Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-15 / 38. szám

1979. február 13. • PETŐFI NÉPE • 8 „Alvó városok” gyermekei • Szerepel a kötetben az öskiii kiskunhalasi szélmalom is. Szent Kereszt-templom (balra) és a A kötet a magyar történelem építészeti emlékeinek egy cso­portját ödeüi fel és az újonnan helyreállított épületek bemutatá­sával egészíti ki a korábban meg­jelentetett első kiadást. A két kötet együtt nemcsak a múlt ér­tékes hagyatékára irányítja a fi­gyelmet, hanem érzékelteti, hogy milyen sokat tesz megmentésük, fenntartásuk érdekében a ma­gyar műemlékvédelem. A képek dokumentumértéke sokrétű: kö­zelünkbe hozza kiemelkedő érté­kű műemlékeinket, azokat is, amelyekhez talán soha nem ju­tottunk volna el. Megajándékoz velük és talán közelebbi megis­merésükhöz is kedvet ébreszt. —s —n Ily módon felmerül annak szükségessége, hogy a pályakez­dő műszakiak gyors beilleszkedé­sének, teljes értékű szakember­ré válásának feltételeit döntően tnár a tanulmányok során, a fel­sőoktatási intézményekben te­remtsék meg. Ezen a felismeré­sen alapul az a kezdeményezés (a Petőfi Népe is foglalkozott ve­le Módszerek a szakemberképzés­ben című cikkében 1978. szept. 16-én), mely az Oktatási Minisz­térium jóváhagyásával a Kecske­méti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán valósítanak meg az elkövetkező évek so­rán, két nagyüzem — a SZIM kecskeméti gyára és a kecskeméti MEZŐGÉP Vállalat aktív közre­működésével. Végigkíséri az államvizsgáig A főiskolákon az oktatás jelen­leg az egyes tantárgyak Igzán il­leszkedő együtteséből tevődik össze. A tanultak egységes, a gyakorlati élethez kapcsolódó is­meretanyaggá formálása — fő­ként a rendelkezésre álló idő rö­vidsége miatt — nem történik meg. Az új módszer lényege — amely szerintem is hatékonyabb a kanadai módszernél — az, hogy a hallgatók már az első félévtől kezdve a vállalatoknál meglevő gyakorlati példákon, probléma^ megoldásokon keresztül sajátítják el az ismereteket. Valamennyi tárgy keretében egyetlen jól ki­választott üzemmérnöki feladat kapcsán Ismerkednek meg a ta­nultak gyakorlatban való alkal­mazásával. Ez a feladat végigkí­séri a hallgatót az államvizsgáig. A feladatmegoldások során időn­ként szükségessé válik az önálló munka, a tananyagon túli isme­retek megszerzése, a szakiroda- lom tanulmányozása és a nyelv- tanulás. Által ánoss ágba n el mon dh a t j uk, hogy a jelenlegi oktatási rend­szer nem készít fel eléggé az ön­álló munkára. Ezt gyakran a diploma megszerzése után kell a pályakezdőknek megtanulni, sok­szor keserves tapasztalatok árán. Tapasztalat, hogy a munkahelyi közösségek az új munkatársakról az első tapasztalatok alapján gyors véleményt alkotnak. A kezdeti megnyilvánulások gyak­ran nem tükrözik egy kezdő szakember valós értékét, éppen azok miatt a hiányosságok miatt, amelyeket ez a kezdeményezés megszüntetni kíván. Egy induló pálya kezdeti töréseit nehéz ki­heverni. Hogy ez milyen erőfe­szítésekbe kerül és mennyi időt vesz igénybe, az a pályakezdő fiatal egyéni vonásaitól és kör­nyezetétől függ. Az így elveszett energia és idő azonban minden­képpen veszteség, melyet mini­málisra csökkenteni egyre sürge­tőbb feladat. Jó alap Az új módszer szerint a válla­latok megbízást adnak a főisko­lának egyes kijelölt gyártmányok gyártástechnológiájának fejlesz­tésére. Ezeket a kijelölt oktatók a hallgatók nagymértékű bevoná­sával, azok tevékenységének irá­nyításával oldják meg. Így meg­valósítható az üzemek közvetlen közreműködésével folyó gyakor­lati jellegű oktatás. Az üzemmérnök-jelöltek máraz első félévtől kezdődően bekerül­nek a termelő üzem vérkeringé­sébe, megszokják az ottani lég­kört, megismerik majdani mun­kahelyüket. A szakmai és szer­vezési ismereteken túl helyi is­meretet szereznek és személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki. Az sem megvetendő előnye a módszernek, hogy a munka ered­ményessége közvetlenül mérhető, mert az elvégzett feladat az adott vállalatoknál a gyakorlatban megvalósul. Nem kell azt külö­nösebben bizonygatni, hogy egy munka végzése során milyen fon­tos a sikerélmény adta lendület, s az, hogy a munkának konkrét értelme lássák, hiszen a gyakor­lati megvalósítás során szerzett tapasztalatok közvetlenül vissza­hatnak a hallgató szakmai fejlő­désére. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a végzős hallgatók olyan szakdolgozatokat készíthet­nek, amelyek a vállalatok szá­mára hasznosak, esetenként köz­vetlenül alkalmazhatók. Az Is­mereteket pedig a nyári terme­lési gyakorlatok során tovább mélyíthetik. Az új módszer előnyei az isko­la oldaláról nézve is jelentősek. Az oktatók közvetlen kapcsolatba kerülnek az üzemekkel, s a fel­adatmegoldások révén olyan gya­korlati tapasztalatok birtokába jutnak, melyeket az Oktatásban közvetlenül hasznosíthatnak. Ily módon lehetőség nyílik olyan korszerű oktatási forma létreho­zására, melynek keretében okta­tókból, vállalati műszakiakból és hallgatókból álló, hosszabb időre alakult munkacsoportok gyakor­lati feladatokat oldanak meg. Közös érdek Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a vállalatok ter­melő jellegű egységek, ahol az ered­ményes munkát az ütemes, meg­felelő minőségű késztermék-elő­állítás jelenti. Ezért a műszaki fejlesztési feladatok megoldása gyakran nem igazodhat a tanítá­si rendhez, mivel a kitűzött ter­melési célok elérése gyors, haté­kony feladatmegoldásokat köve­tel. Ezért különös gonddal kell kiválasztani a kitűzendő felada­tokat, illetve a főiskolának kellő rugalmasságot kell majd tanúsí­tani, ha a gyárak adottságaiban, gyártás-fejlesztésében bekövetke­zett változások miatt az eredeti feladatkiíráson módosítani kell. A korszerű, gyakorlati üzem­mérnök-képzés előmozdítására a GAME és a gyárak megállapo­dást kötöttek, melyben a végre­hajtandó feladatokat rögzítették. Az új módszer egyelőre kísérleti jelleggel valósul meg, egy tanuló­csoport keretein belül. A SZIM kecskeméti gyára által kiírásra kerülő feladatok megoldásában az 1979—80-as (tanévben 4, a MEZŐGÉP Vállalatnál ugyan­csak 4 elsőéves hallgató vesz majd részt. A kétoldalú megállapodásokat nyilvánvalóan a közös érdekek hívták életre. A főiskolának ér­deke, hogy olyan végzett üzem­mérnökök hagyják el az intéz­ményt, akik első munkahelyükön kezdettől hasznos, eredményes munkát végezve jól megállják he­lyüket a gyakorlati életben, s ez­zel a főiskola hírnevét is öreg­bítik. Nem kevésbé fontos a gyárak érdeke gém, melyek a főiskoláról „kész” üzemmérnököket szeretné­nek kapni. Ugyanakkor a hall­gatóknak már az első évben fel kell ismerniük, hogy ez a kezde­ményezés — éppen a tanulmányi idejük alatt elvégzendő újszerű és esetenként többletfeladatok kapcsán — milyen előnyöket biz­tosít majd az üzemmérnökké válásuk utáni időszakban. E három érdek egyfelé mutat és a kezdeményezés sikerének kovácsa lehet. Zolnai János mérnök KÖNYVESPOLC Magyar műemlékek Kézbe venni is öröm a Képző- művészeti Kiadó szép és tartal­mas kötetét. Bárhol nyitjuk fel, mindegyik lapjáról egy-egy is­mert, vagy ismeretlen műemlé­künk tárulkozik elénk, ahogy azt Dobos Lajos fotóművész megörö­kítette. Tekintetünk megpihen a középkori templomok nemes egy­szerűségén, elkalandozik a régi falusi házak meséket szövő dí­szítőművészetén, megérinti a re­neszánsz életörömöt árasztó for­mavilágát, felissza az építészeti arányok sugárzó harmóniáját. Nem szükséges magyarázat ah­hoz, hogy tájékozódni tudjunk ebben a beszédes — a távlatokat is felmutató, de a részletek szép­ségét is közel hozó — képi világ­ban. „A fotó szubjektív tekintet az objektiven át, egy századmá­sodpercig” — ’vallja Dobos Lajos és báír a kötet elsődleges célja a tárgyak valósághű ábrázolása, az már teljesen, szubjektív, hogy mit láttat meg, mennyit közvetít az épületekből. Tizenhárom éve élek lakótele­pen, már a második gyermek­nemzedék növekedik itt, szemem láttára. Az ember azt hiszi, csak a felnőtt küszködhet beilleszkedé­si gondokkal, csak ő kényszerül elszakadni régi életmódjától, kö­telékeitől, szokásaitól, megszo­kott normarendszerétől, bezzeg a gyerek olyan, mint a facsemete: ahová ültetik, ott ereszt gyökeret. Nos, azt kell tapasztalnom, hogy nem így van: a gyerek épp úgy megszenvedi az urbanizációs ár­talmakat, a lakótelepek monotó­niáját, az utcák, hangulatos terek, kapualjak, meghitt zugok hiányát — vagyis az ingerszegény környe­zetet —, mint a felnőtt. S ha mindehhez érzelemszegénység, unalom és kapcsolathiány páro­sul, könnyen csapódik galerik­hez, rossz barátokhoz. □ □ □ Toronyházunk előtt — meséli a K-i KÖJÁL szolgálat egyik or­vosa — hétszer ültettek el né­hány fiatal nyárfát. Egyikkel a szárazság végzett, a másikkal va­lamilyen betegség, a harmadikat vihar tépte ki a földből, a ne­gyediket, ötödiket, sokadikat — a gyerekek. Szüleik szó nélkül tűrték, nem úgy a szomszédok! Ám szólni nem tanácsos, mert abból csak viszály támad. „Az én gyerekemet ne egrecírozza, a sa­játjának dirigáljon!” „Azzal tö­rődjön inkább, hogy a kölyke ne masírozzon faklumpában éjjel­nappal a fejem felett!” S a szü­lő, aki régi baráti körétől elsza­kadva azóta sem szerzett új ba­rátokat, ezzel jó időre elejét is vette minden közeledésnek lakó­társaihoz. Az Sz-i új lakótelep 'toronyháza mögött gyéren felszerelt játszótér kínálja szerény örömeit a kiseb­beknek: egy libikóka, két láncos hinta és egy homokozó. A láncos hintát kisajátították a tizenéve­sek, a homokozót pedig a szűk lakások rabságából kiszabadult kutyák... Ha a gyerekek lármáz­nák az is baj, ha a fűre lépnek az is; a járdán kerékpározni szi­gorúan tilos, de melyik szülő mer­né kiengedni csemetéjét a for­galmas főútvonalakra?! Egyik alföldi megyénk székhe­lyén büszkélkedik az ingatlanke­zelő vállalat vezetője: a lakóte­lepi házak földszintjén, a közös rendeltetésű helyiségek egy ré­szét barkácsműhely céljaira át­engedték a lakóknak. Az egyik­ben az autótulajdonosok „pisz­moghatnak”, a másikban aszta­losműhelyt rendeztek be maguk­nak az amatőr famegmunkálók. És a gyerekeknek? Nekik nem jutott egy rumliszoba — legalább egyetlen egy! — a lakótelepen? „Nem mondaná meg, melyik ház­ban? Ki lenne hajlandó eltűrni azt a zsivajt, amit egy csapat gyerek csinál, ha együtt van?!” Elnézem sokszor a „kulcsos” gyerekeket: azokat, akik helyhi­ány miatt nem járhatnak napkö­zibe; akiknek — mint szomorú amulett — pertlire kötve lóg a nyakukban a lakáskulcs, nehogy elhagyják, ök azok, akik fagyo­san eszik az ételt, mert nincs tü­relmük megmelegíteni, vagy egy­szerűen félnek a gáztól; közülük kerül ki a legtöbb étvágytalan, sovány, mert egyedül nincs ked­vük enni; a házifeladatot össze­csapják, mert ugyan ki szeret órákig a négy fal között lenni ma­gában, a rájuk bízott házimun­kát, bevásárlást elfelejtik, mert az eszük már a játékon jár. Jó szándékú pedagógusok puha. tolózásai, iskolai felmérő dolgo­zatok jelzik, hogy bajok vannak a lakótelepi gyerekek szabadide­jének — s még inkább vakációjá­nak — regeneráló hatású, célsze­rű eltöltésével. Csöregh Éva ta­nár-szociológus négy budapesti lakótelepen végzett vizsgálatokat; arra a kérdésre, mit csináltak előző nap, így válaszoltak a 10— 14 évesek; „...felkeltem, felöl­töztem, ettem, iskolában voltam, tanultam, vásároltam, ettem, té­vét néztem, lefeküdtem.” Meg­döbbentő az a falanszter-életmód, amire ezek a gyerekek kénysze­rülnek. □ □ □ • De nem elég megdöbbenni — tenni is kell valamit. Levonni a tanulságot, és „alvó városok”, ingerszegény, egyhan­gú lakótelepek helyett derűs-ott­honos lakónegyedeket építeni. Felvenni a harcot azzal a szem­lélettel, amely a járulékos beru­házások több éves elmaradását szükségszerűségnek, „bocsánatos bűnnek” tekinti. A helyi tanácso­kat, ingatlankezelő vállalatokat arra ösztönözni, a közös rendelte­tésű helyiségek elosztásánál a gyerekek érdekeit helyezzék — legalább egy sorba — a hobbis- tákéval, s az autótulajdonosoké­val. A lakóterületi népművelők kapjanak több beleszólási jogota játszóterekre, szórakozási lehető­ségekre szánt összegek elosztásá­ba. Szerezzenek végre érvényt az ifjúsági törvény azon előírásai­nak, amelyek az iskolai tornater­mek, tömegszervezeti klubok, he­lyiségek megnyitását szorgalmaz­zák a gyerekek és ifjak előtt. Kezdetnek ennyi is elég. A to­vábbiakon pedig érdemes elgon­dolkozni ... Ny. É. * Jerzy Edigey MacAreck FORDÍTOTTA: jjA^VO^aO^i BÁBA MIHÁLY 4 r (28.) — Tudja, uram — kezdte mis­ter MacAreck —, amerikai gyá­ros vagyok, de az üzlet gyako­ri európai látogatásra kényszerít. Állandóan úton lenni, szállodá­ban lakni, ma itt, holnap ott, már nem nekem való. Elhatá­roztam,' hogy Európában egy ál­landó támaszpontot teremtek, ahol úgy érezném magamat, mint New Yorkban. Ért engem, uram ? — Igen. Sok amerikai üzlet­ember cselekszik hasonlóan. — Az én választásom a Rivié­rára esett. Különben nem lehet ezen csodálkozni. Gyönyörű itten, és a klímája mérsékelt. Nem olyan, mint a mi benzinszagú New Yorkunk. A szálloda Igazgatója bólintott, így köszönte meg a dicsérő sza­vakat, Az amerikai folytatta: — Ezért elhatároztam, hogy házpt veszek. Nem nagy villát, legfeljebb 10—12 szobásat. Egy családi házat, kerttel garázzsal, közel a tengerhez. Persze mo­torcsónak és vitorlás is legyen. Valamikor hajóztam. A háború alatt nem is olyan nagyon mesz- sze innen. Máltában hadihajó­parancsnok voltam. Nem feltű­nő villát akarok, hanem szép, kényelmeset, ahol barátaimat fogadhatom néha. — Csak dicsérni tudom a szándékát. Természetesen a sa­ját lakás mindig kényelmesebb, mint a legjobb apartman a leg­drágább szállodában. Teljesen ér­dek nélkül mondom ezt, mert ha ön villát vesz, akkor elvesz­tem a vendégemet. Bizalmasan mondom önnek, hogy a Riviérán az ingatlanvásárlás jó tőkebefek­tetés. A hosszan tartó algériai há­ború és az állandóan bizonytalan belpolitikai helyzet Franciaor­szágban mélyen lenyomta a há­zak árait. Megjósolhatom, hogy a ma vásárolt ingatlan három, négy esztendő múlva legkeve­sebb ötven százalékkal drágább lesz. — Látom, jól tettem, hogy önhöz fordultam, ön megért en­gem. Arról van szó, hogy egy megfelelő villát szeretnék talál­ni. Csak milyen módon találok? Mint külföldi, nem ismerem a területet, sem az uralkodó vi­szonyokat. Talán ön ismer olyat, amelyik megfelel nekem. — Az utóbbi időben nem fog­lalkozom ingatlannal, de nyugodt lelkiismerettel javasolhatom ön­nek a Le Chaps testvérek cégét. Nagyon szolid cég, ingatlankeres­kedelemmel és közvetítéssel fog­lalkozik. Biztosan találnak vala­mit, amivel ön elégedett lesz, s meg kell jegyeznem, hogy nem ejtik át az embert. Nem emelik fel az árakat és nem használják ki azt, hogy ön nem ismeri a viszonyokat és az árakat. ön csak a normális százalékot fi­zeti. íme a címük. — A jó üzletért szívesen fi­zetek két vagy háromszoros pro­víziót. Hála istennek, nem kell számolgatnom a filléreket, és minden frankért alkudoznom. Csak azt akarom, hogy ízlésem­nek megfelelőt találjak — mond­ta mister MacAreck és felírta a noteszába a „Le Chaps” cég cí­mét. — Még beszélek velük. — Garantálom a becsületessé­güket és szolidságukat — mond­ta az igazgató. — Ha ön ilyen kedves, akkor kérek még egy, Illetve két ta­nácsot. — Örömmel állok szolgálatára. — Ha ingatlant veszek és ha hosszabb időre Európába akarok költözni üzleti ügyeim miatt, szükségem lesz jó ügyvédre. Ki­re tudnám rábízni ügyeim vé­delmét ? — ön megtisztel a bizalmával — az igazgatónak egyre jobban tetszett ez az amerikai. — Ügy vé­lem, hogy a legjobb lesz Jean Charbonneau ügyvéd. Fiatal, nincs még nagy gyakorlata, de nagyon tehetséges. Ha megkapja a jogi tanácsosi megbízást, szá­mára nagyszerű start lesz a jo­gi karrierjéhez. így tehát na­gyobb lelkiismeretességgel fogja vigyázni az ön üzleti ügyeit. — Teljesen egyetértek önnel. — Mister MacAreck felírta note­szébe a második címet is. A szálloda igazgatója szerényen el­hallgatta, hogy a jövő jogász- csillaga a felesége testvére lesz. — Nem élek-e vissza udvari­asságával, ha megkérdezem, hogy melyik bankot javasolja? Hiszen csekk-kontómnak kell lennie. — Nizzában van a nagy fran­cia, Crédit Lyonnais Bank fiók­ja. Néhány lépésnyire a szállo­dámtól. Nekünk is ott van szám­lánk. Az amerikai udvariasan meg­köszönte a nagyon értékes taná­csokat, még egy havannai szi­varral megkínálta az igazgatót, és távozáskor még megkérdezte: — És hol lehet kölcsönözni autót? Néhány nap múlva veszek magamnak, de már ma szeret­nék szétnézni a Riviérán. Ferra­ri sportkocsit akarok venni... Ha találhatnák egyet... — Szállodánk szívesen rendel­kezésére bocsátja az autót. Veze­tővel, vagy anélkül? Különben sok használtautó-kereskedő van itt. Viszonylag olcsón lehet kap­ni nagyszerű, luxuskocsit. Nem tudom, hogy most talál-e Ferra­rit. MacAreck úr ismét megköszön­te az információt és kijelentet­te, hogy szívesen kölcsönvenné a szálloda kocsiját sofőr nélkül. Kéri, hogy egy óra múlva ké­szítsék elő a kocsit. Az igazgató biztosította, hogy az autó — vi­lágos Renault — várni fogja. Ezután udvariasan elköszöntek egymástól. Az amerikai átment a halion, és megkérdezte a bejá­ratnál álló pikolófiút: — Hol van Crédit Lyonnais? — Ott, kérem tisztelettel — mutatott a fiú egy tetszetős épü­letre. 24. Mister MacAreck a bank por­tásának átadta a névjegyét és kérte, hogy jelentse be az igaz­gatónak. Néhány perc múlva a portás udvariasan mutatta az utat, s bevezette az amerikait egy nagyon elegánsan berende­zett helyiségbe. Egy papírokkal zsúfolt íróasztal mellől felállt egy elegáns, ősz hajú férfi. — A Crédit itteni fiókvállala­tának vagyok az igazgatója. Ve­lem óhajt beszélni? Mivel szol­gálhatok? Kérem, hogy foglaljon helyet. A vendég leült a kényelmes fo­telbe, rágyújtott a kínált cigaret­tára és idegenes kiejtéssel fran­ciául beszélni kezdett. — Ha önnek kényelmesebb, be­széljen angolul — javasolta az igazgató kifogástalan oxfordi ak­centussal. — Köszönöm, de inkább a fran­cia mellett maradok. Szeretném a lehető leghamarabb megtanul­ni, és ez csak akkor lehetséges, ha állandóan használom ezt a szép nyelvet. Igazgató úr van egy ügyem: amerikai gyáriparos va­gyok, állandó lakásom New York­ban van, de nagy üzleteket kö­tök Európában. Többek között Franciaországban. Ezért elhatá­roztam, hogy itt a Riviérán, Niz­zában házat veszek. Villát, és innen akarom irányítani európai üzleteimet. Természetesen bank­számlámnak is lennie kell. Az ön bankját javasolták. — Nagyon köszönöm a meg­tiszteltetést. Örömmel üdvözöljük önben kliensünket. Van önnek akkreditívája, amelynek alapján csekkszámlát nyithatunk? — Sajnos nincs. Az Egyesült Államokból elég gyorsan kellett elutaznom, és nincs akkreditívám. Számlám a The Chase Manhat­tan Bankban van, New Yorkban.’ A csekk-könyvem nálam, tehát egyszerűen átadom önnek a csekk-könyvemet. — így is lehet csinálni, de ez meghosszabbítja a számla meg­nyitását. A csekket el kell kül­deni a képviselőnkhöz Ameriká­ba, és csak annak igazolása után írhatjuk a csekk összegét az ön számlájára. (Folytatása következik.) GONDOLATOK EGY KECSKEMÉTI KEZDEMÉNYEZÉS NYOMÁN Megrövidíteni az üzemmérnökök munkahelyi beilleszkedését Napjainkban világszerte egyre gyakrabban esik szó a pá­lyakezdő műszakiak munkahelyi beilleszkedéséről. Az ezzel kapcsolatos problémák legélesebben a fiatalok első munka­helyén vetődnek fel. Az üzemek érdeke azt kívánja, hogy a friss diplomások gyorsan és hatékonyan kapcsolódjanak be a termelőmunkába. Ennek folyamatát döntően meghatároz­za mindaz, amit a tanulmányaik során elsajátítottak és ma­gukkal hoztak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom