Petőfi Népe, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-18 / 115. szám

1978. május 18. • PETŐFI NÉPE • 3 PÉLDAMUTATÓ KÖZÖSSÉG - PÉLDÁTLAN HELYEN Ha egyszerre hatan akarnak orvosságot kiváltani, hát akár a „megtelt” táblát is kiakaszthat­nák a kiskőrösi gyógyszertár aj­tajára. De mivel részint többnyi­re amúgy is tízen-tizenöten szo­ronganak a pár négyzetméteres helyiségben, részint még nincs is „megtelt” feliratuk, mindez amo­lyan hírlapírói hatásvadász kez­désnek is lenne tekinthető. De szó sincs túlzásról,s bizonyság er­re a gyógyszerkiadó púit fölött olvasható kérés is: „Türelmet, csendet kérünk”. A betegeket az­tán az nem érdekli, mert mért is érdekelné, hogy például a la-, boratóriumiban még ennél is szű­kösebb környezetben dolgoznak. Mindezek ellenére Bács-Kis- kun megye legjobb gyógyszertá­ri közössége dolgozik itt. A Than Károly aranykoszorús szocialista brigád. Megszámlálhatatlan újí­tással hívták fel a szakma figyel­mét. Asszisztenseik rendre ver­senyeket nyernek. Élen járnak a munkamegjavító mozgalomban. — A miénk az első gyógyszer­tári brigád — mondja bevezetés­ként Viczián Józsefné. — 1970- ben Baján rendeztek egy szak­mai tanácskozást, ott hangzott el a felhívás, hogy ahol csak lehet, alakítsunk brigádot. Nálunk le­hetett, alakítottunk is. A brigádnaplóban olvasható, hogy az alapítók közül hányán vanak még Kiskőrösön. Viczián Józsefné, dr. Bozóky István, Bo­ros O. Györgyné, Csvila István­ná, Németh Józsefné, Szücsné Stadler Gizella, Szűcs Zoltánná. — Mi rivális nélkül vagyunk — mosolyog dr. Bozóky István. — Hogy 1970 óta első helyen végzünk a versenyben, annak három oka van: jó a kollektíva, jó az irányítás és jó a kapcso­latunk a központtal. Most, a munkamegjavító mozgalom érté­kelésekor összesen 17 ezer forin­tot osztottak ki. Ebből kilenc­ezer a miénk lett, ami legalább is jelzi azt, hogy minden dolgo­zónk érdeklődik a szakma iránt. Hogy mennyire érdeklődnek? Múltkoriban az Egészségügyi Közlönyben értesítették az olva­sókat egy kiskőrösi újítás orszá­gos bevezetéséről. Ez a po[ho­mogenizáló készülék, amihez pa­radicsomdarálót használt fel ki­ötlője, dr. Bozóky István, Ahogy mondom, azonnal tiltakozik is. — Eddig huszonöt újítás' fu­tott be tőlünk. Nem egy ember nevéhez fűződnek ezek. Hiszen nyilvánvalóan mindannyiunk ér­deke, hogy könnyebben, kisebb költséggel dolgozzunk. Az itteni orvosok például szeretnek kúpot felírni. Ez is újítás hatása, mert az öntéses technológiát mi dol­goztuk kil Időközben — a fényképezés Kiskőrösi gyógyszerészek • Ennél többen be sem férnek a gyógyszertárba. Akik az orvosságot adják: Bencze Jánosné és Takács 'Istvánná. • Dr. Bozóky István, a porhomo­genizáló mellett. Lámcsak, mire jó a paradicsomdaráló. • Egyszerre Jszáz kúpot önt az ügyes módszerrel Szűcs Lászlóné. kedvéért — a laboratóriumba megyünk át. Az első, amit azon­nal leszögezek magamban: nehéz lehet itt a munka. Tizenegyné- hány négyzetméter az egész, nincs mit csodálkozni tehát azon, ha nyaranként a verandán fo­lyik a gyógyszerkészítés. — Huszonöt év alatt egyetlen probléma sem volt a mintával — jegyzi meg Viczián Józsefné brigád- s gyógyszertárvezető. — Igaz, iparkodunk is tartani a szintet Az összetartásra is megtalálni a példákat. Huszonhétből heten vannak gyes-en — fura, de em­lítésre méltó „adat”: összesen negyvenhét gyerekük van a dol­gozóknak, köztük dr. Bozóky Ist­vánnak — az egyetlen férfinak — hét fia.' Ha tehát hozzátesz- szü'k mindehhez, hogy Takács Istvánná tanácstag, s az egész­ségügyi állandó bizottság tagja, ezenkívül tájékoztató gyógysze­rész; Viczián Józsefné népi ül­nök, sokan TIT-tagok, vagyis szinte mind részt vesznek vala­miképp a város közéletében is, egyáltalán nem meglepő, hogy az idén is megkapták a Példa­mutató közösség címet. A munka mellett szereztek szakgyógysze­részi képesítést ' ketten, most végzik a Szakasszisztensi -tanfo­lyamot ketten, s kétten most lesznek asszisztensek. Egy szó mint száz: a kiskő­rösi gyógyszerészek munkájára nem volt, nincs és nyilván nem is lesz semmi néven nevezendő panasz. A munkakörülményeiket illetően pedig legyen szabad megjegyezni, hogy az övéké a megye legkorszerűtlenebb gyógy­szertára., Az a hír járja, hogy az SZTK' bővítésékor," 1981—-82-ben új helyet kapnak, de az igazat megvallva nem nagyon bíznak ebben. Nincs pénze a Gyógyszer­tári Központnak, nincs a helyi tanácsnak — az viszont néni le­het, hogy »így maradjon minden, a régiben. Á megoldás keresése viszont nem e cikk, s nem az újságíró feladata...- . B. J. Külföldre szállítjuk, itthon nem vásárolják a környezetvédelem nemcsak az iparban, hanem a mezőgazda­ságban is mind! nagyobb gondot jelenít. Költséges és nehezen megoldható feladat a hatalmas állattantó itelepeikrőil kikerülő szennyvíz megfeleld tisztítása. A modern „hús gyárakból” származó trágyalével nem lehet korlátlanul öntözni a földeket, mert az ás­ványi sókkal túltápláJit talaj gá­tolja a növények fejlődését. s még az is előfordulhat, hogy a trágyáié megfertőzi a föld alatti élővizeket. A többoldalú problé­ma megoldására a Tatabányai Szénbányák szakemberei — egye­temek, kutatóintézetek bevonásá­val — olyan új rendszerű szenny­víztisztító berendezést konstruál­tak. amit a mezőgazdaságban jól hasznosíthatnak. Ennek al­kalmazásával az állattartó tele­pek rendkívül szennyezett vizét úgy megtisztítják, hogy annak egy részét a telepeken újra fel­használhatják Vagy .pedig 'been­gedhetik a folyókba. A szűrés, tisztítás végeredményeként pedig számítható, értékesíthető trágyát ínyennek. A tatabányai szennyvíztisztító berendezés „lelke” egy különle­ges vibrációs szalagszűrő, ami­lyenhez hasonló kevés van egész Európában. A szűrőfelület 800 mikron nagyságrendű lyukacsai ugyanis a szilárd anyagot vissza­tartják. s csupán a folyadékot en- gedik át. Hogy a mikroszita el <ne duguljon, a szűrőszalagot ál­landó rezgésben tartják. Ezt a folyamatot a gépegységhez tar­tozó elektronikus agy irányítja. amely kezelő személyzet nélkül automatikusan beavatkozik, ha rendellenességet észlel. Ha pél­dául a szalagszűrő elmozdul a helyéről, korrigálja a hibát. 'Az új szennyvíztisztító tele­pekből a Szovjetunióba és Len­gyelországba már sokat szállítot­tak Tatabányáról. Mindkét or­szágban hamar felismerték, hogy a magyar berendezések hatáso­san és gazdaságosan működnek. A hazai piacon azonban még nem kelendő a tatabányai szennyvíz­tisztító. a sok ajánlat ellenére mindössze egy berendezést vásá­roltak meg a tatabányai vállalat­tól. Ügy látszik, nemcsak a nagy elmékre, hanem időnként a gép­újdonságokra is vonatkozik a mondás: senki sem lehet próféta a saját hazájában. NAGY SIKERŰ VIVALDI-HANGVERSENYEK Befejeződtek a kecskeméti zenei hetek Hétfőn a Megyei Művelődési Központ nagytermében rendezett Vivaldi-hangvérsennyel ért véget a kecskeméti zenei hetek prog­ramja. A muzsika négy héten keresztül állt a. város kulturális életének középpontjában. Ifjúsági rendezvények, a felnőtt közönség számára, meghirdetett hangverse­nyek. zenekari és kamaraműso­rok változatos sorában hallhattuk a helyi • együtteseket, szólistákat és a • vendégművészeket. Ha akadt is néhány kisebb láitoga- tottságú hangverseny, egészében sikeres és színvonalas sorozat volt ismét a zenei hetek prog­ramja. A legjobbak között em­líthetjük meg a hétfői zárókon- certet is. amelyen közönség elé lépett a Városi Szimfonikus Ze­nekar és a Pedagógus Kórus. Er­dei Péter vezényletével a 300 éve született nagy olasz barokk ze­neszerző. a nálunk is méltán népszerű Antonio Vivaldi művei­ből adtak hangversenyt. Vivaldi zenéje — úgy tűnik —, mind a hallgatóság, mind pedig az előadók számára magától ér­tetődő. könnyen megközelíthető és közvetlen hatású. A sok egyé­ni ötlet, a gazdag költői tartalom a XVIII. század első évtizedeiben népszerű zenei nyelv tipikus for­dulatait emeli a mesterség és művészet legmagasabb régióiba. Könnyen lehet hatást elérni a zenével, de hamar megmutatja a technikai vagy zenei fogyatékos­ságokat is. Éppen ezért nagy feladatot jelent a Vivaldi-művek bemutatása. A kecskeméti hangverseny elő­adógárdája, ha nem is adott min­denben hibátlan produkciót, még­is a gondos felkészülés, az átgon­dolt zenei megoldások és a fi­gyelmet lekötő élmény örömével ajándékozta meg a népes hallga­tóságot. Az Éjszaka című g-moll fuvolaverseny nyitotta meg a műsort, Maczelka Ferenc zenei­leg és technikailag is korrekt szólójával. Ezt követően a nép­szerű d-moil concerto követke­zett. Palotás József, Róbert Gá­bor (hegedű), és Sebeő Ildikó (cselló) a feladatnak megfelelő komolysággal készült fel szóló­jára és színvonalas előadással járult hozzá a mű sikeréhez. A második részben Vivaldi énekes muzsikájának egyik kivé­telesen szép darabja csendült feL A vegyeskarra és néhány fúvós­sal kiegészített vonószenekarra írott Glória szólóit a stílus kö­vetelményeinek megfelelő hajlé­konysággal és vintuozifássaL szép hangon és illúziót kellően éne­kelte két kitűnő fiatal énekesnő: Pászthy Júlia és Schultz Katalin. A pedagógus énekkar derekasan helytállt sokszor nagyonis igé­nyes szólamaiban. Erdei Péter zeneileg átgondolt, tudatos, ugyanakkor sokszínű és hangulatteremtő vezénylése mö­gött a tervszerűen vezetett pró- • bak adta biztonság érződött. A közönség szűnni alig akaró tapsa fogadta a szép hangver­senyt. S ezután elgondolkozha­tunk: milyen sokat számítana a befektetett munka értékesítése szempontjából, de az együttesek és szólisták fejlődésében is. ha nemcsak egyszer kerülne elő­adásra a nagy gonddal, sok mun­kával. odaadó lelkesedéssel meg­tanult műsor, hanem még két- •három alkalommal megszólaltat­hatnák azokat a környező váro­sokban is. Az elkövetkező kecs­keméti zenei hetek programját ilyen módon is ki lehetne szélesí­teni s Kecskemét ilyen módon is megmutathatná, hogy kulturális téren is centruma a környéknek, Bács-Kiskun megyének. Ittzés Mihály A Duna angyalföldi szakaszán, „csillagtetős. vízpadlás” műhely­ben sorakoznak a vontatók, uszá­lyok, kotróhajók. A FOKA-öbölben, a Folyam­szabályozó és Kavicskotró Vál­lalat hajójavító műhelyének ki­kötőjében a szakmunkások végi g­vizsgálják a haj óltesteket, a .vízi munkagépeket. Sisteregve szór­ják a lángot a hegesztőpisztolyok. Egy kotróhajó elevátorelemót re­píti a magasba a daru. majd sú­lyos terhét óvatosan leengedi a fedélzetre. (Naponta változik a kép: a FO- KiA-öblöt elhagyó vontatók, de­reglyék újult erővel szántják a FOKA - ÖBÖL vén Duna vizét Győrtől Mohá­csig járják a folyót a hosszú ha­jóvonták. Legyező alakban ma­nővereznek a kotróhajók. Éven­te töhb millió köbméter folyam­kavicsot hoznak felszínre. Kettős feladatot látnak el: a folyamsza­bályozás méliett kitermelik a mederből az ország építőipará­nak kiincsetérő kavicsot. • A (első képen: hajók kényszer­pihenőn a FOKA­öbölben. (Hauer Lajos (elvételei —KS) • Hegesztik a sérült hajótestet. • Öbölben az óriáskotró. wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Kései udvarlás bests úr az ingázók fizetés nélküli szó­rakoztatója. Nyugdíjas, de dolgozik még. Éjszakai por­tás a megyeszékhely egyik kis üzemében. Lakhelye is ott van, de mivel harmadik — és szerinte utolsó — felesége révén kis ker- tecskéjük van a központtól 25 kilométerre, tavasznyílástól beta­karításig majd minden másod- • nap kiutazik a „birtokra". Fillé­res passzió ez a vonatozás, hijszen vasutas veterán lévén, éppencsak pöíyögtetni kell pár garast a je­gyért. Zengzetes hangja van. Érződik rajta, hogy szabad levegőn érlel­te — krampácsoló brigádvezető korában. Mihelyt belép a viciná­lis kupéjába, ö a központ. Már csak azért is, mert olyan jóízűt köszön, amilyen manapság már nem szokás ebben az elidegene­désre hajlamos világban. — Egészségükre az éjszakai nyugodalmat! — Remegteti meg belépője hangerejével a nyitott vonatablakokat is. Aztán ha nő­szcmélyt is talál virgonc tekinte­te, huncutul záradékolja köszö­nését. — ... Hogyha volt. De már telepszik is le — a nőnemű bejárók korelnöke, Rebe­ka néni mellé. Mert hát úgy ko- csikáznak ők, mintha helyjegyük volna. Biztosra mennek. Tudják, hogy a szerelvény utolsó előtti kocsijában, annak napkelet fe­lőli oldalában, a terhes anyák­nak jegyzett rekeszben találja meg másikát, aki később érkezik. — Nem látta a páromat — ér­deklődik a nyugdíjkorhatárt szin­tén túlhaladta menyecske, aki hajnali — takarítónői műszakja után tér meg honába. Abba a fa­luba, ahol Kocsis úrék konyha­kertje, gyümölcsöskéje terül el. Férjura be-bevonatozik elébe, s olyankor még egy-két órát elcsa­tangolnak a városban. Bevásárol­nak. Ügy látszik, ma elkerülték egymást. — Már hogy ne láttam volna. A Vasútkertben hajkurászott egy fiatal pillangót. Még az este. El­fordította a fejét, mikor észre­vett. Pedig bizistók nem akartam a kezéről lecsapni a hölgyikét. — Hát ha lipéré áhított —, egészségére. Én se voltán^ oda­haza az éjjel... — Rebus néni olyan magátólértetődően vette a .lapot, mintha az imént abbaha­gyott mesét folytatnának. Csupán őszülő hajtincseit igazítja ben- tebb sötétlila, mezei-virágos ken­dője alá. Mégis hát — ilyen be­szédhez ... Kocsis úr a legtermészeteseb­ben nyugtatja. — Ezért ne fájjon a lelke, Re­bus'. Higgye el, ötven esztendő múlva a maga ura is leszelidül... Olyan lesz, mint én. Tudja-e, hogy mostanában nekem is elég már „egy”? — Egy?... Ismerem a maga meséjét. Még hogy egy! Nem tu­dom, a múltkor is... ott a kert­árkon át kit tuszkolt a sövény- kerítés mögé? — Jó, jó, nem kell azért az embert mindjárt a világ szájára adni... — Pillog ökörül tettetett riadalommal Kocsis úr, mintha minden igaz volna. És már is visszatámad. — Meséltem volna magának is a minap, de csak a szeme sarkát merte rám reszkí­rozni. Ügy illegeit-billegett el a kertünk mellett, mint egy hegyes galamb. Igazán bejöhetett vólna. — Én — magához. Mesére, mi? ... Csak 'irigyeltem, . hogy minden milyen szép a kertjük­ben ... Vártam majd felkínál egy levesre való zellert zöldjével. — Miért nem szólt? De látja, ahhoz is meséltem volna magá­nak. Zellert adni is mesélés köz­ben lehet igazán... Elmeséltem volna, mit csinálnak a menyasz- szonnyal lakodalomkor — Erdély­ben. Tudja, ott katonáskodtam, aztán minket is .., — Ezt már mesélte, nem em­lékszik? .. . öregszik na, azért fe­lejt, lássa be. — De mikor olyan jól esik elis­mételni. Figyelje csak, milyen mondókával zavarják az ifjú párt a szénapadlásra... — Hagyja már, ki kíváncsi ar­ra. Még majd kitanitja azt a kis csajt. — Halkitja le szavát a né­ni és homlokával a kupé túlfelöli végére billent. Erre csakugyan moderálja ma­gát Kocsis úr. Holott már régóta az ő huzakodásukra fülel-a tucat­nyi utasnép. Két főtörzsőrmester az imént esett neki farkasétvágy- gyal egy fél kilós húskonzervnek. Teli szájuk körül úgy kivigyor­gott már a kíváncsiság, hogy még a zöldpaprika-ropogtatást is szü­neteltetik, csak el ne mulasszanak egy hangot se a két öreg hecc­párbajából. Csupa mosoly a hallgatóság. Még az a vörösparókás nagysága is mozdulatlan szemmel mered a maga előtt tartott újság egyet­len pontjára. Majd hogy elma­rad a kilátásba helyezett pajkos lakodalmi mondóka, ő se állja meg, hogy a válla fölött hátra ne nézzen. Éppencsak nem mondjai „Na mi lesz már?” — Na jó, akkor nem rosszalko­dók. — Adja meg magát Kocsis úr.. Közbánatra. Mígnem újabb fordulattal nem kecsegtet megszólalása. — De azt csalc elhiszi nekem, Rebus, hogy tavaly nyáron, mi­kor a feleségem odavolt Szobosz- lón, a köszvényével, egy este két idegen menyecskét is elvittem a moziba. Utána meg elkalauzoltam őket mihozzánk, aztán... Elhi­szi- e? — Nem! — Mert amikor maga még két menyecskével is ki mert kezdeni egyszerre, akkor __ ak­k or. még mozi se, volt. Kupészerte teljes a honderű. A nevetés elültével rezignálton dünnyögi Kocsis úr. — Ezek a mai öregek... Az embertől az ábrándozást is el­sajátítják. Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom