Petőfi Népe, 1978. április (33. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-03 / 79. szám

8 • PETŐFI NEPE • 1978. április 3. Érsekhalmi változások Lázmérő... Ma azt mondjuk rá: annyira filléres cikk, hogy ta­lán keresni kellene olyan csalá­dot, ahol ne volna belőle. A gye­rek is tudja, mire és hogyan használják. Tapasztalja, hogy ha valaki „nem jól érzi magát”, előbb-utóbb a homlokát tapogat­ja. Aztán ha a keze hőemelke­dést sejtet, előveszi a lázmérőt. Pár perc — és vagy megnyugtat­ja a higanyoszlop • magassága, vagy drámai kijelentésre készte­ti: „Harmincnyolc-egy... Orvos­hoz megyek.” Indul is. Senki ebben nem aka­dályozza, feltételihez nem köti mozgásszabadságát. Még csak azt se mondjuk, — ez alapvető em­beri jog, — annyira magátolérte- tődő. Ma. „Az érsekihalmiak nagyon sok kellemetlen emléket őriznek a múltból...” — Így kezdte felszó­lalását a tanyai népfrontvezetők megyei tanácskozásán Deli Fe­renc pedagógus. Érsekhalma. Nevében is őrzi, hogy a szelíd lankás termőhatár egykor érseki- uradalom volt. Az emberek sorsa: kiszolgáltatottság. Intézők kénye-kedve. A cselédek értéke? Aki beteg lett, előbb a magtá­roshoz kellett mennie. Az adta oda a lázmérőt, s ha a higany­szál lázt mutatott, akkor mehe­tett a szolga az orvoshoz. No de, hogy ezt a’ megalázóan „'humanitárius gondoskodást” be­vezesse az uradalom, alhhoz előbb egy cselédnek meg kellett halnia — tüdőgyulladásiban... Ki volt az az ember, akinek élete árán „honosították” meg a lázmérést? — Nem jut eszembe a neve.., De megvan. Feljegyzéseim közt megtalálnám... — Töpreng a népfronttitkár. Most hát névtelenül legyen szimbólum az egyszeri uradalmi cseléd... Ama sokezrek sorában, akik az első fűszálakat, facseme­téket, szőlővesszőket biztatták: „Ha élni akartok, meg kell ka­paszkodnotok a homokban.” — S i tlepi gyönyörű kultúrtáj a tar riús’ág,' hogy azok a névtelen cse­lédemberek erősebbek voltak a homoknál. — Manaipság heteként jár ki az orvos Érsekhalmára, A betegápo­ló nővér, Marika meg minden nap... — Milyen Marika? — Ejnye no, nahiszen... Mi­lyen Marika is?... Mindegy na, mi így ismerjük és szeretjük __ — Mondja kis pírral a menyecs­ke, s felegyenesedik a parányi/ gyümölcsfa mellől. Megigazítja babos kendőjét, le ne cibálja fe­jéről a 'harapós böjti szél, ami kötényét ugyancsak csattogtatja. Odébb egy nénike csápol a kar­jával, s 'nevet hozzá. — Csak haggya... Ott vár bennünket Marika a Felsőiskolá­ban. Abban a kis szobában, ahol hetenként egyszer a hajósi tanács emberei inspekcióznak... Van ám Marikánál is forgalom. Ez a huncut Deli élvtárs meg mit ránk nem fog a múltkor. Aszongya: „Biztosán pálinkázni iparkodnak olyan -hűségesen. Nekünk meg be­beszélik, hogy injekcióra...” * S- Igencsak furcsán néznének ma már legtöbb helyen tanítójukra a gyerekek, ha megkérdezné őket: „Tudjátok-e, milyen, volt a jár- gányos kút?” — Gondolom, rit­kán firtatnak ilyesmit, hiszen pe­dagógus se mind látott afféle ku­tat. Nem így Deli Ferenc. De ezt már ős is „meséli”. — Még én is toltam a kisafát azon a járgányos, aminek a rúd- ját — volt vagy 6 méteres — ló vagy szamár vonta körben halad­va. Így -hajtott bizonyos fogaske­rék-áttétellel, tengelykapcsoló­dással a szivattyút, ami meg a vizet hörpölte elő a földből... Kongatás jelezte: indulhatnak vízért az asszonyok. — Valamikor az ötvenes évek végén romboltuk le ezt a régi világbeli örökségünket... Ha aztán a mai alsótagozatos gyerkőcök odahaza elújságolják, milyen muris kútról mesélt ne­kik a 'tanár bácsi, szüleik még vi­dám tanúkként „f^ddhetik” őket: „Nem mese az, gyermek...” — S talán folytatják a „mesét” az első három kútról, amelyet a ha­jósi tanács építtetett. Meg hogy az sem oldott meg mindent. Ar­ra figyelmeztetett az a tűz is, ami pillanatok alatt elintézte az ún. 14-es ház környéki szalmate­tős ólakat. Az épületet sikerült megvédeni és szerencsére a jó­szágok a szabadban voltak. — Akkor még nem volt meg a víztorony, amit az iskolából, a zongorás teremből is elnézege­tünk? — 0 — az azután lett... De látjátok, ma már minden portán bent a víz. — Meg annyi fürdőszoba... Egyik nebuló odaáll a minap az édesanyja elé: „Anyu, felelj a találós kérdésre: „Melyik jobb: teknőbe mosni, vagy mosógép­pel, centrifugával játszani?” S hányféle hasonló „Lehet egy kérdéssel több?” körül, tudnak tréfálkozni-példálózni az érsek­halmi szülők, s gyerekek. Amikor a mostani félszáz felsőtagozato­sokkal herobog az iskolabusz Ha­jósról, s valamelyik felnőtt az órájára pillantva megjegyzi: „De hamar megjöttetek..a kis­diákok el sem tudják képzelni, mi ebben a különös? Úgy kell ■majd velük „elhitetni”, ha szó- bajön, hogy 1960 előtt még a mentőautó se volt képes 'bejutni a faluba. S a gumicsizmát is le­húzta az ember lábáról a sár, mi­kor a gépek felvágták a föld- utat... Mert kövesút azóta van. Az volt az első, ami „a nagyvilá­got be- és közelebb engedte” Ér­sekhalmához. Abban is az első volt, hogy a lakossági összefogás; meg a fel­sőbb szervekkel való együttmű­ködés ekkor állta ki a főpróbát. Vagy tán még előbb kezdődött a villany térhódítása? Hiszen ki- lencszázhatvanban már legtöbb lakásban ez világított. Indult az iskolával, s egy-két lakással. Akár a televízió elterjedése. Alig van ház, ahol ez ne volna már... S ha már út, kút, villany van, ta­nyán is lehet községi, városi ní­vón élni. Azám, hol vagyunk már az ér­seki uradalom korából maradt „tárgyi örökségtől”. A járgányos kútról volt már szó, de a sok cselédlakásról még nem. Három épületben — mintegy negyven család lakott akkor. Ma 130 kö­rüli a lakóházak száma... Az egykori cselédek, s azok fiai, unokái alaposan „megforgatták" itt a világot 30 esztendő alatt. A valamikor irányításhoz szokott, szolgaságba bénított emberek rö­vid idő alatt „megtalálták helyü­ket”, miután a maguk gazdái let­tek. Állami gazdaság — gépek — folyton korszerűsödő termelés. Szakmunkások kellettek. A 60-as évek elején, de már előbb is sor­ra végezték el a 8 általánost 40 —50 év körüli emberek. Közülük nem egy középiskolával folytat­ta, mint például Nemes György, aki 40-es lehetett akkor... Iskola. A régi világban egy ta­nító hat osztályt nevelt-oktatott. Később 2 lett, de a háború alatt megintcsak egy árva tanítónő maradt. Sajnos, annyi is elég volt, hiszen erősen „időszakosan” jártak iskolába a gyerekek. Leg­többjük a 4. osztálynál abba­hagyta. Elment kisbéresnek, s hogy mostmár „dolgozói” stá­tusba került, „hálószobája” azon­túl az istálló lett. Lehet, éppen abban az épületben, ahol ma az óvoda van, tiszta gyermekpara­dicsom ... — S ma — tanu’lnak-e tovább a fiatalok? — Általában 70 százalékuk, de volt olyan év, amikor mindenki felsőbb iskolába ment. A lányok — kevesebben. A fiúk többnyire szakmát a'dó iskolákba ... Az Ál­lami Gazdaság: az ő jövőjük is. Egyik vglt tanítványom, Evanics István a-Hosszúhegyibe jött viSz-- ik'MJ%gyötéih' utári<:\”;' Másik ked­ves tanulóm, Hudás Teréz szin­tén egyetemet végzett... De má­sok is. — Engedjen meg egy közbe­vetést, Deli elvtárs. Miért pont ők jutottak eszébe? — Más pedagógus is úgy van vele... Tudja, kerülnek ki a ke­zünk alól olyan osztályközössé­gek, amelyektől nehéz megválni. Azokban rendszerint „egyénisé­gek” is bontogatják szárnyukat... Persze, ez a tehetséges kollégák érdeme is... Ma kilencen va­gyunk — törzsgárdisták, heten itt is lakunk, közülünk öt nő, há­rom kisgyermekes családanya. Az érsekhalmi változások fő élesztői eddig is, ma is olyan lel­kes közéleti emberek, mint be­szélgető partnerem, aki 24 éve ta­nít itt; Boromisza Tibor alap­• LudI János tanácstag nevéhez fűződik többek közt a gázcsere­telep megépülése. De mint mond­ja, a babérokon nem lehet meg­nyugodni: — Még mindig elége­detlen vagyok a település fejlő­désével. (Pásztor Zoltán felvé­telei.) szervezeti párttltkárral, Ludl Já­nos, Nemes Imre, Kovács János tanácstag-társaival, s velük, mint Szenitgyörgy-körzet tanácstagja, Lévai Antal hajósi tanácselnök. Szavukba bármikor szerszámot 'fog a'"lakosság,'VW)y&gi hozzájá­rulásra is kész a közös ügyért. Velük és oldalukon kezdettől fog­va a Hosszúhegyi Állami Gazda­ság vezetői, szocialista brigádjai, hiszen az ő gépi, pénzbeli,'s két­kezi támogatásuk nélkül aligha lenne még itt út, villany, vízve­zeték, óvoda, iskola... Legutóbbi közös müvük a múlt évben felépült új, 3 tantermes is­kola, amelynek szinte jelképes rangot ad, hogy az egyik, volt cselédlakás sorból alakították ki... Abból a bizonyos zongorás teremből ki-kihallatszik a szelíd furulyaszó. Takács (Lajosné tanít­ja a 24 szakköröst: „Most azt próbáljuk, gyerekek, hogy: Endre báró udvarában van egy fa. Ju­hászlegény furulyázgat alatta...” A hetyke szél felkapja a dal­lamot, viszi, viszi, s mire elér ve­le annak az egyszeri cselédem­bernek a hantjához, fűsimogató cirógatás lesz belőle... Tóth István A barátság nem ismer távolságot Szerkesztőségünk napi postájá­ból egy cirillbetűs címzésű borí­ték kerül elő. Vajon ki írta, mit tartalmaz a levél? — gondolom türelmetlen kíváncsisággal és máris olvasom: „Drága Magyar Barátaim! Április 4-e, az Önök nemzeti ünnepe alkalmával nagyon sze­retném lapjuk útján köszönteni barátaimat, ismerőseimet. Húsz éve már, hogy levelezek egy ma­gyar lánnyal. A gyermekkori le­velező kapcsolatunk igáéi barát­sággá fejlődött. Immár mindket­ten asszonyok, édesanyák va­gyunk, és nagyon szeretném, ha gyermekeink éppúgy barátkozná­nak, mint ■ mi. A lányt, akiről szó van, Fischof Juliannának, asz- szonynevén Ochm Jánosnénak hívják és Kiskunmajsáv, él. Három alkalommal voltam már Magyarországon, feledhetetlen na­pokat töltöttem kiskunmajsai ba­rátaimmal. Legutóbb ez év ja­nuárjában. Ott-tartózkodásomkor mindig kettős érzéssel küszköd­tem: nagyon kívánkoztam haza és nagyon nehezemre esett a haza­utazás. Nekem sajnos nincs édesanyám. Juli édesanyja azonban oly közel áll hozzám, mintha szülőanyám lenne. Sokszor gondolok rá; ha élne anyám, éppolyan kedves és jóságos lenne, mint a Fischof mama. Nem is tudom másképp szólítani csak, hogy MAMA. Mélységes hálával és tisztelettel gondolok rá. És soha nem felej­tem el a Fischof családnál töltött napokat, Igen kellemesen éreztem ma­gam Juli nővérének családjánál, Fenyvesi Mihályéknál is, akik Kiskunhalason élnek. Rendkívül kedves, szívélyes emberek. Julika 1970-ben volt nálunk, s én alig várom, hogy újra Szibéria földjén köszönthessem; a szibé­riaiak forró szeretetével várom, várjuk barátainkat. Novoszibirszk és Kiskunmajsa sokezer kilométerre van egymás­tól. Mit számít azonban a föld­rajzi távolság, ha az embereknek azonosak a vágyaik, nézeteik, az érdeklődési körük, ha igazi ba­rátok?! Kívánok barátaimnak sok bol­dogságot, s remélem, hogy még sokszor viszontlátjuk egymást. Szívélyesen üdvözlöm abban a kis városban minden ismerősö­met, akik oly kedvesek és jók voltak hozzám. Az ünnep alkal­mával még egyszer teljes szívem­ből köszöntőm minden magyar barátomat. Valentyina Petrovna Trofimova Novoszibirszk’" Ochm Jánosné Fischof Julika, a Kiskunmajsai Cipész Ktsz sze­mélyzetise, s egyben a pártalap- szervezet szervező titkára ugyan­csak nagyot néz, amikor megkér­dezem: ismeFi-e Valentyina Tro- fimovát. — Valit? Hogyne, a barátnőm! A novoszibirszki vasútállomás óvodájában dolgozik; óvónő. És rendkívül nagy odaadással tevé­kenykedik a KOMSZOMOL-ban. Egy hónapig vendégeskedtem nála 1970-ben. Vonattal ötnapos út... Gyönyörű vidék! Azt hit­tem, Vali barátnőjeként érkezem, s az állomáson a KOMSZOMO- LISTÁK egész serege fogadott, szinte Magyarország küldötteként. Együtt még annyi kardvirágot, amennyivel elhalmoztak, nem lát­tam azelőtt. És hivatalos külde­tésben odalátogató sem kaphat gazdagabb programot, mint ami­lyenben engem részeltettek. Min­denütt a határtalan szeretet, szí­vélyesség ... — Hogyan kezdődött a szép ba­rátságuk? — Elsős gimnazista voltam, 1958-iban történt. Leveleit küldtem a novoszibirszki iskolába, hogy szeretnék valakivel levelezni. Át­adták Valinak, így... — Miért éppen a novoszibirszki iskolának írt? • Valentyina Trofimova. 0 Mint a nővérek... Vali és Juli. • Fenyvesi Mihályné és a Mama. — Gyerekkoromban sokszor hallbttam Ignác bácsitól, aki orosz ~ hadifogolyként szakadt Majsára az első világháború után, hogy milyen gyönyörű Szibéria. Ez az élmény adta az ötletet... Azóta levelezünk. Annak idején megfogadtuk például: ha férjhez megyünk, gyermekeink egymás nevét öröklik. Valinak szép öt­éves kislánya van: Juli. Nekem fiam... Én nagyon kifogtam Valit; nagyszerű ember! Annyira meg­értjük egymást, hogy szinte egy­más gondolatát is... Amióta is­merem, mindig itanul, most párt­főiskolát végez. És szakembernek is kiváló. Legutóbb, hogy itt volt, olyan jó tanácsokat adott kisfiam neveléséhez. Hogy miről írunk egymásnak? Mindenről: a munkáról, a csa­ládról és politizálunk is. Mert havonta jön és megy egy-egy le­vél. Például megkérdeztem Valit, mi az a csodálatos erő, hogy any- nyira szereti a hazáját, ö nagyon értékeli, hogy 1917 óta hová ju-. tolták el a faházikóktól, a földbe vájt kunyhóktól. És a KOMSZO- MOL-nevelés hatása... Számom­ra az is nagyon elgondolkoztató, hogy náluk szombatonként össze­jönnek, felszabadultak, vidámak az emberek. Nálunk a bezárkózás a jellemzőbb és a futás az anya­giak után.... Egyszer, körülbelül négy évvel ezelőtt azt írta Vali, hogy nagyon sok könyvet olvas, készül a párt­ba való felvételre. Aztán az a csupa boldogság levél, amelyben hírül adta, hogy felvették!... Engem azon a taggyűlésen vettek fel, amelyen apuka megkapta a 20 éves oklevelet Kádár elvtárs aláírásával... Nálunk az egész család, apuka, is nagyon szerette Valit. Amikor utoljára találkoztunk, fájdalma­san búcsúztunk egymástól; apuka . már nagyon beteg volt. S az idén januárban már tényleg nem ta­lálkozhattak ... — Mikor tesz eleget Julika a szívélyes szibériai meghívásnak? — Két-három év múlva, ami­kor nagyobb lesz a fiam. Mert együtt utazunk, az egész család. Perny Irén

Next

/
Oldalképek
Tartalom