Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-28 / 23. szám

MŰVELŐDÉS . IRODALOM . MŰVÉSZET ADY ENDRE: Rohanunk a forradalomba Utólszor raktak katonákat, Pandúrt s vérebeket nyakunkba: Végig-kacag vidám testünkön Győzedelmes tervünk: a Munka, Mi megmunkáltuk, hajh, jól a lelkek, Rabságok, sebek, búk és keservek Izzadtságos, rossz magyar földjét S ha most támadunk, le nem vernek. A csúf Halált itt vetették el Soha-soha ki-nem kelésre És ma mégis a Duna-tájon Legbujább a harag vetése S itt liheg a Halál virradatban, Mint szabadulás hite a rabban, Ez a legkülömb élet-sejtő Ma nálunk jár-kél legvigabban. * Néztek bármerre, sorsot láttok És isteni robbantó kedvet, Élettel-kináltak aggódnak S buta haldoklók lelkesednek: Nép készül az ó selejtes bűnre S mielőtt a régi mód letűnne, Már összefogva az új itt áll Glóriásan és fölkészülve. • Hatvan évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. A költő portréja, saját kézírásával. Minden a Sorsé, szeressétek, Ot is, a vad, geszti bolondot, A gyújtogató, csóvás embert, Úrnak, magyarnak egyébként rongyot. Mert ö is az Idők kiküldöttje S gyújtogat, hogy hadd hamvadjon össze Hunnia úri trágyadombja, Ez a világnak nem közössé. Hallgassátok az esték zümjét S friss sóhaját a reggeleknek: Budapestnek futás utcáin S falvak csöndjén, dühök remegnek. Süpped a föld, ha súlyosat hágunk, Olyat látunk, amit sohse láttunk: Oldódik a nyári melegben Fagyos, keserves magyar átkunk. Bécs, babona, gróf-gőg, irigység, Keletiség, zsandár, alázat, Egy isten se tudná lefogni Ereinkben ma már a lázat. Ma még tán egymást összetévesztjük, Holnap egy leszünk, észre se vesszük, ölés s tisztítás vágya gyúlt itt, Tegyünk a tűzre, ébresztgessük. Eljött hát végre a pusztánkba Isten szent küldöttje: a Sátán. Szüzek voltunk a forradalmak Magas, piros, hős nászi-ágyán. De bőrünk alól kisüt lobogva Már vérünk, e bús, mindeddig lomha. Csönd van, mintha nem is rezzennénk S rohanunk a forradalomba. Egy „izgatás’' előzményei TÖBB MINT egy évvel a vers megírása után tette ezt a nyilat­kozatot a Világ hasábjain Ady Endre, méghozzá abból az alka­lomból, hogy „osztály elleni izga­tás” miatt a szegedi ügyészség vá­dat emelt ellene. Ady tehát vál­lalta a vádat, vállalta a versét, mint ahogy jól ismerte azokat az okokat is, amelyek mindkettőt ki­váltották. Nevezetesen 1912. május 23-ról, a budapesti százezres munkástün­tetésről van szó, amely rajta kí­vül más költőket is pennaíogás- ra ihletett. A véderő-javaslatok­kal szemben és a parlamenti obstrukció Tisza-féle erőszakos le­törése elleni tiltakozásul a Szo­ciáldemokrata Párt vezetősége harcos politikai tüntetésre hívbtt fel, amely akkorára sikeredett, hogy a későbbiekben ugyanez a vezetőség próbálta mederbe terel­ni, majd lefújta az egészet. Addig azonban hat halott maradt a pes­ti kövezeten, és az az immár ki nem törölhető benyomás és tudat, hogy a munkásosztály tud és ké­pes érdekeiért, a választójogért, a szociális haladásért roppant erő­ket csatasorba állítani. 1912-re Ady már világosan lát­ta a hazai társadalmi képleteket, erővonalakat. Az új időknek új dalaival való. dévényi betörés ér­zelmi forradalmiságától ekkorra már nagyjából eljutott a politikai­világnézeti revolúcióig, a Hunnia úri trágyadombját a magyar ugar­ról eltakarító társadalmi forrada­lom vállalásáig. S nemcsak egyé­nisége, örök elégedetlensége, a soha-meg-nem elégedés hátorszá­got és támaszt kereső életszomja vezette a tömegek harcának igen­léséig, hanem a hazai valóság megváltoztatásának igénye is. Ezért találta meg az utat és a módot a munkásmozgalommal va­ló fegyverbarátság vállalására. EZ A BARÁTSÁG nagyjából 1908-ból datálódik. Az 1905— 1906-os kormányválság idején a munkásmozgalom bebizonyította, hogy Magyarországon egyedüli erő, amely képes tömegeket meg­mozgatni. Ez az, ami lenyűgözte Adyt, s még egy felismerés segí­tette közeledését a munkásmozga­lomhoz — olyan felismerés, amely ez idő tájt Európa egészében is csak kevés látónak adatott meg: az imperializmus kora polgári de­mokratikus forradalmainak prole- letár-vezetéséről szóló lenini té­telre ismerhetünk a következő so­rokban: „Nincs polgárságunk. A gyönge és a töredékes is, ami vol­na, keresi a közös paplant a la- teiner néppel, a birtoktalan vagy eladósodott dzsentrivel, a minden­féle gyülevésszel, mely azután ma­gát együtt vagy külön-külön kö­,.Verssel üvöltök be a politika kakofóniájába ............. H ogy bűnös versemmel izgatni szerettem volna, ez több mint valószínű, ez természetes.” zéposztálynak címezi. Ez ország penészes, feudális, tarthatatlan romlottságát talán legjobban pol­gárságának szörnyű, silány gyáva­sága mutatja. Egy zagyva, kevés polgárság, amelynek élelmesei sietnek íelkapaszkodrli az uralko­dó osztály pódiumára, s mely a polgár címet szégyenli... Magyar- országon ... a proletárságnak kell elvégeznie, betöltenie a polgárság szerepét a polgár helyett, s min­den szabadság kérdést úgyszólván a szociáldemokráciának kell meg­oldania.” TÉVEDÉS NE ESSÉK, Ady nem volt szocialista. Polgári radikális­nak nevezhetnők inkább. Mégis, a korabeli progresszió jelesebb gon­dolkodóival egyetemben, maka­csul hitt egy elképzelt rendterem­tő szocializmusban. Ez a szocializ­mus nem a marxi értelemben vett tudományos elmélet volt, s nem is a századelő rosszsütetű germa- nizált szociáldemokratizmusa. Olyan tudatos forradalmár elkö­telezett érzelme volt ez, aki kül­földi útjain rádöbbent a sokáig példának tekintett nagy kapitalis­ta demokráciák valóságos arcára, s itthoni csatározásaiban megér­tette a hazai fiók-polgárságunk igazi jellegét: képtelenségét saját osztályérdekeinek tudatosítására és kiharcolására. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy elmondjuk: Ady nem volt teljesen egyedül ezzel a felismeré­sével. Itt nem elemezhető törté­nelmi körülmények folytán talál­tatott nálunk ez időben egy olyan színvonalas, ám szűk körű értel­miségi elit, amely Adytól függet­lenül, és egymást kölcsönösen be­folyásolva, fogékonyságot mutató" a társadalmi korproblémák iránt, s a szocializmus elméletével való ismerkedésig is eljutott. A Társa­dalomtudományi Társaságban, a Huszadik Század című folyóirat körül, a Galilei Körben, a Thália Társaságban, a Vasárnapi Társa­ságban, a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájában tömörült gon­dolkodók. publicisták és szocioló­gusok megnyilatkozásaiban az Advéhoz hasonló gondoln<;\ visszhangoznak. Nem volt vélet­len tehát az a szoros elvbará ' kapcsolat, amely a szellemileg ro­konokat, Ady Endrét és a radiká­lis Jászi Oszkárt egymáshoz fűzte; A költő a tőle. ugyancsak , meg.- tisztelő „vezérem”- kitételtől illet­te a politikus szociológust, a leg­nevesebb harcosok közül valónak nevezte. Kötete versciklusát, azt a ciklust, amelyben a Rohanunk a forradalomba című vers is talál­ható, Jászi I Oszkárnak, „vezérem és testvérem”-nek ajánlotta. A verset magát pedig a Szociálde­mokrata Párt egyik vezetőjének, Garami Ernőnek küldötte. A vers két héttel a 23-i események után született. Ekkor már „Budapest­nek futós utcáin S falvak csönd­jén dühök remegnek” — írhatta a költő, utalván a nem teljesülő várakozásokból táplálkozó elfoj­tott indulatokra. A két versszak nyugodt szigora, ténymegállapitó ökonómiája csak kiemeli a „dü­hök” és a „csönd” odáig nem tart­ható ellentétét: ez volt az utolsó vereség, „S ha most támadnak, le nem vernek”. Miért? A forrada­lomnak minden feltétele adott: az objektív (,... . a Duna-tájon / Leg­bujább a harag vetése”) és a szub­jektív is („Már összefogva az új itt all / Glóriásan és fölkészülve”). Sőt, a következő versszak Tisza István-parafrázisra is az utóbbi felvétel meglétét húzza alá: az uralkodó réteg vaksága maga is hozzájárul „Hunnia úri trágya- dombjá”-nak elkerülhetetlen el- hamvadásához. FIGYELJÜK MEG az ötödik versszak figyelmeztetését az ek­koriban inkább még haladó pol­gári oldalról sürgetett szövetségi politikára: „Ma még tán egymást összetévesztjük, ! Holnap egy le­szünk, észre se vesszük”. Ez a két sor egyben finom utalás Ady és a munkásmozgalom nehezen született testvéresülésére. A Csiz­madia-ügyre, s arra a bizalmat­lanságra, amellyel őt, a másik ol­dalról jöttét, a dzsentri-lateiner- formaújító költő-publicistát a mozgalom fogadta. ♦ A MÁJUS 23-1 eseményekből, és szocialista eszmék általa megis­mert erejéből, radikális értelmisé­gi barátaival való intenzív kapcso­lataiból levont következtetést egy­idős publicisztikájában így fejezte ki: „Az új Magyarország emberei annyi gyalázatos és szégyenes al­ku után meg fogják csinálni a nagy söprést ebben a nagy. sok- szemetű pitvarban. A nagy de­mokráciák fanatikus szerelme, bá­mulata. hite és ereje él bennük, s az új, robbanó Magyarország minden derék elégedetlenében.” D. M. Találkozás a szülőfaluval A párizsi Házán kiadó által 1963-ban megjelentetett modern festészeti lexikon cikkírója így méltatja Moholy-Nagy László művészetét: ,,Moholy-Nagy László (Bács- borsód, 1895—Chicago 1946) a kísérletező művész leghitelesebb típusa .. Művészetében megszün­tette a műfajhatárokat, a fest­mény, fotó, grafika, fotogram, stb. mind kísérletének lényegé­re, a térprobléma sokoldalú meg­ismerésére koncentrált... Ere­deti gondolatokban, dokumentu­mokban, példákban és javasla­tokban gazdag elméleti munkás­sága nélkülözhetetlen azok szá­mára, akik a modern művészet tárgyában tanulmányokat, vagy önálló kutatásokat folytatnak.” (Michel Soupault. A modern fes­tészet lexikona. Corvina, 1974.) Bácsborsód község a múlt hé­ten rendezett emlékkiállítást vi­lághírű szülötte tiszteletére. * * * A modern művészet egyik út­törője és a szülőfalu közötti „újabb” kapcsolat nem régi ke­letű. A községi tanácstitkár el­mondta. hogy mindössze két éve van tudomásuk arról, hogy Bács­borsód neve — Moholy-Nagy László kapcsán — valamennyi jelentős magyar és külföldi mo­dern művészeti témájú lexikon­ban olvasható. E tényt a műve­lődési ház igazgatója fedezte fel, s hogy megbizonyosodjanak az igazságról, nyomban írtak a Nemzeti Galériának. Onnan meg is kapták a pecsétes, hivatalos választ: a szóban forgó személy valóban neves alkotóművész, és nincsen ok a kételkedésre; sa­ját bevallása szerint is Bácsbor- sódon született. A Nemzeti Galériában viszont a helységnév azonosítása okozott gondot. Érdeklődött náluk egy jóhírű külföldi könyvkiadó szer­kesztője; ugyan áruljanak el néhány adatot Moholy-Nagy szü­lőfalujáról. Hol és merre talál­ható, milyen jellegű település, és így tovább. Nos, a Galériában el is kezdték keresni a térképen Bácsborsódot, de miért, miért Moholy-Nagy László Bácsborsódon nem, éppen Borsod megyében. Nem is találták. Hála viszont a sorsnak, most már tudják a község nagyjai és tudják a művészettörténészek is, hol a falu, és mit tett szülötte kalandos élete során. A művelődési ház vezetője ugyanis felkérte a Nemzeti Ga­léria illetékeseit; segítsenek egy Moholy-Nagy László munkássá­gát ismertető helyi kiállítás lét­rehozásában. Azok készséggel se­gítettek. s így került Bácsbor- sódra az életutat dokumentáló anyag. * • * Tofnsity Lajos tanácstitkár fel­ütötte a nagy zöld könyvet és magyarázólag mondta: — A községben 1895. október 1-vel kezdődött az állami anya­könyvezés, Moholy-Nagy László viszont még az év július 20-án született. Nevét tehát ezért nem jegyezték be az anyakönyvbe. Itt van viszont az öccse, Ákos, 1897-ből, bár még más néven. Az apa neve Weisz Lipót. az anyáé Stern Karolin. Az atya foglalkozása: középbirtokos. Itt van mellettük a megjegyzés: a családi nevet Nagyra változtat­ták 1909-ben. Ami pedig a Mo­holy előnevet illeti, annak tör­ténete az lehet, hogy ebben a bácskai faluban laktak a szülők, még mielőtt Bácsborsódra köl­töztek volna. Községünkben nem élhettek sokáig, mert már sen­ki nem emlékszik rájuk. Csak a házukra, amely ma is itt áll, nem messze innen, a Bajcsy- Zsilinszky út 4. szám alatt. * * * — Én rendeztem a három év­vel ezelőtti, a Nemzeti Galéria termeiben kiállított Moholy-Nagy László-anyagot is — magyarázta F. Mihály Ida művészettörténész. — Érthetően nagyon örülök, hogy most a szülőfalu lakói is meg­• Grafikák a magyarországi korszakból. • A bácsborsódi szülőház. • Moholy Nagy László korai ön­arcképe. .ismerhetik ezt a rendkívül sok­oldalú és a modern európai kép­ző- és iparművészetben, szobrá­szatban jelentős szerepet játszó személyiség életpályáját, munkás­ságát. Moholy-Nagy László gon­dolkodására a döntő hatást a baloldali, radikális szellemi élet, Kassák Lajos, a Ma folyóirata és a Nyolcak köre gyakorolta. Ha a Tanácsköztársaság bukása utáni reakció külföldi emigrációra is kényszerítette, ott mégis az itt­hon megkezdett utat folytatta. * * * A művelődési ház klubszobá­jában rendezett kiállításon Mo­holy-Nagy életének fontosabb állomásait, művészetének válto­zását dokumentáló fotók látha­tók. Elsőként rajzok, festmények az első világháború időszakából. Magyarországi éveit a bécsi és berlini emigráció követte, itt a gépek világa és a nagyvárosok lüktető dinamikája ragadta meg fantáziáját. 1923—28 között a konstruktivista irányzat esztéti­kájával foglalkozott és a nagy­nevű Bauhaus iskolájának taná­ra volt. Tanítványaival együtt fém és fa kompozíciókat, ipari formaterveket szerkesztett. A nyugtalan szellemű 'alkotó később a fénnyel és a térrel kí­sérletezik, csőbútorokat, lámpá­kat tervez és maga illusztrálja könyveinek borítólapját. Foglal­kozik a színházművészettel, s a filmmel is, látható itt forgató- könyve és a neves rendező, Pis- cator számára tervezett színpad­képe. A fasizmus elől Amerikába költözött Moholy-Nagy László Chicagóban szervezett újabb is­kolát. E korszakának „tér-modu­látora”, plexi-üvegplasztikái, fo- tografikái és egyéb érdekes mun­kái — fénykápreprodukciókon — láthatók Bácsborsódon. A kiállítás helybeli látogatói először bizonyára elcsodálkoznak: a művészek mennyi furcsa do­loggal foglalkoztak már a vi­lágon ... Aztán már lassan-lassan fölismerik; akarva-akaratlan, de valami közük mégiscsak van Mo­holy-Nagy László életművéhez. Még akkor is, ha elgondolásai, kísérletei itthon csak közvetve hatnak, ipari formákon, modern épületek belső térkialakításában, világításában élnek tovább. Bizonyára segít majd e felis­merésben az is, hogy a tanács — okosan — megvásárolta a Galéria reprodukciós anyagát, hogy a későbbiekben állandó ki­állítási helyiségben helyezze el. Pavlovits Miklós TÁRNÁI LÁSZLÓ: Utaim fagykordonjai A mindennapi feltámadás óráiban világítanak a vonatablakokba tűzött virágok, utaim fagykordonjai. Dermesztő szigorúság a kékarcú száguldásba hajszolt mozdulatlanságban, ahol jégporos puskacsövek lesik vesztemet. A jelképes vaskoporsóból kilépni részeg megoldás, mert gyalázatos formája lenne a józan rendnek. Mi ebben a józanság, mi ebben a rend? A hajnali, késő esti rendezetlen, vagy fölszarvazott szerelem? Vagy egyik sem, csak idétlen variáció, hogy maradok, elmegyek, jövök, majd visszajövök, vissza nem — sohasem — jövök és nem érkezem meg hozzád, mert holdarcodról ma éjjel egészen másokat mondott a száguldásba hajszolt mozdulatlanság Ajtótól ajtóig miért e napi kálvária, ha leegyszerűsíthető — lenne — fiam telefonüzenete: nincs türelem, gyere közelebb, hogy megverjelek. A mindennapi feltámadás óráiban világítanak a vonatablakokba tűzött virágok, utaim fagykordonjai. Oldj fel dermesztő szigorúság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom