Petőfi Népe, 1978. november (33. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-11 / 266. szám

XXXIII. évi. 266. szám Ára I 90 fillér 1978. november 11. szombat VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Kádár János és Losonczi Pál fogadta a svájci külügyminisztert Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkaira pénte­ken délelőtt a KB székházában fogadta Pierre Aubert-t, a Svájci Államszövetség külügyminiszte­rét. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke szintén délelőtt az Ország­házban fogadta a svájci külügy­minisztert. A szívélyes hangulatú találko­zókon jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter és Zágor György, hazánk berni nagykövete is. * Pierre Aubert délben a Hilton Szállóban magyar és svájci új­ságírókkal találkozott. A svájci külügyminiszter hangsúlyozta: a szívélyes, baráti légkörben lezaj­lott tárgyalásokon őszinte, nyílt eszmecserét folytattak Magyaror­szág és Svájc kapcsolatairól, a nemzetközi élet időszerű kérdé­seiről, s a magyar .közéleti ve­zetők részéről teljes egyetértést tapasztalt az európai béke és biz­tonság kérdésében. (MTI) ( ISKOLAÉPÍTÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁSSAL Űj intézményt avattak Jászszentlászlón A helybeli lakosok számára minden bi­zonnyal nagyon sokáig emlékezetes nap ma­rad majd a tegnapi; amikor ünnepélyes ke­retek között átadták Jászszentlászló község legújabb büszkeségét: a nyolctan termes — nyolc és félmillió forintos költséggel épült — korszerű általános iskolát. Délután két órakor a helyi termelőszövet­kezet által épített, szép, új intézmény előtt gyülekezett a nagy és jelentős eseményre érkezett közönség: fiatalok és idősebbek, a falu és a környék — a nagy kiterjedésű ta­nyavilág — lakói. Az eseményre egybegyűlteket — köztük Katanics Sándort, a megyei pártbizottság titkárát —, Popp József községi párttitkár üdvözölte. Ez.t követően Muzsik Tiborné tanácselnök és Kanyó István, a jászszentlászlói tsz el­nöke ismertette az új létesítmény elkészülésének .körülményeit, majd átadták a szót dr. Gajdócsi Istvánnak, a megyei tanács el­nökének, aki megtartotta avató beszédét. Hangsúlyozta, hogy az alapkő letétéle óta eltelt két esztendő sokirányú fáradozása meghozta a gyümölcsét: íme, a pedagógusok és a tanulók ren­delkezésére áll — az egész lakos­ság nagy örömére — a tetszetős • Dr. Gajdócsi István, megyei tanácselnök át - adja az új intézményt a község lakos­ságának. külsejű, korszerű általános isko­la, mely határidőre elkészült — Az intézmény felavatása — mon­dotta —, nem csak a falu, de egyben az egész megye művelő­dési életében jelentős esemény. Hangoztatta, hogy a megyei ta­nács tervszerűen és folyamato­san javítani akarja ezentúl is az iskolai-óvodai ellátottság színvo­nalát. Ugyanakkor azt is aláhúz­ta, hogy mennyire fontos az ilyen jellegű törekvések va’lóra váltá­sában a társadalmi összefogás, amelyben Jászsz^intlászló példát mutat, A beszéd elhangzása után a jó munka elismeréseként Iván Ist­vánná, a Hazafias Népfront me­gyei elnöksége nevében kitünte­téseket adott át. A helyi terme­lőszövetkezet „Kiváló társadalmi munkáért” emlékplakettet, s Mu­zsik Tiborné tanácselnök, vala­mint Kanyó István tsz-elnök „Kiváló társadalmi munkás" ok­levelet kapott. A kitüntetések át­adása után kerüílt sor az intéz­mény hivatalos átadására: a me­gyei tanács elnöke jelképesen át­adta az új intézmény kulcsát Ku- rucz István iskolaigazgatónak. Az ünnepség végén a vendé­gek a házigazdák kíséretében megtekintették a világos és tágas általános iskola tantermeit, be­rendezett helyiségeit. V. M. I» Azoknak egy csoportja, akik mostantól fogva a legközvetlenebbül élvezik majd az új iskolát. (Tóth Sándor felvételei.) Növekszik az értelmiség társadalmi szerepe Ülésezett az SZMT elnöksége A megye értelmiségének helyzetéről, a szakszervezetekkel való kapcsolatáról szóló jelentést és feladattervet vitatta meg tegnap délelőtti ülésén az SZMT elnöksége. Megyénk gazdasági és társadal­mi életének fejlődésével párhu­zamosan dinamikus változás kö­vetkezett be az értelmiség szá­mában, s összetételében egyaránt, Számuk az elmúlt tíz év során megduplázódott, s jelenleg meg­haladja a 16 ezret. Szakember-el­látottságunk egyik fokmérője ma, hogy az, ezer foglakoztatottra ju­tó diplomások arányát tekintve — tizedik helyen állunk a me­gyék közt. Különösen érzékenyen érint bentiünket, hogy kevés az ipari-műszaki értelmiségi, s ezen többek közt a beiskolázások ed­diginél erőteljesebb szorgalmazá­sával, az ösztöndíjrendszerben rejlő lehetőségek jobb kihaszná­lásával feltétlenül segíteni kell. A kultúrötthonakban dolgozók 70 százaléka megfelelő képesítés nélkül látja el feladatát, A szak­emberhiány hatásosabb, tempó- sabb pótlását fékezi a megyére jellemző gyáregységi rendszer, a lakáshiány, s egyéb körülmények is. Az értelmiségi pályán dolgozók között jelentős a nők aránya, jól­lehet — ágazatok szerinti meg­oszlásuk erősen differenciált. Míg például az anyagi ágazatokban foglalkoztatott műszakiak között a 20 százalékot sem éri el, addig a nem termelő- ágazatokban igen magas az arányuk. Nem megfe­lelő a diplomás nők részvétele a vezetésben. Az oktatásban példá­ul — 80 százalékos arányok elle­nére — mindössze 8 százalékos az igazgatói munkakört betöltő nők aránya. Az államigazgatási veze­tőik között a 10 százalékot sem éri el. Elismeréssel adózott az elnök­ség az iparban és mezőgazdaság­ban dolgozó értelmiségieknek, akik szivvel-lélekkel veszik ki ré­szüket gazdaságpolitikai céljaink megvalósításából. A műszaki ér­telmiség tudása és a munkások tapasztalata eredményesen ötvö­ződik a munkaversenyben, a szo­cialista brigád- és az újítómoz­galomban. Az agráréntelmiség a kutatás különböző területein, a szocialista nagyüzemi gazdálko­dás kialakításában, az új mód­szerek terjesztésében, az iparsze­rű termelési eljárások kidolgozá­sában. alkalmazásában vállal ki­emelkedő szerepet. Az értelmiség egy része a köz­életi munkából is kiveszi részét, jól teljesíti a kultúra közvetíté­séből, a munkásművelődésből rá háruló feladatokat. E téren azon­ban még koránt sincsenek gyü- mölcsöztetve a lehetőségek. Az értelmiség magatartását ál­talában jellemző kedvező vonások mellett szólt a jelentés azokról a területekről, jelenségekről, maga­tartásbeli gyarlóságokról is, ahol a kelleténél lassúbb az előreha­ladás, amelyeken változtatná szükséges. Gondolunk itt az üzem- és munkaszervezés tökéle­tesítésére. a műszaki fejlődés eredményeinek gyorsabb átvéte­lére és alkalmazására, a rend és fegyelem megkövetelésére, s egyes értelmiségi körökben még tapasztalható kispolgári gondol­kodásra, magatartásra. összegezésül leszögezte az el­nökség, hogy megyénk értelmisé­gére is érvényes a SZOT állás- foglalása, amely szerint: „Az,ér­telmiség a maga alkotó tevé­kenységében, gondolkodásában és céljaiban azonosul a munkásosz­tállyal, magáénak vallja a mun­kásosztály törekvéseit. Támogat­ja a párt politikáját, cselekvőén részt vállal megvalósításából, eszmeileg Szocialista irányban fejlődik.” T. I. Lázár György hazaérkezett Berlinből Tegnap befejeződött Lázár Györgynek, a Magyar Népköztár­saság Minisztertanácsa elnökének berlini látogatása, melyre Willi Stophnak, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa el­nökének meghívása nyomán ke­rült sor. Az utolsó megbeszéléseken, pénteken délelőtt a két kormány­fő közös közleményt fogadott el, Lázár György baráti látogatásra hívta meg Magyarországra Willi Stophoit, majd a két küldöttség tagjainak és szekértőinek jelen­létében a miniszterelnökök em­lékeztetőt írtak alá a gazdasági és műszaki-tudományos együttmű­ködés további fejlesztéséről. Lázár Györgyöt pénteken dél­előtt a Német Szocialista Egység- párt Központi Bizottságának szék­hazában baráti beszélgetésen fo­gadta Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK államel­nöke. A találkozóik során megelége­déssel állapították meg. hogy a két testvérnép, az MSZMP és az NSZEP, a két állam kormányai közötti baráti kapcsolatok sike­resen fejlődnek, teljes összhang­ban az 1977 márciusában meg­kötött barátsági, együttműködé­si és kölcsönös segítségnyújtási szerződéssel. Meggyőződésüket fe­jezték ki, hogy a most lezajlott kovmányelnöki találkozó, a meg­beszéléseken létrejött megállapo­dások minden területen, hosszú­távra szólóan újabb ösztönzést és lendületet adnak a magyar párt- és kormányküldöttság tavalyi ber­lini látogatásakor született meg­állapodások sikeres megvalósítá­sának. Lázár György pénteken délben látogatást teilt a berlini magyar nagykövet ségen, majd délután befejezte kétnapos NDK-beli ba- ráfi látogatását, A magyar, NDK és vörös lobogókkal feldíszített Beriin-schönefeídi repülőtéren Willi Stoph és az NDK sok más párt- és állami vezetője búcsúz­tatta a magyar kormányfőt és 'kíséretének tagjait, * Lázár György és kísérete pén­teken hazaérkezett Budapestre. Fogadásukra a Ferihegyi repü­lőtéren megjelrvt Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyette­se. Pullai Árpád közlekedés- és poslaügyi miniszter. Varga Jó­zsef. a Minisztertanács titkársá­gának vezetőie Jelen volt Dieter Zibelius, a Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagykö- veK-ésének ideiglenes ügyvivője. (MTI) A fórumokon értékelést adtak a legutóbbi nemzetiségi kong­resszus óta elért eredményekről, pártunk nemzetiségi politikájá­nak megvalósulásáról. Megálla­pították egyebek között azt, hogy a szlovák nemzetiségiek is jól ki­veszik részüket a szocialista épí­tőmunkából, s közülük soten ak­tív részesei a közéletnek. A politikai egyenjogúság ér­vényesülését tanúsítja, hogy pél­dául a kiskőrösi tanácsiban, s an­nak bizpittságaiiban kellő arány­ban képviselethez jut a szlovák 'lakosság, tevékeny részese a vá­ros életének, fejlődésének. Egyre nagyobb lehetőségük van anyanyelvűk ápolására, ha­gyományuk őrzésére. A gyűléseken megválasztották azokat a küldötteket, akik az itt élő szlovák nemzetiségi lakossá­got a ma kezdődő kétnapos kong­resszuson képviselik: Kiskőrösről Kovács Györgyné, Poreleszki György, Dunaegyházá- ról Bakos János, Szabados Sá- muelné, Mls.kéről Horvai Miklós­áé. A kongresszuson mint az or­szágos választmány tagja vesz részt Kiskőrösről Kollár Mihály, Dunaegyházáról Tóth Imre. Üt Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK államfője fo­gadta Lázár György miniszterelnököt. (Tclefoto — ADN ZB — MTI — KS.) A szlovák nemzetiségi lakosság e fontos eseményére Bács-Kis- kun megyében is régóta készül­ték. Szeptemberben a megyei és a helyi népfroratbizottságok szer­vezésében Misikén, Dunaegyházán és Kiskőrösön szlovák nemzetisé­gi gyűlésieket tartottak. Ma kezdődik a Magyarorsz Szlovákok Demokratikus Szövetségének kongresszusa A hazánkban élő német ajkú nemzetiségi lakosság demokrati­kus szövetségének nemrég meg­tartott kongresszusa után ma Bu­dapesten megkezdődik a Magyar­országi Szlovákok Demokratikus O-X __T7T n.n,rfiroc roo L A KOS,SÁG ELLÁTÁSÁRA Iparcikkek szövetkezeti üzemekből Szűkebb hazánk ipari szövetke­zetei, az irányító szerveik által meghatározott feladatkörükkel összhangban az iparcikkek sokfé­leségét készítik a lakosság ellátá­sára. Közülük többen ruházati árukat szállítanak a kereskede- lemnék. A Mélykúti UNIVEREX- PO Ipari Szövetkezet konfekciós részlegének dolgozói az idén már több tízezer női és férfi farmer­öltözéket, valamint más felsőru­házati cikket, köztük műszőrme bundát varrtak. A Bajai Csökkent Munkaképes­ségűek Szövetkezetének üzeméből női otthon'kák, blúzok és gyermek farmeröltözjékek kerülnek a ke­reskedelmi üzletdk polcaira. A CsávoLyi Vegyes- és Építőipari Szövetkezet varrodája hasonló­képpen női holmikat állít elő. A Kiskunhalasi Ruhaipari Szövet­kezet tagsága ugyancsak konfek­cionált termékek készítésével foglalkozik. Az egyik fő termékük a nadrág. Ruhaipart részleg ter­mel a Soltú Vegyes- és Építőipari, és még számos szövetkezetben. Bútorgyártással szintén több ipari szövetkezet foglalkozik. A lakosság által keresettek a Kis­kunfélegyházi Asztalosipari Szö­vetkezet szekrény sorai, mert szé­pek, és az alacsonyabb árfekvésű bútoripart termékek közé tartoz­nak. A Kecskeméti Asztalos Szö­vetkezet a magas szakmai felké­szültséget kívánó kolóniái búto­rok gyártására specializálódott. A Nagybaracskai Vegyes- és Építő­ipari Szövetkezet tagjai kárpito­zott heverők és fotelek előállítá­sával segítik a megye déli részén a lakossági igények kielégítését. A Kalocsai Asztalos-, Építő- és Villamosipari Szövetkezet kiváló árunak minősített franciaágyakat szállít a kereskedelemnek. Gyer­mek bú torok gyártására szakoso­dott a Tiszakécskei Vegyes- és Építőipari Szövetkezet kárpitos üzeme. A fogyasztású cikkek közül nem hiányoznak a szövetkezeti ter­mékválasztékból a cipőipari áruk sem. Méretes részlegben és soro­zatban előállított lábbeliket bocsá­tanak ki. A Kecskeméti Cipőipari Szövetkezet gyermekcipők készí­tésére szakosodott. A Híröske ne­vű cipőcskék megvásárolhatók az ország különböző területein, A Majsai Cipőipari Szövetkezet ter­mékeiből ezekben a napokban rendeztek bemutatót a kecske­méti Alföld Áruházban. A vá­sárlóközönség a díjazott modelle­ket a jövőben úgy is megveheti, hogy a szövetkezet szakembere az áruháziban méretet vesz, a lábá­ról, s a kiskummajsai üzemben elkészített terméket rövid határ­• Mélykúlon szórmebundákat varrnak a szövetkezeti konfekción üzemben. időn belül át lehet venni az Al­földben. Kiskunhalason és Kis­kunfélegyházán ugyancsak jó láb­beliket készítenek a szövetkezeti cipészek. Az ipari szövetkezetek felada­tul kapták, hogy árutermelésük­kel járuljanak hozzá a hiánycik­kek körének szűkítéséhez. A Vas- kúti Vegyesipari Szövetkezet egy hiánycikk-.bemutató után, a keres­kedelmi igény tudomásulvételé­vel kezdte gyártani a ítésztanyúj- tó deszkát és a hozzávaló nyújtó­fát. A kis szövetkezet más, ház­tartásokban használatos cikkeket, konyhai székeket, sámlikat, gyü­mölcsszedő kerti létrát is készít. A Bajai Vas- és Fémipari Szö­vetkezet a szolgáltatásokat a köz­szükségleti aprócikkek előállítá­sával párosította össze tevékeny­ségében. A többféle változatban termelt teaszűrőkre rnaigy a keres­let. A teljes haz.ai igényt a babai­ak élégítik ki. Az alumínium lisztsziitákból szintén. Alumíni­umból káilyhacsőrózsát is gyár­tanak. A Kiskunhalasi Fa- és Építő­ipari Szövetkezetnek a vállfa már húsz évesnél régebbi termé­ke. Az idén körülbelül 1 millió különféle vállfát szállítanak a kereskedelemnek. A beton ké- ménya'jtókat, füstcsőhüvelyeket és betonkádakat szintén a lakosság ellátására gyántják. A Laijosimizsei Kefe-, Seprű-, Fa- és Vasipari Termékeket Gyártó Ipari Szövetkezet állófo­gasokat, különféle keféket, sep­rűket, gyermekjárókáit és még más, a háztartásokiban nem nél­külözhető terméket készít. Azért, hogy szinte minden má­sodik család tudna olyan aprósá­• Kefckikészités a lajosmizsei ipari szövetkezetben. gat említeni, ami után hiába jár­ja az üzleteket, nem lehet elma­rasztalni egyes-egyedül a szövet­kezeti ipart. Véleményünk sze­rint hiánycikkek mindig lesznek, de azok körét az ipar és a keres­kedelem tevékenységének jobb összehangolásával lehet szűkíte­ni. Az ipart szövetkezetéknek, más kis üzemeknek és a vállala­toknak „naprakészebb” tájékoz­tatást kell adni a hiányzó cik­kekről, a kereskedelem részéről. Elképzelhető, hogy valamelyik ipart szövetkezet vállalná példá­ul a gumi fürdőkáddugó készíté­sét. Ezt a cikket önmagában je­lenleg sehol nem lehet megvásá­rolni. A különféle krónikusan hi­ánycikknek számító kályhacsövek előállítása sem haladja túl szá­mos szövetkezet termelőképes­ségét. A. T. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom