—plusz t fok között. Hősies küzdelem a zsanai lángokkal A terveknek megfelelően nőt­tek tavaly a szántóföldi növény- termelés eredményei, különösen a búza átlagos, hektáronkénti 45,1 mázsás hozama kiemelkedő, an­nál is inkább e növény vetéste­rületének mintegy 10 százaléka gyenge, homokos területekre esett. Előrelépés történt 1977-hez képest a kukorica termőterületét illetően is, a zöldségféléket pedig a megyében már 21 ezer 600 hek­táron termesztik. Kedvezőtleneb­bek az eredmények az ültetvé­nyeken. Az 1977-es helyzethez képest a szőlő területe — a ki­pusztulás, elöregedés folytán — 2700 hektárral csökkent, a téli, tavaszi időjárás következtében pedig a termés 1 millió mázsával lett kevesebb, mint 1976-ban. Az állattenyésztési ágazat dinamiku­san fejlődött, s valamennyi már elérte, illetve meghaladta az 1980-ra tervezett állományfejlesz­tési előirányzatot. Az országban Bács-Kiskunban tartják a legtöbb sertést, tavaly 1 millió 260 ezer vágósertést ál­lítottak elő az üzemek és háztá­ji gazdaságok. A tejtermelés­ben az ország megyéi között Bács-Kiskun a második helyen áll. A beruházások meghaladták az 1976. évi szintet. A mezőgaz­dasági építkezések 90 százalékát házi építőszervezetek, brigádok valósították meg. Egyebek kö­zött így épült fel a tassi Dózsa Tsz-ben az ezer férőhelyes tehe­nészeti telep, és a kecskeméti ta­lajlaboratórium is. A kedvezőt­len adottságú tsz-ek részére biz­tosított 36 millió fejlesztési hoz­zájárulásból 140 millió forintér­tékű gép, ültetvény és építési be­ruházás valósult meg. Az említett eredmények meg­alapozták az idei esztendőt. A növénytermesztés szerkezetében ebben az évben nem lesz lényeges változás, az állattenyésztés is tö­retlenül továbbfejlődik. A szőlő- és gyümölcstermelésben az 1976- os eredmények elérését tervezik a megye üzemei. A gondok között említette a mezőgazdasági osztály vezetője a telepítéseket. A népgazdasági igények figyelembevételével az országban ebben a megyében ter­vezik a legnagyobb szőlőtelepíté­seket az V. ötéves terv időszaká­ban. Ahhoz, hogy a bank hitelt adjon a telepítéshez a szövetke­zeteknek, a beruházás összegének 30 százalékát kell előteremteni. Nagy összegekről van szó, ami a legtöbb szövetkezetben szinte el- vinné az egész fejlesztési alapot, így a többi ágazat, a gépesítés

Next

/
Oldalképek
Tartalom