Petőfi Népe, 1978. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

1978-07-16 / 165. szám

1978. július 16. • PETŐFI NÉPE • 1 «SPORT. SPORT - SPORT FOGATHAJTÄS Harmincnyolc fogat nevezett a világbajnokságra FUlöp herceg is bakra ül Kecskeméten Kecskeméten megkezdődött a visszaszámlálás. Még 38 nap van hátra a IV. Fogathajtó Világbajnokság rajtjáig. Az elő­készületek zavartalanul folynak. Ezekben a napokban feje­ződött be a versenypálya végleges kijelölése a kecskeméti Széktói Stadion—Miklóstelep—Nyírierdő—Széktói Stadion útvonalon. — A földhivatal már meg­kezdte a pályarajzok sokszorosí­tását — tájékoztatott bennünket Lőrincz István, a rendező bizott­ság tagja. — A pálya és az egyes pályaszakaszok a nemzetközi előírásoknak, a szigorú verseny- szabály követelményeinek meg­felelően készültek. Az „A” sza­kasz (lépésszakasz) 1170 méter hosszú lesz. A pálya „B” szaka­sza (ügetőszakasz) 12 ezer méter, a „C” szakasz (akadályszakasz) 8 ezer méter. Ezt ismét egy 1170 méteres „C” szakasz (lépés­szakasz) követ, majd végül az „E” szakasszal, a 11 ezer méte­res ügetőtereppel ér véget a pá­lya. Alapkövetelmény, hogy az egyes pályaszakaszokat szigorúan meghatározott idő alatt kell a versenyzőknek teljesíteni. Az „A” szakaszt: 15 kilométer/óra alatt, a „B”-t: 7 km/óra, a „C”-t: 18 km/óra, a „D”-t: 7 km/óra, vé­gül az „E” szakaszt: 16 kilomé­ter/óra alatt. A szigorú verseny­bírák minden pályaszakaszon ott lesznek és mérik az időt, -illet­ve ellenőrzik a verseny szabá­lyosságát. A verseny érdekessé­ge, hogy a világbajnokságon nemcsak a meghatározott kilo­méter/óra túllépéséért jár bün­tetés, hanem a lassúbb hajtásért is. A VB résztvevői .'csak a rajt előtt 24 órával értesülnek a pá­lya hollétéről. Tájékozódásukat természetesen részletes térkép segíti. Ennyi minden bizonnyal elég is annak érzékeltetéséré, hogy embert és lovat egyaránt igény­bevevő, nagy világverseny házi­gazdája lesz Kecskemét. Ennek megfelelően nagyok a feladatok is. Csütörtökig pontosan har­mincnyolc fogat nevezése érke­zett meg. Kérdéses volt még a spanyolok két, illetve a belgák egy fogatának a részvétele. A legtöbb négyest, hetet a házi­gazda jogán Magyarország indít­hatja. Az angolok és a lengye­lek 5—5, az NSZK-beliek és a hollandok 4—4, a csehszlovákok és a svájciak 3—3, a franciák, jugoszlávok és osztrákok 2—2 fogatot neveztek, niíg a svédek egy fogattal jelezték indulási szándékukat. A magyar válogatottnak tehát rendkívül erős, nagy mezőnyben kell majd ismételten bizonyíta­nia, hogy nem véletlenül került ennek a szép sportágnak a nem­zetközi élmezőnyébe. A keret — talán felesleges is hangsúlyozni — csupa ismert versenyzőkből áll. Bálint Mihály (Szilvásváradi MEDOSZ), Bárdos György (Gyöngyösi MEDOSZ), Fintha Gábor (Hortobágyi MEDOSZ), Fülöp Sándor (Kecskeméti Ma­gyar-Szovjet Barátság Tsz). A közelmúltban igazolt át az Apaj- pusztai MEDOSZ-ból. A világ- bajnokságon a Tóth-Abonyi Sán­dor1 által összekovácsolt fogatot hajtja. Muity Ferenc (Kiskunfél­egyházi Lenin Tsz SK) Mélykúti­ról i igazolt át, s a sérüléssel bajlódó világbajnok, Abonyi Im­re fogatát hajtja majd'. A ke­ret' további tagjai: Mátyus Vik-, tor (Szilvásváradi . MEDOSZ) és Pápp József (Dömsödi MEDOSZ). Egy csapatot három fogat al­kot. kérdés tehát, hogy kik kap­nak majd bizalmat a válogatott képviseletére. j— Augusztus 23-ig kell el­dönteni, hogy csapatban kiket kívánunk indítani — mondta dr. Várady Jenő, a Magyar Lovas Sízövetség országos szakfelügye­ltje. — Az eddig nyújtott telje­sítmények alapján úgy néz ki, hogy Bárdos és Fülöp helye már biztosítva látszik. A harmadik helyre többen is pályáznak. A legnagyobb esélye Muitynak van. — Milyen alapvető szempon­tok szerint kezdte meg, illetve folytatja a felkészülést a magyar válogatott? — kérdeztük. — A tavalyi EB-győzelem után döntöttünk; magasra kell ' . tenni, a mércét, ott kell folytat­ni, olyan színvonalon, ahol ab­bahagytuk. Ezeket a szemponto­kat vettük figyelembe a váloga­tott felkészítése során. Pakson mindenki a várakozásnak meg­felelően hozta a formáját. Az­tán Hortobágyon volt egy ellen­őrző verseny, ahol tovább emel­tük a követelményeket. Közben versenyzőink Európa egyik leg­rangosabb hajtóderbyjén bizo­nyítottak Hamburgban. Fülöp az első, Finta a második helyen végzett. A pogyebrádi versenyen Bálint bizonyult a legjobbnak. A jövő hét végén Apajpusztán rendezzük az utolsó felkészülé­si versenyt, amelyen kötelező lesz a válogatott kerettagok in­dulása. Ezt követően pedig Üllő­re költözik a csapatunk, ahol együttes edzőtáborozáson vesz részt. — Mi a véleménye a kecske­méti előkészületekről? — Csak a legnagyobb elisme­réssel szólhatok arról a lelkes, segítőkész hozzáállásról, amit ta­pasztaltam. Bizonyos vagyok ben­ne, hogy Kecskemét méltó házi­gazdája lesz a világbajnokság­nak. S hogy valóban méltó legyen, azért sok minden történik ezek­ben a napokban a hírős város­ban. A verseny rendezőit azon­ban nemcsak a helybeli ten­nivalók foglalkoztatják. Kisebb, 'nagyobb „szenzációk” is korbá­csolják a kedélyeket. Például az, hogy a korábbi jelentésekkel el­lentétben Fülöp herceg, a Nem­zetközi Lovas Szövetség elnöke meggondolta magát, úgy döntött mégis bakra ül Kecskeméten. A nevezés tanúsága szerint Collin- son és Parker mellett Fülöp al­kotja a VB-n részt vevő angol. válogatottat. Az érdeklődés rendkívül nagy, itthon és külföldön. A belépője­gyek hatvan százaléka már gaz­dára talált. Akiknek nem sike­rül bejutni a versenyekre, azok a napi sajtóból, illetve a rádió­ból, a televízióból értesülhetnek az eseményekről. Eddig huszon­öt külföldi tudósító jelentette be részvételét. Az angol, az NSZK- beli és a Magyar Televízió köz- ' vetít, illetve filmet készít a IV. Fogathajtó Világbajnokság kecs- ■ keméti eseményeiről. Őszintén reméljük, hogy a rendezők törekvései eredménye­sek lesznek, s Kecskemét példás házigazdaként kerül majd a tu­dósításokba, a filmkockákra — tovább öregbítve a magyar ven­déglátás jó hírét. Banczik István Űjjáéled a sport Dunaszentbenedeken Dunaszentbenedeken, a kalo­csai járás kicsiny községében körülbelül 10 év óta alig volt va­lamilyen sportélet. A régi, s né­hány szép sikert elért generáció rég abbahagyta, az új pedig se­hogy sem alakult. — Úgy tűnik, hogy a hosszú szünetnek a végéhez értünk — írja a sportrovaüurikhoz küldött levelében Pénzes Imre tanár, aki bár nem testnevelő szakos, mint volt labdarúgó-játékvezető és sportvezető, minidig szívesen fog-1 lalkozott a fiatalok sportolásá­val, elsősorban persze a labdarú­gókkal. — Az idén társadalmi munká­ban felépítettük a jótalajú lab­darúgópályát, s megindult itt a sportélet. Ma már 15—22 évesig mintegy 25 labdarúgó edz rend­szeresen, pedig a heti két edzés­re, ilyenkor „dologidőben” nem könnyű megnyerni a falusi fia­talokat. Túl vagyunk már több barátságos jellegű mérkőzésen, s az ősszel a járási bajnokságban indul Dunaszentbenedek csapata. A dunaszentbenedek! labdarú­gók már egy „kézzelfogható” si­kert is magukénak mondhatnak. Indultak ugyanis a járási spar- takiád döntőn, s a labdarúgás­ban 16 csapat közül a 3. helyet szerezték meg, ami nem kis meg­lepetést okozott a régi, ismer­tebb csapatok körében. Az érem- és oklevéldíjazáson félül még 3000 Ft jutalmat is kaptak a sportfelügyelőségtől. Most éledezik a női kézilabda­csapatuk, s megalakult az MHSZ lövés zklubja. A munka tervszerűen folyik a sportkörben, s a régi labdarúgók szívesen segítenék. Sajnos, a fél­szerelésük — mint mondják — igen szegényes, s ezért minden bizonnyal örömmel vennék, ha valamelyik megyei nagy egyesü­let használt, régi felszerelés át­adásával támogatná a kis község lelkes csapatát. Az alig 1500 lé­lekszámú község fiataljai azt sze­retnék bizonyítani, hogy szerény keretek köat is lehet elérni fi­gyelemre méltó eredményeket. Sz. Z. Őzvadászat Bcjtvényfejtőinknek most módja nyí­lik „Szvadászatra”, rejtvényünk víz­szintes és függőleges vadászősvényein. Aki egy blján másfél tucat özet „el­ejt". az már kiváló vadász és részt vesz a jutalmak sorsolásában. A sarokkockák betűi: F, G, M, K. VÍZSZINTES: 1. (Beküldendő.) Ter­jedő kór. 12. A Szovjetunió egyik köz­társasága. 14. Föléje telepszik. IS. (Be­küldendő.) Készíti az ebédet. 16. Elő­deik. 18. Vissza: lusta. 20. Hajszolja. 21. Megtréfál, lóvá tesz. 22. Fon. 23. Fordított strázsa. 28. Elviselhetetlen, el­átkozott. 27. (Beküldendő.) Erdei vad. 28. Csőcselék (angolból átvett szó). 30. AEK. 31. Lóbiztató szó. 33. (Bekülden­dő.) Egy bizonyos állat „vánkosa”. 34. (Beküldendő.) Elébe került. 35. Bősé­gesen áraszt. 36. Sportszer. 38. Annak a tulajdona. 39. (Beküldendő.) Mint — a 27. számú sor. 40. (Beküldendő.) Fér­finév. 41. Fordított számnév. 42. Muta­tó névmás. 44. ÜJ-zéiandl és spanyol gépkocsik betűjele. 45. Azonos betűk. 47. Sürgősebb (+’). 49. Hideg, száraz keleti szél Erdélyben. 51. Tessék, fog­jad I 52. Autóközlekedési Tanintézet. 54. Had. 55. Lábikra. 56. Mutatószó. 57. Lyka Károly. 59. Fél perel!) 60. Azo­nos betűk. 62. (Beküldendő.) Zöldség­ből készített étel. 65. A pécsi balett vezetője (Imre). 66. (Beküldendő.) Aki­ket pálcával ütlegeltek. FÜGGŐLEGES: 2. (Beküldendő.) Ko­rábbi. 3. Község a keszthelyi járásban. 4. Vissza: ezen a helyen. 5. Azt az il­letőt. 6. (Beküldendő.) 7. Tévesen Írok. 8. Erdő fele. 9. Falánk. 10. Égess. 11. Fenő. 13. (Beküldendő.) Megduplázott. 15. (Beküldendő.) Korosabb strandoló hölgyek. 16. OEA. 17. Kosár. 19. (Bekül­dendő.) Szárazgally-nyalábok. 24. (Be­küldendő.) Község Szekszárd mellett. 26. (Beküldendő.) Diadalmas. 28. Kínai államfő volt. 29. Pálca. 31. Téglada­rab (!) 32. Hogyishívják. 36. Vissza: légyfélék lárvája. 37. (Beküldendő.) Színművészünk (Lajos). 42. Zuhanj. 43. Kutyája. 45. Kukucskál. 46. Zeller fe­le. 48. Női név. 50. Olajáért termesz­tett növény. 52. Fordított köszöntés. 53. Illendő. 56. Felesége van. 58. Vég­tag. 61. Kilogramm. 62. Fele fele. 63. Mutató névmás. 64. Ökör belseje. 65. Idegen és. Beküldendő: a „vadászzsákmány”» vagyis az Oz-et tartalmazó sorok meg­fejtése. G. Gy. A július 9-én közölt keresztrejtvény helyes megfejtése: „Szép a nyár. • kéklő végtelenség, ag ég fölöttünk szik- rázóan ragyog. Álldogálnak a púpot petrencék...” Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megfejtői közül könyv- utalványt nyertek: Llpák Ferencné, Já­noshalma; Bacsó Károly, Kiskunhalas: Kocsis Ilonka, Kiskunfélegyháza; Gro­ber Györgyné, Nemesnádudvar. NÉPI BIRKÓZÓK A VILÁG GYEPSZŐNYEGEIN 50-féle nemzeti birkózás a Szovjetunióban A közel 130 nemzetet és ki­sebb népcsoportot számláló Szov­jetunióban, mintegy 50-féle nem­zeti birkózást űznék. A legked­veltebb sportágak egyike, amely­nek eredete a népi életforma sa­játos megnyilvánulásaiban gyö­kerezik. A birkózás ősidőktől fogva az ifjúság nevelésének egyik iskolája, a testi erő, ügyes­ség, bátorság, a férfiasság leg­főbb kifejezője. A népszerű via­dalokon nem egyszer egyik fon­tos próbatétele volt a vezérré választásoknak. Timur Lenk sír­jából előkerült leírások szerint egy erejéről és rendíthetetlen bá­torságáról híres harcos a reá­törő ellenség kezéből kicsavarta a buzogányt és karjait hátracsa­varva várába hurcolta. Népszerűek voltak orosz föl­dön a vásárokban megrendezett birkózóversenyek. Így fedezte fel Kuprin, minden idők leghíresebb orosz birkózó bajnokát, Ivan Makszimovics Poddubnijt, a da­liás zaporozsjei kozákot, aki az orosz övbirkózás mestere volt. Makszim Gorkij „Találkozásunk” című elbeszélésében örökítette meg a legendás hírű orosz hős életét, aki 1905-ben Párizsban megnyerte az akkori idők nem hivatalos világbaj noságát. Pod- dubnij Párizstól iPétervárig, sőt Amerikában sem talált legyőzőre. Hatszor nyert világbajnokságot, és elnyerte a „Szovjetunió Nép­művésze” kitüntetést. Emberi nagyságára jellemző, hogy 1927-ben — a világválság idején — 57 évesen Amerikában turnézott, és szabadfogásban, amit ott sajátított el, néhány nap alatt, legyőzte a 'leghíresebb pro­fesszionistákat. Tiszteletdíjaiból egy vagon búzát vásárolt és el­küldte az aszálysújtotta kubá- nyi kozákfalvak éhezőinek. Az orosz nép nem feledte el legen­dás hősét — Moszkvában min­den évben tiszteletére rendezik meg a leghíresebb nemzetközi birkózóversenyeket. A Dzsagar című kalmük nép­eposz kétszáz részletben számol be a daliás idők birkózóküzdel­meiről. Sota Rusztaveli, a grúz irodalom klasszikusa a Tigris­bőrös lovag című eposzában szin­tén leírja a grúzok „csidaóba” nevű nemzeti birkózását Szabá­lyai ma is változatlanok. Grúz népviseletben, eredeti népi mu­zsika kíséretében birkózzék. E birkózás leghíresebbike Levan Tediasvili, München és Mont- reái kétszeres szabadfogású olim­piai bajnoka még Lenin-rendet is kapott A szovjet birkózók először a helsinki olimpián léptek nyilvá­nosan porondra, azóta valósággal letarolták a világversenyek ba­bérjait. A szabadfogású birkó­zásban, a klasszikus kötöttfogá­sú birkózásban és a szambóban is utolérhetetlenek. A nem hiva­talos nemzetközi ranglista veze­tői, akiket immár több mint két évtizede sikertelenül próbálkoz­nak megelőzni az USA, Bulgá­ria, Irán és Japán legjobb bir­kózói. Ennek az egyedülálló siker- sorozatnak alapja, a társadalmi támogatás mellett a tudományos felkészítés és a sokmilliós tö­megeket számláló népi birkózás. A Szovjetunió valamennyi köz­társaságában évente megrende­zik a birkózóbajnokságokat, és a nOHTACCCP 10 • Az örmény „kofa” népi blrkósás egy jelenete postabélyegen. legjobbak az össznépi spartakiá- dokon mérik össze erejüket. Itt találkoznak a különböző nemzeti stílusok képviselői, a grúz, az ör­mény, az üzbég, a kirgiz népi birkózás művelői a moldvai be-' gyi birkózókkal, vagy a kazah, tadzsik stb. bajnokaival. Ok a Szovjetunió bajnokai, a világbaj­nokságok, olimpiák legyőzhetet­len 'hősei. E népi birkózások mindegyike általában két tőről ered. A kö- töttebb változata az orosz és uk­rán övbirkózásra, a szabadabb formája pedig perzsa eredetre) vezethető vissza, innen pedig el­juthatunk: az ó-egyiptomi népi birkózás hagyományaihoz. Kovács Sándor MAI MŰSOR Vasárnap TELEVÍZIÓ 1.59: Idősebbek Is elkezdhetik! Tévétorna. (Izm.) (Színez.) 9.05: Hírek. 9.10: Formák. Belga filmsoro­zat gyerekeknek. 17. A Já­tékok. (Izm.) 9.90: Focisull. II. rész: Fejeiéi, bedobás. (Izm.) 10.90: Játsszunk együtt I I. rész: A méta. (lom.) 10.90: Cimbora. Irodalmi magazin gyerekeknek. (Izm.) 11.90: Sólyomszem, a nyomkere­ső. Magyarul beszéld amerikai filmsorozat. V/l. rész. (Színes.) 19.57: TELESPOBT. — Magyarország— Olaszország Davis Kupa Teniszmérkőzés. Közvetítés a Margitszigetről. — Klncsem-Dlj. Közvetítés a Dobi István üti galopp- pályáról. 11.90: FŐSZEREPBEN: KABOS GYULA. Az új rokon. — Magyar film. M.55: Magyar Tájak. Aggtelek. (Színes.). 17.95: Reklámmflsor. 17.10: Műsorainkat ajánljuk I 17.59: Most mutasd meg! Társasjáték. 11.95: Reklémműsor. 18.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 18.40: Esti mese. (Színes.) 11.50: Idősebbek Is elkezdhetik I Tévétorna. (Színez.) 10.00: A Hét. 90.00: Hírek. 90.05: Illetlenek. Tévéftlm Mocsár Gábor regényéből. (Színes.) 21.15: TELESPORT. — Magyarország— Olaszország Davis Kupa Teniszmérkőzés. Közvetí­tés a Margitszigetről, fel­vételről. Vivő Világbajnokság. — Kard egyéni döntő. Közvetítés Hamburgból, felvételről. — Sporthírek. 93.15: Hírek. KOSSUTH 8.10: öt kontinens hét napja. 8.90: Népdalok. 9.00: A hagyomány korszerűsé­ge. Beszélgetés Keresztdry Dezsővel. 0.95: Victor de Sabata opera­felvételeiből. 10.09: A királykisasszony cicája, 10.45: A Magyar Rádió éo Tele­vízió gyermekkórusa éne­kel. 11.14: Vasárnapi koktél. 19.10: Édes anyanyelvűnk. 19.00: Egy korty tenger. Fekete Gyula Írása. 19.10: Pablo Caialt gordonkázlk. 13.50: .Rádiólexikon. 14.30: Operettdalok. 10.40: Távolból. Jegyzet. 15.17: Színez népi muzsika. 15.59: New York-1 levél. 18.09: Vörösmarty Mihály költé­szete. A reformkor és a szabadságharc irodalmá­nak betel. i 10.50: Hallgatóink figyelmébe I 17.10: A Rádlő lemezalbuma. 10.13: Mendelssobn-kőrusművek. 19.45: CaUlel és a Hunyadiak. Vörösmarty Mihály drámájának rádióváltozata. 90.14: A zene nem Ismer hatá­rokat. 90.50: Operaáriák. 91.95: A Bécsi FUbarmöplkus zenekar hangversenye 33.10: Tudölitás a Vivő VB-ről. 99.10: Apáti Miklós, Károly Amy és Keresztes Agnes versei. 99.97: Dmltrli Basklrov zongorá­zik. o.io: Fdvószene a XVII. század­ból. PETŐFI 7.00: A református egyház fél­órája. 7.90: Kovács Endre Liszt- műveket orgonái. 3.05: Érdekességek a Jövő hét műsorából. 5.591 Miska bácsi levelesládája. 9.00: Orökaöld dallamok. 0.07: Az Állami Népi Egyfflttes felvételeiből. 10.99: „Nádas tavon”. Történetek és riportok egy Vajda János vers mottójára. 11.95: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 13J9: Jó ebédhez szól a nóta. 19.00: Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. 14.00: Táskarádió. 15.00: A forgatást megkezdték. Kiport. 15.39: Fjodor Saljapln énekel. 10.00: Zenés Játékokból. 10.50: Ötórai tea. 17.50: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. Jegyzet. 18.00: Mit üzen a Rádió? 18.35: Nótakedvelóknek. 10.43: Kritikusok fóruma. 10.53: Zenéjét szerezte: Jerome Kern. 90.93: Szellemi térképolvasás. 90.33: Egy boldog élet. Igor Newerly regénye rádióra 21.30: Nóták. 22.00: Sanzonok. 22.33: Szórakoztatózene éjfélig. 3. MŰSOR 8.08: Az 1971. évi Montreuxl Nemzetközi Dzsesszfeszti- vál felvételeiből. 8.97: A Magyar Fúvósötös hangversenye 9.58: Dj Zenei Újság. 10.99: Olasz operákból. 11.20: Kis magyar néprajz. 11.15: Hangfelvételek felsőfokon. 12.10: Mdvészlemezek. 19.01t Csak fiataloknak! 14.01t Muzsikus portrék. 19.00: Twist Olivér. Charles Dickens regénye rádióra 19.51: Balladáink világa. 16.17: Debussy: Pelléas és Méll- sende, ötfelvonásos opera. Késben: 17.17: Áthidaló megoldás. Riport. Közben: 18.17: A magyar széppróza száza­dai. (xvni. rész.) 19.99: Oj Bach-lemezeinkből. 20.39: Kamarazene. KIS: világszínház. Theophánla azaz Isteni megjelenés: dj és Igán szép komédia a ml első atyáinknak ál- lapottyáról és az emberi tiszteknek rendeltetéséről, avagy grádicsáról: az me­lyet Irt Szegedi Lorintz, az Úrnak 1574-lk évében. Hétfő KOSSUTH 8.25: Mit Őzen a rádió? 9.00: A reformkor és a szabad­ságharc irodalmának hetei. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Zibor, zábor. • • 10.05: Muzsikáló gyerekek. 10.33: A vizek árja hátán. Bogdán István írása a xvii. századi hajózásról. 10.53: Szimfonikus zene. A Magyar Rádió é# Tele­vízió zenekarának felvé­teleiből. 11.39:'Jókal Mór élete és kora. Irta: Mikszáth Kálmán. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóiak­nak. 13.35: Régi magyar muzsika. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Ifjúsági dalok. 14.46: Filmzene. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Sárai Tibor műveiből. 16.05: A lengyel és a magyar Gyermekrádió vetélkedője. A Lengyel Kultúra Hete. Halló, Varsói Halló, Budapest! 17.10: Julie Andrew zenés játékokból énekel. 17.25: A pályatárs szemével. 18.00: Goar Gaszparjan énekel. 19.15: Nótaest. 20.16: Nagy siker volt! A Ma­gyar Állami Hangver­senyzenekar hangversenye az Erkel Színházban. 21.30: Collegium Hungaricum. Bécs. 22.15: Tudósítás a vívó VB-ről. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: A Lengyel Kultúra Hete. Chopinnel Európában. 23.50: Kodály: Pünkósdöló. 0.10: Táncdalok. Aldobolyi Nagy György és Szenes Iván dalaiból. PETŐFI 8.05: Zenés játékokból. 9.05: Népdalok, néptáncok. ’ 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.00: Magyar fúvószene. 12.33: Hol tart az amatőr szín­játszás? 12.53: Részletek vígoperákbóL 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: Takács Jenő: Dalok és táncok. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Ötödik sebesség. 18.00: Vasakarat. 18.33: Zenekőzelben. 19.37: Tanuljunk gyermek­nyelven. 20.07: Labirintus. 20.25: Made In Hungary. Közben: 21.25: Levél egy kibujdosott barátom után. Tompa Mihály verse. 21.30: A Made In Hungary című műsor folytatása. 22.33: A reformkor és a szabad­ságharc irodalmának hetei« 22.58: Nép! zenekarok műsorá­ból. 23.30: Jacobi operettjeiből. 3. MŰSOR 14.05: Frajicia muzsika. 14.59: Életem. Gorkij regénye rádióra alkalmazva. HL rész. 16.09: Huszonöt perc beat. 16.90: Láttuk, hallottuk. 16.59: Bartók: A csodálatos mandarin — pantomim. 17.30:. A hét zeneműve. 18.05: Ketten. Ireneusz Iredyns- kl rádiójátéka. A Lengyel- Kultúra Hete. 18.97: Bemutatjuk új lemezein­ket. IMI: A főszerepber.: Pladdo Domingo. Weber: Oberon. Háromfelvonásos opera. Közben: 90.97: A Mester és Margarita. Mihail Bulgakov regénye rádióra alkalmazva, 17, (befejező) rész. 29.34: Dzsessxfelvételekből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom