Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-27 / 22. szám

PETŐFI NÉPE MI, HOL, MIKOR ? KECSKEMÉT: Katona József Múzeum: Tóth Meny­hért festőművész kiállítása. Festmé­nyek, szobrok, grafikák 1928—1945. Magyar naiv művészek múzeuma: (Gáspár András u. 11.) Állandó kiál­lítás. — özv. Czene Jánosné naiv festő kiállítása. (Jan. 21-től március 21-ig). Katona József emlékház: Nyitva hét­fő kivételével 10—13-lg, 15—18 óláig. Muraközi János emlékszoba: átme­netileg zárva. Kodály-emlékkiállítás. Kodály Zol­tán Zenepedagógiai Intézet (Kéttemp- lom köz 1.) Nyitva hétfőtől péntekig, 12—13, 16—18 óráig. Szombat, vasár­nap: 10—18 óráig. Szalvai Mihály emlékszoba (Fegyve­res Erők Klubla). Nyitva vasárnap és hétfő kivételével naponta 10—14 óráig. Beformátus Egyházközség Könyvtá­ra: (Ojkolléglum épületében). Szenczi Molnár Albert kiállítás. Megtekinthető hétfő kivételével hétköznap 9—14 óráig, szombaton 9—12 óráig, előzetes beje­lentéssel bármikor. KALOCSA: Visky Károly Múzeum: Népművésze­ti kiállítás. Nyitva hétfő kivételével 10—18 óráig. Paprikamúzeum: (Marx tér 6.). Nyit- hétfő kivételével 10—18 óráig. BAJA: Türr István Múzeum: Halászati és régészeti állandó kiállítás. Horvátor­szági hagyományos kerámiák. Nyitva va hétfő kivételével 18—12-ig és 15—18 óra között. A kiállítás bemutatja a paprikatermesztés történetét, a feldol­gozás módjait, eszközeit. Városi klállitóterem: Emberek, lo­vak. szerszámok. KISKUNFÉLEGYHÁZA: Kiskun Múzeum: A Kiskunság fafa­ragó népművészete. Nyitva hétfő kivé­telével 10—18 óráig. Börtönmúzeum. Szélmalom. Nyitva hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Móra-emlékház. Felújítás miatt zár­va. Megfeszített munka a zsanai gázkitörésnél • A lángok közelében. Küzdelem a vastraverzek kiemeléséért. (Tóth Sándor felvételei) Zsanán, a Dél-alföldi Kőolaj- és Földgázkitermelő Vállalat E—2. számú kútjánál megfeszí­tett erővel dolgoznak a mentő- és tűzoltó egységek. A lángten­ger szélén a szegedi kitörést el­hárító, valamint a KFV brigád­jai a tűzoltókkal közösen tovább mentik, vonszolják ki a vas­alkatrészeket. A vízutánpótlás biztosítása érdekében már befe­jezték a négy vízkút fúrását, s a tározókba gyűjtik az oltásihoz szükséges vizet. A lángokból még mindig akad kimenteni va­ló alkatrész, cső, vastraverz. A felszínre több mint kétszáz atmoszférával feltörő gáz meny- nyiségére jellemző, hogy egy nap annyi ég el, amennyi elég len­ne egy fél város fűtésére. Hogyan is történik a vasszer­kezetek kiemelése? Az azbeszt­ruhába öltözött mentőcsapat egy drótkötél végére szerelt kampót beakaszt a kiálló vastárgyba, s a traktor — amely mintegy 150 méterre tartózkodik — kihúzza a roncsok közül. A helyszínen tapasztaltuk, hogy a már kihú­zott vasalkatrészek még jó né­hány percig vörösen izzik. A munka éppen ezért lassan halad és hatalmas erőfeszítést kíván azoktól az emberektől, akik a tűz közelében tartózkodnak. Előfordul, hogy egy-egy izzó vasalkatrész elszakad a húzás miatt és a munkát elölről kell kezdeni. Vajon meddig fog tartani az oltás? Ez ma még bizonytalan, hiszen lehet, hogy egy perc, de lehet, hogy egy óra hosszáig kell működtetni a turbógenerátorokat. Bármilyen furcsán is hangzik, ez a gázkitörés azt bizonyítja, hogy a kutatófúrás jó helyen mélyedt a földbe, ugyanis ezen a környéken nagyobb mennyisé­gű és jó minőségű gáz találha­tó. A kitörésnél veszéllyel ma már nem kell számolni, hiszen — ahogy a szakemberek mond­ják — ahol a gáz ég, ott már robbanástól nem kell félni. Gémes Gábor SZALMARÓZSA ÉS KORALL KISKUNHALAS: Thorma János Múzeum: Kiállítás rendezés alatt. KISKOROS: Szárazvirág-kötészeti verseny és bemutató Közúti szakgyűjtemény: Az útépí­tés és útfenntartás története a római kortól napjainkig. Nyitva hétfő kivé­telével. 9—16 óráig. Petöfl-szülöház. Irodalmi Múzeum: Nyitva hétfő kivételével naponta 9—17 óráig. Szlovák nemzetiségi tájház. Nyitva hétfő kivételével naponta 9—12. és 15— 17 óráig. DUNAVBCSE: Petöfl-emlékmúzeum. Nyitva szom­baton 15—18 óráig, vasárnap 9—lí óráig. Csoportok számára előzetes bejelentést követően bármikor. HAHTA: Helytörténeti gyűjtemény. Nyit­va kedden 14—16 óráig. Csoportos látogatók érkezését a tanácsházán ké­rik bejelenteni. SZALKSZENTMARTON: Petőfi-emlékmúzeum. Nyitva hétfő kivételével naponta 9—12 és 15—17 óráig. APOSTAG: Nagy Lajos-kiállltás. Az író okmá­nyai. személyes használati tárgyal, könyvel. Nyitva keddtől péntekig na­ponta 8—16 6 rálg. Vasárnap csak elő­zetes bejelentés esetén tekinthető meg. LAJOSMIZSE: A kertkultúrái tanya. Állandó kiállí­tás a Duna—Tisza közötti tanyás tele­pülések kialakulásáról, termelési mód­szereiről. Tanyamúzeum: Megtekinthetők hétfő kivételével naponta 9—12 és 15—17 óráig. KUNSZENTMIKLÖS: Tájmúzeum, A kiskunsági szikes puszta élővilágának, helytörténeti és néprajzi emlékeinek bemutatása. Nyit­va kedden és pénteken 9—12 óráig, szerdán 14—17 óráig, szombat és va­sárnap a jelzett délelőtti és délutáni órákban Is. Enyhül a zord tél — olcsóbb a tojás! Tegnap a piacon kapós volt a jércetojás, darabonként 1,50—1,60 forintért, illetve a tyúktojás 1,70—1,80-ért. Több mint ötezer darab kelt el be­lőle. Mérséklődik a primőr zöld­paprika ára is, az elmúlt héten kínált 7 forintos paprikát tegnap 5—6, az apróbbat 3 forintért ad­ták. A paradicsom kilója 20—50, a kígyóuborkáé 30 forintot ért. A zöldsaláta darabjáért 2—3 fo­rintot kértek. 3—5 forintot adtak a burgonya kilójáért. A sárgarépa ára válto­zatlan, 5—10 forintra tartják ki­lóját. A petrezselyem ennél drá­gább, 10—16 forintba kerül be­lőle egy kiló. Keresett cseme­ge a lila hagyma — kilónként 12—18 forintért —, a vöröshagy­ma, kilónként 7—8 forintért, és a fokhagyma, kilónként 16—24 A bajai Duna Fotóklub huszon­egy hazai kiállításon vett részt az elmúlt esztendőben. Ezekre a klub huszonkilenc tagja összesen mintegy hatszáz felvételt küldött, és ebből a zsűri minden másodi­kat méltónak találta arra, hogy falra kerüljön. A képek alkotói ti­zenhét díjat és öt oklevelet kap­tak 1978-ban. A színes diák készítői közül ti­zenhat szerző csaknem száz képet A Kertészeti Egyetem Kecs­keméti Főisko­lai Karán teg­nap rendeztek először ha­zánkban nagy­szabású száraz­virág-kötészeti versenyt, ame­lyet kiállítás, termékbemuta­tó és tanácsko­zás követ. A kötészeti versenyen az ország minden tájáról, Mis- kolctól Sopro­nig, Óbudától Kecskemétig húsz vállalat ötvenhat ver­senyzőjének itt készített fali­díszét, tálját és vázáját, vala­mint padlóvázáját értékelte a bíráló bizottság. Tegnap délelőtt így összesen 168 kompozíció ké­szült a főiskolán szárazvirág és egyéb növényi részek felhaszná­lásával. A növényi anyagok kö­zött többségében a hazánkban termesztettek szerepeltek, de sok, trópusokról származó, ná­lunk üvegházban gondozott nö­vényt is találtunk. így a szágó- pálma szárított levelétől az in­diai tavirózsa tokterméséig, sőt, forintért. Csaknem három má- zsányi karalábét vásároltak meg tegnap — kilónként 8—12 forin­tért. A karfiol kilója 30—35 fo­rintba került. A spenót és' a sóska ára nagyon magas: 100 forintra tartanak belőle egy ki­lót! A gyümölcspiacon az alma ki­lója 5—15, a körte kilója 10—16 forintot ért. Volt egy kevés cse­megeszőlő: 25 forintra tartották kilóját. A héjasdió kilóját 30— 35, a mákét 35—38 forintért mér­ték. A tejtermékek közül a tehén­túró kilója 35—40, a juhtúróé 70, a juhsajté 80 forint volt. A tejfel literjét 40—50, a tej liter­jét 6 forintért kínálták. A baromfipiacon 80—130 fo­rintba került az élő csirke, és 140—220 forintba az élő tyúk párja. küldött el négy pályázatra, s kö­zülük minden másodiknak be is mutatták a felvételeit. A bajai fotósok tavaly tíz nem­zetközi kiállításon is szerepeltek, összesei} harminckilenc alkotással. A klub kamarakiállítását sikerrel mutatták be Úszódon és a bajai kemping egyik helyiségében. Na­gyon sokan néztéje meg Bérei László fotókiállítását is, amelyen a népi írók portréit lehetett látni. korallvázat és kókuszdiót is használtak a versenyzők. A szép formai és színhatások megteremtésével az egyhangú felületeket a lakásokban is meg lehet bontani, súlypontozni le­het azokat a sarkokat, szép bú­torokat, amelyekre a figyelmet akarják irányítani az ott lakók. A látogatók jó ötleteket kaphat­nak a február 1-én 18 óráig nyitva tartó kiállításon, amelyen a versenyre felsorakozott összes kompozíció, így természetesen a díjazottak is szerepelnek. A MAE Kertészeti Társasága Bács-Kis- kun megyei Szervezete, a Ker­tészeti Egyesülés és a főiskolai kar, azaz a rendező és résztvevő szervek olyan díjakat választot­tak ki a jutalmazott versenyzők­nek, amelyeket esetleg későbbi munkájukban is felhasználhat­nak. A szárazvirág-kötészeti ver­Tragikus szerencsétlenség tör­tént csütörtökön a reggeli órákban Kalocsa és Dunapataj között, az 51-es számú úton. Sánta Gyula 32 éves lakatos, Dunavecse, Móricz Zsigmond utca 22. szám alatti la­kos személygépkocsijával Duna­pataj felől haladva megelőzte Fad- di Sándor, Dunapataj, Ady Endre utca 41. szám alatti lakos GAZ tí­pusú személygépkocsiját. A jobb oldali sávba történő visszatérés közben Sánta Gyula gépkocsija megcsúszott és nekivágódott a ve­le szemben szabályosan közlekedő személygépkocsinak, amelyet dr. Surányi Balázs 40 éves ügyvéd, Baja, Baracs utca 4. szám alatti lakos vezetett. Dr. Surányi Balázs személyautója az útárkon keresz­tül a szántóföldre repült. Sán,ta Gyula járműve az úttesten ke­resztbe fordult, s nekiment a Fad- di Sándor vezette gépkocsi. A bal­eset következtében dr. Surányi Balázs a helyszínen meghalt, a ko­csijában utazó Tarnóczi György 34 éves rakodómunkás, Baja, Pe­tőfi utca 9. és Hunyadi Erzsébet 27 éves kisiparos, Baja, Petőfi ut­ca 13. és Sánta Gyula kocsijával utazó Ennisz Henrik 45 éves se­gédmunkás, Dunapataj. Hartai úti senyen a megyéből a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezet hat versenyzője vett részt, akik eredményesen szerepeltek. A kiállítás megnyi­tása és a kötészeti verseny ered­ményhirdetése után ugyancsak a főiskolán tanácskozásra került sor, amelyen előadások hangzot­tak el a szárazkötészeti dísznö­vények termesztésének helyzeté­ről, annak alakulásáról, az ex­portlehetőségekről, növényvédel­mükről. A tanácskozáson a szárazvirá­got termeszteni kívánó kisterme­lők is hasznos tapasztalatokat szerezhettek. A kiállítás látoga­tói pedig forma- és . színgazdag kompozíciókban gyönyörködhet­nek naponta a kiállítás befejezé­séig 10-től 18 óráig. lakosok súlyosan, Faddi Sándor és Dudás Ignác, valamint Anderla Lajos dunapataji lakosok köny- nyebben megsérültek. Az anyagi kár mintegy százezer forint. A rendőrség Sánta Gyulát őrizetbe vette. Nagybaracska határában Wel­ker Henrikné 41 éves, Baja, Sza­badság útja 53/a. szám alatti lakos személygépkocsijával nem a látási és útviszonyoknak megfelelő se­bességgel közlekedett. Áttért az út bal oldalára, ahol elütötte a ke­rékpárját toló Rácz József 39 éves, Mohács-sziget, Szabadság-pusztai lakost. Rácz Józsefet súlyos, Wel­ker Henriknét könnyebb sérülés­sel szállították a kórházba. Az anyagi kár meghaladja az ötezer forintot. Kiskunfélegyháza határában, az E—5-ös számú főúton Perecz Jó­zsef szegedi lakos személygépko­csiját nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette, egy kanyarban a havas úttesten meg­csúszott és az útárokba futott. A gépkocsiban utazó Farkas Miklós könnyebben megsérült. A sze­mélygépkocsiban húszezer forint anyagi kár keletkezett. G. G PIACI KÖRKÉP A DUNA FOTÓKLUB SIKEREI HÁRMAS ÜTKÖZÉS AZ 51-ES HTON Egy halálos, három súlyos sérülés HÍREK HÍREK TONIK, TISZTÁN . . . Vevőnek szöget üt a fejébe a reklámférfiú izgatott kérdése: Tonik lines'»' Valamint a reklámhölgy kellemdús válasza: de van!! Ugyanezért vevő meg­kóstolja a tonikot, rabja leend, kedvenc italának nevezi ki, amiért is egy­szerre nem ritkán két palackkal rendel. Egy napon vevő szokása szerint apadhatatlan szomjúságát ismét tonik- kal óhajtja csillapítani. Két szeme láttára bontatik föl az üveg, melyből azon mód csurgat három kortynyit; belekóstol — meghökken. Mi tagadás, tiszta víz. Kollégái mellette állván csodálkoznak. Megkóstolják, szám szerint még hárman, s ők is elképednek. Vevő délben ismét száraz torkú. Büfében tonikot kér. S kap A palack fel- nyittatik, mellé óvatos ajánlat tétetik: „Vigyázzon, mert lehet, hogy tele van szöszmövel.’» Lehet? Biztos! Csakúgy ficánkol a sok ázalagszerű maszat-moszat a tete­jén. Meg benne. Büfés hölgy panaszkodik: — Uram — mondja — ez így megy már hetek óta. Vevő mit tehet? Inkább vizet iszik. _i _f N APTAR 1979. január 27., szombat Névnap: Angelika Napkelte: 7 óra 17 perc. Napnyugta: 16 óra 37 perc. Holdkelte: 6 óra 14 perc. Holdnyugta: 15 óra 57 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként kissé felszakadozó felhő­zet, több helyen eső, elsősorban északon havazás. Mérsékelt, nap­közben megélénkülő, változó irá­nyú szél. Főként éjszaka és reggel köd. Legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 0, mínusz 5, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 0, plusz 5 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: január 25-én a középhőmérséklet 1,3 (az 50 éves átlag mínusz 2,6), a legmagasabb hőmérsék­let 2,3 Celsius-fok volt, 1,4 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 7 óra­kor mínusz 0,2, 13 órakor 1,1 Celsius- fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,2 Celsius-fok volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Buda­pesten megtartott 4. heti lottósor­solás alkalmával a következő szá­mokat húzták ki: 9, 13, 37, 82, 90 A január havi tárgynyeremény­sorsoláson a 3. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. (MTI) — Munkahelyi sport. A Dél- Bács-Kiskun megyei Vízmű Vál­lalatnál 3 ezer forintot fordítot­tak az elmúlt évben a sportvetél­kedőkben jeleskedők jutalmazásá­ra. Az eredmény nem is maradt: el: a vállalat dolgozói számos do­bogós helyezést értek el a külön­böző, kiskunhalasi bajnokságokon, a HVDSZ megyei versenyén pe­dig — összetettben — első helyen végeztek. — Kalocsán, a felszámolandó Gödrök-telepen élő nyolc, arra ér­demes cigánycsaládot támogat az idén lakásgondja megoldásában a városi tanács. Lakásvásárláshoz segíti őket, vagy bontott anyagot ad a házépítéshez. — NEMZETKÖZI GYERMEK- RAJZPÁLYÁzAtöT hirdetett a gyermekév alkalmából a debre­ceni Városi Tahács. A pályázaton a szocialista országok gyermekei vehetnek részt hattól tizennégy éves korig. Pályázni csak 1978- ban, illetve 1979-ben készült, ön­álló kiállításon még nem szerepelt művel lehet. A pályaművek tema­tikája tetszőleges. Egy pályázó legfeljebb öt művet küldhet be, harmincszor negyven centiméte­res, vagy annál nagyobb méret­ben. A pályázat határideje 1979. március 15. — Üj művelődési központ építé­sét kezdték meg Százhalombattán. A két ütemben készülő létesít­ménynek először — 1980 végéig — az úgynevezett közművelődési részét építik fel. Ebben kap he­lyet a 450 személyes színházterem, valamint klubhelyiségek, büfé és az irodák. A második ütemben — 1982-ben — készül el a művelő­dési központhoz szervesen kapcso­lódó városi felnőtt- és gyermek- könyvtár. — Megkezdődött a pézsmavadá- szat a Fertő-tavon. A pézsmapo­cok prémje értékes, egy-egy ge­reznáért a minőségtől függően 80—120 forintot kap a vadász. Ak­kor legsikeresebb a vadászat, ami­kor a víz egy részét még jég bo­rítja. Ilyenkor a jégtáblák közé, a pézsmavárak köré különleges varsákat helyeznek, s ezekkel ej­tik zsákmányul a prémes állatot. A Fertő-tavon minden évben több ezer pézsmapocok kerül varsákba. — Hét agrokémiai társulás mű­ködik Baranyában, s ma már a megye szántóterületének több mint 80 százaléka tartozik hozzá­juk. Céljuk: a nagyértékű műtrá­gyák és növényvédő szerek vesz­teségmentes tárolása, illetve gaz­daságos felhasználása. Korábban ugyanis csupán a korszerűtlen tá­rolás évi százmillió forint közvet­len veszteséget okozott a mezőgaz­dasági üzemeknek. 1979 végére a Baranyában felhasznált műtrá­gyák és növényvédő szerek csak­nem felét már az agrokémiai bá­zisok tárolják — gyakorlatilag veszteségmentesen. — Sertésbemutató. Az Országos Állattenyésztési és Takarmányo­zási Felügyelőség miklóstelepi tel­jesítményvizsgáló állomásán feb­ruár 1-én az ISV-szakemberekijek tartanak bemutatót amelyen a kü­lönböző sertésfajták takarmány­hasznosító képességét hasonlít­hatják össze. — Tápanyagvizsgáló laborató­rium kezdte meg működését Mis­kolcon, a Borsod megyei Növény- védelmi Állomáson. A laborató­riumban korszerű eszközökkel a talajok termőképességére, táp­anyag-ellátottságára vonatkozó ti­zennégy különböző vizsgálatot vé­geznek. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1979. január 27. 18 és 20 órakor a színházteremben: Almásv Éva és Balázsovits Lajos ELŐADÓI ESTJE Irodalmi bérlet, IV. előadás KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEE SZÍNHÁZ 1979. január 27. szombat este 7 óra: RETTENETES SZÜLŐK Jászai-bérlet Tata, este 7 órakor: OLASZ SZALMAKALAP ELŐZETES MŰSORTERV: ja­nuár 30. kedd du. 3 óra: Rette­netes szülők, Ifjúsági A-bérlet; este 7 óra: Rettenetes szülök, Somlay-bérlet. Január 31. szerda este 7 óra: Két úr szolgája, Jó- kai-bérlet; Kelemen László Szín­pad, du. fél 4 óra: Ő meg ő. Február 1. csütörtök este _ 7 óra: Két úr szolgája, Déryné-bér- let. Február 2. péntek este 7 óra: Két úr szolgája, Blaha-bérlet. Február 3. szombat este 7 óra: Olasz szalmakalap, Petőfi-bérlet; Kelemen László Színpad, este 7 óra: Varsói melódia. MOZI 1979. január 27.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor ÁRAMÜTÉS Színes magyar film KECSKEMÉT ÁRPÁD: 4, háromnegyed 6 és 8 órakor MINDENKINEK A MAGA KERESZTJE százalékkal felemelt helyárú! MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor PETI, A CSODAGYEREK zínes magyar mesefilm-összeálhtaa STÜDIÓMOZI: (A Városi mozi épületében) 8 órakor CIRKUSZ A cirkuszban Színes magyarul beszélő csehszlovák—szovjet fllmvígjaték A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadta: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetői díj február l-től: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom