Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: eleinte változóan felhős ég, főként keleten és délen elszórtan gyenge havazással, majd újabb erős felhösüdés és tőbbfelé havazás, a Dunántúlon erős, keleten élénk északi szél fokozatosan mérséklődik. A várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 15—mínusz 20, dél­nyugaton egy-két helyen mínusz 20. mínusz 23 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9—mínusz 11 fok között. (MTI) __ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1 1979 ELSŐ MUNKANAPJÁN Zavartalan a termelés az üzemekben PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 1. szám Ára: 90 fillér 1979. január 3. szerda vs5~> Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pálnak, az MSZMP PB tag­jának, az Elnöki Tanács elnökének új­évi köszöntője január 1-én a Kossuth- rádióban és a televízióban hangzott el. gy munkás évet hagyva magunk mögött, bizako­dással köszöntiük az új esztendőt. Mozgalmas, esemé­nyekben gazdag időszakot zár­tunk le. Belpolitikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett munkán­kat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetértésével ta­lálkozott az a fő következtetés, hogy a kongresszus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó mun­kája nyomán — anyagiakban és szellemiekben gyarapodott or­szágunk, emelkedett az életszín­vonal, javultak az életkörülmé­nyek. Népünk jó politikai légkör­ben tevékenykedik szocialista ha­zánk gazdasági és kulturális fel- emelkedésén, a fejlett szocialista társadalom építésének nagy mű­vén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna, de a nehezebb és bonyo­lultabb feltételek ellenére is el­értük, vagy megközelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nem­zetet. Életünk valósága lett a ha­zánk boldogulását szolgáló nem­zeti egység, amelynek megterem­téséről a múltban annyit álmo­doztak népünk legjobbjai. Jósze­rével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosz­tották a társadalmat, részekre szaggatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut kifeje­zésre abban, hogy a szocializ­musért, a béke megőrzéséért, né­pünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkí- vüliek és párttagok, a különböző világnézetű állampolgárok. Eredményeink legföb forrása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nemzeti egység, a párt és .a tömegek közti kölcsönös bi­zalom. Ez a legfőbb feltétele an­nak is, hogy az 1979-es eszten­dőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv elő­irányzatai valamivel szerényeb­bek az eddiginél. Fejlődésünk­nek most olyan szakaszában va­gyunk, amikor az a döntő fel­adat, hogy megszilárdítsuk elért eredményeinket, s megalapozzuk népgazdaságunk fejlődését, né­pünk életszínvonalának a rend­szeres növelését. Feladataink sikeres megvalósí­tása mindenkitől felelősségtelje­sebb munkát követel. Olyan vi­lágban élünk, amikor a követel­mények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános kö­vetelmény a gazdaságosság javí­tása, az országon belül és a ha­tárainkon túl is jól értékesíthető termékek részarányának növelé­se. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az élet- színvonal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslésével találkozik az a tö­rekvésünk, hogy a jobb, eredmé­nyesebb munka nagyobb megbe­csülésben, kellő anyagi és erköl­csi elismerésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fű­ződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával hasznosítsuk a szo­cialista építés évtizedeiben létre­hozott anyagi és szellemi erőin­ket az ország, a közösség érdeké­ben. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági tervben meg­fogalmazott célok összhangban vannak a helyzetünkből fakadó követelményekkel, lehetőségeink­kel: valóra váltásukkal jól szol­gáljuk közvetlen és távlati cél­jainkat, elősegítjük hazánk szo­cialista fejlődését. Amikor eredményeinket szám­ba vesszük — a Magyar Szocia­lista Munkáspárt immár több mint két évtizedes bevált politi­kájának és gyakorlatának meg­felelően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép kö­zötti kölcsönös bizalom tükröző­dik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társadal­munkban egyre erősödő szocialis­ta demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bővülését, a fe­lelősséget, a tevőleges közremű­ködést közös dolgaink intézésé­ben. Ez a szilárd alap a biztosí­téka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb te- tendőinket, amelyekhez hasonlók­kal, sőt lényegesen nehezebbek­kel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Szocializmust építő munkánk­hoz nélkülözhetetlen a béke. Kül­politikánk legfontosabb változat­lanul alapvető célja a béke biz­tosítása, a feszültség csökkenté­se, a fegyverkezési verseny meg­fékezése, az enyhülési folyamat elmélyítése. A Magyar Népköz- társaság együtt halad a szocialis­ta közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiindulva, az építő együttműkö­dés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kapcsolatokat épí­tünk a világnak szinte valameny- nyi államával. Erősítjük kapcso­latainkat a fejlődő országokkal. A kölcsönös előnyök figyelembe­vételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkésálla­mokkal is. Olyan világ megteremtéséért küzdünk, amelyben nemcsak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhetnek. Erre a köteles­ségünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, ame­lyet az Egyesült Nemzetek Szer­vezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjé­ért érzett mélységes felelősségtől áthatva, erőnkhöz, lehetőségeink­hez mérten mindent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező folyamatai még erőtelje­sebben bontakozzanak ki, tartós­sá váljanak. z új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, ke­mény munka vár ránk. Mégis bizakodva és jogos re­ménnyel nézünk elébe. A nagy­világban nem vagyunk egyedül. Szövetségeseket, barátokat tu­dunk magunk mellett. Hazai eredményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósításával, a nemzet egység­be fogott akaratával elérjük cél­jainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állampolgára fo­kozott felelősséggel, jobb ered­ményesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres felvégzéséből. Az év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa és Minisz­tertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész né­pünknek. (MTI) Az új év első napjának króni­kájához tartozik, hogy Kecske­méten. a megyéi kórlháizbani 11 ára 50 perckor látta meg a nap­világot Hajagos Józsika, a város idei első újszülöttje. Az édes­anya — Hajagos Gáspárné he- fény egyházi lakos — egyébként a kárház baleseti sebészetének dol­gozója. Az újszülöttet édesanyjá­val együtt szeretettél köszöntjük. ■ Józsika még viszonylag kelle­mes időben született, s nem is sejtette, hogy néhány óra múlva szinte másik évszakban tálálja maigát. Estefelé nagy sietve —vi­haros szél kíséretében — megér­kezett a tél. Első dolga volt, hogy a város főiterén álló mindenki karácsonyfáját feldöntse. Romjait másnap délelőtt a községgazdál­kodási vállalat dolgozói takarítot­ták el. Január 2-án reggelre fehér le­pelbe öltözött a megye. Ennek természetesen leginkább a gyer­mekek örültek, akik kihasználva az iskolai szünetet, szánkókkal felszerelve leptek el az utcákat. A felnőttek pedig elindultak munkahely ükre. iAz, Építőipari Szállítási Válla­lat (ÉPFU) I. üzemegységének kecskeméti telepén — amikor .odaérkeztünk — éppen próbaindí- tásokat végeztek a járműveken a hirtelen beállott hideg miatt. — Szállító kapacitásúink 25 szá­zalékát igényelte ma az építőipar — mondotta Bodor Balázs telep­vezető. — Holnap azonban már minden járművünkre szükség lesz a kivitelező vállalatok megren­delései alapján. Az idei fuvaroikra a szerződé­sek zömét már megkötöttük. Ezek szerint az első negyedévben 540 házgyári lakás paneljeit szállít­juk a Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalatnak, hatvan lakásét pedig a Pest megyei ÁÉV-nek- És természetesen ezenkívül még sok más építőanyagot. • Az év első kecskeméti újszü­löttje. Hajagos Józsika édesany­jával. Az MMG Automatika Művek kecskeméti vezérléstechnikai gyá­rában is a szokásos ütemben kez­dődött tegnap a munka'. Illetve folytatódott, hiszen, a gyár ta­valy eredeti 265 millió forintos termelési tervét a megrendelé­seknek megfelelően módosítva 296 millió fabiintra teljesítette. .— Megrendelésekkel erre az évre is el vagyunk látva —mon­dotta Vári Csaba igazgató —, ugyanis a gyár kapacitásának már 80 százaléka le van kötve. Az idén két új profillal bővül termelésünk. Ajz új 4300 négyzetméteres műhely­csarnokban megkezd jük az, elektro­nikus berendezések vázszerkezeté­nek gyártását. Emellett átvesz- sziük a komplett Zsiguili-műszer­fal szerelését is, amelynek előál­lításában kooperációs partnerünk a többi között a Császártöltési Ipari Szövetkezet is. A kecskeméti vezérléstechnikai gyár termékeinek nagy részét az idén is exportra készíti. Termelé­sének zömét továbbra is az olaj­os földgázvezeték-állomások auto­matikus mérőberendezései tesz,ik ki. '.Elégedettek a múlt évi ered­ményekkel a Hódmezővásárhelyi D,i|vat Kötöttárugyár jánoshalmi üzemének dolgozói. Mint Juhász Györgyné üzem­vezető elmondta, a minőség ja­vulásában a szocialista brigádok önmeózása, a munkafegyelem szigorítása, s mindenekelőtt a minőségellenőrzési feladatra ta­valy létrehozott csoport tevé­kenysége játszott közre. /Tegnap reggel 598 ezer dara­bos terv megvalósításához láttak hozzá a HÓDIKÖT-üzemfoen. Női, férfi- és gyermekkardigánok, pulóverek gyártásával kezdték az új évet. A fő feladat az idén is a minőség javítása, a selejt csök­kentése. Ebben az évben kizáró­lag hazai anyagból dolgoznak a jánoshalmi üzemiben, s a termé­kek 40 százalékát tőkés exportra szállítják. A selejt és az osztá­lyos áru mennyiségének csökken­tését minőségi bérezés bevezeté­séivel segítik februártól. Aki száz százalékot teljesít, s az általa konfekcionált valamennyi kötött holmi első osztályú, az százhar­minc százalékos teljesítményért kap majd fizetést. Ezzel szem­ben a selejtet gyártók munkabé­re harminc százalékkal is keve­sebb lehet, mint amennyit a mennyiségi teljesítményűik alap­ján érdemelnének. A dolgozók örömmel fogadták a minőségi bé­rezés bevezetésének hírét. N. O. — A. T. S. • Az MMG kecskeméti gyárában Kusztos Lászióné és Szabó Attilán« gázérzékelő-készüléket szerel. • Az ÉPFU-telepröl nyersbetonnal töltött mixerkocsi indul a kecs­keméti házgyárba. Munkában a hóeltakarítók. (Tóth Sándor felvételei.) SÍKOSAK AZ UTAK — KÉSNEK AZ AUTÓBUSZOK Viharos széllel támadásba lendült a tél Az új esztendő első napjánál délutánján több mint száz kilomé­teres sebességű széllel támadásba lendült a tél. Néhány óra alatt tíz-tizenöt fokkal csökkent a hő­mérséklet, s a hétfő déli plusz 8 Celsius-fokot este nyolc órakor már mínusz 8 Celsius-fok váltotta fel. A szél ja kora hajnali órákban csökkent, ám a hideg tovább fo­kozódott, s kedd reggelre mínusz 10—12 fokot mutattak a hőmé­rők. Kedden délután a KPM hó- ügyeletese, Reibl Pál a követke­zőket mondta el: A megyében a leesett hó hatá­sára a déli részen Kiskőrös—Kis­kunhalastól délre az utak síkosak. A sózott utak a latyak miatt, a nem sózott, alsóbb rendű utak pe­dig a letáposott hóréteg hatására váltak csúszóssá. Az 55-ös számú Szeged—Baja—Bátaszék közötti főúton a 79—80. kilométerek kö­zött kétszer százméteres szaka­szon az út csak egy forgalmi sáv­ban járható. Ettől az úttól délre fekvő alsóbb rendű úthálózaton is csak egy nyomon járhatnak a járművek. A hófúvásos szakaszok szélesí­tése jelenleg is folyamatban van. A hófúvás Baja, Mélykút térsé­gében, illetve attól délre volt, ahol jelenleg három hómaró, négy tolólapos hóéke dolgozik. Egy-egy hómarót a kiskőrösi, illetve a kiskunhalasi üzemmérnökségtől kellett a helyszínre irányítani. A' megye déli részén a leesett hó vastagsága 10 centiméter, ám a hófúvások vastagsága általában 40—50 centiméter, helyenként még ezt is meghaladja. . Kecskemét térségében általában a főútvonalak a latyakos hó miatt csúszósak, nedvesek, az alsóbbren­dű utak éppen a letaposott hó ha­tására síkosak. Solt környékén havazás nem volt. A megyében • A KPM Közúti Igazgatóságánál sóval töltik fel a sószóró gépkocsi­kat. (Pásztor Zoltán felvétele.) általában gyenge északi, vagy északnyugati szél fúj, a hőmér­séklet mínusz 5—7 Celsius-fok között váltakozik, helyenként gyenge hószállingózás van. A me­gye északi részén tizenhat sószóró és hét homokszóró gépkocsi dolgo­zik reggel öt órától. Készenlétben áll három sószóró, hat homokszó­ró, három hómaró és kilenc toló­lapos eke. A hirtelen jött hideg és a le­hullott csapadék legjobban a Vo­lán Vállalatot sújtotta. Nemcsak a személy-, de a teherszállításban is gondokat jelent. A távolsági autóbusz-pályaudvaron Kisjuhász Gabriella forgalmi szolgálattevő tájékoztatása szerint a makó—bu­dapesti járat három órát, a sze­ged—budapesti járat két órát, a kiskunfélegyháza—budapesti já­rat négy órát késett; A Mezőhe­gyes—Budapest közötti járat a tá­jékoztatás időpontjában még nem érkezett be. A Budapest felől ér­kező autóbuszok nem késtek, a helyközi járatok 15—20 perces ké­séssel érkeztek meg rendeltetési helyükre A Volán 9. számú Vállalat igaz­gatója, Sohajda József elmondta, hogy az áruszállításban jelenleg nincs különösebb fennakadás, azonban bővíteni kell a fagyszol­gálat létszámát. E szolgálatnak az a feladata, hogy éjszaka az autó­buszokat és tehergépkocsikat bein­dítják, hogy azok ne fagyjanak le. Korábban 15 indítóberendezést vásároltak, s hálózati feszültség­gel indítják be a gépjárműveket, kímélve ezzel az akkumulátoro­kat. A vállalatnál mínusz 15 Cel- sius-fokig a gázolajba bizonyos mennyiségű petróleumot kever­nek, hogy az üzemanyag ne der­medjen meg. Ezenkívül számos in­tézkedést tettek a személy- és áru- szállítás biztosítása érdekében. A téli időjárásra való tekintettel 24 órás, úgynevezett vezetői szolgá­latot adnak, hogy ne legyen fenn­akadás az Intézkedések megté­telében. A MÁV-tól kapott informá­cióink szerint a távolsági vona­tok 8—10 perces késéssel, a hely­közi vonatok azonban pontos idő­ben érkeznek. Jelenleg még nem okozott fennakadást a fagy a vál­tóknál és a vasútbiztonsági beren­dezéseknél. G. G. LENGYELORSZÁG Küzdelem a hideg és a hófúvások ellen Barabás János, az MTI tudó­sítója jelenti: Természeti csapás sújtotta te­rületnek minősítette a lengyel m inisztertaná cs Lengyelország északi és középső körzeteit. Ami- nisztertanács hétfő délutáni ülé­sén elemezte a szokatlanul nagy. hideg és a hófúvások okozta ne­hézségeket, és számos intézkedésit hozott azok hatásának enyhítő-, sére. Megállapították, hogy a küz­delemben aktívan vesznek részt a vasutasok, a szállítás, a közle­kedés, az energetika és és a kom­munális szolgáltatások dolgozói, a hadsereg katonái és az egész tár­sadalom. Ennek ellenére még mindig komoly nehézségek van-, niak a közlekedésben és a szál-; Htásban, valamint — ami külö­nösen súlyosan érinti a lakossá­got — az energiaellátásban és a fűtésben. Ezért a minisztertanács kötelezte az illetékes szerveket; hogy elsőrendű feladatuknak te­kintsék a lakások folyamatos fű­tésiének biztosítását. Január 6-ig bezárják az iskolá­kat, gimnáziumokat, és felsőok­tatási intézményeket, ugyanakkor felszólították a felsőoktatási in­tézmények hallgatóit, hogy ked- • den jelentkezzenek egyetemükön és kapcsolódjanak be a hóeltaka- rítási munkálatokba. A minisztertanács felhatalmaz­ta a vajdákat és a 'városok pol­gármestereit, hogy mozgósítsák a lakosságot az utak és vasútvona­lak megtisztítására. Szerte Lengyelországban még mindig súlyos a, helyzet a vasút­vonalakon és a kikötőkben, de a néhány fokos enyhülés, a hózá- poroik valamint a szél hevessé­gének csökkenése lehetőivé tette több útvonal megnyitását. A LOT lengyel légitársaság bejelentette, hogy a helyi jára­tok közül többet nem indít, és várhatólag késni fognak mindaz érkező, mind az induló nemzet­közi járatok. (MTI) J

Next

/
Oldalképek
Tartalom