Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-07 / 237. szám

1978. október 7. • PETŐFI NÉPE • 3 A SZOVJET ALKOTMÁNY NAPJA A békepolitika alaptörvénye agyszabású munkaverseny­sorozattal köszöntötték a Szovjetunióban az új al­kotmány elfogadásának első év­fordulóját. Egy esztendeje, hogy a szovjet állam legfelsőbb tör­vényhozó szerve, a Legfelsőbb Tanács egyhangú szavazással el­fogadta az új alaptörvényt — a kommunizmus építőinek alkot­mányát. Az alkotmány elfogadását megelőzően a tervezetet megvi­tatták a hatalmas ország min­den köztársaságában, az északi­sarki halászok és a közép-ázsiai pásztorok, városlakók és földmű­velők, katonák és diákok. A vi­ta helyet kapott a sajtóban is. Olyan össznépi „referendum" volt ez, amelyben a résztvevők nem csupán „igen-nem” szavazataik­kal döntöttek a tervezet sorsáról, de véleményükkel aktívan ala­kíthatták is országuk alaptörvé­nyét. Keserű szájízzel voltak kénytelenek megállapítani a nyugati kremlinológusok: a szovjet alkományvita a nép ma­gas fokú demokratikus érettségét bizonyította. A vita ugyanis nem csupán helyeslő hozzászólásokból állt: a végleges alkotmány szöveg­ben több olyan módosítást is végrehajtottak, amelyet a lapok­ban szót kapott hozzászólók ja­vasoltak. z egyéves szovjet alaptör­vény évfordulóján a fi­gyelem világszerte a szo­cialista nagyhatalom külpoliti­kai tevékenységére összpontosul A megfigyelők emlékeztetnek rá: a Szovjetunió alkotmányába foglalta az ország békeszerető külpolitikájának elveit. Ezeket az elveket fejtette ki legutóbbi bakui beszédében Leo- nyid Brezsnyev is. Az SZKP KB főtitkára, a szovjet államfő rá­mutatott: a rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben országa tovább folytatja elvi politikáját, együttműködik a baráti szocia­lista országokkal, szolidáris a nemzeti felszabadító mozgalmak­kal és a fejlődő országokkal, s korrekt megállapodásokra törek­szik a tőkés hatalmakkal. A szovjet külpolitika alkot­mányban megerősített elvei kö­zül a legfontosabb a béke meg­őrzésére való törekvés. „Min­dent megteszünk a fegyverkezési hajsza megállítása, a béke és a biztonság megszilárdítása érde­kében, ezt tekintjük külpolitikánk alapvető feladatának — mondot­ta L. I. Brezsnyev Bakuban. Ügy véljük, hogy minden országnak — nagynak és kicsinek, atom­fegyverrel rendelkezőnek és nem rendelkezőnek* egyaránt — joga van a szavatolt biztonságra." A magas szintű szovjét állás- foglalás ismételten kifejezi azt a moszkvai törekvést, hogy a két világrendszer közötti kapcsola­tokban megerősítsék, fenntartsák az enyhülési folyamatot. Ezt ná­dig az utóbbi időben jelentős akadályok gátolják. Leonyid Brezsnyev felhívta a figyelmet a NATO és az Egyesüt Államok ve­szélyes lépéseire, a fegyverkezé­si hajsza fokozásának következ­ményeire. ilágos tény a szovjet veze­tés számára, a világ bé­kéje megőrzése szempont­jából is elsőrendű fontosságú ügy a szovjet■—amerikai hadá­szati fegyverzetcsökkentési tár­gyalások elöbbrevitele. Cromiko szovjet külügyminiszter legutóbbi amerikgi tárgyalásai azzal biz­tatnak, lehetséges az egyetértés, s a régvárt egyezmény megszü­lethet. Az SZKP főtitkárának be­széde. a szovjet külügyminiszter állásfoglalása az ENSZ-ben bizo­nyítja: Moszkvában arra törek­szenek, hogy az egész világban biztosítsák a békét, a népek jo­gát a szabad életre, haladásra, biztonságra.. Ez az oka, hogy a szocialista nagyhatalom elítéli az egyiptomi—izraeli különalkut, s olyan közel-keleti rendezésre törekszik, amely valamennyi ér­dekelt népnek és államnak biz­tonságot garantál. z a ■ következetesség hatá­rozza meg a Szovjetunió vi­szonyát a szabadságukért, a felemelkedésért küzdő népekkel, nemrég függetlenné vált orszá­gokkal. Jól példázzák ezt a szov­jet állam kapcsolatai a fiatal Afganisztáni Demokratikus Köz­társasággal, s Afrika és Ázsia számos más haladó országával. A szovjet állam vezetőinek fontos állásfoglalásai bizonyítják:. Moszkva következetesen meg­valósítja az alkotmány elveit kül­politikájában. Tekintélyével, ere­jével a béke és biztonság világ­méretű megvalósítását garantál­ja. M G. Titokzatos tengerek 3. Monstrumok a hullámokon A tenger alatti munkálatok ma­gas költségei nemegyszer olyan döntésekhez vezetnek, hogy a feltárt víz alatti olaj mezőket — különösen Amerikában — „parla­gon” hagyják. Részben a jelenle­ginél is szűkösebb időkre, rész­ben azért, mert azt remélik, hogy mire kitermelésükre sor kerül, a technika fejlődése alaposan le­szorítja kitermelési költségeiket. Ez történt például a kaliforniai Santa Barbara térségében levő víz alatti kúttal, amelyből egy barrel (hordó) olaj kitermelése pillanatnyilag a világpiaci ár több mint kétszerese lenne. A legújabb becslések szerint a világ olajter­melése az évtized végére elérheti a 30 milliárd barrelt és ennek immár 30—40 százalékát víz alat­ti lelőhelyekről hozhatják fel­színre. A század végére a terme­lés — hetvenmilliárd barrel — fele származhat majd a tengerek­ből. Szovjet prototípus Addigra sok minden megválto­zik. Számos folyamat már most megkezdődött. A legutóbbi idő­kig például a víz alatti olaj nagy része a partok közeléből szár­mazott, legfeljebb százméteres mélységből. Ez máris a múlté. A Glomar Challenger kutatóhajó sikeres fúrásokat végzett ötezer méter mélységben, igaz, egyelő­re csak kísérleti jelleggel; a SEDCO—702 nevű berendezés vi­szont már rendszeresen termel olajat — ezerméteres mélységek­ből. Más vonatkozásban is dinami­kus a fejlődés. A „Nagy Kék Or­szágút” egyre nagyobb, forgalmat bonyolít le. a tengeri szállítás évi nyolc százalékkal nő. A hatvanas években a világ tengeri teheráru- forgalmának összsúlya csaknem megkétszereződött: 1180 millió tonnáról 2280 millió tonnára ug­rott. Az első amerikai kivándorlá­sok, a Mayflower idején 280 ton­na volt egy komolyabb hajó sú­lya. 1948-ban még nem volt 26 ezer tonnásnál nagyobb teherha­jó. 1973-ban több mint négyszáz olajtartályhajó súlya haladta meg a 200 ezer tonnát. Ma már van­nak félmillió tonnás tartályha­jók. Szovjet mérnökök egy cso­portja elkészítette a gazdaságilag optimális, mintegy 337 ezer ton­nás tankhajók prototípusát és ja­pán rajzasztalokon alakulnak az egymillió tonnás szupertankerek tervei is. A legutóbbi fejlemények fényében úgy tűnik, a megrende­lők ettől a kapacitástól vissza­riadtak, az idő tehát a szovjet prognózist igazolta. Űj tengeri KRESZ A Mexikói-öbölben új és bo­nyolult „KRESZ-t” kellett beve­zetni, gondosan kijelölni a hajók haladási útját, annyi az olajjal kapcsolatos felszíni és víz alatti létesítmény. A nyugat-nigériai Forcadosnál 25 kilométeres cső­vezeték fut a partra a tengeri olajfúrások színhelyétől és az északi-tengeri csővezeték még jó­val hosszabb ... A víz alatti óriás­tartályok sorát a Perzsa-öbölben levő Abu Dhabi olajsejkség nyi­totta meg, amikor nyugati cégek­kel félmillió tonna kapacitású tenger alatti, betonból készült tá­roló-óriást építtetett 1969-ben. Az Északi-tengeren, a norvégjai olaj­mezőkön már régen felépült az egymillió tonnás betontartály. Az olajhajók befogadóképessé­ge, a méretek gyors növekedése megköveteli a kikötők egész so­KEZDŐDIK AZ ÚJ PÁRTOKTATÁSI ÉVAD Napjaink legfontosabb kérdéseivel foglalkoznak Lézer-holográf • A Villamosipari Kutató Inté­zetben a holográfia felhasználá­sával vizsgálják a villamos ké­szülékeket és a bennük keletkező elektromos jelenségeket. (MTI-fotó: Danis Barna felvétele — KS) Október közepétől csaknem 700 ezer dolgozó lát hozzá elméleti­politikai ismereteinek gyarapítá­sához a tömegoktatás különböző formáiban. Hogyan szolgálhatja eredményesén a politikai oktató­munka a Központi Bizottság 1976. októberi határozatában fog­lalt feladatok valóra váltását? — erről tájékoztatta Móna Gyula, az MSZMP KB aigitációs és pro­paganda osztályának helyettes vezetője az MTI munkatársát. — Az elkövetkező heteikben, hónapokban a tömegoktatásban részt vevők tíz központi tánfo- ' lyamon foglalkoznak majd nap­jaink legfontosabb kérdéseivel, taníilmányozzák a marxizmus— leninizmus elméletét és gyakor­latát, szereznek mélyreható is­mereteket pártunk politikájáról. Az elméleti-politikai ismeretek­ben való jártasság megalapozá­sában fontos láncszemet jelent a szocialista társadalom fejlődésé­nek folyamatával, valamint a magyar forradalmi munkásmoz­galom történetével foglalkozó tanfolyam. Elsősorban fiatal párttagok jelentkeztek „A párt­tagok elméleti-politikai alapisme­retéi” című szemináriumra. A gazdaságpolitikai kérdések tanfolyamán a hatékonyság növe­lésének, a gazdasági feladatok legcélszerűbb megoldásának és következetes végrehajtásának fontosságára mutatnak rá. Min­denütt szó esik majd a Központi Bizottság múlt év október 20-i határozata kapcsán a külgazda­sági feladatokról és a termelési szerkezet átalakításával kapcso­latos országos törekvéseikről és helyi teendőkről. — Valamennyi tanfolyamon nélkülözhetetlen iránytű lesz a Központi Bizottságnak az eddig végzett munka tapasztalatait ösz- szegező határozata. Hangsúlyozni kell a szocialista demokrácia ki­bontakoztatásának és továbbfej­lesztésének fontos követelményét. A kulturális területen dolgozók tanfolyamán olyan összefüggése­ket is megvilágítanak majd, mint a kultúra szerepe a szocialista életmód kialakulásában, vagy a tudományos-technikai forradalom korának műveltségi követelmé­nyei. A nemzetközi erőviszonyok alakulásavál, a békés egymás mellett élés és az ideológiai harc aktuális kérdéseivel foglalkoz­nak és egy sor más nemzetközi politikai folyamat elemzésére vál­lalkoznak majd „A nemzetközi politika kérdései” című .tanfo­lyam résztvevői. A most kezdődő második tan­évben már több mint 12 000 hall­gató dolgozza fel a magyar munkásmozgalom történetét. Ez év őszén mintegy 6600 hallgatót várunk a «marxista—leninista vi­lágnézet ^formálását segítő „A marx ista—leninista világnézet alapja” elnevezésű tanfolyamra. A marxista—leninista középisko­láiban több mint 36 ezren fej­lesztik .politikai ismereteiket — mondotta befejezésül Móna Gyu­la. Októberben elkészül % Ergérben befejezéséhez köze- 1 ledik az 1745-ben épített szerb templom restaurálása. Jelenleg az 1789—91-ből származó iko- nosztázt újítják fel az Országos Műemléki Felügyelőség restaurá­torai. A munkák — várhatóan — októberben fejeződnek be. A képen: restaurálják az ikonosz- táz fakereteit. (MTI-fotó: Manek Attila felvétele — KS) rónak átépítését, A világon mind­össze kilenc kikötő képes két­százezer tonnás és annál nagyobb hajók fogadására, az Egyesült Államok keleti partvidékén egyetlen ilyen kikötő sincs. Eredményes kísérletek folynak „lebegő”, vagyis a szükségletek­nek megfelelően tetszés szerinti pontokra vontatható óriás kikötő­elemek megteremtésére. Minél messzebb van a parttól egy-egy újonnan feltárt olajlelöhely, annál nagyobb a mozgatható létesít­mény jelentősége. A világon mintegy ötven, a' parttól nagyon távoli, a nyílt tengeren nagy költséggel és technikai lelemény­nyel megépült állandó kikötő van — az első a Szovjetunióban lé­tesült. Energia-remények Sok más mellett az emberiség most kezdhet komolyan remény­kedni abban is, hogy végre hasz­nosíthatja a világóceán óriási és eddig parlagon heverő energia- mennyiségét. Már a XI. század elején születtek elméletek arról, hogy hasznosítani kellene a da­gályt és az apályt, sőt a korabeli krónikák beszámolnak néhány ilyen módon hajtott európai ma­lomkerékről is. A franciák 1966-ban tengeri erőművet építettek a Ráncé folyó torkolatánál, amely évente 240 megawatt energiát szolgáltat — körülbelül egyharmadát annak, amit egy átlagos nukleáris erő­mű termel. A tudósok másfajta módon is szeretnének energiát előállítani a világóceánból, A földfelszín kétharmadát borító tengereket éri a napsugárzás je­lentős része. Ennek a hatalmas hőmennyiségnek a zöme fennma­rad a felszín közelében; megál­lapították, hogy a napsugárzás képtelen nagyobb mélységekbe lehatolni. A tudomány ettől a ténytől is hasznot remél. De ho­gyan? H. E. (Következik: 4. Lebegő falvak.) SAJÁTOSABB PROFILÚ ADÓK — TÖBB ISMÉTLÉS Megváltozik a rádióadók műsorrendje Csütörtökön a Magyar Rádió székházában Hárs István elnök és Kiss Kálmán elnökhelyettes tá­jékoztatta az újságírókat azokról a tervezett változtatásokról, ame­lyek a három adó műsorrendjé­ben október 16-tól kezdődően be­következnek. A rádióhallgatók a jövő héten megjelenő új műsor­füzetből meggyőződhetnek arról, hogy ebben a megváltoztatott adásrendszerben mennyi az új és mennyi a régi. A leglényegesebb módosítás az lesz, hogy a három adó profilja az eddiginél sokkalta egyénibb, sajátosabb lesz. A Kossuth még inkább mint eddig, országos fő­adóvá válik, míg a Petőfi szol­gáltatja majd a nagyközönségnek az informatív és szórakoztató mű­sorokat, Az URH-adó viszont tel­jes egészében az ismeretterjesz­tést és a tömeges oktatást szol­gálja. Külön sajátossága lesz a műsorrendnek, hogy a szerkesztők azúeddigietenélf jobban figyelem­be veszik a televízió adásait, és ■ ám i 'TYetn'' léfiyegtelen;'' nagyobb súlyt helyeznek a rendezők a szép magyar beszédre. Ide sorolható az is, hogy az eddiginél jóval több olyan műsort sugároznak majd, amelyet a dolgozók mun­kavégzés közben is figyelemmel hallgathatnak, anélkül, hogy megszokott tevékenységükben ez zavarná őket. Ilyen lesz többek között a „Napközben” című gyakran ismétlődő összeállítás. Ezekben délelőttönként gyakor­latias információkat, tanácsokat, valamint szellős, laza szerkeszté­sű kisműsorokat adnak a hallga­tóknak. Növelni akarják a politikai és ismeretterjesztő műsorok színvo­nalát. és az ilyen jellegű adások műsoridejét. A csütörtök délelőt­tönként sorra kerülő hatvanper­ces ismeretterjesztő összeállítá­sokban például az új felfedezé­sekről, a tudományos kutatások eredményeiről sugároznak színes híreket és tudósításokat. Bizonyá­ra sokakat érdekel majd havon­ta két alkalommal hallható poli­tikai revű is, melyben népszerű­én fogalmazva, a nagyközönség­nek szánt időszerű belpolitikai és közgazdasági témákkal foglalkoz­nak majd. Az egyik legnagyobb változás a Kossuth rádió déli műsoridejé­ben következik be. A könnyű­zene teljes egészében átkerül majd a Petőfire, s kéthetenként neves művészek és együttesek közremű­ködésével élő hangversenyt köz­vetítenek a Nemzeti Galériából. S bizónyára sokak tetszését ki­váltja majd, hogy a színvonala­sabb, sikert aratott műsorszámo­kat az eddigieknél tervszerűbben és gyakrabban megismétlik, ugyanazon, vagy egy másik adón. A műsorrend átalakítása nagy­ban érinti az ifjabb korosztályo­kat is. Több új és érdekes szer­kezetű állandó rovatot sugároz­nak majd. Az iskolaélet esemé­nyeit, a játékokat és az olvasási tanácsokat egyaránt meglelhetjük majd ezekben. A „Korunk zenéje fiataloknak” elnevezésű műsorral az igényesebb zeneértők nevelését akarják szolgálni. Az irodalmi műsorok között teljesen újnak mondható a heti egy alkalommal jelentkező „Tár­salgó”. Ebben a rendszeresen is­métlődő műsorban az eddigi „Kis magyar néprajz”, a „Derűre is derű” épp úgy helyet kap majd, mint a különféle játékos vetélke­dők stb. Ugyanakkor kimondot­tan nagyszabásúnak látszik az a vállakózás, amelyet több évre terveztek, és a „Világirodalmi de- kameron” címet viseli. Elmondották a rádió vezetői a fentiek mellett azt is, hogy az új műsorrend nem érinti a hírek struktúráját, valamint azt is, hogy a legnépszerűbb, bevált mű­sorokat meghagyják. Ide sorol­hatjuk az ,7Útközben” sorozatot, valamint a fiatalok kedvelt beat- műsorait, és a „Jó ebédhez szól a nóta” című zenei adásokat. A ka­baré, mirit eddig, minden hónap első hétfőjén lesz hallható. V. M. LÁTOGATÓBAN LEGFIATALABB HATÁRÁTKELŐHELYÜNKÖN Négy hónap tapasztalatai Tompán A megye déli részén június 3- án nyitották meg ünnepélyesen a legújabb határátkelőhelyet, Tom­pa határában. Máir az első na­pokban megélénkült a forgalom, s azóta egyre nő. Júniusban 26, júliusban 52. augusztusban 67 • Mi van a csomagban? — ér­deklődik Ledenyák Imre pénz­ügyőr őrmester. Az ajándéknak szánt árucikk sértetlenül került vissza a Dacia utasához. • Hogyan kerül virág a csomag­tartóba? Élő növényt, így virágot is tilos átvinni a határon. Az ajándékba kapott muskátlikat Schäfer Violetta pénzügyőr őrve­zető a figyelmeztetés után áten­gedte. (Tóth Sándor felvételei) ezer utas lépett be és ki az át­kelőhelyen, szeptemberben ez a szám némileg csőikként, „mind­össze” 60 ezren keltek át. A ki- és beutazók 60 százaléka ju­goszláv, 35 százaléka magyar, s csupán 5 százaléka osztrák, NSZK, lengyel, belga, török, színiai, libanoni állampolgár. A tompái határátkelőhelynek pedig rendkívül sók előnye van. Ezek közül néhányat: közelebb van Budapesthez, s az 53-as számú út most már szélességben, minőségben a' legkorszerűbbek közé tartozik. A külföldre kiuta­zó számára nem mindegy, hogy mennyi idő alatt éri el az első nagyobb helységet. A tompái ha­tárátkelőhelytől Szabadka mind­össze 9—10 kilométer távolságban van. Az sem közömbös, hogy mennyi időt kell az utasnak vá­rakoznia a határon. Tanúi vol­tunk, s ezt az utasok f is meg­erősítették, hogy a tompái ha­tárátkelőhelyen — a kötelező vizsgálatok után — perceken be­lül átjutottak a határon. Sajnos, ennek az új határát­kelőhelynek, s ezen belül a vám­hivatalinak, s az ott szolgálatot teljesítő pénzügyőröknek rossz hírét keltették. Erről kérdeztük Tóth Imre pénzügyőr főhadna­gyot, a vámhivatal parancsnokát. — Sok mindent hallani, én azonban számokkal szeretnék ér­velni. A négy hónap alatt 205 ezer utas lépett át a határon, ennyit vámkezeltünk. Ez idő alatt összesen hét devizabűntettet de­rítettünk fel, két magyar és öt külföldi állampolgár esetében. Vámbűntett — s ez nem a mi gyengeségünk — mindössze egy külföldi állampolgárnál fordult elő. összesen 169 vám- és devi­zaszabálysértés történt, ez is fő­képpen a hétfői és pénteki na­pokon forlintkiviitelből, illetve árubehozatálból. Pénzügyőreink udvariasak, előzékenyek, de mondanom sem kell, betartják és betartatják a szabályokat. Megkérdeztünk néhány utast, hogyan vélekednek a vámvizsgá­latról, a pénzügyőrök magatartá­sáról, az átkelőhelyről. íme a vélemények: Gál Gyula, Novl- Sad: „Sűrűn járok át Magyaror­szágra, velem mindig udvariasan, előzékenyen bán talk, nem tapasz­taltam túlkapást.” Németh Ist­ván, Balotaszálllás, Balassi utca 19.: „Közel van Szabadka, most autóalkatrészért Indulok. Na­gyon udvariasak a pénzügyőrök.” Gál László, Bátmonostor, Petőfi utca 37.: „Ez az átkelőheily kö­zelebb van, mint Hercegszántó, gyorsabban jutunk át, nagyon barátságosak a határőrök, pénz­ügyőrök.” Nyilvánvalóan nem ilyen véle­ményt adott volna Matösiity Iván szabadkai lakos, aki 22 farmer- nadrágot rejtett el a gépkocsi aLjára, s 24 ezer forintos vám­bűntettet követett el. Nem di­csérte volna a vámőröket Cin- del Margit szabadkai lakos és testvére sem, akik összesen 30 darab ötszázforintost próbáltak becsempészni az országba. Engedélyt kértünk arra, hogy néhány vámvizsgálatot is közel­ről megtekinthessünk. Nem akadá­lyoztak bennünket, sőt kérték, legyünk alaposaik. Ledenyák Im­re pénzügyőr őrmester és Schä­fer Violetta pénzügyőr őrvezető csöppet sem zavartatta magát sem az újságírótól, sem a fotó- riportertől. Tették, ami köteles­ségük volt. Legfiatalabb határátkelőhe­lyünk ebben az esztendőben még nem érte el a teljes terhelést, bár adottságai ezt mindenképpen indökoljálk. Lehet, hogy Sokan nem ismerik, nem tudják meg­közelítési útvonalát, s talán az is lehetséges, hogy sokan az alap­talan híresztelések miatt kerül­ték el ezt az átkelőhelyet. Meg­győződtünk róla: az itt dolgozók — határőrök és pénzügyőrök — mindent megtesznek annak ér­dekében, hogy a jószándékú ki- és beutazók kellemes élmények­kel hagyják el az országot, ér­kezzenek ide. Gémes Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom