Petőfi Népe, 1978. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-30 / 75. szám

1978. Március 3«. • PETŐFI NÉPE • fi HARMINC SZERZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL Könyv készül Bajáról Bács-Kiskunban, Kiskunhalason kívül — beleértve a me­gyeszékhelyet is — egyetlen városunk sem dicsekedhet el az­zal, hogy elkészült a helység történetét ismertető monográfia. Halason is elakadt a kezdeményezés: csupán az első kötet je­lent meg 1965-ben. Éppen ezért fogadtuk a hírt annak idején örömmel, hogy elkészítik és kiadják Baján a várostörténeti tanulmánykötetet. A vállalkozás céljáról s a munkálatok ál­lásáról tudakozódtunk dr. Faludi Gábor főiskolai docenstől, a szerzői munkaközösség vezetőjétől. „Találkozom egy gyökérrel: megkérdezem, mi szeretnél lenni?” — Mikor határozták el. és mi• lyen céllal, hogy megjelentetnek egy ilyen hatalmas és sokirányú elfoglaltságot, vagy „ munkát igénylő könyvet? — Többek között az volt a cél kezdeitoi, hogy az itt élőkkel — s másokkal is persze — még job­ban megismertessük városunk múltját és jelenét. Azt tartjuk, hogy Baja és környéke sajátos fejlődési viszonyai és gazdag ha­gyományai megérdemlik a foko­zott figyelmet. Ügy gondoljuk, hogy a szülőhelyhez való ragasz­kodást is erősítheti a kötet, ame­lyet tervezünk. — Volt valami előzménye a vállalkozásnak? Pontosabban fo­galmazva: van mire építeniük a Baja című kötet megírásakor? — Jó néhány konkrétumot le­hetne felsorolni. Kezdem az egy­re nehezebben hozzáférhető két nagy művel. A múlt század vé­gén megjelent Dudás Gyula szerkesztésében Bács—Bodrog vármegye kétkötetes monográfiá­ja, majd néhány évvel később a Borovszky féle megyetörténet. Később Rapcsányi Jakab is fel­dolgozta Bajának és környékének a történetét, majd a Türr István Múzeum Kiadványai című soro­zat gazdagította a helytörténeti irodalmat. Ha a napvilágot lá­tott művelődéstörténeti. gazda­ság- és üzemtörtóneti munkákat is ide soroljuk, talán látszik, hogy van mire alapoznunk. Ez természetesen sürgeti az összefog­lalást. a szintézis nagy munkájá­nak elvégzését is. — Ezek után szeretnénk rész­letesebben hallani mindarról, ami az ötlet, a javaslat megszületése után történt. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik intézmény vagy szerv vállalta magára a kiadást és az ezzel járó gondokat, anyagiakat? “HC'‘‘$**0*1' tanács Vézelői megértésiéi fogadták a javaslatot; •őt a kezdeményezők közé tartoz­nak ők maguk is. Sikerült elérni, hogy az Akadémia Kiadó is ma­gáénak érezze az ügyet Így te­hát a rangos kiadó égisze alatt, a tanács támogatásával létrejöhe­tett a harminc tagú szerzői mun­kaiközösség. Mintegy másfél évvel ezelőtt az érdekeltekkel megkö­töttük a szerződéseket, s azok alapján ki-ki elkezdhette a mun­ka ráeső részének az elvégzését. — Kik vesznek részt mint ku­tatók, szerzők ebben a meglehe­tősen nagynak tűnő, s minden­képpen fontos, jelentős vállalko­zásban? — A szerzői munkaközösség tagjainak csaknem fele a me­gyénkben él. Többen közülük ba­jalak. A munkatársak másik fele a különböző egyetemek és tudo­mányos intézetek munkatársai. A személyek kiválasztásánál szem­pont volt az is. hogy mennyire kötődik városunkhoz. — Mondana valamit a kötet tervezett tartalmáról is? — Földrajzi, ipari-mezőgazda­sági. egészségügyi, művelődéstör­téneti, néprajzi és egyéb tanul­mányok lesznek benne. A szer­kesztés feladata lesz, hogy minél inkább összefüggő. egységes egésszé álljanak össze az írások. Hisszük, hogy átfogó képet nyúj­A halottlátó Fut a táj a vonat­ablakból. Fekete kendős fiatal nő uta­zik Putnok felé. így •kezdődik a film. A néző még nincs be­avatva a „titokba”, de érzi, hogy számá­ra is különös utazás kezdődik. Olyan tá­jakra, amelyeknek a létezése józan ésszel felfoghatatlan. Csakhogy, ha min­denki józan ésszel nézné a dolgokat, most nincs ez a film. Aminek csak örülni lehetne. Mert amilyen kiváló, ma­ga a mű, annyira el­képesztő, már-már hihetetlen a témája. Pedig az utolsó kockáig minden je­lenet, elhangzott szó, kisírt szem, remény­kedő tekintet — hi­teles. Aki eddig nem tudta, most a saját szemével Is meggyőződhet róla, hogy él Putnokón egy asszony, aki 25 é&tténdeje „látja á' halotta­kat”, sőt közvetíti üzeneteiket a hozzátartozóinak. A közvetítés természetesen nem ingyenes, mint minden szolgáltatást, ezt is meg kell fizetni. Hogy ez mégis képtelenség a XX. században, az atomkor küszöbén? Ügy látszik, mégsem az. Mert aki úgy érzi, hogy tartozik még valamennyi­vel a halottainak, az még örül ia, hogy kínálkozik egy utolsó le­hetőség a jóvátételre. És miért ne kapna tiszteletdíjat a közvetí­tő, ha mindenki más kaphat, en­nél kisebb szívességért is? Ha pedig egy üzlet beindul, ott mindenki részesedni kíván, a ta­nács is. Nincs ebben semmi ki­vetni való! Legalábbis a putnoki tanács nem érzi, enyhén szólva furcsának a halottlátással szer­zett jövedelem megadóztatását. A tanak majd Baja történetéről és jelenbeli helyzetéről, a fejlődés irányairól, stb. — Mit tud mondani arról, hogy hol tartanak vállalt felada­tuk teljesítésével a szerzők? — A tanulmányok egyharmad része már elkészült, beérkezett hozzánk. Tudomásunk szerint a szerzők többsége fél éven belül „szállítani tudja” a tanulmányát. Ez azt jelenti, hogy a „házi lek­torálás”, a szerzőkkel való szük­séges konzultálás után következ­het a szerkesztői munka, majd a „hivatalos” lektorálás, a doku­mentumok és szemléltető anyagok összeválogatása. stb. — Mikorra várkató a könyv megjelenése? — Nehéz kérdés. Sok minden­től függ. Többek között a nyom­dai átfutási időtől. Am reméljük, nem kell majd éveket várnunk. Varga Mihály kisiparosnak igazán nem nevez­hető asszony, évente 48 ezer fo­rint adót és 12 ezer forint köz- iégfejlesztést fizet. Ahogy 6 fo­galmazott: „most már akár a cégtáblát is kitehetném”. A halottlátás ezzel hivatalosan is elismertetett, mint bármelyik más, tisztességes foglalkozás. A halottlátó, ha akarna se hagyhat­na fel szépen jövedelmező tevé­kenységével, mert akkor miből fizetné a nagy adót? Vagyis a tanács nemcsak eltűri, de való­sággal rákényszeríti arra, hogy „dolgozzon”. Így mindenki jól jár. Előfordul ugyan, hogy egyik-másik „zarándok” becsa­pottnak érzi magát, de mit szá­mit néhány kételkedő ott, ahol a többség hinni akarja a hihetet­lent? És el is hiszi. Moldován Domokos dokumen­tumfilmje azért jó, mert nem a témában, felkínálkozó kuriózu­mokra épít. Véletlenül sem arra Kopasz villanykörte fényénél húsz-harminc gyerek lelkesen ko- pácsol. fúr-ifarag. A sarokban vö­dör, vaskályha. gyerekcipőkkel megrakott polc. Nézem a furcsa faedényt, a mintadarabot. — Ivócsanak — mondja Szabó László, a szakkör egyik foglal­kozásvezetője. Két testvér övét, tarisznyaszíjat készit spárgából. Van aki izzó dróttal rajzol hagy­mavágó deszkára; fát. virágot, özükét. — Az iskolában először azt mondták, hogy csak a felsősök jöhetnek, de én az elejétől na­gyon ákartam jönni, mert a két nagyobb testvérem is idejárt — szól hozzám egy harmadikos cser- fes kislány. Szemerédy Gyula és Toposi István, 5. osztályosok. Négy kilo­métert gyalogolnak minden héten a lakóhelyüktől a művelődési há­zig. Elevenék. Pörög a nyelvük. helyezi a hangsúlyt, hogy lám, mik vannak nálunk! Nem ráme­nős és nem gúnyolódik, nem tesz nevetségessé senkit. Azt mutatja meg, hogy milyen kiszolgáltatott az ember, ha tudatlan. Ha nem az értelme kormányozza, hanem a babonás hiszékenység fanatiz­musa. Eleinte csak őket látjuk. A zarándokok gyászbaöltözött, reménykedő menetét, a halottlá­tó tevékenységével elégedettek, vagy elégedetlenkedők arcát, sor­sát. Még nem tudjuk, ki ez azasz- szony, de már sejtjük: azzal pon­tosan tisztában léhet, hogy kik jönnek hozzá, és mit akarnak hallani tőle? A szembesítés még­is meglepő. A néző varjúszerű, ravasz öregasszonyt vár, és egy határozott fellépésű, gondozott külsejű, középkorú asszony lép eléje. Ahogy fogadja, eligazítja az „ügyfeleit”, az egy hivatalnok­nak is a becsületére válhat­na. Az a mód pedig, ahogy a gépies ügymenet kritikus pont­jain „beleéli” magát a szerepéibe, megtévesztően tökéletes. Kezdet­ben minden jóslása telibetalál, a hozzátartozók zokognak és fizet­nek. Az első jóslásoknál még csak a halottlátó kimért, számító arca a gyanús. De még úgy tűnik, hogy tényleg tud valamit, amit rajta kívül senki más. Aztán el­kezdjük unni, hogy folyton ugyanazokat a mondatokat ismé­telgeti. Itt árulja el magát. A módszerét, ami képessé teszi ar­ra, hogy az emberi lelkiismeret- furdalást, bűntudatot és elva- kultságot forintokra váltsa. A mélyen felkavaró és elgon­dolkodtató filmet, először a pécsi fesztiválon mutatták be és mivel nagy érdeklődést váltott ki, ki­vételesen — az országos bemu­tató előtt — a budapesti Toldi Stúdiómozi tűzte műsorára. A halottié tóval hamarosan a kép­ernyőn is találkozhatunk. Vadas Zsuzsa mint a rokka. Pista rögvest „köz­li”: ő marad a „fák mellett" er­dész szeretne lenni. — Tudod-e milyen fa ez, amit faragsz? — kérdezem a jövendő erdészt. — Nyárfa ... Azt hiszem — te­szi hozzá kissé bizonytalanul. — No. és milyen fát léhet még könnyen faragni? — A cseresznyét, meg az aká­cot. — Egy frászt öregem, az akác nem jó — cáfolja Gyula, és az éktelen kopácsolásban egymást túlkiabálva folytatják tovább a szakmai vitát. Géró György fafaragó, a szak­kör vezetője a gyerekek között jár-kel. magyaráz, fogja-vezeti a gyakorlatlan kezekben a vésőt. Az övében: engedelmessé szelídül a makacs, szálkás faanyag. * ' A művelődési ház előcsarnoká­ban fiatalok pingpongoznak. — A KISZ-eseim. Sóikat segíte­nék nekem — mondja Hulej End­re, a művelődési ház fiatal igaz­gatója. — Miikor idejöttem — ta­valy novemberben — sokan azt mondták: halott ügy ez. Nem le­het itt semmit csinálni! Kezdet­ben — talán az elődöm hibái miatt — fenntartással voltak irántam a község és a gazdaság vezetői. Aztán felajánlottam, hogy a községi KlSZ-alaipszervezetnek helyet adok a házban, hogy le­gyen végre otthonuk. Azóta itt tartják a taggyűléseket, a rendez­vényeket. és beHbenéznék a fa­faragó szakkör foglalkozásaira is. Most szeretnénk egy modern, hangulatos ifjúsági klubot csi­nálni egy itteni helyiségből. Az erdőgazdaság ígért hozzá fát, Géró Gyuri meg társadalmi munkában elkészítené a berende­zést. A helvéciai fafaragó szakkör három hónapja alakult, s azóta is nagy népszerűségnek örvend, öt­let, igény és lehetőség szerencsé­sen találkozott, de létét máris veszély fenyegeti. Komoly és állandó problémát jelent a megfelelő fa megszerzé­se. Az erdőgazdaságtól alkalman­ként kapnak pulha és könnyen megmunkálható fát. de a folya­matos, rendszeres ellátás még nem megoldott. A művelődési ház pénze kevés. Eves költségve­tésének nagy részét az épület korszerűsítésiére, a hiányos és ko­pott felszerelések, berendezések javítására kell költeni. Egyszer kaptak komolyabb anyagi támo­gatást a Helvéciai Állami Gaz­daságtól és a Petőfi Tsz-től. Vajon miért nem akadt a kör­nyéken egy vállalat.^ téesz. vagy gazdaság, amelyik vállalná en­nek a szakkörinek a rendszeres patronálását? — Nem éri meg nekik? — kérdezem. — Miért: nekem megéri? Kecs­kemétről járok ki. Fél állásban dolgozom itt. kapok havi 900 fo­rintot. és jó párszázat el tanko­lok. Naphosszat faanyagot hajku- rászok, fűrészelek, vagy éppen forgácsot sötprögetek a szakköri teremben... — És a Géró Gyuri? — Aranymadarat fogtam ezzel 9 Lesi Marika, Géró György egyik legügyesebb tanítványa. A szakkörvezető segítségével fa- domborművet készit. • Hulej Endre munka közben. (Tóth Sándor felvételei.) az emberrel — mondja. — A köz­ség vb-titkára. Szemlér Sándor hívta fel rá a figyelmemet, ami­kor idejöttem. Gyuri itt. Helvé­cián lakuk és a Kecskeméti Szék- és Kárpitosipari Vállalatnál dol­gozik. Többször volt kiállítása a megyeszékhelyen, a munkahelyén felnőtt szakkört vezet... • Géró Gyuri furcsa, megszállott ember. Szépen, szinte szerelme­sen beszél a kezében naponta formálódó anyagról: — Találkozom egy gyökérrel, megkérdezem, mi szeretnél len­ni? Körül kell járnom, meg kell ismerkednem vele. mert még én sem tudom, mi lesz belőle, de a gyökér vezet és megfogamzik bennem. Ma már több a gondo­latom. mint amit meg tudok va­lósítani; amit meg kellene fa­ragnom. Ezek a gyerekek lesznek a se­gítőtársaim. Szeretném, ha leg- aláhb 8—10 tanítványomból kivá­ló fafaragó lenne, olyan, akiben hinni érdemes. Nagyon jó dolog gyerekeikkel foglalkozni. Szabad a fantáziájuk, nem köti őket a visszatartó tapasztalat. Szeretném őket megtanítani érezni, látni a világot, a fában az embert, ahogy levetkőzi „forgácsruháját". Most még fogom a vésőt a ke­zükben. mert kell. Közben vi­szont én nem haladok. Ilyenkor a munkám semmi. De az egyéni­leg vállait népművészet kihaló- félben van. Ügy érzem. kissé hiányzik az effajta minőség éle­tünkből. A maradékot, ezt a ke­veset viszont: ápolni. menteni, újiraalkotni kell. Ptiránn Etelka Moldován Domokos dokumentumfilmje " * • - J • - • . X. •• • Moldován Domokos a putnoki haloltlátá asssonnyal, a film forgatása közben. (Marko­vié* Ferenc felvétele.) MOLNÁR ZOLTÁN: Eljegyzés KISREGÉNY (24.) — Ha fürdőruhát vehetek fel... állt fel Gitta — sőt van egy tartalékom ia — tétován kö­rülnézett — ha esetleg valaki­nek ... A felajánlás, ahogyan Klárira és Marira nézett, szinte nyilván­való sértés volt, hiszen az ő kar­csúságával egyik sem vetekedhe­tett. Hogyan is tudták volna el­fogadni a felajánlott tartalék für­dőruhát ... Kati viszont szintén elvonult, nem ugyan fürdőruhát, csak sor­tot, és egy könnyebb blúzt ven­ni. — Tibor, neked Is van úszó­nadrágod... a kocsiban! Anyja figyelmeztetéséért Tibor nem érzett semmi hálát. Elég kelletlenül vonult el: nem tar­totta a saját megjelenését elég daliásnak fürdőruhában. — Italszünet! — jelentetté be Laci is, és egy pillanat alatt le­rántva magáról a nadrágot —ki­derült, hogy alatta van a fürdő­nadrág — egy faágra dobta «pi­ros trikóval együtt és már ment is bele a Dunába. A két legifjabb is követte a példáját, s már menték Is volna a vízbe. De az anyjuk óvóan be­avatkozott r — Csak bokáig szabad bele­menni ! — Nekem itt a bokám! — mu­tálta a combját a nagyobbik, a már gázolt is Laci után. — Laci! Kergesd viasza Őket! Laci, két markát összefogva, valami különös szivattyút hozott létre, s felemelve a feje magas­ságába, erős vízsugarat lövellt ag engedetlenek szeme közé. 26. — Gyere, apa társ — kapott kedvet Barna is a megmozdulás­ra — folytassuk a küzdelmet, most revansot veszék! Már a kezében is volt a tol­laslabdaütő. Gitta egy pillanatig azon töp­rengett, hogy megegyezték-e hát tulajdonképpen, vagy ezzel a tol­laslabdával éppen a további tisz­tázó eszmecsere elől akar mene­külni. Menj. labdázz — gondolta aztán — egyelőre nem is kell ide több szöveg. Annak alapján, amit eddi* beszéltünk, már nyugodtan hivatkozó a tóm, amire csak aka­rok ... Megbeszéltük és kész. Végighordozta tekintetét a tár­saságon, mintegy ellenőrizve ön­magát, hogy végrehajtotta-e mai napra tervezett feladatait. Mari ... Guszti... Nagymama... s végül maga Bpma. Hát tulajdon­képpen már csak Lajos van hát­ra. Mert ugye vele is beszélni kell. Beszélni, bár némileg más módon, mint a többiekkel. Vele a legjobb lesz megint a tanács- kérés formája. — Tegyünk fel vizet meleged­ni. Lajoskám! Majd én elmoso- gatok.... A halászlé» bogrács jó lesz mosogatóviznek, nem? Lajos bácsi egy nagy fűcsomót tépett, és kltörülgette vele a bog­rácsot azután öntött bele a kan­nából a maradék vizet; felakasz­totta a bográcsot a tűz fölé, az­tán tétován megállt a kannával. Tekintetével önkéntelenül az először is vizet ihozó két fiút ke­reste. Laci bent úszott messzi a Dunában, Tibor egy szál úszó­nadrágban közeledett a gépkocsik felől. Olyan véznának látszott, szinte megsajnálta. Letette a kan­nát egyelőre a fűre. — Segítek, Gittám, segítek — jelentkezett Klári is. Közben Mari már minden je­lentkezés nélkül szedte is össze a mosafclan edényeket. Kati a szeme sarkából figyelte Tibort; olyan mélán közeledett a tűzhöz, hogy szinte még el is le­hetett hinni róla: nem látja Ka­tit a kannákkal. Csak odament az anyja mellé és lekuporodott. Fe­hér volt, átsütött rajta a nap. Végül Kati felvette a kanná­kat, nem szólt senkinek, elindult vízért. Kiment a drótkapun, s el­gondolkozva ballagott a nyomós kút felé. Távolodva ís hallotta, hogy csörömpölnek a tálakkal és evőeszközökkel. A beszédhangok már összemo­sódtak. Klári kivételével, aki a víz­parton még mindig racsított a gyerekeivel: — Azonnal gyertek nekem ki­felé, rossz kölykök! Aztán az is elmaradt. Két fiú jött vele szemben, nem tértek ki; Kati kitért előlük. Megálltak, valami megjegyzést tették, utánabámultak. Az egyik végül utána is kiálltott: — Ne segítsünk, kislány? Kislány? Olyanok voltak, mint Tibor, véznák és fehérek. Hogy mernek ezek vele szem- telenkedni? Kedve lett volna megállni és megvárni, jönnek-e utána? De csak ment tovább unott ajkblggyesztéssel, amit senki sem látott. Szóval Tibor... vagyis Anyu az egész mai ügyeskedésé­vel... Látta, hogyan tárgyal egy­más után az érdiékelt felékkel a felajánlásokról. Igazán mindent megtesz, hogy az egyetlen kislá­nyának jól induljon a házasélete. Lakás. . összkomfort... jólkere­ső, tudós férj... aki még ráadá­sul a legjobb káder is, hiszen munkásszámi azású. Ezen önkéntelenül elmosolyo­dott. Tibor, a munkásgyerek ... Az alma a fájától egészen mesz- sze Is el tud gurulni. Az az igaz­ság. hogy még Tibornál sokkal messzebbre is. De már ott is volt a kúfnét, már neki is dőlt, nyomta, a víz erős sugárban zúdult a kannába. Megtelt, kicserélte, a másikat is telenyomta. Mire letette az. első méllé, hogy felemelje a két kar­jával. addigra futva megérkezett Laci. Piros trikó nélkül, csak úszónadrágban, még vizesen, ahogy a Dunából kimászott. — Hé, csak nem hagyok egy hölgyet két kanna vízzel cipeked- ni! Kati megállt, ránézett. Izmos volt, barna volt, jókedvű. Nagymama jutott eszébe: Kati­kám, te még nem tudod, hogy egy jóképű, barna fiú mennyire más... mennyire más... igen, talán Így mondta ... Megvonta a vállát és félreállt. — Ne hagyj ...! De nem gőgös volt, tréfás, vagy kncér. Inkább szomorkás. Laci megragadta a kannákat. — Meg se vagy illetódve? — Meg Jegyek? — Nem is tudom. Éppen elbír­tad volna. És egyáltalán nem Is sajnáltalak azért, mert cipelned kell. — Hanem miért sajnáltál? — Hát amiért, azért sem túl­ságosan. Ebben a korban az em­ber már maga felelő* a cseleke­deteiért. Csak ... csinos vagy, tu­dod. és... — És? — Egyszerűen azt gondolom, hogy ott a nagy hársfa árnyéká­ban majd megállunk picit meg­pihenni ... Kati oldalról ránézett. Vállat­vont. — Álljunk. Egy kislány jött velük szem­ben kerékpáron. Kitértek, hogy ne kelljen lefordulni a keskeny ösvényről, a mi kerékpárúinak is a legalkalmasabb volt Mikor elment közöttük, hosz- ssan csengetett; ea talán azt je­lentette: köszönöm. Talán sem­mit. , Odaértek a nagy hársfához. Nagy erős törzse volt, hatalmas koronája, széles árnyéka. Kati szó nélkül megállt alatta és szem­befordult Lacival. Laci erre letette a kannákat éa ösztönösen körülpillantott. Csend volt, ebéd utáni mély csend, és senki... sehol senki, csak a ke­rékpáros kislány csengője szólt még mindig valahonnan messzi­ről. Az izmos barna karok a mez­telen válla köré fonódtak, Kati felnézett a vidáman — vagy ta­lán diadalmasan? — csillogó sze­mekbe és odanyújtotta a szájét. A forróság saétáradt egész tes­tében ... Ügy érezte, ezt a csókot várja reggel óta ... napok óta ... évek óta. Körmével kapaszkodott a fiú hátába, és amikor Laci lé­legzetet akart venni, és ki akart pillantani a világba, hogy nem jön-e mégis erre valaki, utána­kapott. és nem engedte el a szá­jával a száját. 27. Anyu mosogat» közben meg­kérdezte Tibort: Miért nem mentét el Katival vizért, Trborka? YLborka erre fel tápászk adott és szó nélkül elindult. Mikor a nagy hársfáihoz közeledett, természe­tesen meglátta a két kannát a füvtin, de embert egyelőre nem látott, megállt, óvatosan: kiál­tott: (folytatása következik.%

Next

/
Oldalképek
Tartalom