Petőfi Népe, 1978. november (33. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: a reggeli köd feloszlása után változóan felhős idő, néhány órás napsütéssel. Mérsé­kelt, változó irányú szél. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 2—7 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 fok körül, a tartósan ködös helyeken 10 fok körül várható. (MTI) A KGST tizedik tagja VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIII. évi. 258. szám Ára: 90 fillér 1978. november 1. szerda Moszkvában, a KGST székha­zában megkezdte működését a Vietnami Szocialista Köztársaság állandó KGST-képviselete. Eb­ből az alkalomból Nguyen Xuan Trang, a képviselet vezetőjének helyettese az APN tudósítójá­nak adott nyilatkozatában el­mondotta, hogy országa milyen segítséget és támogatást kap a szocialista gazdasági közösségtől és a maga részéről hogyan já­rul hozzá a szocialista gazdasá­gi integrációhoz. A végrehajtó bizottság leg­utóbbi ulánbátori ülésszakán döntés született arról, hogy KGST-közreműködéssel folytat­ják azokat a vietnami építkezé­seket, amelyek a kínai gazdasági és műszaki segítség megszünte­tése következtében leálltak. Ez­zel egyidejűleg egyeztették, hogy a testvéri országok miként vesz­nek részt Vietnam népgazdasá­gának helyreállításában és a szocialista építéshez szükséges anyagi—műszaki bázis megterem­tésében. A vietnami gazdasági szakem­ber elmondta, hogy az első ilyen beruházás eredményeként hama­rosan megépül az Észak—Dél vas­útvonal, amely Hanoit köti ösz- sze Ho Si Mimh (Saigon) város­sal. Ezenkívül szovjet közremű­ködéssel épül Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb vízierőműve, továbbá a hanoi és a haiphongi házgyár. A rézbányászatban bolgár szakem­berek segítik a vietnami mun­kásokat, a lengyelek pedig egy hajógyár építésében működnek közre. Magyarország a távközlé­si berendezések gyártásának megszervezésében, az ásványi kincsék feltárásában, valamint egy kenyérgyár és egy bútorgyár építésében nyújt segítséget. A maga részéről a vietnami nép is kész hozzájárulni a szo­cialistaközösség gazdasági poten­ciáljának megszilárdításához, például a nemzetközi munkameg­osztás; keretébe sorolható terme­lési feladatok megoldásában. A Vietnami Szocialista Köztár­saság kezdetben a KGST három állandó bizottságában — a terv­bizottságban, a tudományos-mű­szaki bizottságban, valamint az anyagi—műszaki ellátással fog­lalkozó bizottságban vesz részt. (MTI) FONTOS KÉRDÉS AZ ENSZ I. SZÁMÚ BIZOTTSÁGÁNAK NAPIRENDJÉN Szovjet javaslat a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására Amerikai vélemények a SALT-IL megkötésének lehetőségéről NEW YOKK A Szovjetunió soha nem alkal­maz nukleáris fegyvert olyan ál­lamok ellen, amelyek lemondanak annak gyártásáról és beszerzésé­ről, és nem tartanak területükön ilyen fegyvereket — jelentette ki Oleg Trojanovszkij, a Szovjet­unió állandó ENSZ-képviselője az ENSZ-közgyűlés egyes számú fő­bizottságának ülésén, amely hét­főn a Szovjetunió kezdeményezé­sére megkezdte a vitát az egyik fontos napirendi kérdésről, a nuk­leáris fegyverrel nem rendelkező államok biztonságát szavatoló nemzetközi szerződésről. A Szovjetunió — mondotta a szovjet ENSZ-képviselp — kész kétoldalú egyezmények megköté­sére is ebben a kérdésben. Ugyan­akkor úgy véli, hogy ai nukleáris fegyverrel nem rendelkező orszá­gok biztonságát teljes mértékben csak az szavatolhatja, ha a nuk­leáris fegyverrel rendelkező or­szágok kötelezettséget vállalnak nemzetközi szerződésben rögzített garanciák betartására — hangsú­lyozta Trojanovszkij. A közgyűlés elsőszámú bizottsá­gának ülésén felszólalt Henryk Jaroszek, Lengyelország állandó ENSZ-képviselpje is. Jaroszek alá­húzta a szovjet javaslat fontossá­gát és időszerűségét. * A Szovjetunió és az Egyesült Államok olyan közel jutott a SALT—II. megállapodáshoz, hogy elképzelhetetlen, miért ne köthet­nék meg — jelentette ki hétfői sajtóértekezletén Paul Warnke, az Egyesült Államok fegyverzetellen­őrzési és leszerelési hivatalának kedden leköszönő igaízgatója. Arra a kérdésre, szükséges-e a kérdés magasabb szinten történő újratárgyalása, az amerikai po­litikus tagadókig válaszolt: „A múlt heti moszkvai Gromiko— Vance megbeszéléseken teljes egé­szében áttekintették a témát. A genfi tárgyalások megfelelő fóru­mot biztosítanak a kérdésnek — mondotta Warnke —, de ha bár­mely fél szükségét érzi, hogy a tanácskozásokat magasabb szintre emeljék, meg fogja “‘.enni javas­latát”. Neves amerikai tudósok, szak- szervezeti vezetők, az amerikai közvélemény kiemelkedő képvise­lői lépnek fel a SALT—II. mi­előbbi megkötéséért. ÉRTÉKES MELLÉKTERMÉK Takarmány lehet télire Október utolsó hetében fagy­pont alá süllyedt az éjszakai hő­mérséklet. A lehűjés nem használt a kései érés miatt egyébként is magas nedvességtartalmú termé­nyeknek. Megmentésükért a hét végi pihenőnapot feláldozva, fo­lyamatosan szüreteltek a szőlőben, gyümölcsösben, a fűszerpaprika­földeken. Ez ideig a szőlőtermés­nek 80 százalékát szedték le, és hasonló eredményt értek el a ku­korica betakarításában is a tsz-ek és szakszövetkezetek. A betakarítással egyidejűleg nagy tömegű melléktermék — törköly, leveles répafej és kukori­caszár — halmozódott fel, amely­nek összegyűjtése, megfelelő ke­zelése, tartósítása népgazdasági érdek. Korábban a csapadék, majd a több hetes aszály miatt a szá­las takarmány egy része veszen­dőbe: ment. Itt az alkalom, hogy a tömegtakarmány-szükséglet fe­dezésére, a silózásra termesztett 14 ezer hektár kukoricán kívül, a kombájnolt terménynek még mindig zöld, és magas nedvesség­tartalmú szárát tartósítsák. Az iparszerű növénytermelési rend­szerekhez társult gazdaságokban megvan az ehhez szükséges gépi eszköz. A városföldi, az izsáki, a Kis­kunhalasi Állami Gazdaság, a ti- szaalpári Tiszatáj, a vaskúti Bács­ka, a tiszakécskei Béke és Sza­badság, a kisszállási Bácska Tsz fel is használja a korszerű gépe­ket a szántóföldi és kertészeti nö­vények melléktermékeinek gyűj­tésére, tartósítására, sőt feldolgo­zására. Sajnos, ez még korántsem általános. Megyeszerte tapasztal­ható, hogy a szalmához hasonlóan, a kukoricaszár a tarlón marad, jobbik esetben juhokat, növen­dékmarhákat terelnek rá, s azok hasznosítanak valamit belőle. Ennél kedvezőbb megoldás a szakszerűen tartósított tömegta­karmány, a szilázs, amelynek ké­szítésére egy új módszer szerint már betonépítményekre sincs szükség. Csupán a szemlélet meg­változtatására, a takarékosság mindennapi gyakorlatára. K. A. • A Kiskunság jelentős szarvasmarha-tenyésztő szövetkezete a tisza- alpári Tiszatáj Tsz téli tartósításra gondosan összegyűjti a kombáj­nolás után visszamaradt kukoricaszárat. A mezőgazdasági dolgozók érdekvédelméről 1. oldal A pártmunkások szívügye 5. oldal John Galbraith ismert ameri­kai közgazdász a TASZSZ tudó­sítójának adott nyilatkozatában elmos idollá, hogy a Szovjetunió é.-, az Egyesült Államok közötti megállapodás a hadászati támadó fegyverrendszerek korlátozásáról elengedhetetlen és életbevágóan fontos lépés lenne a bélke meg­őrzése, az. ellenőrzés alól kicsú- szet.l. fegyverkezési verseny meg­szüntetése, az esetleges nukleáris katasztrófa megelőzése irányában. A Szovjetunió részéről kinyilvání­tott készséget és jó szándékot ha­sonló amerikai magatartásnak kellene követni. Douglas Fraser, az amerikai autóipari munkásak szakszerve­zetének elnöke ugyancsak a TASZSZ tudósítójának kijelen­tene: a SALT—II, megkötése megfelelne az amerikai nép érde­keinek. Ezért a szakszervezet fel­szólítja az Egyesült Államok kor­mányát, hogy tegyen meg minden szükséges erőfeszítést a meglevő akadályok legyőzésére, sikeresen fejezze be a SALT—II. tárgyalá­sokat, és hasson oda, hogy a sze­nátus ratifikálja az új szerző­dést. (Reuter, AP, DPA) Szőlő-és gyümölcsfajták a jövő kertjeibe Telnek a bizonyító évek, gyűl­nek az adatok az Országos Mező- gazdasági Fajtakísérleti Intézet helvéciai állomásán, ahol "több mint ezer szőlő- és gyümölcsféle termőképességét, felhasználható­ságát tanulmányozzák a szakem­berek. A hetvenöt hektáros be­mutatókertben — a homokvidék­re jellemző ökológiai viszonyok között — összehasonlításul a már (ajtaelir.mertek is helyet kaptak, s így szembetűnőbbek az új gyü­mölcs- és szőlőfajták tulajdonsá­gai. A vizuális értékelésnél fon­tosabb azonban az érzéki, illetve laboratóriumi vizsgálat, amelyhez korszerű eszközökkel, felszerelé­sekkel rendelkezik az állomás. Az itthoni nemerítésű és hono­sított gyümölcs nyolc fajtájának több száz változata díszük a be­mutatókertben. Legtöbbet — 200-at - almából figyelnek meg, s ezen belül is egyes fajtából kü­lönféléket. A jonatánból 25, a starkingból 20 új tulajdonsággal rendelkező klón verseng az elis­merésért s ezenkívül bőséges a kiskertekből már kifogyott nyári alma fajtaválasztéka is Az újon­nan szelektált, nemesített téli al­mák íz és z.amatanyagban gaz­dagabbak a starkingok és a jo­natánok pirosabbra színeződnek. Eltarthatóságból is jól vizsgáznak, a jonatán például nem lesz „szep­lős” a téli tároláskor A gazdag fajtaválasztékból figyelemre méltó az Idared alma, továbbá a 47. és 25-ös számú starking, valamint a korán érő egyik jonatán klón. A 20-féle körtén kívül több százra tehető a csonthéjas gyűj­temény, amelyek között új szil­va-, . kajszi-, meggy- és cseresz­nyefajtát tartanak nyilván. Az el­lenőrző adatgyűjtés, a termőévtől számítva 3—5 évig tart a gyü­mölcsféléknél, s ez idő alatt a végtermék felhasználhatóságáról is meggyőződnek. Sok a kívána­lom a jövő gyümölcsfajtáitól: al­kalmazkodniuk kell a megválto­zott termesztési formákhoz, s a mindenkori piaci igényekhez. Ezért vizsgálják a gyümölcsök beltartalmi értékén kívül külön­böző ipari felhasználhatóságukat. A csonthéjasokból befőtt, mély­hűtött áru készül, hogy végig tud­ják kísérni a termék útját a fo­gyasztóig. Az alma eltarthatósá­gát, frisseségének, vitaminkész­letének megőrzését tárolási kísér­lettel ellenőrzik. A több éves ta­pasztalat szerint megfelelő az alapanyag a magyar gyümölcster­mesztés továbbfejlesztéséhez és jó néhányat már elszaporításra javasolnak. A szilvából, a korai érésű, tetszetős gyümölcsű Tuleu Timpuriu fajtát ajánlják a vá­lasztékbővítésre, kajsziból pedig egy korai és egy késői érésű hib­rid érdemelte ki az elszaporítást. A két új Pándy meggy mellett az öntermékenyülő Űjfehértói Fürtös a legígéretesebb. Ez utób­bi jóval több termésre képes az eddigieknél és csokrosan hozza vörösre beérő gyümölcsét. Az állomás szőlőgyűjteménye is gazdag, a legújabb nemesítésű ha­zai csemege- és borszőlő hibri­dekkel együtt 200 fajtát tartanak felügyelet alatt. Elbírálásuknál egyik legfontosabb szempont a re- zisztens tulajdonság, a gépesithe- tőség, az új íz- és zamatanyagok örökítése. Követelmény, hogy a korszerű művelési formák között megfelelő hozamot adjanak ajö­vő szőlőfajtái. A csemegeszőlőnél külön kívánalom a tetszetősség, a nagybogyójűság. A borszőlőknél külön jegyzik a mag-, a héj- és a léarányt, s ez utóbbi mérésé­hez, a bor értékeléséhez fajtán­ként egy-egy mázsa szőlőt hasz­nálnak fel a minősítők. Á végter­mék zsűrizésére a szakembereken kívül a fogyasztókat is bevonják. A homokon nemesített új borsző- lőfajták elszaporitásával tüze­sebb, „fűszerezettebb” italokkal bővülhet az ország borválasztéka. A fajtaértékelő munkát teljes­sé teszik a különböző bizottsági bírálatok, s ezt a célt szolgálják a bemutatók, a termékkóstolók. Gyakran keresik fel az állomást a kertbarát csoportok is. V. E. Korszerűség • Omlik a leszüretelt szőlő a Kecskemét-szlkrai Állami Gazdaság (eldolgozóüzemének termésfogadó építményébe. Az összegyűlt törkölyt Kunfehértóra szállítják. (Straszer András (elvételei) Ami ma korszerű, holnap már könnyen elavulttá válhat. Az iparban ez azt jelenti, hogy a termelésben és az ér­tékesítésben elért sikerek egy pillanatra sem tehetik önelé­gültté a vállalat vezetőit és dolgozó kollektíváját. Ha ugyanis ez történik, könnyen előfordulhat, hogy a tegnap még jónak számító vállalat holnapra a gyengék, a hátul kullogok, a rosszak közé ke­rül. A piac ugyanis — le­gyen az belföldi vagy külföl­di — gyorsan kimondja az ér­tékítéletet. Korunkban a tudomány, a technika nap mint nap pro­dukál valami újabbat, korsze­rűbbet. Ha az üzemekben ezt figyelmen kívül hagyják, már nem is remélhetik, hogy ter­mékeikkel versenyképesek maradnak. Éppen ezért min­den vállalatnak, gyárnak kell, hogy legyen elképzelése a folyamatos termékkorszerűsí­tésre, sőt, ha szükségessé vá­lik, a termékszerkezet meg­változtatására is. Hosszú távú koncepciót ál­talában a nagyvállalatok dol­goznak ki. Ez érthető, hiszen azoknál minden piaci válto­zás nagyobb megrázkódtatást is okozhat. Ma már azonban nem hanyagolható el ez a kér­dés a közepes nagyságú ipari szervezeteknél sem. Helyze­tük azonban nem könnyű. A bonyolult kérdések közötti el­igazodáshoz például megfele­lő információs rendszerre, anyagi eszközökre, és nem utolsósorban szakmai felké­szültségre van szükség. Bács-Kiskun megyében sok közepes nagyságú üzem mű­ködik. Ezek egy része szeren­csésebb helyzetben van, mert mint gyár, vagy gyáregység, valamelyik nagyvállalathoz tartozik, amelyeknek megvan­nak a termelésre, a fejlesz­tésre vonatkozó rövid- és hosszú távú elképzeléseik. Na­gyobb gondjaik — ha pilla­natnyilag nincsenek is, de könnyen lehetnek — az önál­ló középszintű vállalatoknak vannak. Jól tükrözi ezt az állapotot például az is, hogy az exportnövelő hitelek iránt a közepes nagyságú ipari szer­vezetek részéről a vártnál jó­val kisebb volt az érdeklődés. A korszerű termékek gyár­tásának vagy termékszerkezet kialakításának legolcsóbb módja a licencvásárlás. Saját kutatócsoportok, laboratóriu­mok fenntartása ugyanis na­gyon költséges, egyben hosz- szú időt lekötő, s nem is min- di0 eredményre vezető meg­oldás. Különösen akkor nem, ha olyasmit szándékoznak ki­fejleszteni, amit már máshol kitaláltak. Sajnos, a licencvásárlással sem mindig sáfárkodunk eléggé hatékonyan. A megyé­ben is tapasztaltuk néhány­szor, hogy megvásárolták va­lamilyen termék licencét, és évekbe telt — jóformán már elavult —, mire megkezdték a gyártást. Mindez arra utal, hogy az új termékek előállí­tásához szükséges beruházá­sokat meg kell gyorsítani. Baj van helyenként a szak­mai felkészültséggel is. A GAMF mérnöktovábbképző tanfolyamainak tapasztalatai arra utalnak, hogy a szakem­bereket az üzemek egy részé­ből nem szívesen engedik el a továbbképzésre, mert tá­vollétüket a termelésből ki­esett időnek tekintik. Az így vélekedő vállalati vezetők nem is gondolnak arra, hogy a szakmai továbbképzést olyan befektetésnek tekintsék, amely majd a termékkorszerűsítés­nél kamatozik. Mint az eddigiekből is ki­tűnik, a korszerű termékek gyártását szemléletbeli okok is akadályozzák. Könnyebb a megszokott munkát végezni, s gyakran a munkások is idegenkedve tekintenek az új­ra. Méginká bb így van ez ak­kor, ha a begyakorlatlanság miatt átmenetileg a kereset is csökken. Ezért van nagy jelentősége a szocialista bri­gádok hármas jelszavából a „tanulni" igének. A brigádok körében erre eddig kevesebb gondot fórditottak, igen fon­tos azonban, hogy egyenran­gúvá váljon a szocialista mó­don dolgozni, valamint az élni jelszóval. Bács-Kiskun ipara eddig dinamikusan — az országos átlagot meghaladó mértékben — fejlődött. A jövőben ez csak olyan mértékben lesz lehetséges, amilyen mértékben termékeink korszerűek, a leül­és belföldi piacokon jól ér­tékesíthetők lesznek. N. O. artnrnriraT?

Next

/
Oldalképek
Tartalom