Petőfi Népe, 1978. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-26 / 49. szám

1978. február 26. ® PETŐFI KÉPE ® S EREDMÉNYEINK ALAPJA: A SZORGALOM ÉS A MUNKA Községfejlesztés császártöltési módon Irigylésre méltó helyzetben vannak a császártöltési kis- és nagyiskolá- sqk, háromszázöt- venüknek 16 tan­terem áll a ren­delkezésére, az egy tanteremre jutó tanulók száma alig haladja meg a húszat, ami ideálisnak mondható. A kényelmes-korszerű oktatási körülmények megteremté­sét a község összefogása eredményezte. Falugyűlésen hatá­rozták el a község lakói: a meglevő pénzhez még hozzátesz­nek, hogy több tantermet építhessenek. Háromszázezer forint gyűlt így össze, s a tervezett két új tanterem helyett végül is öt tanteremmel bővítették az iskola régi épületét. Cserjés Sándor, a község taná­csának elnöke így mondja el ennek a történetét: — Az iskola bővítése 1 millió 673 ezer forintba került. A he­lyi Vegyes- és Építőipari Ktsz vállalta a tervezést és a kivi­telezést. Olcsón, hiszen haza dolgoztak. — Az új iskolaszár­nyat november 7-én vették bir­tokukba a gyerekek. Jelentős társadalmi munka is segítette az építkezést — teszi hozzá. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság Vásárhelyi Pál nevét viselő szo­cialista brigádja például a víz­vezeték-szerelést vállalta. Csupán ez a munka 50 ezer forint meg­takarítást eredményezett. No és azt, hogy a mellékhelyiségeket korszerűsítették, nincs már szük­ség az udvarszéli kicsi épület­re... Jöttek a falu kisiparosai is, ki a falak festésébe, ki az ablaküvegezésbe segített be. A IV. ötéves tervidőszakban főként a kommunális létesítmé­nyeket fejlesztettük, az V. kö­zéptávú terv alatt pedig a mű­velődési ágazatban akarunk előbbre lépni. Ennek jegyében nemrég a tornaterem tervezését is megkezdte a ktsz, a 12x24 mé­teres épület december 31-ére el­készül. önkéntelenül kételkedő pillan­tással nézek a tanácsetnöíkre. — Tessék csak nyugodtan el­jönni. akkorra készen lesz! A ktsz ha elvállalta, meg is csinál­ja. Hogy milyen említésre méltó fejlesztésre került még sor 1977- ben? Egymillió forintért megol­dottuk a gyermekintézmények és a művelődési ház szennyvíz- elvezetését. — A lakásokat is bekapcsol­ják a hálózatba? — A házaknál derítővel .old­ják meg a J^nnyvízi^f2$jfí$y Ez nem jelent * gondot, niszen egyetlen fúrott. vagy ásott kút sincs már használatban. A köz­ség valamennyi házát bekapcsol­tuk a vízvezeték-hálózatiba, sőt az építésre kijelölt telkeket is közművesítve árusítjuk. A vízmű építése 1960-ban kezdődött meg, tíz évvel késeibb már minden házba eljutott a vízvezeték. — Hány ház épül évente? — kérdezem, s közben felvillan előttem a rendezett, modern köz­ség képe. — 1960-tól összesen 320 új ház készült, évente általában 15 új otthon épül. A Tanácsköztársa­ság útján a legkapósabbak a ház­helyek. még van 20 építkezésre elegendő, de nemsokára gondos­kodhatunk új parcellák előkészí­téséről. — A Taverna mellett — ez a község egyik népszerű étkező­helye — szabadon hagytunk egy nagy telket. Ide épül fel ugyan­is a Kecel és Vidéke ÁFÉSZ-nek az ABC-áruháza. A jövő évben kezdik meg az építkezést, egy év múlva már készen lesz. Elké­szültéig még be-be ugranak a nagyobb vásárlások lebonyolítá­sára a császártöltésiek Bajára. □ □ □ Kevés község dicsekedhet az­zal, amivel Császártöltés, hogy alig van magára maradt öreg a településen. Mégis, már nyolc évvel ezelőtt létrehozták az öre­gek napközi otthonát a művelő­dési házban, hogy amíg a „gye­rekek” doLgoznak. addig se le­gyenek magúikra hagy va az idő­sek. Negyedszázán töltik napjai­kat az otthonban. Császártöltés munkaképes la­kosai a községben találnak mun­kát. Egy kézen is meg lehet szá­molni, ki az, aki máshová jár dolgozni. A Kossuth Termelőszö­vetkezetnek 1200 tagja van a nyugdíjasokkal együtt, Hatszázan aktívak. A ktsz mechanikai rész­legében, ahol a Zsiguli-program keretében a műszerfalat és a ki­lométerórát készítik, kétszázan dolgoznak. Az IGV-nek pénztár­gépeket szerelnek. S azok az asz- szonyok, akik a mezőgazdaság­ban vagy a szerelőmunkákban nem találtak helyet, a termelő- szövetkezet varrodájában dolgoz­nak. Az 1975-ben létesített var­roda 80 dolgozója közül, akiknek egészségi állapota engedi, az az őszi betakarításban a földeken segédkezik. — A község asszonyainak, lá­nyainak foglalkoztatása magával hozta az óvodai, bölcsődei he­lyek megteremtésének szüksé­gességét — amivel számoltunk is —, óvodába és bölcsődébe is minden gyereket fel tudunk ven­ni — mondja Cserjés Sándor. — • Az általános Iskolásoknak iga­zán van okuk az örömre, három, százötvenüké ez a hatalmas isko­la, amelynek öt új tantermét a község lakói társadalmi munká­jának igénybevételével építették. 1977-ben. (Méhesi Éva felvételei.) • A Vegyes- és Építőipari Ktsz mechanikai részlegében évente 440 ezer darab kilométerszámlálót, 800 ezer mutatóösszeállítást, 420 ezer darab műszerfalat gyártanak a Zsigulikhoz. Képünkön a km­számláló szalag fürge kezű asszo­nyai. O okáig azt hittük, ^ hogy az alföldi megyék elmaradott helyzete a múltból örö­költ hátrányokkal függ össize. Később rá kellett jönnünk, hogy a hátrá­nyos helyzet újra „termelhető". A lényeg csak az, hogy a hátrány — a viszonylagos elmaradottság — ne tartson soká. Hiszen ezek az újmódi lemaradások éppen ab­ban különböznek a hajdaniaktól, hogy nem egy-egy (történelmi kor­szak századokig tartó kísérői. De azért, mert bennük élünk, mégis kellemetlenek, és szabadulni sze­retnénk tőlük, akárcsak azoktól a régiektől. A múltbéli hátrányokból is van még bőségesen. Habár nagy erő­feszítésekkel számolja fel me­gyénk például a .tanyán élőknek a kultúrából, az iskolai szakrend­szerű oktatásból, ellátási előnyök­ből való kívülrekesztetitségét. Lassan a villanyvezetékek is mindjobban behálózzák a szét­szórtan települt házakat, tanya­bokrokat, könnyítve a munkát, segítve az emberibb életmód kia­lakítását. A régi- elmaradottság legnagyobb bűnei közt számontar- toU egészségtelen ivóvízből is egy­re kevesebb ifaláLbató már az ud­varokban, s a mi megyénk az el­sők kozott volt a falvak törpe- vízművekkel való ellátásában. Nem pusztít már az egykori népbetegség a tüdőbaj — bár az alkoholizmussal tudnánk így le­számolni !... Még akad analfabé­ta. de miint társadalmi jelenség ennek tömegessége megszűnt, csak szórványosan van jelen. Munkanélküliség helyett a mun­kaerő-utánpótlás lett az egyik legnagyobb gondunk. És így so­rolhatnánk tovább. A múltból örökölt hátrányok, Visszahúzó (tényezők nagy- részét tehát felszámoltuk, s Bács- Kiskuin elmaradottsága az ország fejlettebb megyéihez képest leg- fejlebb viszonylagos. Akad ami­ben előbb járunk, mint a töb­biek. s ha van lépéslháitrány, an­nak okai közit egyre ritkábban emlegetjük azt a bizonyos törté­nelmi örökséget, a megye hely­zeti különbözőségét, a messzebb­ről indulását másokkal szemben, Ugyanakkor változatlanul han­goztatjuk — az 1975-ben megtar­tott megyei pártértekezlet is fel­hívta rá a figyelmet —, hogy me­gyénknek sok tekintetben az or­szágosnál gyorsabb ütemben kell fejlődnie ahhoz, hogy elérje az átlagos szintet. Illetve ne marad­jon el attól. Ezit országos vonat­kozásban a XI. kongresszus így fogalmazta meg: „A 'különböző körzetek dolgozóinak életkörümé- nyei. szociális ellátottsága és jö­vedelmi színvonala közeledjék egymáshoz ... Azon kell munkál­kodnunk. hogy tovább csökken­jenek a különbségek az. azonos jellegű települések, valamint a Lépéstartás varos és a falu kommunális, kul­turális, egészségügyi ellátásában. Településeink nyújtsainak a szo­cializmust építő embereknek mind kedvezőbb életfeltételeket.” A fejlődésnek tehát a kiegyen­lítődés felé kell haladnia, ami természetesen nem jelent egyfor­maságot és egyenlősdit, sem a nemzeti vagyonnak valamiféle egalizáló mérlegen való elosztá­sát. Az is világosan benne van a határozatban, hogy a „termelő­erők elhelyezése feleljen meg a gazdasági hatékonyság követelmé­nyeinek.” Tehát a fejlesztés a jö­vőben is ott és olyan ütemben megy végbe, ahol az a legna­gyobb eredményt hozza a népgaz­daságnak, a társadalomnak. U isszatérve a bevezetőben ’ említett „újratermelődő” hátrányos helyzetre, erről akkor beszélhetünk, ha nem sikerül az adóttságdkat úgy kihasználni, hogy me 'keletkezzen újabb elma­radás a legfontosabb területeken. S főleg, hogy ne halmozódjanak ezek, merit a • leküzdésük egyre nehezebb lesz, hiszen a feladatok nem fogynak, hanem szaporod­nak. Magyarán szólva a lépés­tartásra 'kell törekedni minden teívfeladat megvalósításánál, kü­lönben alig behozható hátrányba kerülünk azdkkal szemben, ahol tartani képesek az élet diktálta ütemét. Konzerváljuk az elmara­dást, ahelyett, hogy csökkente­nénk a színvonalbeli különbsé­get. Sajnos — miközben a megye iparában, a mezőgazdaság több ágazatában sikerült dinamikus előrehaladást (tenni —, azt is ta­pasztaljuk, hogy egyes területe­ken mi magunk teremtjük meg a hátrányos helyzetet. Nagy az el­maradás például egyes gyermek- intézmények létrehozásában, rom­lik az elhelyezés a városi isko­lákban, különösen kritikus a helyzet az új lakótelepeken, ahol késve épülnek még a bölcsődék, óvodák, a szolgáltató egységek. Hiába adnak át az építők egyre több lakóházát, ha az ott élő szülők nem tudják elhelyezni gyermekeiket. gondjuk nem Csökken, hanem szaporodik, hi­szen ez a munkában is ákadá- lyozza őket. S ilyen vonatkozás­ban még az sem lehet vigaszunk, hogy — a héten elhangzott fó­rumból ítélve — nem jobb a helyzet a fővárosban sem, ahol nvás kerületekbe hordják az is- kolásgyermékekett az új lakótele­pekről. Figyelmeztető jelzések ezek a most kialakult elmaradások, me­lyeket kár lenine szaporítani még másakkal, mondjuk av egészségügyi létesítmé­nyek, diákotthonok, is­kolai konyhák és étkez­dék területéről. Az a gyermek, aki három tur­nusban, hosszas sorbaál­lás után étkezik vagy ugyanannyi „műszakban” jár iskolába, van olyan hátrányos helyzetben, hogy körülményeit ne tekintsük eltür- hetőnek a szocializmus építésének mai szakaszában. S ínem hihetjük azt sem* hogy nincs megoldás. A bűvös „kapacitás” szó mögé örö­kösen nem bújhatunk, hiszen a sorrendet ennek felhasználására mi — embereik, vezetők, ország­os városépítők — állapítjuk meg, vagy néha mi sem? S ha ez a sorrend rossz, elavult, nem felel meg a követelményeknek, vajon kit lehet okolni érte? Túlságosan messzire, városunk, megyénk ha­tárain túlra nem mutogathatunk, ez bizonyos. Jobb tehát, ha szem­benézünk a tényekkel. Előrehaladás egy-egy területen; módosítgatás másutt, új beruhá­zások elkezdése, de még a régi­nek a befejezése is 'késik... Olyan ez. mint a menetelő csa­patban a botladozó katona, akit végül is meg kell tanítani a lépés­tartásra, különben a rend felbo­rul. Mai elmaradásainkért, a kia­lakult hátrányokért már nem hi­báztathatjuk a történelmi körül­ményeket. s egyéb külső okokat sem mindig. Ez a (történelem itt és most készül, sok látványos eredménnyel és restellni való botladozásokkal tarkítva. Talán mégis annak az öreg harcosnak lenne igaza, akii egyszer azt mondta valahol, hogy könnyebb volt gyárat elfoglalni, földet osz­tani, de még a szövetkezetek szer­vezése is, mint amit ma követel az élet tőlünk, mert ezit nem lehet megtanulni semmiféle is­kolán? Ebbe a bölcselkedésbe nem nyugodhatunk bele. Hogy van mód a beavatkozás­ra. a „fegyelmezésre”, az egyenet­lenséget okozó beruházási má­niába esők — másokat visszaszo­rítok és fontos célokat kapacitás- hiánnyal megtorpedózok — rend- reintésére. azt napjainkban ta­pasztalhatjuk. Amikor a nemzett vagyon megfelelő elosztása érde­kében a beruházási fegyelem megtartása, az alaposan meg nem fontoltak felülvizsgálására kény­szerítik — nagyon helyesen — a népgazdaság minden ágában az érdekelteket. T épéstartásra van szükség, hogy ne kerüljünk nehe­zen leküzdhető hátrányba se a bölcsődéknél, sem az iskoláknál, sem az egészségügyi létesítmé­nyeknél. Mert az ilyen újonnan termelt elmaradásokra már nem fog felmentést adni a mai nem­zedéknek az utókor. t. r. LESZNEK-E FAGYÁLLÓBB SZŐLŐINK, RUBINTOSABB KADARKÁINK? • Cserjés Sándor 22 éve tanács­elnök, a község szülötte. Most vettük meg az óvodával szomszédos házat, 140 ezer fo­rintért. Már egy csoport műkö­dik ott is, az épület korszerűsí­tésére — az építőanyagon kívül — még egyetlen forintot sem köl­töttünk. Társadalmi munkában csináljuk. A házihoz tartozó 400 négyszögöles porta elegendő lesz a kicsinyeknek, ha a bontás be­fejeződik. □ □ □ Sorra vettük a községi könyv­tár működését, az orvosi ellátás minőségét, az utak, járdák álla­potát, mennyiségét, s ez utóbbi­val kapcsolatban szó esett arról is, hogy a Kossuth Tsz rendsze­resen karbantartja az utakat, földutakat — s ez nem foglalta­tik benne az évi 200 ezer forint községfejlesztési hozzájárulásban. Még csak egy kérdés kívánko­zik: mióta tanácselnök Cserjés Sándor? — Huszonkét éve. Előtte, az ötvenes években Fülöpszálláson voltam vb-titkáf. Ha összeszá­molom, összesen 28 évet töltöt­tem a tanácsi munkában. Néha, már úgy érzem, hogy fáradok... őszintén megvallva, a község lendületes fejlődését látva, ez utóbbit alig hihetjük el... N. M. A kemény téli napsütésben messze világít a Szőlészeti és Bo­rászati Kutató Intézet sárga épü­letcsoportja Miklósitelepen. Mozdulatlan a táj, csak duru­zsoló gépkocsink töri meg a né­maságot. Előtte, mögötte a csend szinte megfeszül a levegőben. Fehérbe öltözött fák, hóval sző- nyegezett mezők vigyázzák a nyugalmat. Álomvilágnak mon­danám, ha a hideg nem markol­na mohón a házakba, a guggoló bokrokba. Mínusz huszonegy fokot mér­tek hajnalban. A főépület előtt állunk meg. Mielőtt belépünk, elgyönyörkö­dünk a szép tájban. Bent meg a serény munka lát­ványában. Az egyik szobában termelőszövetkezeti vezetők két kutatóval tanácskoznak. Jó híre­ket hoznak, beváltak a Miklós- telepről vásárolt fajták. Megálla­podásuk értelmében tíz éven át figyelemmel kísérik viselkedésü­ket, tapasztalataikat megosztják a nemesítőkkel, akik helyszíni tanácsadással viszonozzák az in­formációkat. Farkas Gézáné tudományos ügyintéző a kisebbik pincét mu­tatja meg, éppen itt akad dol­ga. Útközben elmondja, hogy ne­kik jól jött ez a hideg. Ponto­sabban a Jubileum ’75 fajtának. Számításaik szerint bántatlanul átvészeli a tél, kemény támadá­sait Sokat várnak az Ezerjó és a Szürkebarát házasításából szár­Kutatók, télen mazó, bőtermő, 18—19 cukorfo­kos, fagyálló, az őszi esőzést jól tűrő fajtáitól. Az ilyen, magas- művelésre alkalmas fajták neme­sítése a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet miklóstelepi ku­tató helyének egyik fő feladata. Bíznak abban, hogy a hamaro- sían sorra kerülő rügyvizsgálat is azt bizonyítja, hogy még az ilyen húsz fok körüli hideg sem árt a Jubileum ’75-nek. Farkas Gézáné a pincében pi­petta és egy érdekes szerkezet, meg különféle szerek segítségével a tavaly fejtett borok kénessav- tartalmáról tájékozódik, majd „beállítja” a megfelelőnek látszó arányokat Közban munkához látott Majer Sándor kutatási segéderő is. Lap- szűrővel tisztítja a további vizs­gálatokra előkészített borokat. Lassabban haladnak a szokott­nál, mert az újságíró — számá­ra kötelező kíváncsisággal feltett — kérdéseire is válaszolnak. Megtudtam — például —, hogy a Kurucvértől kapták a sápadt, halovány kadarkák a rubintos izzású színt. A kellő keverési arányt keresik. A végső cél per­sze a kadarkafajták kipirosítása, színezése. Remélik, hogy a telep fennállásának századik évfordu­lójára, 1983-ra kirukkolhatnak ilyen fajtákkal is. Céllal dolgozó emberekkel ta­lálkoztunk a laboratóriumban, a gazdasági épületekben. A pincé­ben szorgalmasan érnek, tisztul­nak a tavalyi fejtések, a fagy- páncélba burkolódzó rügyek egy­re türelmetlenebbül várják a ta­vasz riadóját. Megélénkül majd a határ, ma­dársereg zengi be a közeit és tá­volt, kirajzanak a kutatók, mun­katársaik. MLklóstelep — meggyőződtünk erről — a tél csöndjében is a magyar mezőgazdaság szolgálatá­ban álL, a törzstagok és ifjabb munkatársak szorgalmasan dol­goznak, hiába süllyed a hőmérő higanyszála mínusz tíz fok alá ... (Heltal—Tóth S.) • Az intézet főépületének hom­lokzata. Alul: Tisztítják a bort.

Next

/
Oldalképek
Tartalom