Petőfi Népe, 1978. december (33. évfolyam, 283-308. szám)

1978-12-01 / 283. szám

Várható Időjárás ma estig: nap­közben felhőátvonulásokból elszórtan hózápor. A több helyen erős északi ■zelet Időnként viharos széllökések kísérik. Legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: plusz 1—mínusz 4, a derült helyeken mínusz »—mínusz 7. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 0, plusz 4 fok kö­zött. Távolabbi kilátások kedd reggelig: felhőátvonulások, elszórtan kisebb hózápor. Az élénk szél az Időszak végén mérséklődik. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IDŐJÁRÁS AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIII. évf. 283. szám Ára: 90 fillér 1978. december 1. péntek A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: a Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. A Minisztertanács megtárgyal­ta és elfogadta a tudománypoliti­kai bizottság elnökének a bi­zottság legutóbbi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatáro­zásokat tartalmaz a kutató szer­vezetek és a hasznosító vállala­tok közötti kutatás-fejlesztési céltársulások kialakításának elő­segítésére, a tudományos-műszaki eredmények gyorsabb és hatéko­nyabb népgazdasági hasznosítása érdekében. Az Országos Környezet- és Ter­mészetvédelmi Tanács javaslatára a balatoni környezetvédelmi ku­tatásokat koordináló tanács ajánlásokat dolgozott ki a Bala­ton környezetvédelmi intézkedé­seire, a legfontosabb tudományos eredmények és gyakorlati tapasz­talatok alapján. A kormány tudo­másul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A halászat fejlesztéséről tanácskozott a vízvédelmi bizottság Az életkörül­mények javítá­sában, a ter­melés és fo­gyasztás növe­kedésével együttjáró ked­vezőtlen hatá­sok ellensúlyo­zásában jelen­tős szerepe van a környezetvé­delmi tevé­kenységnek. Hazánkban a legrészleteseb­ben és legré­gebben szabá­lyozott környe­zetvédelmi te­rület a vízmi­nőségvédelem, amely közvet­lenül érint ha­lászati és hor­gászati érdeke­ket is. Nincs még egy olyan termelési ág. amelyik olyan szoros össze­függésben len­ne a víz mi­nőségével, mint a haltenyésztés. A Bács-Kiskun megyei Vízvé­delmi Bizottság ezért tárgyalta meg a kuni ehér tói Előre Terme­lőszövetkezetben tartott ülésén a megye halászatának, horgászatá­nak helyzetét, fejlesztésének, le­hetőségeit, a haltenyésztés növe­lésének szükségességét. Hazánkban az egy főre jutó halfogyasztás az európai orszá­gok között szinte a legalacso­nyabb. Csakhogy a halfogyasztás­nál még alacsonyabb a halhús­termelés. A megyében a halá­szattal hasznosított vízterület több mint 6200 hektár, amely­ből természetesvízi-halászatot 5300 hektáron, tógazdasági hal­termelést 862 hektáron folytat­nak. Pontosabban az összes ha­lastóterületből csupán 745 hek­tárt hasznosítanak. Feltűnő, hogy az utóbbi évek­ben a természetes vizekből nyert halmennyiség jelentékenyen nőtt, a tógazdasági halihústermelés vi­szont kisebb mérvű növekedést mutat. Sajnos, a tógazdaságok műszaki állapota egyre rosszabb, emellett a vízszennyezés és az elégtelen üzemi vízszint miatt évről évre több terület esik ki a termelésből. A kiépített és ma is üzemelő tógazdaságok egy ré­sze is hiányos műszaki felszerelt- ségű, kevés, vagy egyáltalán nincs nyújtó, ívató, illetve telel­tető tó. A természetes vízi halfogás mennyiségében jelentős a hor­gászok által kifogott zsákmány Is. Persze, a megyénkben levő mint­egy 13 ezer horgásznak nemcsak a hal megfogása az élmény, ha­nem a természethez való ragasz­kodás, a szabad idejük kellemes eltöltése is. A horgászat ma már nem csupán a nyugdíjasok sport­ja, növekszik az érdeklődés a fiataLok, sót a gyerekek körében. A horgászok készséggel hoznak anyagi áldozatot azért, hogy a vizekben több legyen a hal Bács-Kiskun horgászai évente csupán a törvényes horgászási lehetőségek elnyeréséért 4—5 millió forintot fektetnek be. A vizet hasznosító szervezetek en­nek az összegnek jelentős há­nyadát halasitásra fordítják. A tanácskozáson részt vevők néhány könnyen megvalósítható eredményesebb ha'lhústermelést jelentő tevékenységre is felhívták a figyelmet. így a megyében le­vő mintegy 160 hektárnyi víz­állásos, nádas területen kis befektetéssel lehetne kialakítani egynyári nyújtótavakat. A leg­több megjegyzés a víz tisztasá­gával, minőségéivel kapcsolatban hangzott el. A mezőgazdasági vízszennyezés egyre nagyobb gondokat okoz. A szakosított ál­lattartó telepek, a műtrágyázás, vegyszerezés, mind olyan ténye­ző, amelyek a vizeket veszélyez­tetik és ezzel a hal,termelés le­hetőségeit csökkentik. Jövőre Gárdonyban, a Velen­cei-tónál rendeznek nemzetközi konferenciát, a vizek tisztaságá­nak megtartása érdekében. Mi­vel hazánk vízkészletének 96 szá­zalékát külföldről kapja, igen je­lentősek lehetnek a tanácskozás eredményei, az újabb nemzet­közi szabályzók kialakítása G. E. Az Országos Béketanács jelentése a IX. magyar békekongresszusnak Az elmúlt öt esztendőben a ma­gyar békemozgalom kedvező ha­zai és nemzetközi feltételek kö­zött — a VIII. magyar békekong­resszus útmutatásai alapján — eredményesen tevékenykedett a béke építése és védelme felada­tainak valóra váltásán — szöge­zi le az Országos Béketanács­nak a december 1-én kezdődő IX. magyar békekongresszus előtt közzétett jelentése. A beszámoló a továbbiakban kiemeli: a VIII. békekongresszus azt a kötelezett­séget vállalta, hogy a magyar bé­kemozgalom — a párt és a kor­mány politikáját támogatva — a hazai és nemzetközi munká­jában mindent megtesz a béke, az egyetemes haladás ügyének előmozdításáért, az új világhábo­rú kitörésének megakadályozá­sáért, a helyi konfliktusok vissza­szorításáért, a fejlett szocialista társadalom építésének legfonto­sabb feltétele, a béke megőrzé­séért és biztosításáért. A magyar békemozgalom is hozzájárult ah­hoz, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt következetes, elvi, a munkásosztály szerepét biztosító békeépítő politikájának tekinté­lye van. Az elmúlt öt esztendőben világ­méretekben erősödtek a szocializ­mus pozíciói, jelentős eredménye­ket értek el a nemzeti felszaba­dító mozgalmak, szélesedett a bé­keszerető erők küzdelme az eny­hülési folyamatok kiterjesztése és elmélyítése érdekében. A szocia­lizmus és a béke erői egységesen lépnek fel a fegyverkezési ver­seny megállítására, a nukleáris fegyverrel nem rendelkező orszá­gok biztonságának garantálására vonatkozó szovjet javaslatok el­fogadásáért, a SALT—II. megál­lapodás aláírásáért, a bécsi had­erő- és fegyverzetcsökkentési tár­gyalások előmozdításáért. E küz­delemben kiemelkedő szerepet játszik a nemzetközi békemozga­lom, a Béke-világtanács. A ma­gyar békemozgalom egyidejűleg tesz eleget hazai és nemzetközi kötelezettségeinek: hazánkban a béke ügye nemzeti ügy, s ez pá­ratlan lehetőséget teremt ahhoz, hogy mindenkihez eljusson. Az elmúlt öt évben jelentősen fejlődött a magyar békemozga­lom tevékenysége, hatékony esz­közévé vált a szocialista nemzeti egység erősítésének, a különböző világnézetű emberek együttmű­ködésének — állapítja meg a je­lentés. Az üzemekben, a vállalatoknál több száz béke, barátság, szoli­daritás nevet viselő szocialista brigád dolgozik, amelyek kezde- ményezően léptek fel a békemoz­galom országos feladatainak való­ra váltásában is. Sok gyár, vala­mint számos mezőgazdasági nagy­üzem, állami gazdaság és ter­melőszövetkezet az Országos Bé­ketanáccsal szoros kapcsolatban kezdeményezett hatásos helyi ak­ciókat. A MÁV, a VOLÁN, a posta szintén támogatta az Orszá­gos Béketanács akcióprogramjai­nak megvalósítását. (Folytatás a 2. oldalon.) Megyénket képviselik Tegnap délután a Hazafias Népfront székhazában gyülekez­tek, majd elutaztak azok a kül­döttek, akik megyénket képvise­lik a ma kezdődő IX. Magyar Békekongresszuson. A kongresz- szus Bács-Kiskun megyei küldöt­tei a következők: Dr. Arvay Arpádné megyei bí­ró, Bcr Gézái a Ganz MAVAG kiskunhalasi gyárának művezető­je, Csellik Magdolna, a Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ osztályvezetője, Faragó József, a szabadszállási Lenin Tsz tagja, szocialista bri­gádvezető, Fischer Mihályné, a Kismotor- és Gépgyár bajai üze­mének technológusa, Gera Sán­dor, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője, Herceg Imre, a ke­celi Szölöfürt Szakszövetkezet tag­ja, KISZ-titkár, Jenei Gabor, a kecskeméti Asztalos Ktsz tagja. dr. Konkolyáé dr. Csikós Klára kiskunfélegyházi ügyvéd, Kovács Ferenc, a Bajai Vízügyi Igazga­tóság fögépésze, szocialista bri­gádvezető, Kriskovics János, a bajai Finomposztó Vállalat kar­bantartó csoportvezetője, Nanista Jánosné, a bajai Augusztus 20. Tsz tagja, Odor István, a jános­halmi Haladás Tsz tagja, Papp István, a Kiskunfélegyházi Állat­forgalmi és Húsipari Vállalat dol­gozója, Pápai Jenő, kereskedelmi dolgozó, UNIVER ÁFÉSZ, Sze- csődi Györgyné, a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat üzem­mérnöke, dr. Szegedi Sándor, az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet főigazgató-helyet­tese, dr. Tóth Józsefné, az Okta­tási Igazgatóság tanára, F. Tóth Pál, a Petőfi Népe föszerkesztő- ihelyéttese. Vastag Erzsébet, a Kiskunhalasi Papíripari Vállalat szocialista brigádvezetője. Varga József, a Felsős zen ti váni Tsz üzemgazdásza, dr. Vidéki Erzsé­bet fogorvos, Tlszaalpár népfront­titkára. Az Országos Béketanács tagja­ként vesz részt a kongresszuson: dr. Dobos László nyugdíjas, a népfront megyei elnöke, Farkas József, a népfront megyei titkára, az OBT elnökségének tagja, dr. Ijjar József kalocsai érsek, /sió­kor ics Istvánná, a bajai ÁFÉSZ dolgozója. ÜLÉSEZETT A MEGYÉI NÉPI ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG Pénz van, közös elhatározás szükséges a régi iskolák felújításához Tegnap ülést tartott a Bács-Kiskun megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság. Elsőként a Kiskőrösi Járási-Városi Népi Ellen­őrzési Bizottság 1976—77-ben és az idei első félévben végzett munkájáról készült jelentést tárgyalták meg, s a további feladatokkal kapcsolatban határozatot hoztak. Ezt követően a megyei NEB az általános és középfokú iskolák rendelkezé­sére álló felújítási, működési keretek felhasználásáról készült vizsgálati jelentést vitatta meg. A Bács-Kiskun megyében mű­ködő oktatási intézmények csak­nem fele a század első évtizedei­ben épült. Sok iskola a második világháborúban megrongálódott, ezeket az újjáépítés éveiben hely­reállították, de azóta számottevő lelújításra, sajnos, nem került sor. Az 50—60 éves épületek mű­szaki állapota évről évre romlik. Ez nemcsak a tanulóknak, taná­roknak kedvezőtlen, hanem pénz­ügyi szempontból sem közömbös, hiszen minél rosszabb az épület állapota, annál többe kerül a fel­újítás, nem is szólva a helyreál­lításhoz szükséges hosszú időről, ami szintén nagy gondot jelent. Való igaz, hogy az elmúlt há­rom évtizedben az anyagi erőfor­rások elsősorban az új létesítmé­nyek építését szolgálták, s emiatt szorult háttérbe a régi iskolák felújítása. Mint azt a vizsgálat megállapí­totta, a felújítások elhúzódása ál­talában zavarja az intézmények oktató-nevelő munkáját. Példa­ként említhető a kecskeméti Üj- kollégium felújításának" elhúzódá­sa, amely már szinte akadályoz­za az ottani munkát. Az ugyan­csak több éve húzódó felújítás miatt a kecskeméti Petőfi Sándor Általános Iskola szaktantermeit nem tudják használni, ezért na­ponta egyik tanteremből a má­sikba viszik az oktatási eszközö­ket. A megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság arra keresett választ, hogy mi okozhatja a régi, iskolák felújításának elhúzódását? Mint kiderült, a korábbiakkal ellentét­ben a felújításokhoz a pénz meg­van. Csakhogy ennek csupán egy kevés részét használják fel. Há­rom évvel ezelőtt a Bács-Kiskun megyében levő régi iskolák fel­újítására csaknem 100 millió fo­rintot lehetett volna költeni, ehe­lyett Ilyen célra 74 milliót hasz­náltak fel. S ez még viszonylag jó arány, ugyanis az idén 127 miílió forint áll rendelkezésre, s ebből az első félévben mindössze 24 millió forintot fordítottak felújí­tásra. Egyik legnagyobb probléma az, hogy a régj épületek műszaki ál­lapotáról hiányzik egy átfogó kép, illetve pontos műszaki leírás, ami alapján a megyében levő Iskolák felújítási tervét rangsorolva el lehetne készíteni. Hasznosítani kellene a Zala megyeiek módsze­rét, ott ugyanis már évekkel ez­előtt tervbe foglalták a felújítási feladatokat. örvendetes, hogy egyre több iskolában audiovizuális eszközö­ket használnak. Ezek karbantar­tása sokhelyütt gondot okoz. Sok egyéb munkájára hivatkozva a GELKA egyáltalán nem, vagy csak hosszú időre vállalja a ja­vítást. Emiatt aztán az eszközök a szertárakban, tantermekben po­rosodnak. Célszerű lenne egyebek között, ha több iskola együtt fő­vagy másodállásban tudna alkal­mazni szerelőt, aki más, szakmá­jához taCtozó munkát is elvégez­ne. Anyagilag ez nem jelentene különösebb megterhelést. A korszerűség követelményei közé kell sorolni még az iskolai tantermek megvilágítását. A me­gyei tanács felkérésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület kecs­keméti szervezete e célból fel­mérést végzett és megállapította, hogy a megye iskoláinak világí­tási színvonala az országos átlag­nál alacsonyabb. Jelenleg kidol­goznak egy programot a terem- világitási korszerűsítés technikai megvalósítására. Az utóbbi időben az iskolai hi­giéniában jelentős fejlődés történt a közrrtffvesítés eredményeként. Emellett azonban néhány iskolá­ban a tantermek zsúfoltsága miatt romlott a közegészségügyi hely­zet. A vizsgálatról készült összefog­laló jelentést a megyei NEB el­fogadta és az általános és közép­fokú oktatási intézmények mun­kafeltételeinek javftása érdekében javaslatokat készített. A megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság a Jövő évt ellenőrzési tervjavaslatot, valamint a két NEB-ülés között végzett munká­ról szóló elnöki beszámolót meg­vitatta és elfogadta. T. L. Hazánkba érkezik Mengisztu Hailé-Mariam Losonczl Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására a közeli napokban hivatalos baráti láto­gatásra hazánkba érkezik Men­gisztu Hailé-Mariam alezredes, a szocialista Etiópia ideiglenes ka­tonai kormányzó tanácsának el­nöke, állam- és kormányfő. (MTI) Hafez Al-Asszad látogatása a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Háfez Al-Asszad, az Arab Újjá­születés Szocialista Pártjának fő­titkára, a Szíriái Arab Köztár­saság elnöke és kísérete tegnap ellátogatott a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára. A látogatás­ra elkísérte Losonczi Pál, a Nép­köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Púja Frigyes külügymi­niszter. Megérkezésükkor Czinege ’ i- jos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter és a katonai taninté­zet vezetői fogadták a vendége­ket. Paál György mémökezredes, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola parancsnoka tájékoztatta a vendégeket a főiskola történe­téről, a tisztképzésben betöltött szerepéről és a tanulmányi mun­káról. Ezt követően technikai be­mutatót tekintettek meg, és ta­nulmányozták a főiskola külön­böző kabinetjeit és egyéb tanul­mányi létesítményeit. (MTI) Folytatta munkáját a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Kis Csaba, az MTI tudósitója jelenti: Moszkvában csütörtökön foly­tatta munkáját a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának új üléssza­ka. A két ház — a Szövetségi Ta­nács és a Nemzetiségi Tanács — délelőtt külön-külön ülésen fog­lalkozott a jövő évi terv és költ­ségvetés tervezetével. amelyet Bajbakov miniszterelnök-helyet­tes, illetve Garbuzov pénzügymi­niszter szerdán terjesztett be a kormány megbízásából. A tervjavaslat a többi között előirányozza az ipari termelés 5.7, a mezőgazdasági termelés 5,8 százalékos növelését és meghatá­rozza az egyes ágazatok felada­tait A terv szociális része a töb­bi között előirányozza a nem ter­melő ágazatokban 18 millió dol­gozó számára a fizetések emelé­sét (MTI) Sarlós István fogadta Romesh Chandrát A hazánkban tartózkodó Ro­mesh Chandrát, a Béke-világta­nács elnökét csütörtökön fogadta Sarlós István, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Taná­csának főtitkára. A megbeszélé­sen részt vett Sebestyén Nándor- né, az. OBT főtitkára, a Béke­világtanács elnökségének tagja. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom