Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-09 / 185. szám

I 1978. augusztus 9. t PETŐFI NÉPE • 5 OLVASÓNAPLÓ Gábori Miklós: Alá Tau-Ararát Gábori Miklósnak, az Európa­­szerte jól ismert régésznek négy művét ismeri a magyar olvasó­­kOzönség. Az útikönyvek soroza­tában látott napvilágot a Nap• fényes Mongólia című kötet, ame­lyet. három régészeti ásatásokról szóló könyv követett. Közülük a Régészeti kalandozások a klasz­­szikus, nagy nyugat-európai ős­ember-lelőhelyeket járja körül, a másik kettő is hasonló témakör­ben mozog. Mostani műve az Alá Tau-Ara­rát a régészeti irodalomban ke­véssé ismert szovjetunióbeli lelő­helyeket mutatja be. A szerző fe­leségével együtt az összes jelen­tősebb kutatási területeket meg­ismerte. Müvében rendkívül hasznos tájékoztatást is nyújt az őskori régészet módszereiről a legújabb elméleti megállapítá­sokról és a földtörténet korsza­kairól, melyekben az ősember megjelent a földi téreken. Megis­merhetjük könyvéből a kirgízíai, tadzsikisztáni, grúziai lelőhelye­ket, a Szovjetunió említett álla­maiban folyó kutatások eredmé­nyeit és egybeveti a tudós régész a nyugat-európai klasszikus ása­tások leleteinek tanulságait azok­kal, melyeket a Szovjetunió kü­lönböző ásatási területein vagy a múzeumokban és lelőhelyeken ta­lált tárgyak sugallnak. Rendkívül érdekes utazást tett a szerző a Pamir hegyrendszerének ősi út­jain, a Fergánai medencében és különösen érdekes, eddig kevéssé ismert kutatási eredményekről számol be a kaukázusi lelőhe­lyekkel kapcsolatban. Grúzia, Ör­ményország hegyektől szabdalt, műemlékekben gazdag tájain is a különböző kultúrák gazdag lelet­anyaga rejtőzött a föld alatt. A kutatási eredmények szélesebb körű publikálása minden bizony­nyal az emberi őstörténet kuta­tásának jó néhány elméleti meg­állapítását korrigálni kell majd. Az említett lelőhelyek tanulságai nem egy, eddig megdönthetetlen­nek hitt feltételezést bizonyára más megvilágításba helyeznek. Gábori Miklós azonban nem elégszik meg az ősemberkutatás szovjetunióbeli lelőhelyeinek tu­dományos leírásával, öt a kör­nyezet, az adott területeken élő emberek mai élete, közelebbi— távolabbi történelmi tmúltja is érdekli. AZ olvasó a Szovjetunió néhány keleti köztársaságának hétköznapjaival is megismerke­dik*,' együtt járja be a jó szeműd s az élet apró jelenségeire is ér­zékenyen reagáló régész-utazóval a mai Örményország, Kirgizia, Grúzia, Tádzsikisztán tájait, nagyvárosait, apró falvait, me­lyekben az élet Számunkra néha igen szokatlan körülmények kö­zött zajlik. De nemcsak a tájak, a városok színes kavargását mu­tatja meg a szerző, hanem meg­ismertet az ott élő emberekkel, elsősorban azokkal a tudós kuta­tókkal, akikkel együtt indul fel­fedező útra és akik végigkísérik tízezer kilométernyi vándorlásain. Gábori Miklós nemcsak kitűnő tudós, hanem avatott tollú író is. Élvezetes stílusban megírt köny­vében számtalan derűs, emberi érdekességet jegyez fel, jó szem­mel veszi észre a mai szovjet élet változásainak felgyorsult ütemét és a tudós őszinte elismerésével regisztrálja a szovjet ősember­­kutatás nagy jelentőségű eredmé­nyeit. Rendkívül ügyesen —, min­dig számolva az olvasó általános felkészültségének korlátáival —, adja meg a tárgyalt téma leg­fontosabb tudományos alapisme­reteit. Anélkül, hogy vulgarizálna, közérthető, érdekes, izgalmasan változatos módszerekkel beszél a legelvontabb régészeti problémák­ról is. Emellett érzékenyen reagál a táj érdekességeire, az európai ember számára egyébként nem eléggé ismert szovjet Közép-Kelet egzotikumszámba menő szépsé­geire, könyve tehát mint útinapló is páratlánüVvóriző, érde'késy A Gondolat Kiadó által publi­kált: útleírást a szerző —-jórészt színes fényképfelvételei díszítik. Cs. L. Az idegsérült gyermekekért A Varsó melletti, nagyrészt tár­sadalmi erőből felépített Gyer­­mekegészségügyi Központ tudo­mányos tevékenysége nem csupán a lengyel, de a külföldi szakem­berek érdeklődését is felkeltette. A központ szakemberei külö­nös figyelmet fordítanak a gyer­mek idegrendszeri betegségeinek vizsgálatára. Az idegrendszer rendellenességeinek korai felmé­rése rendkívül fontos a betegsé­gek gyógyításában. A probléma jelentőségét a statisztikai adatok is bizonyítják: az epidemiológiai vizsgálatok 180 ezer lengyel is­kolás gyermeknél mutattak ki szellemi elmaradottságot. A gyer­mekek fejlődési rendellenességé­nek több minit 60 százalékát az idegrendszer betegségei váltot­ták ki. A Gyermekegészségiügyi Köz­pont ideggyógyászati szakrende­lője mellett rehabilitációs szak­rendelő működik, ahol gyerme­kek szülei fontos tanácsokat kap­nak f>7 idegbeteg gyermekek ott­honi foglalatosságát illetően. A központnak 'három, az ideggyó­gyászatban rendkívül fontos osz­tálya korunk legmodernebb mű­szereivel van felszerelve. Ezek az elektroenoefalográfiai, az echoen­­cefalográfiai és az étttektromiográ­­fiai osztályok. Az elektro-encefa­­lográfiaii osztály három Siemens- Elema készülékkel rendelkezik, amelyek közül aiz egyik nem csu­pán az agy bioelektrikus funkciót regisztrálja, hanem a szív műkö­dését és a Vérnyomást is. Az e készülékkel végzett vizsgálatok lehetővé teszik alz epilepszia ko­rai felismerését, s az agyrák, a vérömlenyek és a germyedések megállapítását. . Az echoencefalográfiai osztá­lyon az ultrahangok segítségével az agy belső Struktúrájának vizs­gálatát végzik. Az itt alkalmazott „Echo—3” készülék lengyel konst­rukció és nagy érdeklődés nyilvá­nult meg iránta a hasonló kutató­központokban szerte a világon. A harmadik osztály aiz izom idegrendszerének vizsgálatát vég­zi. A 'közeljövőben egy új részle­get hoznak létre, a reoencefalog­­ráfiai osztályt, ahol a többi kö­zött lehetővé válik a vérkeringés agyi vizsgálata, fájdalommentes módszerrel. E négy osztály komp­lex ideggyógyászati kutatásokat végez majd. A_gyermek-ideggyó­­gy ászát e korszerű kutató-gyógyí­tó intézetének otsztályái az egész országból fogadják • a -kis pacien­seket. (BUDAPRESS — INTER­­PRESS) \ tüzes nyíltól tettük, hogyan derítették fel a rakéták a VÉNUSZT. MEGKEZDIK A MARS KUTA­TÁSÁT — A BOLYGÓKÖZI REPÜLÉS ÓRIÁSI NEHÉZSÉ­GEI A szovjet űrkutatás következő célja a MARS bolygó volt. A 893,ő kg súlyú MARSZ—1 boly­góközi állomást 1962. november 1-én lőtték 'ki. A titokzatos fé­nyű bolygó, melynek a Földtől mért legkisebb távolsága 54 millió kilométer, a maga színes foltjaival, valamint a Schiapa­relli által 1877-ben felfedezett szabályos, Mars-csatornáknak nevezett vonalaival a csillagá­szok állandó érdeklődési körében állt. Az előbbiről szárazföldek­re, tengerekre és így szerves életre, az utóbbiakból pedig ér­telmes lények jelenlétére lehe­tett következtetni. A MARSZ—1 elé nem kisebb célt tűztek ki, mint, hogy fény­képezze le a Mars felületét és rádiójelek útján tudósítson ar­ról, van-e ott élet? Végtelenül távoli célállomása miatt a MARSZ—1-gyel kapcsolatban a legnagyobb problémát a rádió­összeköttetés jelentette. A Kom­­szomolszkaja Pravda egy tudó­sításában leírja-, hogy a MARSZ —1-gyel. összeköttetésben levő rádióközpont antennája 11 eme­let magasságú és 8 darab, egyen­ként 16 méter átmérőjű tükör­ből állott. A közepén elhelye­zett energiagyűjtő duraluminium felületek a nagy távolság miatt rendkívül gyenge rádiójelzéseket összegyűjtik és felerősítik. Megjegyezzük,, hogy a Vénusz bolygóra- útbaindított űrhajónak másodpercenként 27,3 km se­bességgel 'kell startolni a Föld­ről és ekkor útja 4 hónapig -tart. Ugyanilyen sebesség mellett a Marsra 9 hónap alatt lehet el­jutni. A Mars megközelítésére von Braun is kidolgozott egy tervet, amely azonban már. űr­állomás meglétét tételezi fel. A 10 űrhajóból álló Mars-expedí­ciót Itt állítanák össze és abban 70 ember venne részt. A terv • A MARSZ-rakéta. szerint az expedíció -költsége 4 milliárd dollár lenne. Sorozatunk megjelenéséig a „VÖRÖS BOLYGÖT” a szovjet MARSZ és az amerikai MARI­NER és VIKING-sorozatba tar­tozó űrszondák derítették fel. Ezek megállapították, hogy az ottani rendkívül ritka légkör a földi fogalmak szerinti élethez szükséges anyagokat (pL oxi­gént vagy nitrogént) tartalmaz ugyan, de az élet felderítésére szolgáló ún. exobiológiai műsze­rekkel arra a kérdésre, hogy van-e élet a Marson, értékelhető választ nem kaptunk. A következőkben a további bolygók rakétafelderítésének eredményeiről és lehetőségeiről számolunk be. (Folytatása következik.) • A rajzoló elképzelése a VIKING—1 Marsra szállásáról, A rajz feliratai az űrszonda berendezéseit mu tátják, a többi között: a talajmintavevőt, a kamerákat, az időjárás-érzékelőt, a gáz- és talajelemzőt, idő­járás-érzékelőt. A jobb oldali képen: a VIKING—1 által készített marsbeli kép. (Telfotó—AP—MTI—KS) PÁLFY GUSZTÁV MŰTERMÉBEN „Beleszerelmesedtem a kisplasztikába” A mozitárlattól a televízióig A kerámia­stúdió tőszom­szédságában van a Kecske­méten és a me­gyében egy­aránt jól is­mert szobrász­­művész • mű­terme. Nagy és zár.t -kapu. kemény fal választja el a körülötte moz­galmas világ­tól, ám ne higgye senki, hogy valami­féle befelé­­fordulásnak le­het tanúja itt. aki ellátogat az alkotó mű­helyébe. Élő. eleven, sokol­dalú kapcso­lat láncolja Pálfy Gusztá­vot szűkebb és tágabb 'kör­nyezetének tárgyaihoz, történéseihez. Többek között ez derül ki a nála töltött órák alatt. Aki barátságosan ajtót nyit, s aki azután órákon át segít ne­künk, műveinek, alkotói világá­nak megismerésében, most har­minchat esztendős. if m 9 Pingvinek. 9 Jobbra: Pálfy Gusztáv egyik különös alkotása: A virág. Kissé megkésve —* öt-hat év­vel idősebb fejjel, mint társai — végezte a főiskolát. Egyik mes­tere Somogyi József Kossuth­­díjas szobrász volt; neki köszön­heti a legtöbbet, ő hatott rá a legerőteljesebben. Művészi pá­lyáját tulajdonképpen itt Kecs­keméten, szűkebb hazájában kezdte. Akkor figyelt fel rá a közönség és a „hivatalos” veze­tés is, amikor első alkalommal mutatkozott be mozitárlaton — melynek egyik kezdeményezője volt —, egy fővárosi művésztár­sával közösen. Azóta egy évtized sem telt el, de az ő életében mégis jelentős­nek mondható ez az életszakasz. Korszerű, szép, tágas műtermet kapott; társadalmi, s szakmai megbecsülés övezte munkáját; s nevét, alkotásait egyaránt meg­ismerhették helyben is, és a tá­volabbi helységekben is. Volt kiállítása Budapesten, 'Hódme­zővásárhelyen, Vácott, Esztergom­ban, Debrecenben; szerepelt szobraival a Szovjetunióban, Finnországban. S láthatták nem egyszer már a müveit az érdek­lődők a televízió képernyőjén is. Köztéri szobra áll' a megyeszék­helyen kiéül Lakiteleken és Or­­goványon. • A szobrász munka közben. Vörösréz virág, nikkel alma Érdemes körülnézni a műte­remben. Az egyik helyen köny­vek a mennyezetig; arrébb száz­féle kaktusz; s megint másutt szerszámok, talán két-háromszáz féle is; és szemben ezekkel gé­pek. Csiszoló, forrasztó, galvánozó, •fúró, reszelő .masinák. A lépcső falán, és a galérián kitömött ál­latok, madarak, mindenféle cson­tok, koponyák. „Szeretem az állatokat, a nö­vényeket, általában a természe­tet. de még pontosabban az éle­tet.” Ezt mondja, amikor látja elgondolkozó, tűnődő szemlélődé­sünkéit. A szobrok olykor tenyérben elférnek. „Beleszerelmesedtem a kisplasztikába” — mondja ezzel kapcsolatban. Nekem meg erről áz iut eszembe, amit az egyik budapesti kritikus írt le róla: „Arasznvi monumentalitás”. Miért? Talán mert olykor kita­pintható témáiban a lét filozó­fiája lelhető fel. Azt rnondia pél­dául a beszélgetés legelején: „Szörnyű, hogy vannak kdousz­­tulóban levő állatfajták!” Aztán meg így sóhajt fel: „Nem győz­tük le a sárkányt, higgyétek el...!” Miért? — kérdezem. „Mert «ok a rossz még: az em­bert butaság, gonoszság.” — Sokat töprengsz? — Mindig. És szobrainak az anyagai? So­kán azt' gondolnák: a szobrász követ farag, fát hasít, gipszet formál. Persze ilyen is van. Ám nem ő. Pálfv a vörösrézzel, bronzzal, alumíniummal, vassal nikkellel „bajlódik”. Ezekből for­mál — sokszor össze-„elegyltve”. „kombinálva” emberi és állati figurákat, különféle jelképeket. Van itt óriásmolekulák egymásba kapaszkodása; gyümölcseit kíná­ló leány; nikkel ragyogású nagy alma; köréle csavarodó kígyó; félig ember, félig állat kegyetle­nül „lemeztelenített” koponyája; vörösréz virág, vassal „reálisab­bá” téve; haldokló, csonkított fa­rönk fémből... És a szobrok címei? Mennyire sokat sejtetőek, mennyire „árul­kodnak”! Az ilyenek: „Üzenet a rezervátumból”; „A fészek”; „Csuka-dráma”; „Az utolsó si­koly". „Téma? Az mindig van” — A kisplasztikát szereted, .műveled” inkább. Miért? — Nem kell alkalmazkodnom a nagy környezethez. Inkább el­mélyülhetek munkáimban. Min­dig gondolatokat akarok kifejez­ni, olyan szobrászi eszközökkel, melyek megadják a törekvés aranyfedezetét. — A természet? • Az alma. (Ezzel a művel a szobrász nagy sikert aratott, legutóbb a debreceni orsságoa tárlaton.) — Testközelben vagyok virág­gal, röggel, sziklával. A halak­kal1, 'madarakkal. — Milyen a jó szobor szerin­ted? — Amit nem lehet szavakkal soha egészen elmondani. — Kell, jó az absztraktció? — Feltétlenül. De csak amíg a fel ismerhet őség határain belül maradhatunk. — A humánum sugárzik a mű­vekről. Céltudatos törekvés ered­ménye ez? — Ügy vagyok vele, hogy vagy maga az ember, vagy az ember­hez közel eső tárgyaik legyenek jelen a kész munkán. — Mindig van ötlet, gondolat elég, ami szoborrá alakul át a munka során? — Téma? Az mindig van. Csak győzze az ember idővel, erővel. — S mi adja a témát: egy él­mény, vagy egy-egy elővülanó gondolat? — Mindkettő. Díszlépés a semmibe Pálfynál — eddigi téma- és formavilágának, fő jellemzőinek megtartásával — jól látható, ha­mar észrevehető változás, „lecsa­pódás”, — egyszerűsödés, letisz­tulás — következett be az el­múlt évek alatt. Jellemzője az általánosításra való törekvés. A lekerekítésibe — ahogyan ő mond­ta. S minden szobrán az eszmei­ség, az alkotó által nem titkolt — sőt hangsúlyozott — filozófiai mondanivaló érződik. Az ember és a tárgyak, az ember és az anyag viszonya izgatja. Néha csúfondáros, groteszk, leleplező tud lenni. Például a Díszlépés a semmibe című művével. A ki­tárt karú, lendületbe jövő — de fél lábú — férfialakkal megdöb­bentően bat a nézőre. Eszünkbe jut, amit ezzel kapcsolatban mon­dott, hogy a szobor készítőjének miként kell hatnia. — A nézőt meg kell állítani mondta —, valamivel meg kell lepni; esetleg megdöbbenteni, i Varga Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom