Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-13 / 189. szám

1978. augusztus 13. • PETŐFI NÉPE • 7 SPORT -SPORT - SPORT RÁDIÓS TÖBBTUSA A verseny betöltötte feladatát Az elmúlt héten érdekes, iz­galmas versenyt vívtak a Test­vériség—Barátság elnevezésű rá­diós többtusa nemzetközi mező­nyének résztvevői. Hét ország legjobbjai jöttek el ezúttal Kecs­kemétre, hogy bizonyságot te­gyenek felkészültségükről. Az öt versenykategória közül négyben teljes mezőnyök vetélkedtek. A „C” kategóriában a szovjet és a lengyel csapat nem nevezett. — Hogyan foglalhatók össze a kecskeméti vetélkedő tapasztala­tai? — kérdeztük Vas József ez­redest, az MHSZ országos köz­pont rádiótechnikai osztályának vezetőjét. — Jól felkészült csapatok ad­tak számot tudásukról, felké­szültségükről Kecskeméten — mondta. — Kimagaslóan jól sze­repelt a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság válogatottja, amely szinte valamennyi kategó­riában a legjobb teljesítményt nyújtotta, s ezzel elsőszámú esé­lyese lett az összesített pontver­senynek. A mezőny másik kie­melkedően jó csapata a szovjet válogatott. Okét azután rendkí­vül szoros mezőny követi. — Hogyan vélekedik a magya­rok felkészültségéről? — A magyar csapatot az erő­teljes fejlődés jellemzi az utóbbi években Ez Kecskeméten . is tö­retlen' volt. A középmezőnyben elfoglalt helyük reális erővi­szonyt tükröz. Még két-három évi munkára, további tapaszta­latgyűjtésre szükségük lesz ah­hoz, hogy bele tudjanak szólni a dobogós helyezésekbe. — Hozott-e fejlődést a verseny a sportágban? — Feltétlenül! Ez kifejezésre jutott a magasabb pontszámok elérésében is. Az 1—7. helyezett között minimális különbség volt, ami viszont azt' jelenti, hogy rendkívül kiegyenlítetté váltak az erőviszonyok. — A verseny cél­ja, hogy segítse elő a testvéri szocialista országok honvédelmi szervezetei fiataljainak nevelé­sét, fizikai és technikai felké­szültségét, fejlessze tovább és mélyítse el a szerzett ismerete­ket. Örömmel mondhatom — a verseny magas színvonala erre a legjobb bizonyíték —, hogy ezt a célt a kecskeméti verseny mara­déktalanul teljesített®.' — Miért Kecskemét kapta en­nek a nagyszabású versenynek a rendezési jogát? — Bács-Kiskun megye, illetve' Kecskemét kimagasló munkát végzett az elmúlt időszakban. Korábbi véleményünket csak megerősítették azzal, hogy átla­gon felüli módon rendezték meg a nemzetközi versenyt és a ma­gyar bajnokságot. Ügy vélem, hogy Kecskemét és az MHSZ ve­zetői elismerésre méltón teljesí­tették a házigazda feladatát — mondta Vas József ezredes­B. I. NÉPI BIRKÓZÓK A VILÁG GYEPSZŐNYEGEIN Magyar népi birkózás: az „ölre” A magyar birkózás eredete az Ural-menti őshazá. ba nyúlik vissza. A pásztorkodó nomád magyarok a sztyeppéken török, tatár és bolgár törzsekkel ke­veredve, átvették azok szokásait, harcmodorát. Való­színűleg itt sajátították el az örmény, perzsa eredetű szabadfogású birkózás fortélyait is, bár természeté­nél fogva a magyar ember inkább az „ölre” birkó­zást kedvelte. Anonymus „gestáiban” találkozunk először a „Botond-legendával”, mikor is az apró ter­metű, de roppant erejű magyar vitéz birkózásban legyőzte a bizánci vár falán hetvenkedő görög óriást. A St. Gallen-i kalandban a magyarok miután ettek,, ittak, játékos virtuskodásba fogtak. („Jenő vitézei, már egymást gyomrozzák” Arany J.) __A reneszánsz idején Mátyás király budai és vi­segrádi palotájában rendeztek nagy birkózóverse, nyékét, többnyire olasz komédiások részvételével. Galeotti Marzió, Mátyás híres humanistája, maga is kitűnő birkózó volt. Nagy Czirok László kiskunhala­si népi író, a magyar puszták ,.csikónyíró ünnepsé­geiről” szóló írásaiban tesz említést a „veti embe. rekröl” (vetélkedő, virtuskodó). A birkózás, mint a magyar virtus megnyilvánulása, más erőfitogtató já­tékok közös (vékaemelés, istrángszaggatás) megnyit- - vánulásaként központi helyen szerepel. A magyar paraszt még ma is szívesen összekapaszkodik, hogy felmérje erejét, ügyességét. Az „ölre” birkózás lé. nyege tulajdonképpen abban rejlik, hogy a küzdő fe­• ölre birkózás a Solt-révbéri erdöszélen. lek kölcsönösen keresztbefogják egymást és igye­keznek a társ derekát minél közelebb húzni testük, höz, hogy az egyensúlyát vesztett ellenfelet egy irtó­zatos emeléssel és lendítéssel földre terítsék. Az öl- rebirkózásnak hazánkban nem volt szervezett ver. senyrendszere, csak mint ösztönös vetélkedési for­ma jelentkezett a falusi (tanyasi) emberek életében. 1885-ben Hamvay István tollából közöl egy cik. két a Hercules című sportláp, amelyben a szerző mintegy húsz pontban foglalja össze a „magyar bir­kózás” (az ölre) szabályait. Ezekben az években több budapesti egyesület (BBTE, MOTESZ. Hungária SC) rendezett - versenyeket, de ezek a versenyek érdek, telenség miatt hamarosan feledésbe merültek, a sok­kal látványosabb „francia és olasz birkózás” mel­lett. Ezeknek kitűnő propagandát jelentettek a tétre menő cirkuszi mérkőzések. Ebben az időben kezd tért hódítani a versénybirkózás a cirkuszok porond, ján és ez nagyobb látványosságot jelentett, mint a „se hús, se hal” jelzőkkel illetett „ölrebirkózás”. Napjainkban éppen a Népsport két kitűnő újság­írója (Szekeres István és Kaszás Sándor) kezdemé­nyezésére „másodvirágzását”'' élV ffz"',Ölre” 'grund. , birkózás néven. Nem szabad azonban megfeledkezni iatrói, -hogj£a?-4?50-es években Kárpáti Károly bir­kózó olimpiai bajnokunk, a Budapesti HBSE mes. teredzője és a miskolci Filácz Gyula megpróbálkoz­tak a magyar népi birkózás elterjesztésével „térbir­kózás” néven. Borsod megye több járásában a bá. nyászfalvak erős emberei kedvteléssel űzték ezt a birkózási formát, melynek lényege egy 2 méter hosz- szú, 1 méter széles téglalap alakú területről kihúz­ni, kitolni az ellenfelet. Az 1960-as években Bács-Kiskun megyében, a du- navecsei járásban rendezett munkás—paraszt—ka­tona ifjúsági találkozókon magam is rendeztem népi birkózóversenyeket „körbirkózás” néven. Egy 5 mé­ter átmérőjű körből kellett az ellenfelet kívülre jut­tatni úgy, hogy közben tilos volt dobni, vagy gáncso. lást alkalmazni. Győzött, aki háromszor kivitte ellen­felét a körből. Mint küzdőjátékot, ma is sikerrel al­kalmazom a birkózóedzéseken és a sportiskolái ki­választásban. A „körbirkózás” (vagy a követőim szerint megalko. tott grundbirkózás — szabályai azonosak) úgy lát­szik, létjogosultságot nyer az „Edzett ifjúságért” mozgalom próbáinak teljesítésénél. Ez évben Pécsett, Miskolcon, Szegeden, Kecskeméten és több fővárosi klubban megrendezett versenyen (FTC, HBSE) az általános iskolás fiúk ezrei küzdöttek a Népsport­akció felhívására. Reméljük, a testnevelők is felfi­gyelnek majd erre a kezdeményezésre, és beépítik a grundbirkózást a testnevelési mozgásanyagba, mint az erő- és bátorságfejlesztés eszközének egyik for­máját — nem utölsósorban az utáhpótlásgondokkal küszködő küzdősportok megszerettetésére irányuló törekvéseknek. Kovács Sándor A Szalmás-kórus Nyolcvan évvel ezelőtt. 1898. au­gusztus 7-én született Szalmás Piros­ka kórusvezető, zeneszerző, pedagó­gus. 1930-ban Népdalkórus néven szervezte meg később Szalmás-körű» néven ismertté vált ifjúmunkáskó- rusai. A dolgozók köreben kedvelt együttesről írta néhány évvel ezei^ Benjamin László: „Várták, követel­ték a munkások...” — az idézet folytatása a rejtvény vízszintes 2.. és függőleges 1. sz. soraiban olvasható. VÍZSZINTES: 2. Az idézet folytatá­sa fzárt betűik: I. A. E. E.) 13. Já­rom. 14. Elvektől meghatározott. 15. ... -szigete — a Margitsziget egyik korábbi neve. 16. A kén és az ittri- um vegyjele. 17. Munkára szerződte­tett alkalmazott. 19. A pénzforga­lomban használt űrlap. 20. Csupán (az első négyzetbe kettős mással­hangzó!) 22. Esem! 23. Regények alko-. tója. 29. A francia uralkodók meg­szólítása volt. 26. Arany-nyúl. 28. Kereskedelmi ügynök. 30. A malom elülső része! 31 Község Pest megyé­ben. 32. A lehetőségeket gondosan . mérlegelő. 34. Egymást előző betűk a magyar ábécében. 35. Eljegyezték. 36. Jogszokás. 37. Régi szovjet repülő- típus 39. Egy bizonyos vízijármü ke­zelője. 41. Homoktenger. 43. Régi ko­rok hangulatát árasztó. 44. A kalci­um és a szilícium vegyjele. 45. ..Há­romnegyed” tojás. 46. Török gépko­csik betűjele. 48. A tolózár. 50. A Szajna mellékfolyója Franciaország­ban. 51. PA'M. 53. Lekaszált gabona földben maradt csonkjának népies neve. névelővel. 54. Lyukat vág a dinnyén. 55. Spanyol női név. 57. Ossze-vissza vet! 58. Édes azonos hangzói. 59. AMÖ. 60. ... -banda. — fúvószenekar 62. Megegyező. 64. Ige­kötő. 65. Szőlőfajta. 67. Helyeslés. 68. Azon a helyen. FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet befe­jező része (Zárt betűk: K. O. s. É, I. L.) 2. Agyagból készült edény. 3. PA. 4. Működési költségek összessé­ge. 5. Nehéz, puha fém 6. SVL. 7. Vízzel feleresztés. 8. Az ismeretlen névjele. 9. GYC. 10. örökség. 11. őseim, régiesen. 12. Sűrűn (az első négyzetbe kettős mássalhangzó.) 18. Hacsaturján személyneve. 21. Tudo­mányos munkatárs. 24. Egyiptomi is­ten. ízisz istennő fivére és férje. 27. Kettős mássalhangzó. 28. Mint a víz­szintes 36. számú. 29. Város Namí­biában. 32. Tizennégy soros lírai / versforma. 33. Időhatározó. 36. Most vásárolt időjelző (két szó!) 38. Fél­sziget Görögországban. 40. Ritka női név. 41. Az Operaház kiváló énekes­nője (Szilvia). 42. A növendékfa. 44. Szénhidrogén vegyület. impregnáló és konzerváló anyagok előállítására használják. 47. Sárga héjú. téli alma­fajta. 49. Messzire. 50; Hóié páros be­tűi. 52. Kortárs költő (András). 54 Olasz politikus, volt köztársasági el­nök. 56. ... am See — üdülőhely Ausztriában. 58. Dal. 61. SLO. 63. Az oxigén és a germánium vegyjele. 66. Csont, latinul. 68. Védelmez. N. B. Az augusztus 6-án közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtése: Vízsz. 1.: A TÁRSADALMI OSZTÁ­LYOK ÉS AZ Függ. 51.: OSZTALYHARC ELMÉ­LETE. Vízsz. 22.: A KÖNYVTÁRÜGY A KÖZSÉGI Függ. 30.: POLITIKA TÁRGYA. Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megfejtői közül könyv- utalványt nyertek: Keszthelyi Márta, Tiszakéeske; Serfőző Lajos, Jánoshal­ma; Sziijjártó Gyuláné, Kiskőrös: Koppány Béla, Miske. Remek új világcsúcs I Wolfgang Schmidt, az NDK sportolója 71,16 méterre javította a diszkoszvetés világcsúcsát a hé* ten a berlini atlétikai versenyen. A régi rekorder az amerikai Mae Wilkins volt. 70,86 méterrel. (Telefotó — ADN/ZB — MTI — KS) MA: LABDARÚGÁS Megyei bajnokság (valamennyi mérkőzés 16.30-kor kezdődik): Kecskeméti TE—Honvéd Sza­muely SE, Kecskemét, Széktói Stadion; Érsekcsanád—Fájsz, Csá. szártöltés—Kiskunhalasi ME- DOSZ, Honvéd Gábor Á. SE—Sü- kösd, Lajosmizse—Soltvadkert, Izsák—Honvéd Kun B. SE, János­halma—Honvéd Mezőfi SE, Baja —Tiszakéeske, Kalocsa—Honvéd Radnóti SE, Kiskőrös—Harta. RÁDIÓ-AMATÖRSPORT Rádió-távirányítású vitorlázó repülőmodellek „Áranyhomok” Kupa versenye, Kecskemét, Má- ria-kópolna előtti rét, 9 órától. (Megközelíthető a hetényegyházi busszal a Sutusfaluig.) Három mérkőzésre megvonták a Honvéd Kun Béla SE pályaválasztói jogát Az elmúlt héten botrány miatt félbeszakadt Honvéd Kun Béla SE— Honvéd Mezőfi SE MNK labdarúgó-mérkőzés ügyében döntött a me­gyei labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága. A mérkőzést a pályán elért 2—1-es állás szerint a Honvéd Mezőfi SE javára igazolta. A pályaválasztó Honvéd Kun Béla SE-től pedig három bajnoki mér­kőzésre megvonta a pályaválasztói jogot. A vasárnap letelt egy fel­függesztett mérkőzést beszámította, úgynevezett mellékbüntetésként december 10-ig húsz főre kell emelnie a Kun Béla SE-nek a rendező­gárdáját és a soron következő hat mérkőzésére szövetségi ellenőrt köteles fogadni saját költségén. — Évek óta visszatérő probléma Kiskunfélegyházán, hogy a hazai közönség egy csoportja sportem­berhez méltatlanul viselkedik — mondta Fekete Ferenc, a megyei labdarúgó-szövetség titkára. — Nyomdafestéket nem tűrő trágár­ságokkal illetik a játékvezetőt, az ellenfél játékosait, azok vezetőit. Magatartásukkal megrontják a mérkőzés légkörét, a tisztességes szurkolók szórakozását. Az augusztus 2-i MNK-mérkőzésen odáig ragadtatták magukat, hogy a mérkőzés szünetében az öltöző, be vonuló játékvezetőt leköpdös- ték és megdobálták. A büntetés ismert, de az alapproblémát nem oldja meg. A sportkörnél széles körű társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő. A társadalmi szerveknek, a sportköri vezetők­nek és a tisztességes szurkolók­nak együttesen kell mindent el. követni, hogy a sportemberhez méltatlan személyeket kiközösít­sék a nézőtérről. A történtekhez mindössze né­hány hozzáfűznivalónk lenne. Mindenekelőtt az, ami a labdarú­gó-szövetség titkárának a nyilat­kozatából is kiderül: „évek óta visszatérő probléma Kiskunfél­egyházán, hogy..Tehát a me­gyei labdarúgó-szövetség illetéke, sei. a játékvezetői kar hallgató­lagos tudomásulvételével történt mindez évek óta?! Mindaddig, mignem akadt egy gerinces játék­vezető, Ihos József személyében, aki a fenyegető következmények, tői sem riadva vissza: le merte fújni a mérkőzést a rendes játék­idő befejezése előtt, s ki merte mondani: botrány miatt vetett vé­get a találkozónak. A történtek és a korábbi, meg nem torolt, magyarul: hallgató­lagosan tudomásul vett rendzava. rások alkalmával vajon miért nem lépett közbe a Honvéd Kun Béla SE vezetősége? Miért hunyt sze­met a játékvezetőket, a vendég- csapatokat és vezetőiket ért rend­szeres inzultus felett? Végül: abban egyetértünk a labdarúgó-szövetség vezetőivel, hogy maximális támogatást nyújtsanak a Kun Béla SE-nek a sportpályákra nem való elemek kiközösítésében, egyáltalán: a rendcsinálásban. Ez a segítség azonban alapjaiban nem oldja' meg a kérdést A Honvéd Kun Béla SE vezetőségének kell any- nyira erősnek lennie, hogy felül­bírálja, amiben korábban hibát mulasztást követett el, s végérvé­nyesen rendet teremtsen, sport­szerű légkört tartson a saját háza táján. — banczik — MAI MŰSOR Vasárnap televízió 8.59: Tévétorna (Um.), (színes). (.01: Érdekes állatkertek. NSZK filmsorozat: 5. rész: A Vancouvert állat- kert (színez). 0.30: FocUull. 6. rész: A fizikai képességek fejlesztése 10. (0: Játsszunk egy Ott I (. rész: Labda (Um.). 10.30: Cimbora. 11. (0: Hírek. 11.(5: Sólyomszem, a nyomke­reső. Amerikai filmsoro­zat V/5. rész (színes). 1130: Kenyér, szerelem, fantá­zia. Olasz film. 15.55: Kajak-kenu Világbajnok- tág. Közvetítés Belgrád- ból (színes). 11.50: Reklámmflior. 17.55: Műsorainkat ajánljuk 1 15.00: Moat mutasd megl Tár­sasjáték. 18.50: Reklámmflior. 18.45: Esti mese (ezines). 11.50: Tévétoroa (színes). 10.00: A hét. (0.00: Hírek. (0.05: Derrick. NSZK bűnügyi filmsorozat: A kolibrik balála (színes). (1.05: Borsos Mlklós-portré. (1.45: Hírek. (1.50: Telesport: — Forma—I. Autóverseny. Kózvetltés Zeltwegból, felvételről (színes). — Sporthírek. KOSSUTH 0.10: Kellemes vasárnapot! 7. (3: Hétkóznapok formálói — a dánszentmiklósl Micsu­rin Tsz-ben. 8.05: Dtkózben. 8.10: Ot kontlneni hét napja. 8. (0: A furfangos cseciemó. Zenéi Játék gyermekeknek és felnőtteknek. 5.40: Schumann: Tornászlnduló. 10.03: Petófl Sándor költészete a forradalomban. 10.(8: Beethoven: c-moll zon­goraverseny. 11.14: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 15.00: Kózvetltée a kajak-kenu VB-ról. 13. (5: Jó ebédhez izéi a nóta. 14.00: Kózvetltés a kajak-kenu VB-ről. 14. (5: Rádiólexikon. 15.17: Oumlkonténcr. Jegyzet. 15. (7: Tartlni-művek. Szigeti József hegedűi. 15.45: Phenjanl levél. 15.58: Szlndbád. Krúdy Gyula regénye rádióra alkal­mazva. I. rész. 17.10: Bartók-kórusművek. Szabó Miklós vezényel. 17.10: A zongoraművészet eled aranykora. 15.45: Az apóitól. Petófl Sándor elbeszélő költeményének rádióváltozata. HL (befejező) rósz. 19.45: Népdalok. Faragó Laura énekel, Tarjám Tóth Ida clmbalmozlk. (0.10: Házy Erzsébet opera­áriákat énekel. (0.37: A Rádió lemezalbuma. ((.10: Sporthírek. Totó. ((.(0: Kamarazene világhírű elóadóművészek tolmácsolásában. 0.10: Elóadja a szerző: Melanie. PETŐFI 7.30: Messiaen: Négy szimfoni­kus meditáció. 0.05: MUka bácsi levelesládája. 8.33: Érdekességek a JOvó hét mdiorából. 9.00: Népdalok. Agai vári Sándorné és Karsai Zslgmond énekel. 0.(0: Szerkeszti a kritikus. 10.33: Azonosságok és kfllOnbsé­11.30: Fények a vízen. Sedlánszky János műsora. K.30: Népdalok. A Belügymi­nisztérium Duna Művész­együttesének népi zene­kara Játszik, Madarász Katalin és Tekersz Sándor énekel. 13.07: Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték, l 14.00: Táskarádió. 13.00: „Családban szeretnék élni...” Riport. I. rész. 13.33: Nótakedvelűknek. 18.(9: Közvetítés a kajak-kenu VB-ról. 18.50: Kritikusok fóruma. 17.00: Ötórai tea. 10.07: Mit üzen a BádlóT 18.43: Mikrofon elOtt az Irodalmi szerkesztő. Jegyzet. 10.00: A vasárnap sportja. Totó. (0.00: Kritikusok fóruma. (0.10: Közvetítés a kajak-kenu VB-rfll. (0.40: Jacques Thibault. Robert Martin du Gard regénye rádióra alkalmaz­va. IV. (befejező) rész. (1.53: Három a kislány. Schubert—Berté daljáté­kénak rádióváltozata. (3.(9: Szellemi térképolvasás. (2.39: A daljáték közvetítésének folytatása. 3. MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió szerb- horvát nyelvű műsora. 7.30: A pécsi stúdió német nyelvű műsora. 8.09: Operarészletek. Muszorgezklj: Borisz Go­dunov. 9.57: Magyar előadóművészek Mozart-fel vételeiből. 5.52: Oj Zenei DJfág. 10.27: Dzsesszfelvételekből. 11.01: Mendelssohn: Éliás — oratórium. 15.34: Kis magyar néprajz. 13.50: Mű vész lemezek. 15.08: A proteet song történeté­ből. 15.51: Verdl-árták. Marta Chlara énekel. 18.04: Zenekari muzsika. 17.45: VeisIkT Nem veistkt Riport. 15.00: A magyar széppróza századai. XXII. rész. 15.15: Kodály: Magyar rondó. 15.29: Tall Vilmos. Bözsietek Rossini operájából. 19.35: Maurlzlo Polllnl zongorázik. 20.37: Brltten-kóruzmdvek. 20.50: Csak fiataloknak I (1.50: A filozófus. Bessenyei György drámájának rádió­változata. Hétfő KOSSUTH I. 25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Szerelmünk hattyú sorsa. Juhász Ferenc vertei. 9.10: A bét zeneműve. 9.40: Kózvetltés a szekszárdi Kólcsey és Wosslnszky óvodából. 10.05: Muzsikáló gyerekek. 10.34: Élelmezésünk JOvóJe. Ér­vek, ellenérvek a Marton- vásárl tudóskongresszuson. 10.54: Kamarazene. II. 41: Egy jenki Artúr király udvarában. Mark Twain regénye folytatásokban. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13.35: Mezók, falvak éneke. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Kathleen Ferrler énekel. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Berlioz: Harold Itáliában — szimfónia. 18.05: Magyar szerzők műveiből. 15.41: Operettfelvételekből. Eli­sabeth Schwankopf éne­kel. 17.10: Énekszóval, muzsikával. 17.10: Írói lótezéstechnlka. Vendégünk: Csurka lit­ván. 18.05: Romantikus kórusmuzsika. 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: Az éjszaka képei. Juhász Ferenc oratóriuma rádióra alkalmazva. 20.01: Nótaest. (0.59: Rádiófolyóirat. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Zenekari muzsika 0.10: Somló Tamás táncdalal- bél. PETŐFI 8.05: Fúvósesztrád. 1.33: Szatmári Ssatyl Sándor dalaiból. 8.55: Operettrészletek. Offen­bach: Orfeusz az alvilág­ban. 10.00: Zenés műsor üdülőknek: 12.00: Nóták. Sudl Farkas Pál népi zenekara játszik. Cserfalvi István énekel. 13.33: Budapest világváros. 12.53: Operarészletek. Saint­S&ens: Sámson és Delila. 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: Szovjet gyermekkórusok műsorából. 14.00: Kettőtói ötig... A Rádió kívánságműsora. 17.00: Ötödik sebesség. 18.00: Erdőn innen, begyen túl. 18.33: Zeneközeiben. 19.30: Könnyűzenei Olimpia (dőntő) Vili. (befejező) rész. 20.00: Tanuljunk gyermeknyel­ven. III. rész. 20.33: Labirintus. 20.48: Egy óra dzsessz. 21.48: Kálmán Imre operettjei­ből. 22.33: Derűre is derű. Folytatá­sos rádiókomédia II. rész. 23.09: Népdalok, néptáncok. 3. MŰSOR 14.05: Zenekül muzsiké. 15.08: A Magyar Rádió ói Tele­vízió gyermekkórusának hangversenye a Zeneaka­démia nagytermében. 18.03: Huszonót perc beat. 18.28: Láttuk, hallottuk. 14.53: Geratet Evans énekel. 17.30: A bét zeneműve. 18.00: A világgazdaság hírei. 19.03: Zseb rádió színház. A Mu­tatványos. 18.32: Négy évtized magyar ope­rája. 19.33: A Tokiói Rádió szimfoni­kus senekarának hangver­senye a Tokiói Rádióbait. aast Vladimir Aakenázl zongo­rázik. (2.30: Tip-top parádé. •¥ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom