Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évi. 26. szám Ára: 1,20 forint 1979. február 1. csütörtök MAGYAR ALKOTÁSOK A MOZIBAN Filmnapok falun Harmadik alkalommal szervezi meg a Termelőszövetkezetek Orr 6zágos Tanácsa és a moziüzemi vállalat közös rendezésében Fi hó­napok falun programsorozatát az ország tizenegy megyéjében. Az Idei, januári—februári vetítések célkitűzései azonosak a korábbi­akkal: a magyar falu múltját, történelmét, társadalmi és gaz­dasági változásait ábrázoló mű­vekéit kívánják bemutatni a kö­zönségnek. A rendezvények legfontosabb eseményei azok a közéleti fóru* mok lesznek, amelyeken a falusi nézők találkozhatnak részint az alkotókkal; rendezőkkel, színé­szekkel, illetve kritikusokkal, ré­szint pedig gondolatokat cserél­hetnek a társadalmi, politikai, kulturális élet országos és megyei képviselőivel is. Bács-Kiskun megyében eddig is sikeresek voltak a falusi filmna­pok rendezvényei. Két évvel ez­előtt tizenöt településen vetítet­tek magyar alkotásokat, s az elő­adásokat nyolc és fél ezer ember nézte meg. Tavaly huszonkét köz­ség filmszínháza kapcsolódott be a programokba, s összesen hat­vannyolc alkalommal vetítettek le magyar műveket. Idén — február második felé­ben — három nagyobbszabású rendezvényt terveznek. Szánkon Bacsó Péter: Áramütés című al­kotását vetítik le. A közönségta­lálkozón részt vesz Üjhelyi János, a film dramaturgja, és Bernáth László filmkritikus. KecelenSző- nyi G. Sándor: Kinek a törvénye című műve kerül a nézők elé, s az alkotók képviseletében a ren­dező és az író is megjelenik az ankéton. Nagybaracskán a tervek szerint ugyancsak Galgóczi Er­zsébet regényének új filmváltoza­tát játsszák a mozik. Az említetteken kívül még a magyar filmművészet több jeles, új, illetve a közelmúltban készült alkotását is műsorra tűzik a Film­napok falun február 19—26. közöt­ti Bács-Kiskun megyei program- sorozatában. A többi között Bu- gacon a Közös bűn, Kiskunmaj- sán a Magyarok, Sükösdön a Veri az ördög a feleségét, Kerekegyhá­zán pedig a Dübörgő csend kerül műsorra, összesen tizenhárom normál szélességű filmkópia és hat keskenyfilm jut el a közön­séghez ezen a héten. Azokhoz a mezőgazdaságban dolgozó embe­rekhez, akik a tavaszi, nyári és őszi munkák idején talán kevés­bé tudnak eljutni a mozikba, mint a hosszú téli estéken. P. M. SIKERES TÖREKVÉSEK A GAZDASÁGOSSÁG JAVÍTÁSÁRA Körkép a januári eredményekről Az új esztendőben kezdeménye­zésekre, intézkedésekre, változta­tásokra ösztönözték a vállalatokat az új feltételek, a szigorúbb kö­vetelmények — ezt tükrözik a je­lentések, amelyekben az üzemek januári eredményeiket, munkájuk főbb eseményeit összegezik. Az ország energiamérlegét szá­mottevően javították a szénbá­nyászok, akik a társadalom ké­résére az év első hónapjában a tervezettnél 40 ezer tonnával több, összesen 2 millió 243 ezer tonna szenet hoztak felszínre, hogy a. nagy hidegben se legyen fűtő­anyaghiány. Maguknak a bányá­szoknak két hideghullám, és a hó­fúvások okozta akadályokkal, a kötélpályák lefagyásával is meg kellett küzdeniök, több szabad­napjukat is feláldozták, hogy a lakosságnak és az iparnak le­gyen tüzelője. A szegedi szénhidrogén-meden­cében 436 millió köbméter föld­gázt hoztak felszínre januárban, ez/el teljesítették havi tervüket, s egyben jól jövedelmező új ter­mék, az úgynevezett izobután gyártására is felkészültek. Az egyik gázfeldolgozó üzemet alkal­massá tették a hazánkban eddig nem gyártott, a legkülönbözőbb vegyipari célokra jól használható izobután leválasztására. Ezzel a gázzal helyettesíthetik például az aerosolos flakonokban használa­tos freongázt, amelynek egyes szakemberek szerint használata nem kívánatos. Az új termék elő­állítása többletmunkaerőt nem igényel, sőt bizonyos termelőbe­rendezések további automatizálá­sával a jelenleginél 22-yel keve­sebb emberrel oldják meg a szén­hidrogén-medence idei feladatait. A Borsodi Vegyikonhbinát ta­valy elkészült új üzeme, a pvc- gyáir termékeiről megérkeztek az első minősítések. Ezek szerint az Itt előállított pvc-porok külföldi piacokon is bebizonyították, hogy a legfejlettebb ipari államokban készült műanyagokkal is felveszik a versenyt, sőt hőstabilitásuk meghaladja azokat. A gyár beren­dezései kifogástalanul működnek, s ha szükséges, az idén 125 ezer tonna pvc-port állíthatnak elő, többet a tervezettnél. Ebből az alapanyagból az építőipar részére ajtókat, ablakokat és válaszfala­kat, a mezőgazdaságnak csöve­ket és fóliákat, más iparágak szá­mára pedig több mint 200 féle egyéb terméket készítenek. Zavartalanul indult az év a Győri Rába Vagon- és Gépgyár­ban is, ahol januárban 1,4 mil­liárd forint értékű termék — fő­leg futómű, Diesel-motor — és mezőgazdasági gép — készült. A múlt évi 50 millió dollár he­lyett az idén 60 millió dolláros bevételt terveznek exportból, s ehhez a januári start kedvező­nek bizonyult. Egyebek között 1500 futóművet szállítottak az Egyesült Államokba, s ugyaneb­ből a termékből kisebb tételeket Hollandiába. A hónap folyamán elkészült 120 kamionból harmin­cat jugoszláv vállalatok vásárol­tak meg. (MTI) Mit rendel a Az élelmiszerboltban, ahol rendszeresen vásárolok, az utóbbi hónapokban megcsap­pant a választék. Jó, ha akad három-négyféle sajt, s ugyan­annyi felvágott, holott régeb­ben ennek kétszerese volt a pultokon. Miért? — kérdeztem többször is az eladót. „Nem szállítanak, nincs áru” — ilyesféle válaszokat kaptam. El is hinném, ha nem lát­nám, hogy más, hasonló mé­retű boltokban lényegesen jobb a helyzet. S ha nem tudnám, hogy ma már az élelmiszerek választéka leg­alább annyira a rendelő ke­reskedelemtől, mint a szállító ipartól függ. Így meggyőződé­sem, hogy az én boltom veze­tője egyszerűen nem veszi magának a fáradságot, hogy a vásárlók igényeinek megfele­lően rendeljen árut, s annak kockázatát is vállalja, hogy valami megmarad. Pedig a boltvezetőknek ezt a kockázatot vállalniuk kell. Sőt, a változó gazdasági hely­seiben ennél több és nagyobb kockázat is hárul a kereske­delemre. Nemcsak azt szüksé­ges megrendelniük, amit vá­sárlóközönségük megszokott és elvár, amit az ipar minden nehézség nélkül szállít, hanem mást is. Nemcsak a bevált termékeket, hanem az újakat is. Mi több: olykor a megszo­kott helyett az újakat. Aki rendszeresen olvas új­ságot, az sűrűn találkozik mostanában a követelménnyel: korszerűsíteni kell a termék- szerkezetet! Ezt kívánja a tér­boltvezető? melés gazdaságossága, de ezt kívánja a vásárló, a fogyasz­tó is: a korszerűbb, a több kényelmet nyújtó, a jobban használható árut. S hogy jut-e ilyenből több az üzletekbe, az bizony távol­ról sem csupán az előállító­kon, az iparvállalatokon mú­lik, bár a gazdasági elemzé­sek általában a termelők — és egyedül a termelők — fel­adataként szabják meg a ter­mékváltás követelményét. Feltételezik ugyanis, hogy a korszerűbb terméknek biztos piaca van és lesz. Csakhogy beleszól ebbe a folyamatba a kereskedelem is. A kényelmes boltvezető, aki rutinból rendel, aki ugyan­azt kéri. amit tavaly is jól, biztonságosan el tudott adni, konzerválja a termelés szer­kezetét. Régi, elavult összeté­telében átörökíti a maga kon­zervativizmusával, kényelmes­ségével, biztonságra törekvé­sével. S ha ezt teszi, legalább­is erkölcsi alapot teremt a szintén maradiságra hajló iparvállalatnak, amely ebben az esetben arra hivatkozhat: minek gyártsam az újat, ha a kereskedelem nem rendeli? A folyamat végén pedig off áll a vevő, aki jobb híján megveszi az elavult terméket is, de ha külföldre utazik, még némi koplalás árán is beszerzi a korszerűt. A kereskedelem nem csupán a fogyasztóval szemben tanú­sít közömbösséget esetleges konzervativizmusával, ha­nem az egész népgazdasággal szemben is, amelynek alapve­tő érdeke a termékszerkezet sokat hangoztatott korszerűsí­tése. Bár a látszat néha más, vi­tathatatlan, hogy a kereskede­lem kulcsfigurája a boltveze­tő. Az ágazat vezetői, a taná­csok illetékes osztályai rende­letekkel, állásfoglalásokkal, utasításokkal és más módsze­rekkel irányítják az ágazat munkáját, de végső soron a boltok, az áruházi osztályok vezetői döntik el — természe­tesen a lehetőségek határain belül —, hogy mi kerül a fogyasztó elé. Részben tőlük függ tehát az is, hogy több vagy kevesebb újdonság jele­nik meg a kirakatokban. Ma, amikor egyes boltveze­tők — mint a bevezetőben említett példa jelzi — még at­tól is vonakodnak, hogy a ha­gyományos és lehetséges vá­lasztékot megrendeljék, talán túlzás azt várni, hogy a ke­reskedelem legyen az egyik ösztönzője, kikényszerítője az ipari termékszerkezet megvál- oztatásának. De szerencsére vannak — és mind nagyobb számban vannak — az újért áldozatot, kockázatot is vál­laló kereskedelmi szakembe­rek, üzletvezetők. A vásárlók pedig — leg­alábbis ahol van választási le­hetőségük — az ő boltjaikat részesítik előnyben. S ezzel személy szerint őket magukat is, hiszen a kereskedelmi dol­gozók jövedelmének jelentős részét teszi ki a forgalom után kapott jutalék. Így hát a kényelmességgel szakítani, az új pártjára állni, és segí­teni a termékszerkezet korsze­rűsítését talán a boltosoknak sem lesz rossz üzlet. G. Zs. Az idei költségvetésről és fejlesztésről döntött Kecskemét és Kiskőrös tanácsa • ülésezik a megyeszékhely tanácsa. (Pásztor Zoltán Tegnap dél­után a megye- székhely ez évi költségvetése és fejlesztési alapja felhasz­nálásának megvitatása és jóváhagyása céljából ülése­zett Gádor Jó­zsef tanácsel­nök elnökleté­vel Kecskemét város Tanácsa. A végrehajtó bizottságnak a város költség­vetési és fej­lesztési tervja­vaslata elé Ve- liczky István általános ta­nácselnök- helyettes fű­zött vitaindító gondolato­kat. Ennek so­rán egyebek között kifejtet­te, hogy a terv- javaslat a kö­zéptávú terv­ben az 1979. évre meghatá­rozott célkitűzéseket tartja szem előtt, de a népgazdaság helyzeté­ből adódóan rangsorolva a fel­adatokat, szigorúbb gazdálkodás­sal, s az eredetileg előirányzott­nál mérsékeltebb színvonaleme­léssel számol. Ugyanakkor utalt rá, hogy az V. ötéves terv eddigi végrehajtása minden ágazatban kedvezőbb az időarányosnál, kü­lönösen az a lakásépítés, a köz­mű és a gyermekintézmények vo­natkozásában. Az iménti eredményeket a pénzeszközöknek a tervezettnél korábbi felhasználása segítette elő, ami természetesen csökkenti az idei előirányzatokat. Mind­emellett a költségvetés terveze­te a tavaly megvalósult, s az idén belépő fejlesztések — így például a 650 újabb óvodai hely, az új is­kola stb. — fenntartását, s némi szintjavítást is biztosító anyagi lehetőséget irányoz elő. Az eddiginél lényegesen na­gyobb fedezettel számol a költ­ségvetés az állami vagyon állag­megóvásával, a felújításokkal. Ilyen célra a IV. ötéves tervidő­szakban összesen felhasználtnál is nagyobb összeget fordít a vá­ros. S ami ezzel kapcsolatban szintén nem mellékes, a tervezett felújítások megvalósulására — például az Üjkollégium, a Kato­na József Gimnázium, a Jókai Mór és a Petőfi Sándor általános iskola, a szociális betegotthon épületei, az egészségügyi szakis­felvétele.) kola, a mezőgazdasági szakmun­kásképző intézet stb. — a cél­tudatos, tervszerű előkészítés nyújt biztosítékot. A költségvetési előirányzat ága­zatonkénti megoszlásáról szólva, hadd említsük meg, hogy a gaz­dasági ágazat céljaira — nem utolsósorban a Csukás-ér rende­zési munkálatai egy részének múlt évi, tehát korábbi elvégzése miatt — 8,3 százalékkal kisebb az elő­irányzat. Az egészségügyi és szo­ciális ágazat kiadása több, mint 10 százalékai haladja meg a múlt évit. Legjelentősebb, 49,3 száza­lékos a kulturális ágazat előirány­zatának növekedése, összefüggés­(Folytatás a 2. oldalon.) ZÁRSZÁMADÁS A BÁCSKÁBAN ÉS A DUNA MELLÉKÉN Takarékosságra törekszik a csávolyi Egyesülés Tsz mivel kevesebb a tervezettnél.' Az állattenyésztés 1978-ban 48,T millió forint értékű vágóállatot, tejet, gyapjút, halat, baromfit adott a népgazdaságnak, 2,5 mil­lióval többet, mint amennyit ere­detileg tervezett. Kenyérgabona 6, kukorica 11,’ lucerna 32, silókukorica 29 szá­zalékkal termett több a csávolyi szövetkezet 2654 hektár szántó­ján az ütemtervben előirányzott mennyiségnél. Az Egyesülés Tsz összes termelésének értéke meg­haladta a 156 milliót, ami szintén az előirányzott érték fölé emel­kedett. A rossz időjárás okozta többletmunka- és energiafelhasz­nálás miatt azonban az önkölt­ség alakulása kedvezőtlenebb. A szövetkezet 1979-ben takaréko­sabb gazdálkodásra törekszik.' Jobban kihasználja a növény- és állatfajok termelőképességét* minden művelésre alkalmas föl­det hasznosít, s a szövetkezet a termelési szerkezetét úgy módo­sítja, hogy szűkítse vagy meg­szüntesse a tartósan gazdaságta­lannak mutatkozó ágazatot. Az elmúlt évben legeredménye­sebben dolgozó szövetkezeti ta­gok közül a zárszámadás alkal­mával ötvenegyen kapták meg a 15—20—25 éves tagságuk után a törzsgárdajelvényt és a pénzju­talmat, hatan részesültek kiváló termelőszövetkezeti dolgozó ki­tüntetésben, s márciusban a nem­zetközi nőnap alkalmából négy asszony az Egyesülés Termelő- szövetkezet költségén a Szovjet­unióba utazik üdülésre. K. A. A Bácska és a Duna mellék 59 mezőgazda- sági szövetkezete közül az idén elsőként a csávolyi Egyesülés Tsz tartotta meg a mér­legbeszámoló és tervtárgyaló tanácskozását. Az Egyesülés tagjain kívül a szomszédos szö­vetkezetek, valamint a község, a járás, párt­ós gazdasági vezetői, a termelőszövetkezettel szerződéses kapcsolatban levő vállalatok kép­viselői is eljöttek a csávolyi művelődési ház­ba, hogy jelen lehessenek a harminc eszten­deje alakult termelőszövetkezet évzáró köz­gyűlésén. Babies Antal tsz-elnök ismer­tette a vezetőség beszámolóját. Hangsúlyozta, hogy 1978-ban je­lentős lépést tett a csávolyi ter­melőszövetkezet a szocialista de­mokrácia továbbfejlesztésében, amikor új alapszabályt dolgozott ki, amely lehetővé tette a szö­vetkezetben dolgozók szélesebb körének bevonását az egész kö­zösséget érintő kérdések eldön­tésébe. Küldöttgyűlés alakult, s létrejött a munkahelyi közössé­gek rendszere. A tsz hat mun­kahelyi közössége ötvenhét kül­döttet választott, akik az évente kétszer tartandó küldöttgyűlésen megvitatják a gazdálkodási, mun­kadíjazási és egyéb feladatokat. Az elmúlt évben a termelő munka szerves részévé vált a csávolyi szövetkezet tizenhat szo­• Babies Antal ismerteti az idei tervet. clalista brigádjának tevékenysé­ge. 1,8 millió forint termelési ér­téknövelést és 3862 óra társadal­mi munkát vállaltak a brigádok tagjai, és a versenybizottság ér­tékelése szerint 3,1 millió forint­ra emelkedett a teljesítésük. A közhasznú társadalmi munkájuk pedig 4909 óra lett. A szövetkezet termelési ágai közül 1978-ban az állattenyésztés hozamnövekedése a jelentősebb. A íajtaátalakító keresztezés foly­tán a tehenészetben az átlagos tejtermelés 4600 liter lett, s egy liter tej előállításához 45 dkg abrakot használtak fel, ami vala­• A közgyűlés a vezetőség beszámolóját hallgatja. (Straszer András felvételei.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom