Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-25 / 47. szám

MŰVELŐDÉS • IRODALOM • MŰVÉSZET A másik Csontváry • Csontváry ön­arcképe. A gácsi időszak minket külön is érdekel. kecske­méti vonatkozása miatt. Ugyanis a hírős város egyko­ri polgára. Szé­kely Sándor bérel­te. majd vette meg Csontvárytól ottani patikáját. S vhmjyel. .^„padlásá­ról az ő révén ke- .' ült elő az azóta híres művek egy része, így egyik korai felfedezője- ként tarthatjuk számon a pati­kust. V. M. Németh Lajos, Pertorini Rezső és -mások könyvei, tanulmányai, ismertető, elemző és újrafelfede­zd cikkei után, lám még mindig ákad tennivalója a Csontváry-ku- tgtásnak. Erre mutat a Művészet cfmű folyóirat januári száma is, amelyben ismét több vele kapcso­latos, tanulmánynak beillő írás látott napvilágot. Ezek között kü­lön figyelmet érdemel Mezei fittó „Kosztka Tivadar gácsi köz­művelődési tevékenysége 1884— Ip91 között" című írása. Elsősor­ban azért, mert megpróbálja — ntéghozzá igen meggyőzően — a fiatal Csontváry Kosztka reális életlátását, valós szemléletét bi­zonyítani. Azoknak a tényeknek a felsorolásával, s értékelésével, amelyek a zseniális művészt, az elhivatottságát már akkoriban is érző alkotót a korabeli Magyar- ország. s a nagyvilág valóságá­hoz, az életfolyamatokhoz fűzték. Miért fontos ez? Azért, mert 4- amint ezt már eddig is többen észrevették — a nagyközönség Imreiben egy meglehetősen téves szemlélet uralkodott el Csontvá­ry val kapcsolatban. Az ő helyze­tének és szerepének megítélésé­ben meglehetősen nagy szerepet játszik az a túlzóan romantikus kép, mely róla régebben kiala­kult. s mely máig sem nagyon részben megváltozzon, arra is jó egyebek mellett Mezei Ottó em­lített írása. Az alkotó magyarságtudatát, etikai-emberi elkötelezettségét számos kutató, s kritikus észre­vette, s hangsúlyozta már előbb is. Azt is, hogy minden látványos­érdekes, romantikus életvitele, különös pályája, sorsa ellenére — vagy inkább mellette — is mennyire korának gyermeke volt ő. De azt nyilván kevesen tud­ták, hogy Csontváry éveken ke­resztül szóban és írásban ag em­beri haladásért, népének boldo­gulásáért szállt síkra. Méghozzá úgy, hogy Gácson — ahol patikus volt — nem elégítette ki őt szű- kebb szakmai tevékenysége, ha­nem lelkesen agitált a jobbért, harcosan cselekedett a társadal­mi változtatás érdekében. Hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen és hányféle dolog, téma foglalkoztatta. Szót emelt a női egyenjogúságért — különösen ami a tanulást, művelődést illeti —, foglalkozott az iparosítás,' a me­zőgazdaság korszerűsítésének idő­szerű kérdéseivel; sürgette az ál­lami óvodai rendszer létrehozá­sát; figyelmeztetett a háziipar (szövés-fonás, selyemhernyó- tenyésztés) fontosságára stb. Es avasolta a nép szer­vezett intézményes művelését. Találóan jellem­zi őt egyik mélta- tója, amikor ezt írja róla; ..... széles látó­körű. a nép nyo­morát, s az európai fejlődés vonalát szemmel tartó ér­telmiségi volt, kí­méletlenül szóki­mondó és kemény ember." • Bodri Ferenc grafikája. Hetvenöt éve, 1904. február 22-én született Nagy István romániai magyar író, a két világháború közötti erdélyi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége. Születésnapja alkalmából egy 1939-ben írt, vallomás erejű tárcájának közlésével köszöntjük az írót. NAGY ISTVÁN: Régi történet Régi történet jut eszembe. Tizenegyedik évemben jártam, . mezítláb. Iskolai szünidő volt. Szobafestő mesternél próbainas- kodtam, napi negyven krajcárért, hogy legyen könyvre való az ötö­dik elemiben. Édesapám ugyanan­nál a mesternél forintos mázoló­segédként dolgozott. Szaktársai gyakran megcibálták a fülemet. Olykor bizony meg is rugdostak. Mindennél sokkal gyötrőbb volt az, hogy ném akarták elismerni nagyfiúnak. Percenként így kiál­tottak rám: — Te kicsi, hozz egy kártya vi­zet. Te kicsi, törjél budai földet. Te kicsi, mi az anyádért hoztál okker helyett szatinóbert? Hiába mázoltam be magam olajfestékkel, nagylábam ujjától a fejem búbjáig, hiába húztam a talyigát inam szakadtáig, hiába fojtottam torkomba a sírást a hajnali koránkeléseknél, mert még a szomszédok is így kicsinyítet­tek: — Ó, te szegény Pistuka... — Pedig én szüntelenül arról áb­rándoztam, bárcsak Isvánnak szó­lítanának már engem is, mint apámat. Mert ő csuda nagy ember volt, ha nem is növésre, de ke­nyérkeresetben. Akkoriban állt be önkéntes tűzoltónak is. Fő terjesz­tője volt Kolozsváron a Népsza­vának, de ezt csak elvből vállal­ta. Emellett télen szűcs volt, és jegyszedő a nyári színkör felső erkélyén. Anyám ugyanott ruha­táros. Ha apámat a színházhoz osztották be szolgálatra a tűzoltó­ságtól. akkoi’ jegyszedő és napos "tűzoltó volt egy személyben, s mindig félt, hogy emiatt majd egyszer elveszíti mindkét kerese­tét. öt testvérem közül engem, mint legnagyobbat, sokszor be­csempésztek függönyhúzás után a sötétben, s én az erkélylépcsőn ülve szégyenkeztem végig a fel­vonásokat. Az utolsó jelenetnél, lámpagyújtás előtt, mindig ki kel­lett jönnöm. Annyira megalázó­nak éreztem ezt a színházasdit. • Naicy Vince: Tihenés (linómetszet) hogy azon a nyáron, mikor először dolgozni adtak, a második fizetés­nél kijelentettem, ezután csak úgy megyek színházba, ha jegyet vál­tanak nekem, hogy számozott padba ülhessek. Apám nagy ne­hezen beleegyezett. Egy júniusi vasárnap estére készült a nagy esemény. Kimondhatatlanul bol­dog voltam. Azt hittem, attól kezdve belátják, hogy mégis nagy­fiú vagyok. Szüleim készülődésé­ben is ünnepélyességet éreztem. De mikor végre elindultunk lefe­lé a bűzös Lépcső utcán, koma bácsink szemberohant velünk, s valamit izgatottan hadart apám­nak, ki csak ennyit mondott neki lehorgasztott fővel: — Hogy a fene ott egye meg őket Szarajevóban... Koma bácsink helyeslésével egyidőben fekete lobogó került a színház homlokzatára. Az elő­adást nem tartották meg. Búsan ácsorogtunk a gyászlobogó alatt. Ö, nem a meggyilkolt magyar trónörökösért búsultunk. Apámék talán nem is sejtették, hogy azt a zászlórudat az én szívembe döf­ték. Apám nemsokára bevonult. Kivitték a harctérre. Máról hol­napra nagyfiú, sőt családfenn­tartó lettem külön színházjegy nélkül is. Pedig de tiltakoztam, hogy én nem így gondoltam. De most már senki sem akarta el­hinni, hogy még kisfiú vagyok. Be kellett állani a nagyok helyé­re a gyárba és mindenhova ... Az­óta, ha nagy vágyak elérésére tö­rekszem, mindig elfog egy kis kétely, s gyötrő bizonytalansági érzés bénítja meg akaratomat. Ilyenkor mindig félek, hogy köz­bejön valami, s a magam szemé­ben mindörökre kisfiú maradok. Ez az érzés fokozódott öntudatos munkatársaim révén is, akiktől már inaskoromban állandóan azt hallottam, hogy mindaddig újabb és még borzalmasabb vi­lágháborúk törnek reánk, amíg a mai társadalmi viszonyok ural­kodnak. Ha elgondolom, hogy az úgynevezett békeévekben erdő­tűzként égett hol Kína, hol az amerikai kisállamok, majd Abesz- színia, aztán a spanyol félsziget — akkor be kell vallanom, hogy az Európa közepén mostanában fellángolt új háború nem is oko­zott különösebb meglepetést. Egy­szerűen megállapítottam, hogy harmincöt éves vagyok, tehát há­rom évvel máris többet éltem, mint az apám, aki harminckét éves korában tűnt el a galíciai fronton. Elfog valami dühös siet-, ség: befejezni mindazt, amit le­het. Nagyon szeretnék még élni, de ha most mégis az apám sor­sára jutok, olyan ügyért akarok meghalni, ami a fiamnak és kor­társainak boldog jövendőt te­remt, hogy ne foglalkozzanak végrendelkező gondolatokkal har­mincöt éves korukban, mint én, kinek zaklatott életét s egyénisé­gét félig kész regények és befe­jezetlen színdarabok jellemzik. „Nem szeretném magam beskatulyázni!” A Szerzői Jogvédő Hivatal minden év vége felé meg­jutalmazza azokat a mű­vészeket — közöttük pályakezdő fiatalokat is —, akik az előző szezonban a legmagasabb szín­vonalon tolmácsolták mai ma­gyar zeneszerzők alkotásait. Ezen a kis ünnepségen futottam ösz- sze tavaly decemberben Szebel- lédi Valériával, aki fél évvel ko­rábban még a Liszt Ferenc Zene- művészeti Főiskola középiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszakának volt a hallgatója. Minek köszönheti ezt a megtisztelő kitüntetést? — tettem fel neki az első kérdést. — Kocsár Miklós egyik kórusművének betaní­tásáért és vezényléséért kaptam a jutalmat, mely főiskolai diplomahangversenyem egyik száma volt — egy általános iskolai kórus élén. Nem volt éppen könnyű, de az ilyen feladatok mindig iz­gattak. . — Milyen új leckék elé állította a pályakezdés? — A csepeli ének-zenei általános iskola alsó tagozatán tanítok; a kicsik kórusát vezetem. Mel­lékfoglalkozásként pedig a Magyar Rádió gyer­mekkaránál vagyok korrepetitor. Jól kiegészíti egymást a kettő, mindegyiket nagy örömmel csi­nálom. Van egy szakmunkástanuló énekkarom is, nehéz munka, mert a gyerekek a kottát sem is­merik. Igyekszem megszerettetni velük a zenét, talán nem is eredménytelenül — a diplomakon­certemre is meghívtam őket, s valóban ott ül­tek a Zeneakadémia nagytermében. Ezek mellett rendszeresen végzek kutatómunkát a Magyar Tu­dományos Akadémia Zenetudományi Intézetének. — Nem fél, hogy túl sokat vállal? Hogy „elap­rózza” magát? — Egyáltalán nem. Hiszen mindez a zenével va­ló kapcsolatomat mélyíti el. Nem szeretném ma­gam beskatulyázni! Két kamarakórusban is éne­kelek, ez mind nagyon fontos. Énekelni, a gya­korlatban foglalkozni a „szakmával”, benne lenni a zenei élet vérkeringésében — és sokat tanulni. Hiszen sohasem érzem elégnek, amit tudok. — Meg tudná mondani, honnan ez a lelkesedés­sel párosult hivatástudata? — Nem lehet erre egy szóval felelni. A főis­kolai évek, a gyakorlati tanítás, Erdei Péter kar­vezetésórái csak megérlelték bennem mindazt, amit magammal hoztam. Már az általános iskolá­ban sokszor rámbízta Lőw Györgyi tanárnő’ egy- egy szólam betanítását, néha még a vezénylést is. A kecskeméti zeneiskolában Kelemen Józsefnénál, majd Palotás Józsefnénál tanultam, s akkoriban zongoristának készültem. (Nyertem is néhány ver­senydíjat, például a gyulai Erkel diákünnepeken.) Ugyanakkor Sipos Károly kamarakórusában is éne­keltem. Azután a Kodály-iskola gimnáziumában folytattam tanulmányaimat s ott döntöttem vég­leg a zenei pálya mellett. Petriné Párdányi Ju­dit sokat -foglalkozott velem a tanórákon kívül is. Énekeltem Kardos Pál akkor alakuló kórusában, nagyon nagy hatással volt rám. Életre szóló út- navalót kaptam Nemesszeghy Lajosnétól, annak idején ő felvételiztetett s a mi osztályunkat bú­csúztatta utoljára, pem sokkal halála előtt. A Ko- dály-idézetekből összeállított, Márta néni keze- írását őrző sokszorosított lapot legbecsesebb em­lékeim között őrzöm. Van még egy ilyen szo­morú élményem: azt hiszem, én voltam az utolsó ember, aki Kardos Pali bácsival beszélgetett, azon a végzetes napon, tavaly februárban. Az iskolai farsangra utaztam le Kecskemétre a gyerekek meghívására, akik között nem sokkal előbb taní­tási államvizsgámat teljesítettem. Különös volt ugyanabban az iskolában állni az osztály előtt, amely nemrég még második otthonom volt. — Ezek szerint nem szakadt el egészen szülő­városától ? — Mindig kecskemétinek fogom érezni magam. Szakdolgozatom témájaként is Kodály Zoltán és Kecskemét kapcsolatát választottam. Sajnos, sze­mélyesen nem ismertem Kodályt, de személye, munkássága, tanítása mindig nagyon érdekelt. A főiskolán alapító tagja voltam a Kodály Zoltán Tudományos Diákkörnek. Én a szervező munkát végeztem: felvettük a kapcsolatot vidéki főiskolá­sokkal, felkerestünk nagy öregeket, akik szoros kapcsolatban álltak Kodállyal. Így Andor Ilonát, Palló Imrét. Sajnos, azóta mind a ketten végleg elmentek már. Vidéki szakmai kirándulásokat szer­veztünk, elbeszélgettünk külföldi tanulókkal. Az volt a kör célja, hogy összefogja a kodályi peda­gógia iránt intenzívebben érdeklődő hallgatókat, s ezt — úgy érzem — sikerrel teljesíti ma is. Ta­lán ennek köszönhetem, hogy tagja lettem a kö­zelmúltban megalakult Magyar Kodály Társaság­nak is. □ □ □ „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél na­gyobb hasznára lehessen.” — olvasom Kodály sza­vait a már említett, útravalóul kapott lapon. Ügy látszik, Vali magáévá tette az útmutatást... Körber Tivadar TÁRNÁI LÁSZLÓ: Egyszerűen Mondtam: ennyi nem elég az eligazodásomhoz. Hiányzik a vigasz is, a semmi nem old, nem magyaráz. Kérem, követelem a folyamatot amiért megszülettem, amiért vagyok, amiért változtam, amiért, ki tudja, megváltoztam, amiért istenes lettem, amiért visszaalakultam olyan egyszerűen, mint ahogy mondtam: ennyi nem elég az eligazodásomhoz. Lerajzoltam: ülsz a földháti váróteremben, s elszáguldanak előtted régi sorok, hogy majd mi lesz nélküled és nélkülünk ezen a földháti váróteremben, ahol szabály a várakozás, S látnod ennyi elég ... Ülök az állomáson várótermi pádon, jönnek elém mondataid, rajzaid, mint a vörösizzású száguldás. Cigarettázom volt ifjúságomon. Átalakultam, ne gondold hogy olyan egyszerű. Választok valamit tőled dolgaink megoldásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom