Petőfi Népe, 1978. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-03 / 29. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1978. február 3. MEGRENDELÉS ELŐTT Siemens-berendezések az új megyei kórháznak 306 und 308 • így néz ki az intenzív betegőrző. Egészségügyi intézményeink elsősorban a kórházak gép-mű­szerellátottsága, mennyiségben és minőségben is elmarad a kívá­nalmaktól. Ezért határozta el a kormány, hogy az Egészségügyi Minisztérium, az érdekelt társák- kal együttműködve, terjesszen elő javaslatot a gép-műszerellá- tás javítására, és jelölje meg az előállítás, az export, az Import, valamint a gazdálkodás és el­osztás feladatait. * • • A betegek gyógyítását szolgáló eszközök milyensége nem részlet- kérdés. Ezt juttatja kifejezésre n kormányhatározat Is. A megol­dás azonban korántsem egysze­rű. A modern orvosi műszerek, berendezések közül jónéhány csuk külföldről szerezhető be. Valutáért, méghozzá nem Is ke­vésért. Nagyon meg kell fontolni, hogy mit és mennyit .vásároljunk, azt is, hogy hová ? Az épülő új me­gyei kórház esetében jogos az elvárás: műszerezettségében is korszerű legyen. A kecskeméti kórház sem köl­tekezhet korlátlanul. A tőkés import csak kis része a beruhá­zásra fordítható összegnek. Az egészhez arányítva ez egy kis hányad, önmagában azonban igen nagy tétel. Olyannyira, hogy még válogatni is lehet. An­nak érdekében, hogy a kórház a legjobb készülékeket rendelje, így esett a választás, javarészt a nyugatnémet Siemens-cég gyárt­mányaira. — Az új gyárat zömmel a Me­dicor szereli fel, s a gyár egy­úttal külkereskedelmi partnere is a Siemensnek — tájékoztat Sze- beny Miklós, az Intercooperation Kereskedelemfejlesztési Rész­vénytársaság Siemens-irodájá­nak vezetője. — A két cég a gyártásban is együttműködik, sőt ma már az is előfordul, hogy a Medicor önálló megbízatást kap a külföldi rendelőtől és az eh­hez szükséges technikát a Sie­menstől szerzi be. A magyar or­vosi műszerek az egész világon elismertek, — Mi az oka, hogy nem kizá­rólag hazai forrásból merítünk? — Az orvostudomány fejlődé­sével a technikai eszközök is fi­nomodnak, tökéletesednek. Olyan különleges műszerek is megje­lennek, amelyeket mi nem gyár­tunk. A Siemens az egészségügyi egyik fő szállítója, gyártmányai régóta ismertek a magyar kór­házakban is. Irodánk feladata, hogy megismertesse a leendő vá­sárlókkal a kínálatot és segítse a helyes választást. — Eldőlt már, hogy mire tart igényt a kecskeméti kórház? — Szerződést még nem kötöt­tünk — ad felvilágosítást Ko- rencsy Ottó, elektromérnök —, de megkezdődtek a tárgyalások. A megvásárolandók listáján sze­repel az általános intenzív őrző- berendezés, amely műtétek után az összes életfunkciót vigyázza. Ez a műszer éberen figyeli a szívműködést, a légzést, a pul­zust, minden olyan elváltozást észlel, amit külső jelekből nem lehet megítélni. Egy őrző-központ 12 ágy megfigyelésére alkalmas. — A nővért is helyettesíti? Nem, unnak ott kell lenni, csak nem uz úgy mellett. A mű­szer egyúttal riaszt is, rendelle­nesség esetén. A Siemens inten­zív őrzői abban is különböznek más, hasonló rendeltetésű beren­dezéstől, hogy a cég kétféle — analóg és digitális — változatot kínál a jelzések leolvasására. Amelyik vonzóbb az orvosnak, azt választja. Egy másik érdekes­ség, a variálható egységekből felépíthető fiókos műszeregyüt­tes, egyike a jelenleg forgalom­ban levő legkorszerűbb vizsgála­ti eszközöknek. Az országban ez lesz az első. Túlzás nélkül mond­hatjuk, hogy ami Kecskemétre kerül majd — világszínvonalat képvisel. — Alapvetően az egészségügyi szervek, a külkereskedelmi érde­kek figyelembevételével. Egyelőre a tervezésnél tartunk, hogy vé­gül mire kötnek szerződést, még nem tudhutó. egészen pontosan. Ez így Is van rendjén. Amíg egy kórház nincs kész, felesleges megvenni hozzá a berendezést. Előfordulhat, hogy két év múl­va, a mostaninál jobbut is aján- lunak. Altulábun 5 évenként vál­tozik egy technika, amit sajnos a tervezésnél nem mindig vesz­nek figyelembe. A kecskeméti kórház műszerezettségét 3 évre tervezték, öt év, mire uz épület elkészül. Ennyi Idő alatt u deviza értéke is változik. Hu mondjuk 300 ezer dollárt szántak műsze­rekre. öt év múlva már 450 ezer dollárba kerül az eredeti elkép­zelés megvulósításu. Az Ideális uz lenne, ha a műszerezettség tervezése nem előzné meg túlzot­tan a kivitelezést, A Siemens név paranoia a mí- nöségre. Termékeik korszerűek és megbízhatóak, de ennek ára van. Nyilván ezzel is magyaráz­ható, hogy kórházaink berende­zése vegyes. Több helyről össze­vásárolt. Kérdés, hogy mi a cél­szerűbb? Állandó kapcsolat egy megbízható partnerrel, vagy a tapogatózás többfelé? — A tájékozódás nem árt. Sok kellemetlen meglepetéstől kíméli • A világ egyik legkorszerűbb EKO-berendezésc: 6 csatornás, folyadékírós. Az úgynevezett Mlngograf szisztéma előnye, hogy mind az EKG, mind pedig a szlvhang görbét torzításmentesen tudja lerajzolni. Ebből Is lesz egy Kecskeméten. meg a vásárlót. Viszont az egy céggel való közreműködés mel­lett szól, hogy kisebb gonddal jár a karbantartás és az alkat­részek utánpótlása. A típusok sokfélesége üzemeltetési zavaro­kat is előidézhet. Mindegyikkel másként kell bánni és ez megne­hezítheti a kezelők dolgát. Ezért is érthetetlen, hogy Kecskemét miért szándékozik 3 fajta EKG-t vásárolni, ráadásul mindhármat tőkés relációban? Az orvosi berendezések hasz­nálata ma már szinte elképzel­hetetlen bizonyos műszaki kép­zettség nélkül. Számolnak ezzel az orvosok? — Irodánk nemcsak közvetít, hanem a műszaki tanácsadástól kezdve, a technikusok tovább­képzéséig. tupasztalatcserék szer­vezéséig mindent intéz. így ta­pasztalatból mondhatom, hogy az orvosok részéről igen gyér az ér­deklődés. Pedig éppen a műsza­ki ismeretek hiányával, a tech­nikul Járatlansággal függ össze, hogy sokszor hozzáértés nélkül rendelnek felesleges, vagy már elavult műszereket. Az ilyen ki­adások sem az egészségügyet, sem u népgazdaságot nem viszik előbbre. Visszatérve a leendő megyei kórházra, még sok más újdonság is szerepel terveik között. Az egész műtőt szeretnék felszerel­ni Siemens diatermiás műszerek­kel és sebészeti képerősítővel. A röntgenben is Siemens kiegészí­tő berendezéseket kívánnak al­kalmazni. A beruházás gerincét, 70—HO százalékát a Medicor szál­lítja, a Siemens csak azt teszi majd hozzá, ami a hazai gyár és a KGST-országok kínálatából hiányzik. Amit a megrendelők végül majd kiválasztanak. Most tehát az ő döntésükön, később a használatbavevőkön is múlik, hogy az új kórház milyen tech­nikai színvonalon oldja meg a betegek gyógyítását. Vadas Zsuzsa • A sebészeti diatermiás vágókészülék kis helyet foglal cl, nagy tel­jesítményű. továbbá a sebészetben előforduló összes Igényt kielégíti, az agysebészettől az urológiáig. Ilyennel szerelik (el a kórház műtő­jét. TIZENEGYMILLIÓ TYÚKTOJÁS Baromfiprogram Jakabszálláson Egy tavalyi adatgyűjtés szerint mintegy nyolc és fél millió darab tyúk található a me­gyében, tíz százalékkal több, mint 1976-ban. Baromfitenyésztéssel megyeszerte érdemes foglalkozni. Jó példa erre többek között a bócsai Petőfi, a rémi Dózsa, a kiskunhalasi Vörös Csillag, a jánoshalmi Petőfi Termelő- szövetkezet, amelyek évente jelentős nyere­séget könyvelhetnek el az ágazatból. Az em­lített szövetkezetek többsége gyenge adott­ságú. Földjük olcsón előállítható tömegtakar­mány termesztésére általában alkalmatlan. A helyi sajátosságokat figyelembe véve — Ilyenkor mindig nehéz hely­zetben voltunk — mondja Geiger Endre, a szövetkezet főkönyvelője. — Törtük a fejünket, mi módon teremthetnénk meg a biztonságo­sabb gazdálkodást, Szarvasmar­hát, sertést nem tarthatunk, még a birka is nehezen élne meg a futóhomokos Ezért döntöttünk a baromfi mellett. Tavaly az úgy­nevezett battériás technológiával ö() ezer bábolnai Tetra SL hibrid már több, mint 11 millió tojást tojt. Zömét a megkötött szerző­dés alapján a baromfiiparnak ad­tuk át. kisebb részét a Bács-Kla- kun megyei Élelmiszer Kereske­delmi Vállalat vásárolta fel. — További terveik? két évvel ezelőtt a jakabszállási Népfront Szakszövetkezet egy szomszédos kecskeméti gazdasággal közösen elhatározta, hogy hoz­zákezd tyúkfarm kialakításához. Nem nehéz kitalálni, mi ösztönözte erre a vezetőséget. A jakabszállási földek sem tartoznak a legki­válóbbak közé. Megél benne a szőlő, a gyü­mölcsfa, takarmánytermesztésre azonban ke­vésbé alkalmas. Az egyoldalú gazdálkodás sok fejtörést okozott a tagságnak. Ugyanis fennáll annak a lehetősége, hogy a jég elveri a szőlőt, a gyümölcsöt, és akkor oda lesz a jövedelem. — Mennyibe kerül a beruhá­zás? — Költségvetésünkben 27 mil­lió forintot irányoztunk elő, En­nek egy részét saját erőből, más részét állami támogatásból és hi­telből fedezzük. Megvalósulása után itt helyben szeretnénk meg­oldani u naposcsibe Jércévé ne­velését, a tojás válogatását, cso­magolását. Ha terveinket végre­hajtjuk. akkor a Jelenlegi 1H millió forint termelési értékkel szemben évente 50 milliót köny­velhetünk el a baromfiágazatból. Ez 50 százalékkal több a szövet­kezet múlt évi árbevételénél — hangsúlyozza végezetül Geiger Endre. B, Z. — A számítgatás arra ösztön­zött bennünket, hogy fejlesszük az ágazatot. Százezer tyúk befo­gadására alkalmas újabb ba­romfiól építését határoztuk el, és a bábolnai tervek alupján a he­lyi sajátosságoknak megfelelően készítjük el. A munkát könnyí­ti, hogy a hozzá való elemeket Bábolnáról szállítjuk, így csak uz összeszerelést végzik n szakembe­rek. Reméljük, mindez Jelentősen megváltoztatja a gazdaság bevé­teleit a termelési ágazatok egy­máshoz való viszonyát. A tojás­termelésből származó nyereséget ugyanis u szőlőtelepítésekre for­dítjuk. A BÁCSALMÁSI SZÖVŐÜZEMBEN A nemrég felavatott bács­almási szövőüzemben bútor­szöveteket, takarókat, fésűs­szöveteket és farmeranyago­kat is készítenek. Képünkön: az új üzemben NDK-beli és lengyel gyártmányú cérná- zógépekkei dolgoznak, (MTI- fotó — Karáth Imre felvé­tele — Telefoto — KS.) NEM IPARÁGAT — VÁLLALATOT Csak a termékért fizetnek Aligha túloz a jelző, ha a ter­melési szerkezet átalakítását a népgazdaság sorskérdésének ne­vezzük, ám ha a megoldás mó­dozatait elvi értelemben és az or­szágos folyamatok áttekinthető magaslatáról közelítjük meg, ak­kor a válasz voltaképpen rendkí­vül egyszerűnek látszik. A szer­kezet korszerűsítése ugyanis azt jelenti, hogy gyors ütemben fej­lesszük a korszerűt, a kifizetődőt és szüntessük meg annak előál­lítását, ami avult, ráfizetéses. A gyakorlathoz, tehát a dönté­sekhez közelítve azonban csakha­mar kitűnik, hogy az Imént egy­szerűként Jellemzett folyamat rendkívül bonyolultan meghatá­rozható, felelős Intézkedéseket kö­vetel. Itt, a cselekvés közegében ugyanis az elvileg egyértelmű kö­vetelmény azt a nagyonls konk­rét alakot ölti, hogy hol állítsuk zöldre, hol pedig pirosra a fej­lesztés irányjelzőjét. Tegyük hozzá, hogy ezekhez a döntésekhez nem állnak rendel­kezésre kézzelfoghatóan értel­mezhető Jelzőrendszerek; az ár­rendszer ugyanis — amely, mint Ismeretes, nem tükrözi a valósá­gos értékarányokat —, korántsem alkalmazható olyan műszerként, melynek skálájáról leolvasható a döntéshez nélkülözhetetlen érték- viszony, A támogatások Is jócs­kán módosítják, olykor elmossák a termékek vagy Iparágak reá­lis összehasonlíthatóságát. Ne folytassuk azonban kalan­dozásunkat a termelés mérhető­ségének közgazdasági-módszerta­ni útvesztőjében; célszerűbb a megoldás folyamatát ábrázolnunk. Erről szólva pedig érdemes alá­húzni. hogy az MSZMP Központi Bizottságának október 20-i hatá­rozata — amely a hosszú távú külgazdasági politika és a ter­melési szerkezet fejlesztése kér­désköreit elemezte —, olyan el­veket is rögzített, amelyek rend­kívül jelentős segítséget adhatnak a gyakorlati cselekvéshez, a.szer­kezetátalakító döntésekhez. A határozat ugyanis — a ko­rábbiaktól eltérően — oly módon körvonalazza a szerkezeti fejlesz­tés céljait, hogy nem ágazatokat, hanem gondosan megválasztott gyártási ágakat kell Ilyen »szem­pontból előnyben részesíteni. „Az eddigi tapasztalatok és elemzések alapján megállapítható, hogy mind a vegyiparban, mind a gép­iparban fi jelenleginél, szűkösebb . termelési struktúra kialakító!«! i«J » dokolt — mutat rá a határozat —. továbbá a két ágazatnak együttesen és külön-külön sem ndható prioritás, csak eRyes gyár­tási ágaiknak", Érdemes megle- gvezni, hoRy a népgazdaság fej­lődését alapvetően meghatározó két ágazatról van szó, s ezért az iménti megállapítás elvi tartal­ma méltán kiterjeszthető széle­sebb körre Is, Ha ugyanis aluposun átgondol­juk. mit jelent a határozatnak ez az előirányzata, akkor kitűnik; az általánosan, tehát egész ága­zatra kiterjedően körvonalazott fejlesztés elmoshatja — és a va­lóságban ez tapasztalható is —, a belső különbségeket, önmagá­ban tehát még az sem emelhet a fejlesztési célok élvonalába egy- egy beruházási javaslatot, ha az az ipari haladást hordozó gép­iparból vagy vegyiparból érke­zik. S ha ez így van, akkor az elv sokkal Inkább érvényes a vállalatok közötti fejlesztési ará­nyokra, s ennél Is nyomatéko­sabban a gyárkapun belüli szer­kezeti döntésekre. Következés­képpen; a határozat — értelem­szerűen — azt a követelményt irányozza elő, hogy bármily mé­retű. bármilyen múltú vagy je­lentőségű vállalatról, Iparágról vun Is szó a beruházási célok ki­jelölésekor, mindenekelőtt a konkrét gyártmányt, u fejleszten­dő technológiát kell mérlegelni, • csuk hu az kifizetődőnek, korsze­rűnek minősül, ükkor állítható szubudra a jelzés. Talán nem felesleges mindezt u valóság néhány tényével Is áb­rázolni, A Nehéztpurl Miniszté­rium — feltűnést keltő és példa­mutató kezdeményezéssel —, már korábban hozzákezdett ahhoz a munkához, hogy vúllulutl, gon­dos vizsgálódással, mérjék össze teljesítményeiket, színvonalukat a szakma, a profil szerint életszín­vonalút képviselő külföldi válla­latokéval. Aligha kell bizonyíta­ni. hogy ez a tényszerű, a való­sággal nyíltan szembenéző egy­bevetés lehet a leghasznothajtóbb módja u fejlődésnek, a szerkezeti átalakítás gyorsításának is. A mi­nisztérium pedig — e vizsgála­tokra hagyatkozva —, egyrészt összegezhette a tapasztalatot, hogy vállalatainak termelékenysége jó- szerint fele vagy harmada a meg­felelő külföldi üzemekének, más­részt kitűzhette a reális célt: 1985-ig legalább ojy módon mér­sékeljék az elmaradást, hogy a hazai vállalatok érjék el partne­reik mai színvonalát. S amiért mindezt most említettük, az a következő megállapítás: a mi­nisztérium iparágul közül uz alu- míniumkohászat és a vegyipar azt u célt sem tűzhette ki, hogy 1985- ig elérje a partnercégek 1975. évi színvonalát. Ez a tény alighanem jól érzékelteti az október 20-i ha­tározat Imént idézett prioritás­elvének rendkívüli jelentőségét. Nyilvánvaló, hogy u fejlődés csak akkor gyorsítható, ha uz ágaza­lesztés és a visszafejlesztés dia­lektikus folyamatának térhódítá-— sávul. Végül Is nyilvánvaló: a külföldi vevő természetesen nem Ilyen vagy olyan ágazatnak a hírnevé­ért fizet, hanem a megvásárolt termékért, amit modern gyártá­si eljárássul, korszerű kivitelben állítottak elő. S bármilyen nyil­vánvalónak, már-múr gazdasági közhelynek tűnjék Is ez — ebben rejlik a szerkezeti átalakulás gyorsításának Igazi megoldási le­hetősége. T. A. A tápanyag-gazdálkodás és jelentősége A növények növekedésükhöz és minden további életfunkciójuk­hoz szükséges tápanyagot, a víz­ből, levegőből és legnagyobb rész­ben a talajból vérzik ki. Ter­mesztési szempontból legfonto­sabb a nitrogén, a foszfor és ká­lium. (Bizonyos esetekben n nyomelemeket Is pótolni kell!) A kisegítő fejlődés érdekében, a tápanyagok helyes arányáról kell gondoskodni. Elsősorbun a nit­rogén és a szénhidrátok megfe­lelő aránya biztosítja uz úgyne­vezett termőegyensúly fenntartá­sát. A szénhidrátoknak a virág- rügyek képzésében, a nitrogén­nek a hujtásnövekedésben van szerepe. A foszfor elsősorban a magképzéshez szükséges. A talajból felvehető tápanya­gok a termesztés sorún — állan­dóan fogynak. Pótlásukról gon­doskodni kell, hisz bármelyik tápanyag hiánya — vagy túlsú­lya — felborítja a termőegyen- súlyt. Az öntözött növények még fokozottabb tápanyag-utánpót­lást igényelnek. Részben a na­gyobb termésátlagok, részben a tápanyagok lemosódása miatt- Legáltalánosabban elfogadott az a gyakorlat, hogy káliumból kell legtöbbet adagolni, azután a nit­rogén és végül a foszfor követ­kezik. A legmegfelelőbb NPK 2:1:3 arányú adagolása. A szervestrágyázás csökkené­sének következtében egyre gy. k- rabbun fordul elő u mikro- és nyomelemek a cink, a bór és a mangán hiánya. A nitrogén u fehérjék egyik fő alkotórésze. Hiánya esetén u növények törpe növésűek. u le­veleik aprók, halvány zöld szí­nűek lesznpk. De a túladagolása is helytelen, mert a vegetatív szervek nagymértékű fejlődését segíti elő. Ez termőfák esetében azt eredményezi, hogy a hajtás- növekedés Igen erős, ezzel szem­ben kevés vlrágrügy képződik. A nitrogénhez viszonyított' 'v’SLjúÖjd- rut-túUúly esetén pedig sok ter­mőrügy képződik, de a hujtásnö- vekedés gyenge murád. A foszfor hiányakor a vegetá­ciós időszak elhúzódik. Kalcium hiányukéi- a klórods tünetei je­lentkeznek. A magnézium ritkán hiányzik a tulajból. Legfeljebb a növény számáru felvehetetlen formában fordul elő. Hiánya ér­közi sárgulást okoz. A levelek a szokottnál világosabbak. A kén nagyon fontos anyag a fehérje- szintézisben. Hiányakor a levél­lemez az alapi részétől elhal és ezeken a részeken vörös foltok keletkeznek. A vas hiánya ese­tén a levelek megsárgulna'k. Idő­sebb korban a növény levelei bámulni kezdenek, majd elhal­nak. A mangán az enzimek al­kotórésze. Hiányakor klorotikus tünetek keletkeznek. A réz hiá­nya is a levelek sárgulását, sá­padt színét adja. Ahol réztartal­mú szerekkel permeteznek, ott ez elkerülhető. A cink hiányá­nál a levelek kisebbek lesznek és a levéllemezeken sárga foltok keletkeznek. A bór hiánya ese­tében a virágok megtermékenyü- lése nem kielégítő, a levelek sár­gulnak és u mellékerek zöldek lesznek. A felsorolt nyomelemeket rit­kán kell pótolni. A klskert-tu- lajdonosoknuk azonban ezt a gondját is lussun megoldja a ke­reskedelem. Huzánkbun ugyunis egyre Inkább terjed u több nyom­elem kombinálásával készített szerek árusítása. Arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a szervestrágyu, vagy az ezt helyettesítő zöldtrúgya, majd­nem csak a feltétlen szükséges tulajélet és talajszerkezet fenn­tartásához elegendő A‘ szerves­trágyázás mellett — a műtrá­gyákra Is szükség van. K. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom