Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-01 / 178. szám (179. szám)

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! TIZENHÁROM EGYÜTTES A VÍZISZÍNPADON A KALOCSAI TÁNCOSOK A LEGJOBBAK KÖZÖTT TÍZEZREN A HÍRES SÁRKÖZI LAKODALOMBAN Csúcspontjához érkezett el a hét végén — szakmai és látványosságban mindent felül­múló programjával — a VI. Duna menti folklórfesztivál. Mintha külön hangsúlyt ka­pott volna a Kalocsa határában felállított tábla is udvarias feliratával: „Üdvözöljük városunkban.” A hazai érdeklődőkkel együtt kaliforniai, dániai, angliai, csehszlovák, NDK-beli, belga, francia, osztrák és más vendégeket köszöntött a zászlódíszbe öltözött város. £s maradandó élményeket nyújtó ese­mények színhelye volt a hét végén Baja is, valamint a dunántúli Sárköz vidéke. Véget ért a folklór- fesztivál • Vitányi Iván átveszi a dijat dr. Gajdács! Istvántól. AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIII. évi. 178. szám Ára: 90 fillér 1978. augusztus 1. kedd Szombaton délelőtt elsőként a tizennégy külföldi és kilenc ha­zai együttes vezetői érkeztek meg a nemzetközi zsűri értékelésére. A szakmai véleménycserén részt- vett több megyebeli amatőr tánc­csoport irányítója is, hogy a ké­sőbbiekben ki-ki hasznosíthassa az elhangzottaíkat. A bíráló bi­zottság szerint a fellépő csopor­Magyar felszólalással kezdődött a havannai vitafórum Delegációnk találkozója a chilei vendégekkel Látogatás a szovjet nemzeti klubban Fort Péter és Pogány Irén, az MTI tudósítói jelentik: Magyar vitaindító felszólalás­sal kezdte meg munkáját a ha­vannai VIT egyes számú vitaköz­pontja, amely a fiataloknak és diáikoknak, a világbékéért, az enyhülésért, a biztonságért, a nemzetközi együttműködésért, a fegyverkezési hajsza megszünte­téséért, az általános és teljes le­szerelésért folyó harcával foglal­kozik. A legfontosabb havannai vita­fórum megalakulását követően, akárcsak a többi négy vitaköz­pontban, a résztvevők bizottsá­gokban folytatták a munkát. A megnyitón Rajcsányi Péter, a magyar VIT-delegáció politikai csoportjának tagja hangsúlyozta: az emberiség előbb vagy a fegy­verkezési hajsza megfékezésének, vagy egy új világháború kirob­banásának lehetősége áll. Java­solta: az európai enyhülés és a békéért folyó harc szolgálatára hozzanak létre össz-európai if­júsági tömörülést. Felszólította az európai kontinens fiatalságát, hogy tevőlegesen .vállaljon részt a reakciós és a háborút szító erők elleni küzdelemben. A résztvevők hangoztatták: akkor amikor világszerte mint­egy ötszázmillió ember soha nem lakik jól, évi négy és fél milli­árd dollárt — a fejlődő országok­nak nyújtott anyagi támogatás huszonötszörösét — fordítják az imperialista hatalmak fegyverke­zésére. Támogatták a felszólalók a neutronbomba elleni világmé­retű kampányt. Elítélték a pe­kingi kormánynak az imperialis­ta hatalmakkal szövetkező poli- (Folytatás a 2. oldalon.) REKORDTERMÉS VOLT ZÖLDBORSÓBÓL — Ma már nyugodtan elmond­hatom, hogy rekordtermés volt zöldborsóból — tájékoztatott Bá­rón]/ András, a Kecskeméti Kon­zervgyár főmérnöke. — A me­zőgazdasági üzemekkel 835 va­gon nyersárura szerződtünk, s eddig 903 vagonnal szállítottak a gyárba. Még 7—8 vagonra szá­mítunk és ezzel a borsószezont le is zárjuk. • Naponta 10 vagon zöldbab érkezik a termelőktől a Kecskeméti Konzervgyárba. Képünkön a tehergépkocsiról a (eldolgozó gépsor fo­gadógaratjába ömlesztik a terményt. tok magasabb felkészültségi szint­ről tettek tanúbizonyságot, mint a legutóbbi, három évvel ezelőtt rendezett fesztiválon. Különleges színt hozott Tokaj-hegyaljáról a domaházi népi együttes. Kiemel­kedett a Bács-Kiskun megyebeli öregcsertő népi együttese is. A szakmai eszmecserén fölszólalt a Zakopanéból érkezett lengyel „Klirnek Bachleda” ének-és tánc­csoport egyik képviselője, aki kö­szönetét mondott az itt tapasztalt bemutatkozási és tájékozódási lehetőségekért. A nemzeti lobogóikkal és a Duna menti folklórfesztivál emb­lémájával ékesített I. István út délután a hagyományos és nagy érdeklődéssel várt menettáncá-* nak adott helyet. Több mint ezerháromszáz színpompás nép­viseletbe öltözött táncos vonult el két órán át a nemzetközi szak- tekintélyekből álló zsűri, no meg tizennégy-tizenötezer érdeklődő előtt. A bírálóbizottság a nagy hírű Kalocsai Népi Együttest és a gombosi gyöngyösbokrétásokat találta ez alkalommal a legjobb­nak. A produkciókat megcsodál­ták több külföldi fesztiválrende­zőség képviselői, és a szakmai kí­váncsiságtól vezérelt sárospataki és szegedi nemzetközi néptánc­tanfolyam résztvevői is. A rendezvényekre végül kétség, telenül a szombati gálaest tette fel a koronát. A Város-kert han­gulatos szabadtéri színpadának ezerötszáz üdülőhelye már jóval korábban gazdára talált. Ez sem szeghette kedvét a folklórizmus többi ifjú és idősebb hívének, akik szinte álló koszorút alkottak a park öreg és terebélyes fái alatt, az öröktűzként lobogó fák­lya lángja mögött. □ □ □ Az emlékezetesen ünnepi est a Bács-Kiskun megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottsága alapításában létrejött Népek Barátsága-dij át­adásával vette kezdetét. Az ese­ményen megjelent Katanics Sán­dor, az MSZMP megyei bizott­ságának titkára, a Kulturális Mi­nisztériumot Kiss Jenő közműve­lődési főosztályvezető képviselte, s jelen voltak a város és a járás párt- és állami vezetői is. Ebben a megtisztelő kitüntetés­ben részesült dr. Vitányi Iván, a Népművelési Intézet igazgató­ja, Pesovár Ernő, a Magyar Tu­dományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának munkatár­sa, dr. Bárth János, a kalocsai Visky Károly Múzeum igazgató­ja az Ötventagú szófiai Raduil folklóregyüttes, a lengyel hegyi táncokkal érkezett „Kiírnék Bachleda" ének- és táncegyüttes, valamint a legnagyobb közönség­sikerű, a törökországi népi ha­gyományokat ápoló FOTEM-fol- klóresoport. A díjakat — köztük azokat, amelyeket a kalocsai üze­mek, szövetkezetek és gazdaságok ajánlottak fel — dr. Gajdácsi Ist­ván, a Bács-Kiskun megyei Ta­nács elnöke nyújtotta át. Ezután magávalragadó, ferge­teges hatású gálaműsor követke­• A díjnyertes együttesek vezetők zett a házigazdák kétszeresen ki­váló együttesének nyitányával. A közönség meg-megújuló és sok ismétlést követelő tapsa közepet­te mutatták be tánc- és énektu­dásukat a román, bolgár, Cseh­szlovákia, NSZK-beli, osztrák, a doni kozák, lengyel és török együttesek. Megyénk színeit a kalocsaiakon kívül a csátaljai produkciók képviselték. □ □ □ A Duna menti folklórfesztiválok másik hagyományos városaként Baja vonzotta az érdeklődőket. Miután kihirdették A folklór he­lye és szerepe a mai életben té­májú országos honismereti pá­lyázat eredményét, s a honisme­reti mozgalom időszerű kérdései­vel foglalkozó előadások is el­hangzottak, délután a folklór mai továbbélését és megújulását szem­léltető filmeket vetítettek. A né­zők az eddigi Duna menti folklór- fesztiválok legszínvonalasabb tán­cait láthatták i a Központi Film­színházban. Este az egyedülálló atmoszférát sugárzó víziszínpádon lépett fel tizenhárom együttes. A bemutat­kozó csoportok testvérmegyénk, a krími terület Baja testvérvárosa: Zombor, illetve lengyel, török, NDK-beli, szerb, bolgár, román és más népek folklór-hagyomá­nyait, szokásait elevenítették meg, nagy közönségsikert aratva. Be­mutatkozott itt a megyénket rep­rezentáló öregcsertői, kalocsai és hercegszántó—garai együttes is. Nem csalódtak azok a lelkes ren­dezők sem, akik a város- és kör­nyékbeli lakók folklorizmus-sze- retetére számítva több ezer ér­deklődőt vártak a reflektorfény­ben úszó Sugovioa-partra. A ven­dégek között ott volt zombori testvérváros tanácsi küldöttsége is. A gazdag és változatos feszti­válzáró program hatósugarából nem maradt ki a bajai járás több nemzetiségű nagyközsége, Bács­almás sem. A művelődési központ színpadán a gombosi és sziváci együttesek léptek közönség elé. □ □ □ Vasárnap túlzás nélkül meg­mozdult a Tolna' megyei Sárköz népe. A Szekszárd környéki fal­vak lakói a megyeszékhely ér­deklődőivel és a sok-sok távolab­bi országrészekből, valamint a külföldről a nagy esemény szín­helyére látogató emberek együtt örülhettek a sokféle — és több helyen megrendezésre került —, kulturális programnak. A fesztivál egyik legfőbb szín­helyévé vált a sárközi néprajzi­népművészeti emlékekben gazdag és külsejében is nagyon rokon­szenves Decs nagyközség. Itt a tanácsháza emeleti termében dél­után Kovács Sándor tanácselnök üdvözölte az eseményre érkezett rangos vendégeket. Eljött a fesz­tivál „csemegéjének” ígérkező sárközi lakodalmas-napra Foska István külügyminiszter-helyettes, Katanics Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára, dr. Gajdócsi István megyénk tanácselnöke^ dr. Maróti Gyula, a KÖT A főtitkára, Kiss Jenő, a Kulturális Minisztérium főosztályvezetője, valamint Kecs­kemét és Baja párt- és tanácsi vezetői, akiknek jó alkalom volt — a műsorokban való gyönyörkö­dés mellett —, a további közös cselekvést is megvitatni a velünk szomszédos megye első számú ve­zetőivel. A mintegy tízezer személy rész­vételével lezajlott „világraszóló^ sárközi lakodalom hangulata már a kezdet kezdetén magasra tört, amikor a zsúfolt sorfalak között a vendégék a lakodalmi játék gyönyörű színhelyére: az iskola és a templom közötti térre sétál­tak közösen, hogy részesei lehes­senek a hagyományos népi „szer­tartásnak”. (Folytatás a 3. oldalon.) hogy nagy ütemben megkezdő­dött a zöldbab feldolgozása, kü­lönböző újításokkal a zöldborsó- töltő gépeiket alakítják át zöld­bab töltésére, mii által 30 száza­lékkal növelik a babfeldolgozó kapacitást. Nagy szükség van erre, mért zödbalbból ugyancsak rekordter­més ígérkezik. A nagyüzemi gaz­daságok jó részében ugyanis a tervezett hektáronkénti 40—50 mázsával szemben elérik a 140— 150 mázsás zöldbab termést. Ezért most arra törekszenek a gyár­ban, hogy a napi 10 vagon zöld­babfeldolgozó kapacitást 11—12 vagonra növeljék. A műszaki in­tézkedések mellett, a létszámhi­ány ellensúlyozására, bevezették a 12 órás műszakokat. Mindez azt is tanúsítja, hogy a gyár dol­gozó kollektívája nagy felelőssé­get érez a termés megmentésé­ért és jó minőségben való feldol­gozásáért. A Kecskeméti Konzervgyár I- es telepén közben már az uborka tartósítását is megkezdték, amely­ből 10 vagonnal vesznek át na­ponta. A Il-es telepen a málna, a meggy és a cseresznye feldol­gozása már befejeződött. Jelenleg a sárgabarack és az őszibarack konzerválása folyik. Néhány nap múlva megkezdik a paradicsom­éi a kukoricafeldolgozó gépso­rok üzemeltetését is, mert au­gusztus elején mindkét termékből megérkeznek az első szállítmá­nyok. N. O. A főmérnök ezután elmondta, hogy nem volt könnyű feladat a borsófeldolgozás. Az üzem dol­gozóinak június eleje óta csak egy szabad vasárnapjuk volt. A munkát nehezítette az időjárás is, mert sokszor hét közben alig ér­kezett nyersáru a mezőgazdaság­ból, hétvégeken viszont alig győzték átvenni. Ráadásul tovább növekedett a létszámhiány, százhússzal keve­sebb munkása van a gyárnak, mint tavaly. Ezt munkaszerve­zéssel, műszaki fejlesztéssel, újí­tások bevezetésével igyekeztek ellensúlyozni. Az idén például már közvetlenül a sterilizálás után azonnal zsugorfóliás csoma­golással exportra készítették élő a borsót, s eddig több mint felét el is szállították. Ily módon egy rakodás kiiktatásával munkaerőt takarítottak meg, s a szűkös raktározási gondokon is enyhítet­tek Sokat segített a borsószezon nehézségeinek leküzdésében az is, hogy a munkában ugyan­csak kiválóan helytálló TMK-sok a kukorica gépsort is átalakítot­ták borsófeldolgozásra. Most, • Asszonyok a zöldbabfeldolgozó gépsor mellett. • A krími énekkar, a bajai szereplés közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom