Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-05 / 235. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1978. október 5. Gyógyítás vagy megelőzés? A köztudatban az állategész­ségügy helyzetéért az állatorvo­sok a felelősek, a helyzet azon­ban nem ilyen egyszerű. Amiig az állattartás küliter jes jel­legű volt, a gazda elsősorban meg­betegedett állatának a meggyógyí- itását várta az állatorvostól. Más­részt az állategészségügyi szol­gálatnak a fő feladata a különö­sen veszélyes fertőző betegségek elleni védekezés megszervezése és a védekezés végrehajtása volt. A nagyüzemi állattartó telepek kialakítása után kezdetben nagy­arányú megbetegedések söpörtek végig az állományokon, tömege­sen hullottak el állatok, s a ba­jokért az állategészségügyi szol­gálatot tették felelőssé. Az állat­orvosok azonban tehetetlenül álltak a korábban ismeretlen gondokkal szemben, és hagyomá­nyos módszereik még a vesztesé­gek mérséklésére sem voltak al­kalmasak. A legfőbb baj .ugyan­is az volt, hogy hiányoztak a megfelelő istállók, nem állt ren­delkezésre a kellő takarmány, nem volt meg az alkalmas törzs­állomány, sem az ilyen gazdál­kodáshoz szükséges sokféle Is­meret. Az istállók zsúfoltak, zárt tartásra alkalmatlanok voltak. A fertőzés lehetőségét növelte, hogy a nagyüzemekbe sok hely­ről gyűjtötték össze az állatokat. Ezek gyakran kórokozókat hur­coltak be az állományokba. Ké­sőbb importált állatokkal kerül­tek a nagyüzemekbe korábban nem ismert kórokozók. A nagyüzemi állattartás állat­egészségügyi gondjainak a leküz­déséhez tehát már nem elegendő az állatok hagyományos egyedi gyógykezelése és a legveszélye­sebb fertőző betegségek elleni hagyományos védekezés. Ehhez az állatok Igényét az iparszert! tenyésztésben Is kielégítő és a betegségeket megelőző új mód­szerek, az utóbbiak kidolgozásá­hoz pedig új tudományos isme­retek szükségesek. Az állati termékek biztonságos nagyüzemi előállításához szük­séges állategészségügyi helyzet megteremtése tehát nagyon bo­nyolult kollektív feladat. Ebből nagy és fontos részt vállal a megfelelően képzett szakáilator- vos, s a mindinkább szakosodó állategészségügyi hálózat. Mun­kájuk azonban csak akkor lehet eredményes, ha a gazdaságok vezetői és dolgozói tevékenységü­ket a -közös cél szolgálatába ál­lítják. • Az állategészségügyi feltételeket kielégítő szarvasmarhatelep. Erőművek és turbinák Az olajválság kirobbanása vi­lágszerte meggyorsította az atom­erőművek létrehozásának folya­matát. A KGST-országokban is egyre-másra épülnek az atomerő­művek, mindenekelőtt a Szovjet­unióban, ahol 1964-ben helyezték üzembe Novovoronyezsben az el­ső, 210 MW-os, víz—vizes energe­tikai reaktort, és ezt később több hasonló típusú, de nagyobb telje­sítményű, majd más típusú reak­tor építése követte. Napjainkban már több mint 20 reaktorblokkot üzemeltetnek a Szovjetunióban, tíz nukleáris erő­műben, közel 5000 megawatt összteljesítménnyel. Az NDK 1967-ben lépett az atomenergia­termelők sorába, jelenleg megkö­zelítően 1000 megawattot állít elő ilyen módon és nagyszabású to­vábbi fejlesztést valósít meg. Csehszlovákia ugyancsak bővíti első atomerőművét, 1979-ben pe­dig üzembe helyezi második erő­művének első egységét. 1974-ben kezdte meg a villamosenergia­termelést az első bolgár reaktor­blokk, s mellette ma már a má­sodik 440 megawatt teljesítményű reaktor is működik. Ugyanott 1980-ig további két, hasonló tel­jesítményű reaktort helyeznek üzembe. Románia, Lengyelország és Kuba ugyancsak hozzákezdett — szovjet közreműködéssel — atomenergia-programjának meg­valósításához. Mint ismeretes, ha­zánkban a kétblokkos, 880 mega­wattos paksi atomerőmű egyik 440 megawattos blokkját 1980- ban helyezik üzembe, s a máso­dik blokk átadását 1981-re terve­zik. , A reaktorokat és a turbinákat a Szovjetunió szállítja az atom­erőművekhez, a segédberendezé­sek kooperációban készülnek a szocialista országokban. Az uránt minden ország részére a Szovjet­unió bocsátja rendelkezésre. Bi­zonyára kevesen tudják, hogy egv 440-es atomerőműblokk napi működtetéséhez csupán néhány száz gramm uránra van szükség, s ugyanennyi energia megterme­léséhez hagyományos úton 3500 tonna szén kellene, vagyis egy teljes vasúti szerelvényre való rakomány. • Képünkön: hatalmas szovjet gyártmányú turbinaforgórész, amelyet a bulgáriai „Kozlodouy” atomerőmű létesítése során építenek be. (MTI Külföldi Képszolgálat) Atomfegyviereikben, vagy reak­torokban vailó felhasználásra, a természetes uránban csak 0,72%- ban előforduló U—235 izotópot dúsítani kell. Ez a dúsítási fo­lyamat a nukleáris önállóság egyiik kulcsa. Az USA-tban jelenleg egy lé­zersugaras eljárás kidolgozása folyik. Az eljárás alapja az a megfigyelés, hogy meghatározott hullámhosszú fény az ~,U—235 atomok elektronburkából elektro- i okát képes felszabadítani, így ezek az atomok pozitív ionokká válnak, és negatív elektródával összegyűjthetők. Az U—238 atom­jaira a sugárzás nem hat, mivel nem „passzol” elektronburkának szerkezetéhez. Mikroszkóp ikus anyagmennyi­séggel bizonyították be az eljá­rás lehetséges voltált. Az utóbbi hónapok folyamán sikerült óráfi­ként néhány milligramm U—235 izotópot nyerni, és így a fólya- mat ipari szempontból is érdek­lődésre tarthat számot. Az országban eddig még nem alkalmazott, körte alakú takar­mánysilót is kipróbálnak. A -tata-- bányai Delta Ktsz által gyártott, az épületek mellett felállítható, takarmánytartályoknak előnye — a tervezők szerint —, hogy a tápban levő premixek, vitaminok, s egyéb értékes, ugyanakkor könnyű, lisztszerű anyagok nem tapadnak az oldalára. A henger alakú, hasonló rendeltetésű si­lóknál még az is gond, ihogy ben­nük a takarmány boltozódik, ösz- szetapad, beszorul Mindkét „je­lenség” megszüntetése nemcsak gazdasági szempontból fontos, ha­nem állategészségügyi okokból Is. Az új formájú /tartályban nem történik majd meg, hogy ezek a lisztszerű takarmányrészek lera­kódnak, illetve megavasodnak, megromlanak. Hogy így lesz-e, néhány hónapon belül eldől, s a gyártók kérésére a szövetkezet szakemberei véleményezik is az új alapú takarmánytartáilyokat. A tojótelep korszerű, patika tisztaságú, ahol minden környe­zeti feltételt megteremtettek az állatoknak a zavartalan tojáster­meléshez. Itt csaknem egy esz­tendeig tartják a tojótyúkokat Természetesen nem egyszerre cserélik a hat ólban — amelyek mindegyikében több mint 25 és fél ezer tojóhibrid van — azál­pités idejétől függően — egy-egy esztendőiben nem lehet a telepen teljesen azonos a tojásmennyiség: 3—4 millióval kevesebb, illetve több. Ilyen hatalmas .tojásgyár­ban, mint az érsekcsanádi Búza­kalász Tsz-é is, három-négy év átlaga jelentheti a valódi terme­lést, s eszerint értékelhető, hogy a. kitűnő eredménynek számító», évi 36 millió tojás termelését el- érjl^-e. . Az idei értékesítési tervük 31 millió tojás, de már a féléves adatok is azt sejtetik, ennél jócs­kán többet tudnak majd szállíta­ni megrendelőiknek. Az óvato­sabb terv érthető, hiszen féléves tapasztalat előzte meg az évkez­dést, s olyan dolgokat — mint például a csomagolás — a dol­gozóiknak még el kellett sajátí­tani, hiszen korábban ezt a mű­veletet nem itt végezték. A telepen egy-egy dolgozó több mint 51 ezer tojótyúkot gondoz. Munkájuk jórészt fel­ügyeletet jelent. A legtöbb be­rendezés automatikusan működik, illetve gombnyomásra üzembe helyezhető. A feldolgozóba a szál­lítószalagon érkező tojásokat tál­cákra rakják, majd az ellenőrző berendezésben átvilágítok, s a hibásakat kiválogatják. Innét osz­tályozógépbe keríilnek a tojások. Súly szerint csoportosítják és cso­magolják, utána kamionokkal, valamint vagonókkal elszállítják. Az érsekcsanádi telepről kikerülő valamennyi tojást a baromfifel­dolgozó vállalaton keresztül ex­portálják. Az idei (tervek szerint mintegy 60 millió forint árbevé­telre számítanak a tojásból, va­lamint az értékesített baromfiból. Csabai István Másfél éve teljes kapaci­tással működik az érsekcsaná- dl Búzakalász Tsz-ben a to­jásgyár. E névvel illetik azt a 40 millió forint beruházással készUlt telepet, ahol hat ólban, kétszintes ketrecekben egyszerre csaknem 154 ezer tojótyúkot tartanak. Az etetés, Itatás, a trágyakihordás gé­pesített. Az ólakból a tojásokat szállítószalag viszi a feldolgozótérbe. Az év valamennyi napját véve figyelembe, percenként átlagosan 65— 70 tojás kerül le a szalagról. A szövetkezet másik telepén napos kor­tól nevelik a csibéket, amíg elérik azt a fejlettséget, ami után a tojó­telepre kerülnek. • Az érsekcsanádi Búzakalász Tsz tojótelepéről az idén több mint 31 millió tojást exportálnak. A feldolgozótérbe szállítószalagon érkeznek a tojások. (Straszer A.) lománytt, hanem szakaszosan. Egy-egy alkalommal két ólba te­lepítenék húsz hetes tojókat. En­nek gazdasági okai is vannak. A két legfontosabbat említjük: A jércenevelő kapacitásának és a tojótelep állatigényének össz­hangját, valamint az egyenletes tojástermelést. Az első nem szo­rul magyarázatra, ha csupán két adatot hasonlítunk össze: a tojó­telepre 154 ezer 20 hetes jérce kellene, a csibenevelő telepen vi­szont 63 ezret tudnak egyszerre felnevelni. Egyébként a teljes ál­lománycsere egyéb okokból is gyakorlatilag megvalósíthatatlan, sehol sem alkalmaznak ilyen módszert Az egyenletes és gazdaságos tojástermelés viszont szinte meg­követeli a szakaszos állomány­cserét, vagyis a rotációt Ugyan­is az állatok a tojótelepen eltöl­tött 52—54 hét alatt nem termel­nek egyenletesen. Az etetett to- jótáp, az ebben levő vitaminok, hormonális szerek hatására fo­kozatosan növelik a tojásrakást, s a 10—15. hét között érik el a maximális termelést, majd pedig egyre kevesebbét tojnak. Bekö­vetkezik az a határérték is, ami­kor gazdaságtalan tartásuk, sek­kor le kell cserélni az állományt. Az említett ciklikusságot egyen­lítik ki az állományrotáoióval. Így egyszerre csak két ólban azo­nos a tojástermelés. Mindebből az is kitűnhet, hogy — a betele­Régen megvannak a szövetke­zetben azok az épületek, ahol na­pos kortól húsz hétig tartják a csibéket. A Bólyi Állami Gazda­ság bari üzemétől évente három alkalommal vásárolnak Shaver hibrideket összesen 190 ezret. Szexált állományt — tehát ga­rantáltan nőivarú egyedeket —, kapnak. A jércék húszhetes kor­ra ivarérettek, 1,30—1,40 .kilósak. A telepen tíz épületben 63 ezer baromfit tartanak egyszerre. A legtöbb ólban ma már korsze­rűtlennek mondható a technoló­gia. A rekonstrukciót tavaly kezd­ték, s terveik szerint 1979-ben befejezik. Mintegy 4—5 millió forintot költenek a korszerűsítés­re. Olyan gépeket szerelnek az épületekbe, amelyek segítségével megszüntethető a fizikai munka — például a takarmányt nem kell majd zsákokból önteni az etető-berendezésekbe —, a szel- lőztető-fűtőberendezések pedig a csibék biölógiai igényének meg­felelő hőmérsékletet és páratar­talmat biztosítanák. Nyolc épü­letben mosonmagyaróvári komp­lett technológiát szerelnek. Auto­matizált lesz a takarmányadago­lás és világítás. • A tojótelep épületében valamennyi ól mellett kapcsolószekrény. Automatikus, illetve kézi vezér­lésű üzemeltetésre állítható. A műszerek pontosan mutatják az ólakban levő berendezések működését, esetleges üzemzavarát is. Mennyi a tej zsírtartalma? KŐTELEZŐ A MINTAVÉTEL Az élethez, az egészség­hez nélkülözhetetlen szer­ves vegyület, a fehérje nagy mennyiségben található meg a tejben, ezért fordít államunk oly fokozott gon­dot a tejtermelésre és -for­galmazásra. A pénzügyi, és más ösztönző intézkedések eredmé­nyeként megyénk egyre több ház­táji gazdaságában tehenészked- nek már, ahonnan szervezetten gyűjtik össze naponta a friss te­jet. Ennek mennyisége, tisztasági foka, valamint zsírtartalma hatá­rozza meg, mekkora összegre jo­gosult a termelő. A literekkel is van baj néha-néha, ám leggyako­ribb panasz a zsírszázalékkal kapcsolatos. Sajnos, nem ritkán találkoznak az átvevők, s az ellenőrök víz­zel szaporított, vagy tejföllel dú­sított tejjel. Az ilyen gazdák a több pénz reményében hamisíta­nak. E tiltott cselekmények per­sze eljárást vonnak maguk után. Ennek egyik következménye, hogy az érintett személyektől hosszabb ideig nem vásárolják meg a tejet. Több helyütt azonban panasz­kodnak a tejátadók is, mert sze­rintük olykor túlságosan leminő- sítik az áruikat, emiatt jelentő­sen csökken a bevételük. Leg­utóbb a szabadszállási Ludányi József, a helyi Aranyhomok Tsz dolgozója tette szóvá a szerkesz­tőséghez küldött levélben, hogy a szövetkezeti átvevő mindössze 3,7 százalékos zsírtartalmúnak minősítette azt a tejet, melyben 3,9 százalékos zsírarányt állaipí- tott meg az élelmiszer-ellenőrző és -vegyvizsgáló laboratórium. A hivatalosan kimutaott két tized­nyi eltérés miatt reklamált a kö­zös gazdaság tejbe gyűjtőjénél, de hiába, mert nem .kapta meg a pénzbeli különbözeted Ludányi József — aki jelenleg négy tehe­net fej és naponta 50—60 liter tejet küld a gyűjtőhelyre — most kedvét vesztette. A hasonló ok­ból kesergő gazdatársai nevében aiát kéri, hogy mielőbb szűnjenek meg a kellemetlenségek. A szabvány 3,6 százalékos zsír- tartalmúként határozza meg a felvásárlás szempontjából jó mi­nőségű tejet. A magasabb zsínfo- kú tej átadása több pénzhez jut­tatja a termelőt, a gyengébb mi­nőség esetén viszont csökken az átvételi alapár. A tej vizsgálata az úgynevezet fokolás — heten­ként egyszer kötelező. A mintázási eredményt termé­szetesen felülvizsgáltathatja a ter­melő. Az ehhez szükséges tudni­valókat a megyei tanács vb me­zőgazdasági és élelmezésügyi osz­tályának tavaly május 4-én kel­tezett körlevelének melléklete tartalmazza, amelyet ki kellett függeszteni valamennyi tejgyűj­tőihelyen. Eme szabály szerint, ha az átvevő mintát vesz a tejből, ugyanakkor kérhet ellenmintát az átadó is, akinek gondoskodnia kell kétdecis űrméretű, tiszta üvegről, s azt jól záró dugóról Az átvevő ebbe az üvegbe tölti a tejmintát, hozzáadja a tartósító szert, majd lezárja a palackot egy lebélyegzett ragasztószalaggal, amelyen feltünteti az átadó ne­vét és a mintavétel idejét. E min­tát a termelő eljuttatja Kecske­métre, a Széchenyi körút 29. szám alatti megyei élelmiszer-ellenőrző és -vegyvizsgáló intézetébe. A vizsgálatért díjat kell fizetni. Az ott kapott jegyzőkönyv birtoká­ban pedig reklamálhat a tejipari vállalatnál, amelynek ki kelL iga­zítania a hibát, módosítani a ko­rábban rosszul megállapított zsír­százalék értékét. Hogyan lehet mindezt elkerül­ni? Ügy, ha a háztáji gazdaságból rendszeresen jóminőségű tejet visznek a gyűjtőhelyre, ahol vi­szont mindig pontosan mérik a termék zsírtartalmát. Akkor egyik félnek sem lehet oka elégedetlen­ségre! Veikéi Árpád • Megkezdték a takarmány- tartályok felállítását a csibenevelő telepen, az épületek mellett. Korszerűsítik a jércenevelőket Új technológia, bővülő feladatok Urándúsitás lézerrel

Next

/
Oldalképek
Tartalom