Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-11 / 35. szám

PETŐFI NÉPE Reklamáció A múlt év decemberében, több mint kilencezer fo­rintért vásárolt egy Re­kord típusú fekvőhelyet két fotellal a Kecskeméten lakó L. A. A két fotel­lal nincs semmi baj, .azon­ban a fekvőhely már úgy néz ki, mintha legalább is tíz éve használnák, nem éppen rendeltetésszerűen. Lábai kitöredeztek, a csa­varok elengedték a fát, a huzat pedig foszlósnak in­dult. A vásárló úgy gondolta, hogy a tartós fogyasztási cikk kicserélhető, esetleg javítható. Éppen ezért a vásárlást követően, mintegy tíz nap múlva már fel is kereste a Szék- és Kárpi­tosipari Vállalat kecskeméti gyárát, hiszen annak a bemutatótermében vette az idejekorán romlásnak in­dult bútordarabot. Elmond­ta, miről van szó, s leg­nagyobb csodálkozására nem segítettek rajta. Ki­jelentették, hogy ezt a tí­pust spéciéi a mohácsi gyáregységben készítette, s reklamációjával oda fordül- jon. Náluk ilyen nem ké­szül, ezért sem javításra, sem cserére nincsenek be­rendezkedve. December 28-án adta fel L. A. az első ajánlott le­velet a mohácsi cégnek. Választ azonban nem ka­pott. Gondolta, talán el­keveredett a vállalatnál, hi­szen név szerint senki nem volt megjelölve a levélen. Fogta magát s a követke­ző ajánlott levelet 1979. január , 16-án már a mo­hácsi üzemegység igazga­tójának címezte. Sajnos vá­laszt máig sem kapott. Pe­dig tudomásunk szerint nem szűnt meg a mohá­csi gyáregység, a levél is odaért, mert a posta nem hozta vissza, mondván, hogy a címzett ismeretlen. Ügy látszik azonban, a Szék. és Kárpitosipari Vál­lalatnál valami nincs rend­jén a vásárlói kifogások in­tézésével, egyáltalán saját jó hírük védelmével, pon­tosabban kialakításával. Mert a leírt eset egyál­talán nem „jó hír”. Miért nem? Vegyünk egy példát: ha valaki valamely áruház­ban vásárol egy japán magnetofont, s az elrom­lik, az áruház nem küldi el az illetőt Tokióba. A Rekord típusú fekvőhellyel is azt kellett volna tennie a kecskeméti gyáregység­nek, hogy bocsánatot kér a vevőtől, és saját hatás­körében elintézi a cserét, netán a javítást. Talán az sem elképzelhetetlen, hogy a kecskeméti bemutatóte­remben egy másik Rekord is volt található, tehát eb­ben az esetben a csere ké­zenfekvőnek mutatkozott volna. A szocialista iparnak nem az a célja, nem az a feladata, hogy „rásózza” a vásárlóra az árut, aztán utánam az özönvíz. Miért vette meg, miért nem néz­te meg jobban? Mintha már többször szóltunk vol­na a vásárlói kifogásokról, arról a kötelességről, amely az iparra vonatkozóan a jó, sőt legjobb minőségű áruk gyártását jelenti, a lakosság igényeinek jó ki­elégítését, a reklamációk gyors intézését. Sokszoro­san érvényes ez olyan üze­mekre, vállalatokra, gyá­rakra, amelyek lakossági felhasználásra gyártanak különféle termékeket, pél­dául fekvőhelyet. Nem egy újságcikk szü­letett már abból, ha a vá­sárlót szaladgálásra kény­szerítették azok, akiknek kötelessége lett volna in­tézkedni. ' — dorgál — NAPTAR 1979. február 11., vasárnap Névnap: Bertold Napkelte: 6 óra 57 perc. Napnyugta: 17 óra. Holdkelte: 16 óra 36 perc. Holdnyugta: 6 óra 21 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: túl­nyomóan borult, párás, helyen­ként ködös idő, sok helyen eső, havazás. Időnként megélénkülő általában keleti, délkeleti, a Du­nántúlon északi és néhány helyen megerősödő szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet mí­nusz 3—plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 1—plusz 6 fok között. (MTI) LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatója szerint a 6. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatá 38 foga­dónak volt, nyereményük egyen­ként 197 192 forint. Három talála­tot 5358 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 699 forint. A két- találatos szelvények száma 187 479 darab, ezekre egyenként 25 forin­tot fizetnek. A nyeremények a nyereményilleték levonása után értendők. A közölt adatok tájé­koztató jellegűek. (MTI) NÖVÉNYVÉDELMI FELHÍVÁS Az eredményes zöldséghajtatás meg­követeli az alapos agrotechnikai és nö­vényvédelmi munkát. A termésbizton­ság alapja a fóliasátor helyének jó megválasztása, a mély talajforgatás és a lehetőség szerinti talajfertőtlenftés. A 30—35 centiméter mélyen megforga­tott talajból ásás közben szedjük ki az ott talált károsftókat, drótférgeket, pa­jorokat, lőtücsköket. A talajfertőtlenf- tést végezhetjük forró vízzel, formaiin­nal. vagy vegyszerrel. A frissen fella­zított talajra négyzetméterenként 9 li­ter vízhez egy liter 40 százalékos for­maiint adjunk, majd 2—3 napig fóliá­val borítjuk. Kupacban levő magtakaró föld egy köbméterenkénti fertőtlenítéséhez 2—2,5 liter 40 százalékos formaiinra van szük­ség, amit a talaj nedvességtartalmától függően 10—20 liter vízhez keverve kell a kezelendő talajra rétegenként kiön­tözni. A fertőtlenített talajt fóliával ta­karjuk 2—3 napra, és csak alapos szel­lőztetés után két hét múlva vessünk kultúrnövényt. A formalinos fertőtlenítést csak ott végezzünk, ahol nincsenek növények a termesztőberendezésben. A formalinos fertőtlenítés Jó vírus-, baktérium- és rovarölő hatású. A csírázó gyommag­vakat is pusztítja. A magtakaró föld fertőtlenítését pa­lántadőlés ellen sikeresen végezhetjük 2 kg/köbméter TMTD-vel vagy egy kg köbméter Orthocid 50 WP-vel. Ez négyzetméterenként 3—6 dkg TMTD-t vagy 1—3 dkg Orthocid WP kijuttatását jelenti. A szükséges mennyiségű szert tízszeres mennyiségű homokkal elke­verve egyenletesen juttassuk a talajba. A talajlakó kártevők a talajból fertőző gombák és a fonálférgek ellen 50—60 g Basudin granulátum kiszórását java­soljuk négyzetméterenként. A készít­ményt 5—6 centiméter mélyen gereb- lyével bedolgozzuk és 2—3 hétig a ke­zelt talajt fóliával takarjuk, a talajba 6 hétig kultúrnövény nem vethető. A Bács megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás felhívja a terme­lők figyelmét a növényvédőszerek cso­magolóburkolatán feltüntetett óvó rendszabályok betartására. — A kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központban szerdán este fél 7 órai kezdettel nagysza­bású jubileumi kórushangver­senyt rendeznek a Tanácsköztár­saság megalakulásának 60. év­fordulója tiszteletére. A műsor­ban fellépnek ä város alsó- és kö­zépfokú oktatási intézményeinek kórusai, valamint — vendég­együttesként — a Szegedi József Attila Tudományegyetem vegyes­kara. — KÖZÖSEN A KULTÚ­RÁÉRT. Három és fél millió fo­rinttal támogatták az elmúlt év­ben a lajosmizsei vállalatok és termelőszövetkezetek a nagyköz­ség fejlesztését. Ebből jmintegy 2 millió forint jutott az új,'hét- tantermes iskola és a mintegy ezer négyzetméteres tornacsarnok építésére. .A fennmaradó összeg­ből mintegy 300 ezer forintot a művelődési ház kapott. — Hasznos kezdeményezés. Szo­kás, hogy az oktatási intézmé­nyek látogatásra invitálják a pá­lyaválasztás előtt állókat. Köve­tendő példát nyújt a kecskeméti 623-as számú Ipari Szakmunkás- képző Intézet és a lakiteleki ál­talános iskola. A lakiteleki 7—8. osztályosok szüleikkel együtt ke­resték fel a szakmunkásképzőt, hogy a jelentkezésről együtt, megfontoltan dönthessenek. — Kik ülnek az asztalnál? — Mármint a Duna-vidéki Üzemi Vendéglátó Vállalat kecskeméti igazgatósága által üzemeltetett üzemi éttermek asztalainál? A válasz benne van az igazgatóság éves eredményeiről szóló beszá­molóban, amelyből megtudhat­juk, hogy tavaly mintegy 25 ezer vendégre főztek az igazgatóság szakácsai, s közülük mintegy tíz­ezer a kecskeméti diákok és ugyan­ennyi a kecskeméti felnőtt dolgo­zók száma. Elhunyt Pál Ferenc Pál Ferenc, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitüntetettje,' ak; 1922-től volt tagja a pártnak,’ 79 éves korában elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása feb­ruár 14-én, délután 3 órakor lesz a farkasréti temetőben. ÉVFORDULÓ 15» esztendeje, 1829-ben ezen a napon halt meg Alekszandr Gribo- Jedov orosz költő, a dekabristák for­radalmi mozgal­mához közelálló diplomata. Szín­darabjaiban kora társadalmi prob­lémáira az életteli Jellemábrázolásaival mutatott rá. Leg­ismertebb vigjátéka a rímes jambusok- ban irt Az ész bajjal jár című. — BEFEJEZŐDTEK A TÉVÉ­FELVÉTELEK a kecskeméti Ka­tona József Színházban, ahol is a Szőke István rendezte Olasz szal­makalap című komédiát rögzí­tették képmagnóra a tévé mun­katársai. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1979. február 11. 9 órától a színházteremben Szakmunkástanulók területi kulturális^ versenye ELŐZETES 12-én, hétfőn 19.30 órakor a színházteremben Strauss-hangverseny Közreműködik a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, valamint Szabó Katalin és Szabó Miklós érdemes művész KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1979. február 11. vasárnap délután 3 órakor RETTENETES SZÜLÖK Tsz. és nyugdíjas-bérlet este 7 órakor RETTENETES SZÜLÖK Kodály-bérlet Paks este 7 órakor KÉT ÚR SZOLGÁJA MOZI 1979. február 11.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor RAGADOZÓ MADARAK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényeseid Színes amerikai film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4 és 7 órakor A POKOLI TORONY Dupla, 50 százalékkal felemelt helyárúi Az Ifjúsági bérletek nem érvényeseid 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Kétrészes, színes amerikai film MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor VARAZSSAPKA Színes, magyarul beszélő szovjet mesefilm PAJTASMOZI: délelőtt 10 órakor! EZEK A FIATALOK 1979. február 12.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor RAGADOZÓ MADARAK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20 százalékkal felemelt helyárú! Az Ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes amerikai film KECSKEMÉT ÁRPÁD; fél 4 és 7 órakor A POKOLI TORONY Dupla, 50 százalékkal felemelt helyárúi Az Ifjúsági bérletek nem érvényesek! 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Kétrészes, színes amerikai film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor VARAZSSAPKA Színes, magyarul beszélő szovjet mesefilm STÜDIÖMOZI: 8 órakor ZÖLDSEGKERESKEDO Csak 16 éven felülieknek! Színes nyugatnémet film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszlnger András Igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-70». Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a htrtapkézbesftő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetői díj egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint. egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárássaL Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X bmmHn • Hová költözhettek? • Az öreg utca. (Kontra György képriportja) Eltávolították a kitörésgátlót Zsanán Délszláv néprajzi tábor, Félmillió kabát folklórszemle tavaszra Tegnap délután kaptuk az olajmunkások zsanai főhadiszállásáról a kedvező hírt, hogy a pénteki sikertelen kísérlet után szombaton délután a kút­fejen levő alsó kitörésgátlót sikerült eltávolítani. E munkálatokat reggel 9 órakor kezdték meg, s kisebb megszakításokkal több oldalról folyama­tosan lőtték a már roncs állapotban levő kitörés­gátlót. Miután a teljesen eldeformálódott vasszer­kezetet sikerült eltávolítani a kútfejről, három he­lyett most már egy sugárból ömlik, illetve még lángod a gáz, ami lényeges eredmény. A szombat délutáni munkálatok után nyomban ■felvonultak a tűzoltók, hogy megfelelően felké­szüljenek a láng eloltására, amelyre ma délelőtt kerül sor. A tervek szerint ha a láng eloltása sikerül, utá­na nyomban hozzákezdenek az új kitörésgátló fel­szereléséhez és a kút elfojtásához. A zsanai gázkitörésen több hete dolgozó, család­juktól távol levő olajbányászok és tűzoltók ellátá­sáról messzemenően gondoskodnak. T. L. • Várják a pillanatot, hogy a turbógenerátor víz­sugarakkal megkezdhessék a láng eloltását. • Tegnap óta már csak egy sugárból ömlik, illet ve lángol a gáz. (Tóth Sándor felvételei) Bontásanyag eladó! • Épül az első új lakótömb. Nemzetiségi klubok létesítését szorgaümazza a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövet­sége a horvátok, a szerbek, a szlovénok lakta községekben. Amint a szövetség országos vá­lasztmányának a HNF budapes­ti székházában szombaton meg­tartott ülésen elmondták, a klub­foglalkozások, rendezvények jó alkalmak a nemzetiségi lakosok találkozására, aktív művelődésé­re, anyanyelvének gyakorlására. Az anyanyelv hetében előadáso­kat tartanak, s a TIT-tel kötött megállapodás értelmében rend­szeresítik az anyanyelvi ismeret- terjesztést. A délszláv folklór hagyományainak további ápolá­sára Szentgotthárdon megrende­zik a III. délszláv néprajzi és helytörténeti gyűjtőtábort, a Bajai Nyár ’79 rendezvénysoro­zatban pedig a II. délszláv folk­lórszemlét. A hazai délszláv együttesek az idén is folytatják kultúrkörút­jaikat. A lórévi szerb együttes például március 2—4. között Battonya, Deszk, Magyarcsanád községekben tart előadást. A tököli horvát együttes március 31. és április 4. között Dunaúj­város, Ercsi, Érd, Kópháza, Und településeken szerepel majd. A Fáklya nemzetiségi táncegyüttes Kecskeméten, Kalocsán és Baján lép fel A társadalom az időse­kért akció során. A szövetség idei munkatervének megvitatása-1 kor szó volt arról is, hogy a nemrég alakított irodalmi szekció a hazai délszláv irodalmi tevé­kenységet serkenti, népszerűsíti, irodalmi és műfordítói pályáza­tokkal alkotásra ösztönzi a dél­szláv nemzetiségieket. Magyaror­szág. és Jugoszlávia tudományos kulturális együttműködése lehe­tővé teszi kórus- és színjátszó- csoport-vezetők, néptánckutatók; etnográfusok cserelátogatását, művészeti együttesek vendégsze­replését. (MTI) A szezonvégi kiárusítás után szinte azonnal megjelenhet az üzletekben, a kirakatokban a friss, tavaszi árukínálat — újsá­golták a Felsőruházati Nagyke­reskedelmi Vállalat csütörtöki di­vatbemutatóval egybekötött saj­tótájékoztatóján. A vállalat, amely a főváros és négy megye ruházati kiskereske­delmét Szolgálja ki, s a konfek- cióforgalopi 40 százalékát bonyo­lítja le, mát megkezdte a tavaszi öltözékek szállítását az üzletekbe. Körülbelül félmillió kabátot hoz­nak forgalomba. A hazai ipar kínálatát finn, francia, osztrák, NSZK-ballonanyagból, belga és kínai kordból is készíttetett ka­bátokkal is megtoldották. Továbbra is kelendőnek ígérke­zik a vászonfarmer, amelynek vá­lasztéka a fehértől a sötétlcékig terjed. Ezen kívül növekszik a kord és a düftin aránya. A tavalyi tapasztalatok alapján tovább bővítették a méretválasz­tékot is. (MTI) Kecskemét Árpádváros, 1979. február HÍREK • HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom