Petőfi Népe, 1978. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-10 / 214. szám

1978. szeptember 10. • PETŐFI NÉPE • f SPORT• SPORT .SPORT A szanki titok nyomában Mottó: 18x36-os méretű, 648 négyzetméter alapterületű sportcsarnokot adták át Szán­kon. Az új létesítmény értéke 12 millió 300 ezer forint. Társadalmi munkában harminc­öt szocialista brigád, öt gazdasági egység, mintegy 39 ezer órát dolgozott, több mint 8 millió forint értékben . . . Kimondani is sok. Rengeteg munkaérték. S éppen ezért a hasonló összefogásról keve­set halló fülnek szokatlan is. Olyan kis köz­ség részéről, mint Szánk — példás. Ugyan­akkor — különösen annak ismeretében, hogy alig néhány évvel rezelőtt hasonló értékű sportkomhinátot, új tekepályát is építettek — rejtelmes, titokzatos erőt sejtető . . . Honnan, hogyan, miből, miként? Mi táp­lálta azt a szinte példa nélkül álló társadalmi erőt, amely megalapozta, felépítette a sport és testnevelés, a kultúra, az iskolai sport új fellegvárát? • Brunner Sándor, a KFV szanki üzeminek Zalka Máté szocialista brigádvezetője átveszi az „Érdemes Társadalmi Munkás” jelvényt és oklevelet Polgár Istvántól, a Hazafias Népfront megyei titkárhelycttesétől. ^ meS.vei tanács ^művelődési osztályvezetője a köz- •oktatas céljaira adta át az új létesítményt. - . ITíil/ícfaVformólét VálTálóf Pap Jenő tanácselnök jóízűt nevet a titok hallatán. Napbar­nított homlokán legördül egy izzadságcsepp. — Nincs ebben semmi ördön­gösség — mondja —, elhatároz­tuk, hát megcsináltuk és kész. 1975. június 6-án, amikor hoz­záfogtunk, 3 millió 700 ezer fo­rint volt a köítségvelése. Ebből kellett elkészülnie. Több mint 8 millió -forint értékű társadalmi munka kéllett, . hát lett... Igaz, a társadalmi munka szervezése időnként akadozott, mert a ter­melő munka mindig elsődleges volt. De azért sikerült hozzáiga­zítani a csarnoképítést is. Körülöttünk egyre többen bó­logattak. Jóváhagyólag. ■ — Az egész; álmennyezetet mi csináltuk -j- mondta Brunner Sándor, a Zalka Máté ifjúsági szocialista brigád vezetője. — Nem volt valami örömteli mun­ka. Ha szegezett az elvtárs alul­ról fölfelé, akkor biztosan tud­ja, milyen súlya lesz egy idő után a- kalapácsnak... De most, hogy elkészült s tudom, hogy a gyerekeim is oda, járnak majd, csak. a szépre emlékezem .. Kardor Benő, a Vörös Októ­ber szocialista brigád vezetője veszi át a szót a körben. Fehér fogsora elővillan, amint nevetve feleleveníti a történtek lényegét, !— Két dolog/ v<Ä, ag. áteéerA^ b^n. aminek megkülönböztetett értéke vflífc-vAzSegyik, amikor, »a saját családi házam befejeztem. A másik pedig az. amikor a sportcsarnok tetejét elkezdtük; betonozni... Odamentünk a bri­gáddal az épület Végéhez. Ami- 1)1 kor meglátták a munkatársaim, hogy egy szélfújástól is imboly­gó létra áll a csarnok végében, többen azt mondták; „Na, akkor mi hazamegyünk...” Éreztem, hogy itt tenni kell valamit. Fog­tam a .szerszámot és elindultam. Ügy reszketett a lábam, mint a nyárfalevél. Amikor föntről visszanéztem, a nyolcból heten jöttek utánam ... Szakács József, a Forradalmi szocialista brigád vezetője büsz­kén mondja: — A harminctagú brigádunk két évvel ezelőtt megkapta a vállalat kiváló brigádja címet, tavaly pedig a megyei pártbi­zottság dicsérő oklevelét. Most pedig az Érdemes Társadalmi Munkás jelvényt és oklevelet tehetjük mellé, amit a sport- csarnok építéséért kaptunk. Örömmel mondhatom,1 hogy na­gyon egységes a brigádunk. Vita néha van, de amit egyszer el­határoztunk, azt megvalósítjuk. Az általános iskola karbantartá­sát például évek óta társadalmi * munkában végezzük. ’ Öé * Ttívesz- szük a részünket a közös szóra­kozásból is. Kirándulásokon, lö­vészversenyeken, horgászaton,. labdarúgótornán veszünk részt. Vendégül látjuk a dunántúli testvérbrigádunkat is. így éljük napjainkat a Forradalmi brigád­ban .. Búza Dezső, a kiskunhalasi járási pártbizottság első titkára nem minden elégedettség nél­kül summázta a történteket. — Amikor a megyei tanács meghirdette a tornaterem-építési akciót, tudtuk, hogy több mint a fele költséget saját erőből kell előállítani. Ezt a kérdést három községben oldottuk meg a já­rásban. Kiskunmajsán, Szánkon és Jánoshalmán. Az előző kettő avatására sor került, ősszel pe­dig. a jánoshalmi sportcsarnok következik. Most már csak tar­talommal kell a létesítményeket megtölteni! A tartalomról Pap Jenő ta­nácselnök, így beszélt: — A szanki sportcsarnok első­sorban az általános iskolásoké. Hetenként nyílti napot rende­zünk, amikor bárkit szívesen lá­tunk a község lakosai közül. Egy nap a szocialista brigádoké, hiszen a Nagyatföldi Kőolaj- és lami gazdasag, a termelőszövet­kezetek szocialista brigádjai na­gyon sokat dolgoztak a csarno­kért A fennmaradó napokon a sportkör és a művelődési csoport osztozik. Üzemeltetéséről, fenn­tartásáról az iskola gondoskodik. Nehéz elfogultság nélkül szólni a szankiak összefogásáról, immár évekre tíz—húszmillióra rúgó társadalmi munkájukról, amely- lyel a jövő nemzedék testneve­lésének és sportjának, harmoni­kus fejlődésének feltételeit te­remtették meg. Egyre kevesebb- szer hallani hasonló példás vál­lalásról, még ritkábban a te ív valóraváltásáról. Ami nagyobb községekben, városokban az el­képzelés. a tervezés szintjén bizonytalankodik évekig, az Szán­kon valóság lett. Természetes­nek tartották, szükségét érezték, há.t megépítették. Következés­képp összefogásuk erejét sem lehet misztikummal mérni. A titkuk nem más, mint -egy szo­cialista szemlélet, amelynek pél­dája a sportcsarnok képében tes­tesült meg. És példaként szolgálhat az egész megyében. Banczik István Nyár végén Tóth Árpád (vízszintes 31.) cí­mű költeményének első két so­rát kell beírni a (vízszintes 1. 50. és a függőleges 12.) sorba. A sarok-kockák betűi: M. É A. N. VÍZSZINTES: 1. (Beküldendő.) 12. Német mássalhangzó. 13. Ta­lál. 14. Azonos betűk. 15. Tüskés állat. 16. Fordított névelő. 17. Győri sportegyesület. 19. Vadász­őrhely. 21. Kétjegyű mássalhang­zó. 22. Mennyei. 23. Hím juh. 25. Kacat. 27. Számnév. 28. Raj­ta. hát! 30. k. 31. (Beküldendő.) 34. Egyiptomi Arab Köztársaság. 36. Zörej. 37. Becézett női név. 38. Azonos betűk. 39. Becézett Aladár. 41. Mint a 37. számú sor. 43. Azonos betűk. 44. Anekdota. 46. Ütközet. 48. Gyarapszik. 50. (Beküldendő.) 52. Krípton vegy- jele. 53. Ital: rum. cukor, forró víz keveréke. 55. Kedélyes. 56. Szándékozik. 58. Állati hulla. 60. Jer. 62. Becézett szülő. 63. Ige­kötő. 64. Azonos betűk. 66. Haj­dani. 68. UB. 69. Elkergeti. 71. Háborítatlan nyugalom. FÜGGŐLEGES: 2. Tanács, öt­let (jiddisből ■ vett) argó szóval. 3. Gazdasági Hivatal. 4. Népszerű kártyajáték. 5. Férfinév. 6. Azo­nos betűk. 7. Nemzeti Bajnokság. 8. Az Operaház építője. 9. Férfi­név. 10. Szintén. 11. Érzékszerv. 12. (Beküldendő.) 17. S. 18. Al­ga. 20. Későn. 22. Villanykörték. 23. Piszok. 24. Arcunk része. 26. Istentisztelet. 28. A főnévi ige­név végződése. 29. AN. 32. Bizto­síték. 33. Vízijármű. 35. Névelő. 39. Porció. 40. Bálványoz. 41. A XI. Hírős Kupa nemzetközi férfi kosárlabdatorna pénteki, második versenynapján nagyjá­ból a várt eredmények alakultak ki. ám mindez nem ment min­dig simán és izgalom nélkül. A délutáni első mérkőzésen, amit az előző .napon a pécsiek ellen remekül játszó SZEOL AK ví­vott a torna esélyesévé előlépett Körmendi DFMTE ellen, az volt a meglepetés, hogy a szegediek semmit sem tudtak mutatni ab­ból a játékból, amivel egy nap­pal korábban simán kétvállra. fektették a PVSK-t. Edzőjük. Fa­ragó di\ méltán bosszankodott, mert sem védekezésben, sem a támadásban, dobóbiztonságban nem tudtak még közepes teljesít­ményt sem nyújtani, A körmendi csapat viszont tovább •"javult. ■ - s nemcsak a legmagasabb együttes ebben á' ifléz öS.\'Bén. hanem a legjobbnak is látszik. Mivel a B csoportban, a nap utolsó mérkőzésén a PVSK le­győzte a változatlanul "gyengél­kedő Bajai SK-t, így ebben a csoportban érdekes helyzet ala­kult ki. A szombat délutáni lap­zárta után véget ért Körmend— PVSK mérkőzésen, amennyiben a PVSK esetleg legyőzi a kör­mendieket, s a" délelőtti találko­zón pedig a SZEOL AK nyer a Bajai SK ellen, hármas holt­verseny alakulhat ki. s az egy­más elleni eredmény dönti el a helyezéseket, — Mi van a Bajai SK-val? Ezt kérdezték sokan a nézők kö­zül, s mi is Kovács József edző­től. — A . balszerencse üldöz ben­nünket a sérülésekkel és a be­tegségekkel. Kubatovnak ujjtö- rése van. Nyitrai és Ágfalvi sé­rülése nem jött rendbe. Ikotity pedig beteg. A négy kezdőember kiesését még mi sem bírjuk ki. Egyelőre azt remélhetem, hogy az október 1-i bajnoki rajtig rendbejönnek a dolgok. Ezen a tornán, sajnos, mi nem rúgunk labdába. Az A csoport mérkőzései kö­zül is az számított váratlan ered­ménynek. hogy az első napon bi­Csapadékos. 42. Névelős üdítő ital. 45. Tápláló ital, névelővel. 46. Gazdasági épület. 49. Darál. 51. Származik. 52. Bejárat. 54. OG. 57. Kicsinyítő képző. 59. ... csavar. 61. Elemei. 64. SLO. 65. Puhatestű féreg. 66. Ükapja. 67. Fehérnemű. 69. Kutya. 70. Szintén. 71. CZ. 72. Dézsadarab. 73. R. G. Gy. zonytalankodó Videoton könnye­dén győzte le a jugoszláv Bácska Topolya együttesét. Ä KSC—Oroszlányi Bányász mérkőzés nem hozott túlságosan sok örömet a szurkolóknak. A kecskeméti csapat többször is 10 pontos vezetéshez jutott, ám az Oroszlány, a kitűnő Zsolnay Ár­pád irányításával, mindig felzár­kózott, s az utolsó percben is csak hajszálon múlott a KSC győzel­me. Az A csoportban a döntőbe ju­tást a Videoton és a KSC egy­más közt döntötték el szombaton este a lapzárta után lejátszott mérkőzésükön. A pénteki mérkőzések: Körmendi DFMTE—SZEOL AK 111—65 (71—39) .Vezette^ JWeldinger, Perjési. Ld.: Szűcs 41. Trümmer 18. illetve Kecskés 17. Reisz 12, Videoton—Bácska Topolya 101— 69 (47—34) Vezette: Bacsfay, Perjési. Ld.: Sajni 22. Püspöki 14. illet­ve Jovicsics 32. Hinics 13. Kecskeméti SC— Oroszlányi Bányász 72—70 (44—34) Vezette: Bacsfay. Faidt. Ld.: Kovács 16. Felföldi 14. il­letve Zsolnay 18, Manner 16. Pécsi VSK—Bajai SK 102— 92 (48—42) Vezette: Weidinger. Faidt. BÁJÁN Vasárnap mutatkoznak be a testvér- mejj.ve sportolói. Délután 13.30-kor a Petofi-szigeti atlétikai pályán kezdődik a Szimferopoi—Bács-Kiskun megye at­létikai viadal. Mind a férfiak, mind a nők 10—10 versenyszámban küzdenek. Az 1500 m-t és a női és férfi 4x100 m-es váltókat már a Vasvári P. utcai pályán, a labdarúgó-mérkőzés szüne­tében tartják meg. Délután 15.30-kor a Vasvári P. utcai pályán Szimferopol—Bajai SK labda­rúgó-mérkőzés. A szeptember 3-án közölt kereszt« rejtvény helyes megfejtése: Függ. 12: A polgári társadalmai akarják (vízsz. 51:) megreformálni. Vízsz. í: Hedda Gabler, Sollner építő­mester. Vízsz. 33: Nóra. A vadkacsa. Az elmúlt hétén közölt keresztrejt­vény helyes megfejtői közül könyv- utalványt nyertek: Bánhídi Istvánná. Kunszentmiklós; de Jounge Norbert* Dunavecse: Vaszkó István, Baja; Saiga Mihályné, Kunpeszér. Döntők előtt a Hírős Kupa kosárlabdatorna Kiemelkedő sportesemények vasárnap • Farkas (KSC) próbálkozik ko- sárra töréssel. A csoportok állása pénteken este: A csoport: 1—2. Videoton és KSC 4 pont, 3—4. Bácska Topolya és Orosz­lány 2—2 pont. B csoport: 1. Körmend 4 pont, 2. SZEO& 3, 3. PVSK 3. 4. BSK 2 pont. Sz. Z. KECSKEMÉTEN A Városi Sportcsarnokban 8.30-kor kezdődik a Hírős Kupa nemzetközi férfi kosárlabdatorna döntője. Három mérkőzés után kb. 13 órakor kerül sor az eredményhirdetésre. Utána 14.30-kor KSC—Salgótarján NB Il-es női kosárlabda-mérkőzés. A Városi pályán 15.30-kor Kecske­méti SC—Dunaújvárosi Építők NB Il-es labdarúgó-mérkőzés. A MÁV-tekecsamokban 9 órától K. MÁV—Bakony Vegyész NB I-es női tekemérkőzés. MAI MŰSOR Vasárnap TELEVÍZIÓ 8.04: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.10: Hogyan tanuljunk a Min­denki iskolájában? 8.35: Érdekes állatkertek. NSZK filmsorozat. 7. rész: A tápéi állatkert. 9.00: Játsszunk együtt! 5. rész; Ráböki. (Ism.) 9.10: Három srác a hadsereg­ben. II. rész: Tüzérek. 9.40: Cimbora. Művészeti maga* zin gyermekeknek. (Ism.) 10.30: Hírek. 10.35: George. Amerikai filmso­rozat. IV/3. rész: George házikója. 11.00: Bors. Tévéfilmsorozat. XV/2. rész: Szent Dimitrij .éjszakája. (Ism.) 14.23: Nótaszó. (Színes.) 14.45: Műsorainkat ajánljuk! 15.10: Reklám. 15.15: Nemzetközi Motocross Verseny. Közvetítés Kis* kunlacházáról. 16.40: Kenyér, szerelem, félté­kenység. Olasz film. 18.15: Gábor Marianne portré. 18.35: Reklám. 18.40: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 18.45: Esti mese. (Színes.) 18.50: Tévétorna. (Színes.) 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Az elefánt. Szatirikus filmkomédia. (Színes.) 21.05: Sporthírek. 21.15: A nyaklánc. Tévé- jelenet. (Színes.) 21.40: Operabarátság. A Szlovák és a Magyar Televízió közös operakoncertje. 22.25: Hírek. KOSSUTH 7.23: Hétköznapok formálói. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Az MRT gyermekkórusa énekel. 8.44: A magyar líra a nagyvi­lágban* i 9.09: Rita Streich és Ludovic Spiess énekel. 10.03: A Bolgár Kultúra Hete. A négy süveg. Pancsó Pancsev mesejátéka. 11.14: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.00: Egy korty tenger. 13.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.50: Rádiólexikon. 14.20: Magyar művészek ope­rettfel vételeiből. 14.49: Birman Erzsébet gazdasá­gi jegyzete. 15.17: A Berlini Filharmonikusok tagjainak kamarazenei felvételeiből. 15.56: P&nmindzsani levél. Í6.06: Az Eden elvesztése. Illyés Gyula oratóriumának rá­dióváltozata. 1-7.10: Zenekari muzsika. 17.55: Dzsesszfelvételekből. 18.45: A besanconi vádlott. Stendhal „Vörös és fe­kete** című regénye rá­dióra alkalmazva. 19.49: Színes népi muzsika. 20.29: d*Albert: Hegyek alján. Kétfelvonásos opera — előjátékkal. 23.08: Zenekari muzsika. 0.10: Magyar művek rézfúvókra. PETŐFI 7.00: A görög katolikus egy­ház félórája. 7.30: Francia szerzők orgona- műveiből. 8.05: Mit hallunk? 8.25: A Magyar Rádió futó­kocogó napja. 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: A Rádió Kabarészínháza. Szerkeszti: a kritikus. 9.55: Szerkesztik a szerkesztők. 10.05: A Magyar Rádió XII. futó­kocogó napja. 11.30: Egy óra Tolsztojjal. Se­diánszky János és Szab- lyár Ferenc műsora. 12.33: Kórusok népdalokat éne­kelnek. 12.46: Matróz Jack. Rádiójáték Jack London életéről, n. rész. 14.00: Táskarádió. 15.00: „Ok a holnap munkásai**. Varga Rudolf dokumen­tumműsora. 15.33: Nótakedvelőknek. 16.24: Janácek: II. vonósnégyes. 16.50: ötórai tea. 17.55: Mit üzen a Rádió? 19.03: A Bolgár Kultúra Hete. Népzene a Szófiai Rádió műsorából. 19.33: Kritikusok fóruma. 19.43: Töltsön egy órát kedven­ceivel. 20.43: A mikrofon előtt az iro­dalmi szerkesztő. 20.53: Szinuhe. Mika Walt ári finn író regénye rádióra alkalmazva^ II. rész. 21.38: Dzsesszfelvételekből. 21.50: Szellemi térképolvasás. 22.00: Félóra a Kolinda együt­tessel. 22.33: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió szerb- horvát nyelvű műsora. 7.30: A pécsi stúdió német nyelvű műsora. 8.08: Csak fiataloknak! 9.08: Magyar zeneszerzők. 9.44: Oj Zenei pjság. 10.19: Legszebb Schubert-leme- zeinkből. 11.15: Bach: János-passió. 13.40: Dzsesszfelvételekből. 14.00: Kis magyar néprajz. 14.05: Zenekari muzsika. 15.08: Napsugárfantázia. Mese­játék. írta és rendezte: Török Tamás. 15.55: A protest song történe­téből. 16.21: Művészlemezek. 17.20: Három cikk — három vélemény. 17.35: Joan Sutherland énekel. 18.03: Fellegi Adám zongora­hangversenye. 18.43: A magyar széppróza szá­zadai. 19.41: Verdi-kettősök. 20.25: Bruno Walter vezényel a Columbia szimfonikus zenekar és a New York-1 Filharmonikus zenekar élén. 21.52: Brahms: G-dúr szextett. 22.26: A Könnyűipari Minisz­térium Bartók kórusának hangversenye a Zene- akadémia nagytermében. Hétfő KOSSUTH 8.25: Mit üzen a rádió? 9.00: Európa szőlel. Pablo Ne­ruda versei. 9.10: A hét zenemüve. 9.40: Járom az új váramat. 10.05: Mi chileiek.... összeállí­tás a Magyarországon élő chileiek emlékezéseiből. 10.54: Konstruktőrök vallomása a világ első sugárhajtású növényvédő repülőgépéről. 11.14: Menotti: A telefon. Egy- felvoúásos opera. 11.40: Egy jenki Artur király udvarában. Mark Twain regénye folytatásokban. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóink­nak. Í3.35: Népi muzsika. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Déry Gabriella és Bartha Alfonz énekel. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Prokofjev: III. szimfónia. 15*50: Dalok a munkáról. 16.05: Bemutatjuk új felvételein­ket. 16.27: Nóták. 17.10: A kinevezés. Részletek Fényes Szabolcs—Szenes Iván zenés játékjából. 17.25: A pályatárs szemével. Ko­lozsvári Grandpierre Emil. 18.00: Ravel: a-mol! trió. 19.15: Remekírók — remekmű­vek. Anna Karenina. Lev Tolsztoj regénye. I. fesT. 20.15: Világhírű előadóművészek lemezeiből. 21.04: Népdalok. Andor Éva éne­kel, Fábián Márta és Fá­bián Jolán cimbalmozik. 21.30: Napjaink erkölcse. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz virága. 23.30: Dlnu Lipatti zongorázik. 0.10: Schöck Ottó táncdalaiból. PETŐFI 8.05: Mezők, falvak éneke. 8.33: Slágermúzeum. 9.23: Operettrészletek. Sybil!. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.00: Nóták. 12.33: Könyv az ebédlőben. 12.53: Rahmaninov: Szimfonikus táncok. 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: Francia muzsika gyerme­keknek. 14.00: Kettőtől ötig ... 17.00: ötödik sebesség. 18.00: A diktátor békéje. Chile 5 év után. 18.33: Zeneközeiben. 19.39: Székely Mihály nótafel­vételeiből. 20.00: Tanuljunk gyermeknyel­ven. 20.33: Labirintus. 20.48: Az örökéletű virágok. Tersánszky Józsi Jenő felnőtteknek szóló meséje rádióra alkalmazva. 21.43: A tegnap slágereiből. 22.33: Derűre is derű. 23.00: Zenés játékokból. 3. MŰSOR 14.05: Karasszon Dezső orgona­estje a Mátyás templom­ban. 15.09: Operarészletek. Rossini: Hamupipőke. Részletek Rossini operájából. 16.03: Huszonöt perc beat. 16.28: Barokk zene. 18.05: A Zsebrádiószínház be­mutatója. Ma nem lehet meghalni. Fenákel Judit kishangjátéka. 18.27: Beethoven: Esz-dúr vo­nósnégyes. 19.00: Katedra. 19.33: Verdi-est. 20.40: Láttuk, hallottuk. 21.05: Híres előadók Bartók- és Kodály-f elvételeiből. 21.50: Stúdiónk vendége Ked­ves Tamás debreceni gor­donkaművész. 22.30: A hét zenemüve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom